Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendkívüli tájékoztatása alaptőke-emelésről

Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054, továbbiakban: Társaság) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. sz. melléklet 1.7 pontjára, valamint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) 123. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezésrehivatkozva ezúton közzéteszi, hogy a Társaság Egyedüli Részvényese 2016. július 1-jén hozott határozatával a Társaság alaptőkéjét zártkörben, új részvények kibocsátásával történő alaptőke-emelés keretében 44.000.000.000 Ft-tal, azaz negyvennégymilliárd forinttal, a jelenlegi 102.000.000.000 Ft-ról (százkétmilliárd forintról) 146.000.000.000 Ft-ra (száznegyvenhatmilliárd forintra) emelte fel.
Kibocsátásra kerül 44.000.000.000 darab, azaz negyvennégymilliárd darab, az Alapszabályban meghatározott jogokkal rendelkező, 1 Ft névértékű, névreszóló dematerializált törzsrészvény.

A kibocsátásra kerülő részvények jellemzői:
- részvény fajtája: névreszóló törzsrészvény
- részvény kibocsátása: dematerializált módon
- részvény osztálya: az alapításkor kibocsátott részvényekkel egyező
- részvények száma: 44.000.000.000 db
- részvény sorozata: az alapításkor kibocsátott részvényekkel egyező
- részvény névértéke: 1 Ft/db, össznévértéke: 44.000.000.000 Ft
- részvény kibocsátási értéke: 1,7727 Ft/db, össz kibocsátási értéke: 77.998.800.000 Ft.
Az alaptőke-emelés kizárólag pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása útján történik.

A részvények teljes ellenértéke (kibocsátási értéke) a Társaság számlájára 2016. július 1-én befizetésre került.

A tőkeemelésre tekintettel a Társaság Alapszabályának az alaptőkére vonatkozó része megfelelően módosításra került, és az Egyedüli Részvényes elfogadta a Társaság fenti változással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát 2016. július 1-jei hatállyal.

Budapest, 2016. július 1.