Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054) ezúton teszi közzé, hogy az Erste Group Bank AG (székhely: 1100 Bécs, Am Belvedere 1., Ausztria; nyilvántartási száma: FN 33209m) (”Részvényes”), mint a Bank Egyedüli Részvényese 2016. április 20-án az alábbi tartalmú írásbeli határozatokat hozta:

1/2016. április 20. számú határozatA Részvényes – az igazgatóság előterjesztése, a felügyelőbizottság jelentése alapján és a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében – jóváhagyta a Társaság 2015. évi auditált éves beszámolóját, amely szerint az eszközök és források egyező végösszege: az eszközök és források egyező végösszege: 1.883.075,- millió Ft; a mérleg szerinti veszteség: (20.455) millió Ft, a saját tőke: 164.208,-  millió Ft, és úgy határozott, hogy a Társaság teljes mérleg szerinti veszteségével, 20.455 millióFt-tal a Bank eredménytartalékát csökkentsék és osztalék fizetésére ne kerüljön sor.
A Részvényes elfogadta továbbá az igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a Társaság 2015. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint a 2016. évi üzletpolitikai célkitűzésekről.

2/2016. április 20. számú határozatA Részvényes – az igazgatóság előterjesztése, a felügyelőbizottság jelentése alapján és a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében – jóváhagyta a Társaság nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti 2015. évi konszolidált (összevont) éves beszámolóját, amely szerint az eszközök és források egyező végösszege: az eszközök és források egyező végösszege: 1.924.166,- millió Ft (konszolidált), az adózott eredmény: (22.010) millió Ft,a saját tőke: 160.268,- millió Ft, és úgy határozott, hogy a Bankcsoport konszolidált adózott veszteségével,  22.010 millióFt-tal a Bankcsoport eredménytartalékát csökkentsék.

3/2016. április 20. számú határozat A Részvényes megadta az igazgatóság tagjai számára a gazdasági társaságokra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésekben rögzített felmentvényt – a Társaság létesítő okiratában foglalt felhatalmazás alapján – 2015. január 1-jétől vagy azt követő mandátumuk kezdetétől 2015. december 31-éig, illetve mandátumuk megszűnéséig terjedő időszakra.

4/2016. április 20. számú határozatAz Egyedüli Részvényes megerősítette 1/2015.07.06. (9/2015) sz. határozatát, melyben a Társaság 2016. üzleti év éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatával az Ernst & Young Kft-t bízta meg és rendelkezett a díjazására vonatkozóan.

5/2016. április 20 számú határozatAz Egyedüli Részvényes elfogadta az igazgatóság és a felügyelőbizottság javaslatát a felügyelő bizottság tagjainak, valamint igazgatóság azon külső tagjainak 2016. évi javadalmazására, akik nem állnak munkaviszonyban semelyik Erste Group entitással.

Az éves beszámolók a bank honlapján 2016. május 5-től megtalálhatók:

http://www.erstebank.hu/hu/bankunkrol/erste-bank-hungary-zrt/eves-jelentesek

Budapest, 2016. április 21.

ERSTE BANK HUNGARY Zrt..