Az Erste Bank Hungary Zrt. közleménye a 2020. április 28-i részvényesi határozatairól

Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., a továbbiakban: „Társaság”) – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontjában és az egyéb jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelve – ezúton közzéteszi, hogy a Társaság Közgyűlése 2020. április 28-án az alábbi tartalmú írásbeli határozatokat (5-9/2020. sz. határozat) hozta:

5/2020. számú határozat

A Közgyűlés – az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság valamint az Állandó Könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett – elfogadta a Társaság 2019. évre elkészített, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti éves beszámolóját és ezen belül a 2019. december 31-i fordulónapra elkészített mérleget melyben: az eszköz-forrás oldal megegyező végösszege: 2.862.137 millió Ft, a saját tőke: 387.487 millió Ft; tárgyévi eredmény: 55.537 millió Ft. A Közgyűlés úgy határozott, hogy osztalék fizetésére nem kerül sor 2020-ban a tárgyévi eredmény terhére, így a teljes 55.537 millió Ft-tal a Társaság eredménytartalékát növeljék. A Közgyűlés elfogadta a Társaság 2019. évi üzleti jelentését, a mellékletekkel együtt.

6/2020. számú határozat

A Közgyűlés elfogadta – az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság, valamint az Állandó Könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett – a Társaság nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített, 2019. évi konszolidált (összevont) beszámolóját, amely szerint: az eszközök és források egyező végösszege: 2.952.452 millió Ft; a tárgyévi eredmény: 60.444 millió Ft; a saját tőke: 402.335 millió Ft.

7/2020. számú határozat

A Közgyűlés megadta az Igazgatóság tagjai számára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésének megfelelően a felmentvényt – a Társaság létesítő okiratában foglalt felhatalmazás alapján – a 2019. január 1-jétől a 2019. december 31-éig terjedő időszakra vonatkozóan.

8/2020. számú határozat

A Közgyűlés – a Felügyelőbizottság javaslatának megfelelően – úgy határozott, hogy megválasztja a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; kamarai nyilvántartási száma: 001464) a Társaság állandó könyvvizsgálójának, és megbízza a Társaság 2020. üzleti év éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti könyvvizsgálatával. A Közgyűlés jóváhagyta továbbá a Társaság 2020. évi könyvvizsgálói tevékenységének ellátásáért járó díjazás összegét illetve a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit azzal, hogy a könyvvizsgáló megbízatása megválasztása napjától a következő éves beszámoló elfogadásának napjáig terjed.

9/2020. számú határozat

A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság javaslatát a Felügyelőbizottság azon tagjainak, valamint az Igazgatóság azon külső tagjainak 2020. évi javadalmazására, akik nem állnak munkaviszonyban semelyik Erste Group entitással – az Erste Group irányelvei szerint.

Az éves beszámolók a Társaság honlapján 2020. április 30-tól megtalálhatók:

https://www.erstebank.hu/hu/ebh-nyito/bankunkrol/erste-bank-hungary-zrt/vallalatiranyitas/eves-jelentesek

Budapest, 2020. április 30.

ERSTE BANK HUNGARY Zrt.