Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2020. február 22. 19:00 óra és 2020. február 23. 6:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely digitális szolgáltatásaink működését befolyásolhatja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Saturday and Sunday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services: Between 7:00 p.m. on February 22, 2020 and 6 a.m. on February 23, 2020 the operation of digital services will be suspended.


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. (1132 Budapest, Váci út 48. a „Társaság”) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság

rendes közgyűlését

2005. április 29. (péntek) 10.00 órára hívja össze.

A közgyűlés helye: Grand Hotel Hungária, 1074 Budapest, Rákóczi út 90. (konferenciaterem)

I. A közgyűlés napirendje:

1.
- Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, a 2005. évi üzletpolitikai célkitűzésekről, beszámoló a 2004. évi gazdasági tevékenységről, indítvány a 2004. évi, számviteli törvény szerinti beszámoló és üzleti jelentés elfogadására, az eredmény felhasználására.
- A Felügyelő Bizottság jelentése az Igazgatóság 2004. évi beszámolójáról, a Társaság 2004. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és üzleti jelentéséről, és az eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról.
- A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2004. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

2.
Az Igazgatóság ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, a 2005. évi üzletpolitikai célkitűzésekről szóló üzleti jelentésének, beszámolójának, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása, döntés a Társaság 2004. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és üzleti jelentéséről, valamint az eredmény felhasználásáról.

3.
- Az Igazgatóság indítványa a 2004. évi konszolidált éves beszámoló és konszolidált üzleti jelentés elfogadására.
- A Felügyelő Bizottság jelentése az Igazgatóság indítványáról és a konszolidált éves beszámolóról és konszolidált üzleti jelentésről.
- A Könyvvizsgáló jelentése a konszolidált éves beszámolóról és konszolidált üzleti jelentésről.

4. A konszolidált éves beszámoló és konszolidált üzleti jelentés elfogadása.

5. Könyvvizsgáló megválasztása.

6. Az Igazgatóság tagjai díjazásának tudomásulvétele, a Felügyelő Bizottság tagjai és Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.

7. A Társaság Alapszabályának módosítása (melynek lényeges változása a mellékletét képező telephelyek és fióktelepek aktualizálása)

II. A közgyűlésen a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

a.) a részvényes a Társaság részvénykönyvébe hatályosan be legyen jegyezve és
b.) a részvényes az értékpapír számla-vezetőjétől kapott zárolt tulajdonosi igazolást - lehetőség szerint a közgyűlés kezdete előtt - a regisztrációt végző személyeknek átadja. (Ezen rendelkezés nem zárja ki, hogy a közgyűlés megkezdését követően érkező részvényes szavazati jogát a szabályos regisztrációt követően gyakorolhassa.) A zárolásnak a közgyűlés napját is magában kell foglalnia.

Zárolt tulajdonosi igazolást a részvényes a jelen Hirdetmény megjelenésének napjától 2005.04.22-ig kérhet értékpapírszámla-vezetőjétől. Kérjük a tisztelt értékpapírszámla-vezetőket, hogy a kiadott zárolt tulajdonosi igazolások másolati példányát a 2001. évi CXX. törvény 150.§ (4) bekezdése alapján küldjék meg faxon a Társaság Társasági Titkárságára a 484 2170-es fax számra.

A részvényesek részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapírszámla-vezető köteles gondoskodni, de javasoljuk Tisztelt Részvényeseinknek, hogy az ehhez szükséges teendőket egyeztessék értékpapírszámla-vezetőjükkel. Tájékoztatásul közöljük, hogy a Társaság 2005.04.22. fordulónappal tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Rt-n keresztül az értékpapírszámla-vezetőktől.

III. A részvényesek a közgyűlésen személyesen, törvényes képviselőjük vagy meghatalmazottjuk útján vehetnek részt. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

IV. Az Alapszabály 13. fejezet 5. pontja értelmében minden 1.- Ft, azaz egy forint névértékű névre szóló törzsrészvény egy szavazatra jogosít. Az 1.- Ft, azaz egy forint névértékű névre szóló osztalékelsőbbségi részvények tulajdonosait a szavazati jog részvényenként egy szavazat erejéig a Gt. 184. §-ának (3) bekezdése alapján illeti meg. A szavazás nyíltan történik.

Kérjük a Tisztelt Részvényeseket, illetve képviselőiket, hogy a közgyűlés helyszínén lehetőség szerint 8.45 óra és 9.45 óra között regisztráltassák magukat a tulajdonosi igazolás, a meghatalmazás, illetve a képviseleti jogosultságot igazoló okiratok egyidejű átadásával.

V. Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a közgyűlésen szavazni és indítványt tenni csak a fenti II. és IV. pontokban foglalt rendelkezések betartásával lehet. A szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételek teljesítésének elmulasztása esetén a közgyűlésen megjelenő és regisztrált részvényes - szavazati és indítványozási jog nélkül - a közgyűlés valamennyi napirendi pontjával kapcsolatban kizárólag felvilágosítás kérésre és észrevételre jogosult.

Az esetleges határozatképtelenség esetén szükségessé váló megismételt közgyűlés időpontja 2005. április 29. 12.00 óra, a helyszín és a napirend változatlan.

A közgyűlési előterjesztések 2005. április 16-tól hivatalos időben - a részvényesi minőség igazolása mellett - a Társaság Bajcsy-Zsilinszky u. 74. szám alatti fiókjában és a Társaság honlapján (www.erstebank.hu) megtekinthetők, a regisztráció során pedig átvehetők.

Budapest, 2005. március 29.