Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., a továbbiakban: „Társaság”) – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontjában előírtaknak megfelelve – ezúton közzéteszi, hogy a Társaság Igazgatósága 2017. április 25. napja 14:30 órai kezdettel összehívja a Társaság évi rendes Közgyűlését, melynek helyszíne a Társaság székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)

Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:

1.     A Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóinak (a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolónak, illetve az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerint elkészített konszolidált (összevont) éves beszámolónak), az Igazgatóság tárgyévi eredmény felhasználására vonatkozó javaslatának, valamint a Társaság üzleti jelentésének elfogadása, a felelős társaságirányítási jelentést is tartalmazó mellékletekkel együtt, az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság és az Állandó Könyvvizsgáló jelentéseinek ismeretében.

2.     Döntés az Igazgatóság tagjai részére – a Társaság Alapszabálya 12.8 (g) pontja alapján – adható, a 2016. évi üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító felmentvény megadásáról.

3.     Az állandó könyvvizsgáló 2017. üzleti évre történő megválasztása és a vele megkötendő szerződés lényeges elemeinek, díjazásának meghatározása.

4.      A Felügyelőbizottság és az Igazgatóság tagjai díjazásának megállapítása.


Erste Bank Hungary Zrt.