Jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek

Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén, a szervezet nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személynek minden esetben szükséges nyilatkoznia a szervezet tényleges tulajdonosáról.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 9 § értelmében szolgáltató a nyilatkozatban a tényleges tulajdonosra vonatkozó alábbi adatok megadását köteles kérni:

a) családi és utónevét,
b) születési családi és utónevét,
c) állampolgárságát,
d) születési helyét, idejét,
e) lakcímét, ennek hiányában a tartózkodási helyét,
f) a tulajdonosi érdekeltség jellegét és mértékét.

Amennyiben az előző nyilatkozattétel óta eltelt időben a tényleges tulajdonosi szerkezetben jelentős változás következett be, kérjük, hogy a nyilatkozattételhez a számlanyitáshoz szükséges dokumentumokat is mutassa be. A Bank ezen dokumentumok alapján ellenőrzi - köteles ellenőrizni - az ügyfél által tett tényleges tulajdonosi nyilatkozat tartalmát.

Szükséges dokumentumok:

  • 30 napnál nem régebbi cégkivonat
  • a vállalkozás / szervezet legutóbbi, egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirata

A nyilatkozat kitöltéséhez itt talál segítséget.

Kérjük, hogy a nyilatkozatot cégszerűen aláírt formában (törvényes képviselő/képviselők által aláírva, valamint a szervezet pecsétjével ellátva, illetve pecsét hiányában a szervezet nevét nyomtatott betűkkel kiírva) és minden mezőt hiánytalanul kitöltve személyesen juttassa el a tanácsadója számára, illetve adja le bankfiókjaink valamelyikében (bankfiókjaink elérhetőségét és nyitvatartását megtalálja a honlapunkon). 

Tájékoztatjuk, hogy adathiány, illetve nem megfelelő aláírás esetén a tényleges tulajdonosi nyilatkozatot a Bank nem tudja elfogadni!

Legal entities, organizations

In case of legal entities, and organizations the representative(s) of the entity should declare on the beneficial owner(s) of legal persons. In line with Section 9 of the Act LIII of 2017 on the Prevention and Combating of Money

Laundering and Terrorist Financing (AML Act) the representative are requested to complete the Declaration on the beneficial owner providing the following data of its beneficial owner(s):

a) surname and forename
b) surname and forename by birth
c) citizenship
d) place and date of birth
e) home address, or temporary place of residence in the absence thereof
f) the nature and extent of ownership interest, and
g) politically exposed person status.

If the organization / owner structure of the entity has been significantly modified since the last Declaration, please submit the following documents as well, since the Bank must check whether the content of the Declaration is valid or not:

  • Certificate of incorporation not older than 30 days
  • Articles of incorporation

Guidelines for completing the Declaration can be found here

The Declaration must be completed entirely and signed duly (by the representatives authorized to act independently or together in line with the company register; stamp). Please forward the completed Declaration to your account manager in person, or you can submit it in any of Erste Bank branches (Availability of our branches can be found on our website).

Please be informed, that if the Declaration is incomplete or the signature is not appropriate the Bank should refuse to accept it!