Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2020. január 24. 22:00 óra és 2020. január 25. 8:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely több szolgáltatásunk (Erste Lakossági NetBank, Erste Vállalati NetBank, Erste MobilBank, Electra, Internetes Vásárlást Ellenőrző SMS kód, sms szolgáltatások, weboldal szolgáltatások) működését is befolyásolja. A karbantartás 2020. január 24. 21:00 óra és 2020. január 26. 24:00 óra közötti időszakban a TeleBank szolgáltatás működését is befolyásolja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Friday, Saturday and Sunday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services:Between 10:00 p.m. on January 24, 2020 and 8 a.m. on January 25, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, 3D Secure Code, sms services, website services will be suspended. Between 9 p.m. on January 24, 2020 and midnight of January 26, 2020 the operation of Erste TeleBank will be suspended.

 

A részletekért kattintson!/Please click here for details


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Számlanyitáshoz szükséges dokumentumok

Gazdasági társaságok

Gazdasági társaságok, szövetkezet, közhasznú 
társaság, víziközmű társulat, 
erdőbirtokossági társulat, külföldi székhelyű 
vállalkozás magyarországi fióktelepe vagy
kereskedelmi képviselete
Társadalmi szervezetek: 
alapítvány, egyesület, 
sportszövetség, párt, egyház, 
egyházi intézmény, közalapítvány, munkavállalói érdekképviselet
  Induló Működő Induló Működő
Társasági szerződés vagy X vagy X    
Alapító okirat X X vagy X vagy
Alapszabály X X X
Cégjegyzésre jogosultak 
közjegyző által hitelesített 
aláírási címpéldánya
vagy X vagy X   X3
Ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta 1
X X    
Cégbírósági tanúsítvány X      
30 napnál nem régebbi 
közhiteles cégkivonat vagy 
annak hiteles másolata
  X    
Bírósági határozat a szervezet 
nyilvántartásba vételéről
    X  
30 napnál nem régebbi 
bírósági igazolás a szervezet 
létezéséről
      X
Adóbejelentkezési lap vagy adószám igazolása 3 - - X X
Személyazonosító okmány 2 X X X X

1 A Bank olyan ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát fogad el, amelyet az eljáró ügyvéd kizárólag a Számlatulajdonos cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárása során jegyzett ellen, abban az esetben, amennyiben a Számlatulajdonos létesítő okiratát vagy a létesítő okirata módosítását is ő készítette és jegyezte ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi. Az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát továbbá a Bank akkor fogadja el, ha mellé csatolásra kerülnek a cégbejegyzéshez (változásbejegyzéshez) kapcsolódó dokumentumok, valamint a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem érkeztetett példánya, amelyből kiderül, hogy az aláírás minta a kérelem mellékletét képezte.
2 A vállalkozás képviselőjének azonosításához személyazonosító okmányokra van szükség. Magyar állampolgár esetén személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, külföldi természetes személy esetén útlevél vagy személyi azonosító igazolvány, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány.
3 Képviseletre jogosultak közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya, amely a bírósági nyilvántartásba vételről szóló határozat szerint elkészült.

 

Egyéni vállalkozó

Számlanyitáshoz szükséges dokumentumok:

  • Egyéni vállalkozói igazolvány vagy az önkormányzat által kiadott igazolás vagy hatósági bizonyítvány
  • Személyi igazolvány

Amennyiben az Egyéni vállalkozó ÁFA fizetésre kötelezett, akkor a NAV nyilvántartásba vételéről szóló igazolás benyújtása is szükséges, melyről a Pénzforgalmi törvény rendelkezik.

A dokumentumokat eredeti példányban kérjük bemutatni! Az önkormányzat által kiadott igazolást akkor fogadja el a Bank, ha a KEKH honlapon lekérdezhető adatokkal egyezik az igazolás tartalma.

Őstermelő

Számlanyitáshoz szükséges dokumentumok:

  • őstermelői igazolvány és értékesítési betétlap
  • Személyi igazolvány
  • Adóbejelentkezési lap

Az őstermelői (közös őstermelői) igazolvány eredeti példánya bemutatása szükséges a számlanyitáshoz. Az őstermelői igazolvány az értékesítési betétlappal együtt érvényes.

A dokumentumokat eredeti példányban kérjük bemutatni!