Számlanyitáshoz szükséges dokumentumok

Gazdasági társaságok

  Gazdasági társaságok, szövetkezet, közhasznú 
társaság, víziközmű társulat, 
erdőbirtokossági társulat, külföldi székhelyű 
vállalkozás magyarországi fióktelepe vagy
kereskedelmi képviselete
Társadalmi szervezetek: 
alapítvány, egyesület, 
sportszövetség, párt, egyház, 
egyházi intézmény, közalapítvány, munkavállalói érdekképviselet
  Induló Működő Induló Működő
Társasági szerződés vagy X vagy X    
Alapító okirat X X vagy X vagy
Alapszabály X X X
Cégjegyzésre jogosultak 
közjegyző által hitelesített 
aláírási címpéldánya
vagy X vagy X   X3
Ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta 1
X X    
Cégbírósági tanúsítvány X      
30 napnál nem régebbi 
közhiteles cégkivonat vagy 
annak hiteles másolata
  X    
Bírósági határozat a szervezet 
nyilvántartásba vételéről
    X  
30 napnál nem régebbi 
bírósági igazolás a szervezet 
létezéséről
      X
Adóbejelentkezési lap vagy adószám igazolása 3 - - X X
Személyazonosító okmány 2 X X X X

1 A Bank olyan ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát fogad el, amelyet az eljáró ügyvéd kizárólag a Számlatulajdonos cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárása során jegyzett ellen, abban az esetben, amennyiben a Számlatulajdonos létesítő okiratát vagy a létesítő okirata módosítását is ő készítette és jegyezte ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi. Az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát továbbá a Bank akkor fogadja el, ha mellé csatolásra kerülnek a cégbejegyzéshez (változásbejegyzéshez) kapcsolódó dokumentumok, valamint a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem érkeztetett példánya, amelyből kiderül, hogy az aláírás minta a kérelem mellékletét képezte.
2 A vállalkozás képviselőjének azonosításához személyazonosító okmányokra van szükség. Magyar állampolgár esetén személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, külföldi természetes személy esetén útlevél vagy személyi azonosító igazolvány, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány.
3 Képviseletre jogosultak közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya, amely a bírósági nyilvántartásba vételről szóló határozat szerint elkészült.

 

Egyéni vállalkozó

Számlanyitáshoz szükséges dokumentumok:

  • Egyéni vállalkozói igazolvány vagy az önkormányzat által kiadott igazolás vagy hatósági bizonyítvány
  • Személyi igazolvány

Amennyiben az Egyéni vállalkozó ÁFA fizetésre kötelezett, akkor a NAV nyilvántartásba vételéről szóló igazolás benyújtása is szükséges, melyről a Pénzforgalmi törvény rendelkezik.

A dokumentumokat eredeti példányban kérjük bemutatni! Az önkormányzat által kiadott igazolást akkor fogadja el a Bank, ha a KEKH honlapon lekérdezhető adatokkal egyezik az igazolás tartalma.

Őstermelő

Számlanyitáshoz szükséges dokumentumok:

  • őstermelői igazolvány és értékesítési betétlap
  • Személyi igazolvány
  • Adóbejelentkezési lap

Az őstermelői (közös őstermelői) igazolvány eredeti példánya bemutatása szükséges a számlanyitáshoz. Az őstermelői igazolvány az értékesítési betétlappal együtt érvényes.

A dokumentumokat eredeti példányban kérjük bemutatni!