Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

Faktoring

 

Az Erste Bank Hungary Zrt. faktoring területe hazai kis-, közép- ill. nagyvállalati kör számára nyújt versenyképes forgóeszköz finanszírozási lehetőségeket, szolgáltatásaink elérhetők az Erste hálózatán keresztül (Kereskedelmi Centrumok link).

Célpiacunk:

 • hazai kis-, közép- ill. nagyvállalati kör, akik vevőiknek halasztott fizetési lehetőséget adnak;
 • az ebből származó követelésállományuk eléri a min. 50millió HUF-ot;
 • tevékenység jellege folyamatos teljesítést jelent, több vevőpartner felé elosztva;
 • a vállalat eszközei (a vevőköveteléseken túl) lekötöttek más banki finanszírozás biztosítékaként vagy
 • a vállalat nem kíván továbbiakban egyéb eszközöket biztosítékul adni

Termékeink:

 • Belföldi és export* visszkeresetes faktoring
 • Belföldi és export* visszkereset nélküli faktoring
 • Csak beszedés – 0% előlegnyújtás mellett követelésmenedzsment
 • Beszállítói program

* Export faktoring – biztosítással fedezett vagy Factors Chain International / International Factors Group garanciavállalása mellett nyújtott finanszírozás.

Az Erste Bank Hungary Zrt. partnerein keresztül biztosítási fedezetet is tud nyújtani minden faktoring ügylet esetén.

Előnyök a Szállító számára:

 • A beszállító likviditása nő vevőkövetelések faktorálása révén hiszen a Faktor a számla bruttó értékének 70-90%-át képes finanszírozni;
 • A faktoring-finanszírozás rugalmasan követi a forgalom változását, az üzleti ciklusokat, és nem szab határt a növekedésnek;
 • Bevételek előre, napra pontosan tervezhetők;
 • Kinnlevőségek csökkennek, a vevők fizetési fegyelme javul;
 • Versenyelőnyhöz juthat, hiszen kedvezőbb fizetési feltételeket ajánlat üzletfeleinek;
 • A vevői nemfizetések kockázatát az Erste Bank Hungary Zrt. (biztosító vagy külföldi faktorház garanciavállalása mellett) igény esetén átvállalja;
 • Kintlévőségek kezelésével kapcsolatos adminisztratív teendői lecsökkennek, ezáltal költséget takaríthat meg;
 • Hitelbővülés nélkül juthat pénzeszközhöz és a mérlegben szereplő kötelezettségei sem növekednek;
 • Biztosítékként tárgyi eszközöket nem igényel;
 • Rövidebb és egyszerűbb elbírálás lehetséges, mint egyéb finanszírozási forma esetében

Előnyök a Vevő számára (beszállítói program):

 • A hosszabb fizetési határidők javítják a likviditást és a felszabaduló tőkén megkeresett kamat által többletbevételt eredményeznek;
 • A Beszállítói számlák ellenértékének egy összegben Bank felé történő utalásával csökkentheti az esetleges tranzakciós díjak mértékét;
 • A Beszállítók által a Vevő felé biztosított árakba beépített - a hosszú fizetési határidők miatt - magas finanszírozási költségek csökkenhetnek, így az ár is csökken;
 • A hosszabb fizetési határidők javítják a mérleg mutatószámait.

Faktoring a gyakorlatban:

 • A szolgáltatási, illetve szállítási szerződés alapján megtörténik a szállítás, illetve a szolgáltatás nyújtása.
 • A szállító a vevő(k) felé kibocsátott számlákat engedményezi a faktorra, aki a követeléseket megvásárolja.
 • A faktor a számlakövetelések egy meghatározott hányadát (általában 70%-90%) előlegként kifizeti a szállító részére. A követelés tulajdonjoga (és egyben a vevő nemfizetésének a kockázata) átszáll a faktorcégre.
 • A vevői fizetések a faktor speciálisan erre a célra megnyitott alszámlájára érkeznek be.
 • A faktor a költségek levonása után a fennmaradó összeget átutalja a szállító részére.
faktoring_440x228


Nem preferált ügylettípusok

 • egyedi, vagy nagyon drága áruk
 • tulajdonosi összefonódás a vevő és a szállító között
 • engedményezést a szállító és a vevő között létrejött kereskedelmi megállapodás kizárja
 • bizományos értékesítés
 • jelentős visszáru hányad
 • lejárt vagy vitatott követelés
 • lehetséges ellenkövetelések magas aránya
 • építőipari, pénzügyi szolgáltatások
 • sok számú és jelentős hányadú alvállalkozók

Elérhetőségek:

Telefonon belföldről kezdeményezett hívással a 06 40 222 228, külföldről a +36 1 298 0228 telefonszámon érheti el munkatársainkat, akik az alábbi időpontokban fogadják hívását:
Hétfő-kedd-csütörtök: 08:00 órától 16:45 óráig
Szerda: 08:00 órától 20:00 óráig
Péntek: 08:00 órától 15:00 óráig

Kubicsek Zoltán László +36 1 268 4078
Csontos Ágnes +36 1 327 0741
Leitertné Kolber Anita +36 1 268 4360
Somogyvári Edit +36 1 328 4050


Számlakezelő munkatársaink az alábbi telefonszámokon várják hívásaikat hétfőtől csütörtökig 08:30 órától 16:45 óráig, pénteken 08:30 órától 15:00 óráig.

