Gazdasági társaságok, szövetkezet, közhasznú 
társaság, víziközmű társulat, 
erdőbirtokossági társulat, külföldi székhelyű 
vállalkozás magyarországi fióktelepe vagy
kereskedelmi képviselete
Társadalmi szervezetek: 
alapítvány, egyesület, 
sportszövetség, párt, egyház, 
egyházi intézmény, közalapítvány, munkavállalói érdekképviselet
  Induló Működő Induló Működő
Társasági szerződés vagy X vagy X    
Alapító okirat X X vagy X vagy
Alapszabály X X X
Cégjegyzésre jogosultak 
közjegyző által hitelesített 
aláírási címpéldánya
vagy X vagy X   X3
Ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta 1
X X    
Cégbírósági tanúsítvány X      
30 napnál nem régebbi 
közhiteles cégkivonat vagy 
annak hiteles másolata
  X    
Bírósági határozat a szervezet 
nyilvántartásba vételéről
    X  
30 napnál nem régebbi 
bírósági igazolás a szervezet 
létezéséről
      X
Adóbejelentkezési lap vagy adószám igazolása 3 - - X X
Személyazonosító okmány 2 X X X X