Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054) ezúton teszi közzé, hogy az Erste Group Bank AG (székhely: AT-1010 Bécs, Graben 21., Ausztria; nyilvántartási száma: FN 33209m) (”Részvényes”) mint a Bank Egyedüli Részvényese 2015. április 24-én az alábbi tartalmú írásbeli határozatokat hozta:

1/2015. április 24. számú határozat
A Részvényes – az igazgatóság előterjesztése, a felügyelőbizottság jelentése alapján és a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében – jóváhagyta a Társaság 2014. évi auditált éves beszámolóját, amely szerint az eszközök és források egyező végösszege: az eszközök és források egyező végösszege: 1.938.208,- millió Ft; a mérleg szerinti veszteség: (92.353) millió Ft, a saját tőke: 183.250,- millió Ft, és úgy határozott, hogy a Társaság teljes mérleg szerinti veszteségével, 92.353 millióFt-tal a Bank eredménytartalékát csökkentsék és osztalék fizetésére ne kerüljön sor.
A Részvényes elfogadta továbbá az igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint a 2015. évi üzletpolitikai célkitűzésekről.

2/2015. április 24. számú határozat
A Részvényes – az igazgatóság előterjesztése, a felügyelőbizottság jelentése alapján és a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében – jóváhagyta a Társaság nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti 2014. évi konszolidált (összevont) éves beszámolóját, amely szerint az eszközök és források egyező végösszege: az eszközök és források egyező végösszege: 1.887.157,- millió Ft (konszolidált), az adózott eredmény: (101.383) millió Ft,a saját tőke: 177.122,- millió Ft, és úgy határozott, hogy a Bankcsoport konszolidált adózott veszteségével, 101.383millióFt-tal a Bankcsoport eredménytartalékát csökkentsék.

3/2015. április 24. számú határozat
A Részvényes megadta az igazgatóság tagjai számára a gazdasági társaságokra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésekben rögzített felmentvényt – a Társaság létesítő okiratában foglalt felhatalmazás alapján – 2014. január 1-jétől vagy azt követő mandátumuk kezdetétől 2014. december 31-éig, illetve mandátumuk megszűnéséig terjedő időszakra.

4/2015. április 24. számú határozat
A Részvényes úgy határozott, hogy megbízza a Társaság 2015. üzleti év éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának a hatályos törvények és előírások szerinti könyvvizsgálatával az Ernst & Young Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20; kamarai nyilvántartási száma: 001165) és elfogadta díjazását. A könyvvizsgáló megbízatása megválasztása napjától a következő éves beszámoló elfogadásának napjáig terjed.

Az éves beszámolók a bank honlapján megtalálhatóak.


ERSTE BANK HUNGARY Zrt.