Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

MNB Növekedési Hitelprogram

 

Az Erste Bank Hungary Zrt. a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által az MNB Növekedési Hitelprogram 3. szakasz II. pillérének keretében nyújtott refinanszírozással, kedvező feltételekkel biztosít euró alapú beruházás finanszírozást ügyfelei részére.

Miért előnyös az MNB Növekedési Hitelprogram?

 • Beruházási hitelcélra igénybe vehető
 • Kedvező költségű, a teljes futamidő alatt fix kamatozású, euró alapú finanszírozás
 • Az alacsony és kiszámítható kamat segíti a hosszabb távon megtérülő fejlesztések megvalósítását
 • A futamidő akár 10 év is lehet

Mit kell tudni az MNB Növekedési Hitelprogramról?

Hitel összege: 10 ezer eurótól 30 millió euróig terjedhet
Hitel devizaneme: euró
A hitel típusa: beruházási hitel
Rendelkezésre tartás: 2017. december 15.
Folyósítás: kizárólag a hitelcélnak megfelelő felhasználásra
Futamidő: maximum 10 év (de legfeljebb 2026. december 15-ig)
Tőketörlesztés: havonta, a hónap 15. napján, vagy
negyedévente, a negyedév utolsó hónapjának 15. napján
Hitelkamat: maximum fix 1,50 %/év
Kamatfizetés: tőketörlesztéssel egyidőben

Ki veheti igénybe az MNB Növekedési Hitelprogram keretében nyújtott finanszírozást?

 • vállalkozások
 • melyek megfelelnek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényben meghatározott feltételeknek
  • az éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy
  • mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg, és természetes devizafedezettel rendelkezik
 • a hitelfelvevőben a hitelszerződés megkötését követően tulajdont szerzők a hitelszerződés megkötését követő 2 évig összesen legfeljebb 50 százalékos tulajdonosi részesedést birtokolhatnak, a KKV-kra vonatkozó feltételeknek meg nem felelő új tulajdonszerzők részesedése pedig a teljes futamidő alatt nem haladhatja meg a 25%-ot,
 • nem lehet pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény vagy elektronikus pénz kibocsátó vállalkozás

Milyen célra vehető igénybe az MNB Növekedési Hitelprogram?

 • új beruházásra (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szmt.) 25. § szerint meghatározott immateriális javak és az Szmt. 26. § szerint meghatározott tárgyi eszközök beszerzésére, a már meglévő eszközök korszerűsítésére és kapacitásuk bővítésére, továbbá az Szmt. 27. §-a szerint meghatározott tartós részesedések közül a 2015. november 30. előtt alapított vállalkozásban történő részesedés szerzése azzal, hogy nyilvánosan működő részvénytársaságokban (nyrt.) való részesedésszerzés esetén annak legalább 10 százalékot elérő tulajdoni hányada)

Mire nem vehető igénybe a Növekedési Hitelprogram?

 • csak olyan eszköz finanszírozható, amely a vállalkozás üzleti tevékenységét szolgálja, így az bérbe nem adható 1, bérleti joggal terhelt vásárlás esetén a jogviszony nem tartható fenn
 • nem finanszírozhatóak  a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve e személyek közeli hozzátartozóitól, és mindezen személyek akár résztulajdonában, illetve irányítása alatt álló vállalkozásoktól történő, továbbá cégcsoporton belül és a cégcsoport kapcsolt vállalkozásai között történő tőkeemelések, vásárlások és vevőkövetelések, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beruházások
 • nem finanszírozható saját vállalkozásban végzett („saját rezsis”) beruházási (rész)tevékenység
 • nem finanszírozható az ingatlan-nyilvántartásban az épület fő rendeltetési jellege szerint lakóingatlanként vagy üdülőként nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának megszerzése, építése, bővítése, felújítása, vagy átalakítása 2
 • nem finanszírozható személygépkocsi vásárlása 3
 • beruházási hitelek esetében a korábban megkezdett beruházások ki nem egyenlített fizetési részletei finanszírozhatóak, a korábban saját forrásból megvásárolt és kifizetett eszközök utófinanszírozása nem megengedett, kivéve a folyósítás előtt legfeljebb 45 nappal saját forrásból kifizetett számlák egy csomagban történő refinanszírozását

A hitelhez kapcsolódó további információért, valamint a hitelfelvétel részletes kondícióit illetően forduljon személyes ügyfélmenedzseréhez vagy a Megyei Vállalati Irodáink munkatársaihoz, illetve hívja az ErsteBusiness 24-et a +36 1 298 0223-as telefonszámon.

1 A bérbeadás tilalma nem vonatkozik azon igénybe vevőkre, amelyek tevékenységei közt már 2014. február 28-án is szerepelt a TEÁOR 77-es főcsoportba („Kölcsönzés, operatív lízing”) tartozó tevékenység, és ennek keretében üzletszerűen adják bérbe az eszközt, amelyet a beruházási hitelből megvásárolnak, az üzletszerű bérbeadási céllal történő, kizárólag üzleti célú ingatlan építésére (ide értve a bővítést, átalakítást, felújítást) irányuló beruházás esetére, ha az adós tevékenységei között szerepel a TEÁOR 6820 szerinti ingatlan bérbeadás, illetve üzemeltetés, a vásárolt eszköz (beleértve az ingatlant is) cégcsoporton belüli bérbeadására vagy üzemeltetésre történő átadására valamint azokra a kereskedelmi ingatlanokra, amelyek 2014. március 31. előtt felmondásra került vagy nem teljesítővé vált hitelek biztosítékaként (vagy lízingügylet tárgyakét) szolgáltak, illetve szolgálnak az MNB Terméktájékoztatóban foglalt feltételek teljesülése esetén, továbbá a bérbeadás tilama nem vonatkozik a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. tv. (Tft.) szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld haszonbérletére, valamint a 13. § (2) és (4) bekezdésében leírt esetekre.
2 Kivételként üdülőként vagy lakóingatlanként nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, építésére, bővítésére, felújítására vagy átalakítására abban az esetben nyújtható kölcsön, ha a KKV a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (XI.20.) Korm. Rendelettel szabályozott tevékenységek közül a Korm. Rendelet 2. § c)-g) alpontjában meghatározott szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely, üzemeltetését végzi, vagy fogja végezni ebben az ingatlanban. A KKV-nak a szálláshely-üzemeltetés végzéséhez szükséges hatósági engedélyt a hitel utolsó részletének folyósításától számított 1 éven belül meg kell szereznie. További kivételt képez a legalább 5 lakásból álló, energiatakarékos ingatlan építése.
3 Kivételt képez, ha az igénybe vevő főtevékenysége 2014. február 28-tól folyamatosan személyszállítás volt.