Csernák Ádám +36 1 373 2967
Ksenicz Daniella +36 1 327 0747
Mogyorósi Szilvia +36 1 328 4052
Tyepkóné Varga Judit +36 1 373 2968
Pelle-Kubik Dóra +36 1 327 0748
Vankóné Cserepkai Laura +36 1 327 0743

Személyes ügyfélszolgálatunk változatlan helyen, az Erste Bank székhelyén (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) fogadja Önöket az alábbi nyitvatartási időkben:
Hétfőtől csütörtökig: 08:30 órától 16:45 óráig
Pénteken: 08:30 órától 15:00 óráig

Interneten, a www.erstebank.hu honlapon tájékozódhat, elektronikus leveleit a e-mail címre, fax küldeményét a +36 1 327 0749-es faxszámra küldheti.

Letölthető anyagok:

Szállítói adatlap
Vevői adatlap
Általános Szerződési Feltételek

Hasznos oldalak

Magyar Faktoring Szövetség - www.faktoringszovetseg.hu
International Factors Group - www.ifgroup.com
Factors Chain International - www.fci.nl
EU Forum for Factoring and Commercial Finance Industry - http://www.euf.eu.com

ÁSZF Szerinti lényeges fogalmi meghatározások:

Faktorkeret:A maximális finanszírozási keretösszeg, amelyet a Bank az Ügyfél részére rendelkezésre tart,és amely összeg terhére és összeg erejéig a Bank az Ügyfélnek a Követelések megvásárlása tekintetében előleget nyújt.

Faktorlimit (Vevőlimit): A Bank által vállalt hitelkockázat legmagasabb összege, amelyet a Bank az Ügyfél részére rendelkezésre tart, illetve amely összeg terhére és ősszeg erejéig a Bank az Ügyfélnek adott Kötelezettel/Vevővel szemben fennálló Követelések engedményezése tekintetében előleget nyújt, azaz az Ügyfélnek nyújtható előlegek maximuma.

Fizetési határidő:A Követelések esedékessége, az Ügyfél, a Kötelezettek és a Vevők fizetési határideje.

Kötelezett: A Szerződésben meghatározott, Ügyfél Követeléseinek megfizetésére kötelezett személyek.

Követelés:az Ügyfélnek a Kötelezettekkel szemben fennálló (i) áruszállításból, vagy szolgáltatásnyújtásból eredő és halasztott fizetéssel teljesítendő számlában foglalt, illetve (ii) szerződésen, vagy jogszabályon alapuló és jövőben esedékessé váló, vagy teljesítésre kerülő minden átruházható pénzfizetésre szóló követelését jelenti, amelyre tekintettel a Bank Faktorálást végez. Csak olyan Követelések eshetnek engedményezés alá, amelyek átruházhatóságát jogszabály vagy szerződés nem zárja ki.

Vevő: Az Ügyféllel, mint Szállítóval szerződéses kapcsolatban álló személy, aki az Ügyféltől árut vagy szolgáltatást vásárol.

Biztosító: Jelenti azt a biztosítási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozást, amely a Bankkal kötött szerződése alapján az ÁSZF II. Fejezetének 6.11.6. pontjában meghatározott szolgáltatásokat nyújtja.

Biztosítási limit: Az a maximális biztosítási keretösszeg, amelyre a Bank az Ügyfél adott Kötelezettel szemben fennálló Követelésekre Biztosítékként biztosítást köthet.

Egyedi Engedményezési Értesítő: A Szerződésben meghatározott Engedményezési Értesítő Levélen túl a Kötelezettet az Ügyfél és a Bank közösen, együttesen aláírt, engedményezésről szóló Egyedi Engedményezési Értesítővel tájékoztatják az engedményezett számlákról, melynek mintája a Szerződéshez mellékletként csatolásra kerül. Az Egyedi Engedményezési Értesítő Kötelezett általi aláírása – a csendes engedményezés esetének kivételével – a számlavásárlás előfeltétele.

Engedményezési Értesítő Levél: Az Ügyfél és a Bank közös értesítése a Kötelezett felé, melyben tájékoztatják a Kötelezettet az engedményezés tényéről. Az Engedményezési Értesítő Levél mintáját a Szerződés melléklete tartalmazza.