Rendkívüli közzététel

Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. Tőkekövetelményekről szóló Rendeletek által előírt közzétételi jelentése 2015. december 31-i állapot szerint

A magyar banktörvény (Hpt.) 122. paragrafusában és az Európai Parlament és a Tanács hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletében foglalt közzétételi előírásoknak 2007. január 1 óta tesz eleget a Bank, a Bank egészére vonatkozóan. Az Erste Bank Hungary Zrt. jelen, harmadik pillérre vonatkozó közzétételi beszámolója a CRR és a magyar jogszabályok előírásai, konkrétan a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) előírásai szerint készült. A szabályok 2014. január 1-én léptek életbe. Ezt a dokumentumot rendszeresen, évente kell közzé tenni. Az Erste Bank Hungary az internetet választotta a közzététel módjaként: http://www.erstebank.hu/hu/bankunkrol/erste-bank-hungary-zrt/eves-jelentesek

Az Erste Bank Hungary Zrt. (a továbbiakban: „Bank”) a magántulajdonban lévő legnagyobb, a bécsi, prágai és bukaresti tőzsdéken jegyzett osztrák bankcsoport, az Erste Group („Erste Group Bank AG”) tagja. A Bank a kizárólagos tulajdonában álló leányvállalataival együttesen alkotja az Erste Hungary-t. A Bank magyarországi bejegyzésű és székhelyű, zártkörűen működő részvénytársaság. 2015. december 31-én a Bank közvetlen anyavállalata az Erste Group Bank AG.

Az Erste Bank Hungary-t 2014. december 31-i auditált adatai alapján a Bankot a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: ’MNB’), makroprudenciális felügyeleti funkciójában eljárva, rendszerszinten jelentős hitelintézetként azonosította. Ezért a Bank évente ’Felügyeleti felülvizsgálat és értékelési folyamat’ (SREP) tárgya.

A közzétételekre csak annyiban vonatkozik külső audit, amennyiben azok a Bank 2015. december 31-ével zárult évre vonatkozó pénzügyi beszámolóiban szerepelnek. A bemutatott táblázatok kerekítésből adódó eltéréseket tartalmazhatnak.

A Közzétételi Jelentés átfogóan mutatja be az Erste Bank Hungary kockázati profilját, kockázatkezelését és a tőkemenedzsmentét a 2015. december 31-i állapot szerint.

Az Erste Bank Hungaryalaptevékenységeit a megtakarítási, kölcsön- és hitelezési, valamint lízingszolgáltatások alkotják. Földrajzilag a Bank elsősorban a magyar piacra koncentrál, szolgáltatásait pedig magánszemélyeknek, kis- és közepes vállalkozásoknak, valamint nagyvállalatoknak, önkormányzatoknak, a közszférának és non-profit szervezeteknek kínálja. A Bank üzleti stratégiája alapján az Erste Bank Hungary számára a fő kockázatokat a hitelezési kockázat, a piaci kockázat és a működési kockázat jelenti.

  • Az Erste Bank Hungary a CRR 435. Cikk (1) bekezdés e) pontja szerint nyilatkozik arról, hogy olyan kockázatkezelési rendszert használ, amely biztosítékot szolgáltat arra vonatkozóan, hogy az alkalmazott kockázatkezelési rendszer az intézmény profilját és stratégiáját tekintve megfelelő.
  • Az Erste Bank Hungary CRR 435. Cikk (1) bekezdés f) pontja szerint nyilatkozik arról, hogy a Bank kockázati profilja összhangban áll a Kockázatvállalási Hajlandósági Nyilatkozatban meghatározott kockázatvállalási hajlandósággal

A Bank tőkehelyzete stabil. A tőkeszerkezet meghaladja a CRR-ben előírt minimumokat. A konszolidált szolvencia mutatója 2015. december 31-én 21,6% volt, amely jelentősen meghaladja a szabályozói minimumot. Az alapvető tőke (CET1 plusz AT1) és a teljes szavatoló tőke minimum tőkekövetelménye rendre 6%, illetve 8% volt. A Bank tőkeáttételi mutatója követi a bankszektorbeli tőkeáttétel növekedését korlátozó szabályozói előírások aktuális alakulást, a Bank célja, hogy a Bázel III szabályozói előírások szintjéhez képest magasabb szinten (a megcélzott mutató 4%) működjön.

2015-öt a Bank portfóliójának széleskörű kitisztítása jellemezte. Ennek eredményeképpen:

  • a Banknak nincsen lakossági devizakitettsége;
  • a portfólió minősége jelentősen javult;
  • a nemteljesítő hitelek portfóliója (mind a lakossági, mind a vállalati szegmensben) jelentősen csökkent;
  • az új céltartalék képzési módszertan bevezetése miatt a fedezeti arány 60% fölé emelkedett.

A Bank 2015. év során további hangsúlyt fektetett a kockázatkezelési kultúra és a Bázel III szabályozói jelentési keretrendszer további fejlesztésére.

Az ERSTE Jelzálogbank Zrt. tevékenységét várhatóan 2016. évben kezdi meg.

ERSTE BANK HUNGARY Zrt.