Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. (1132 Budapest, Váci út 48. a „Társaság”) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság

rendes közgyűlését

2005. április 29. (péntek) 10.00 órára hívja össze.

A közgyűlés helye: Grand Hotel Hungária, 1074 Budapest, Rákóczi út 90. (konferenciaterem)

I. A közgyűlés napirendje:

1.
- Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, a 2005. évi üzletpolitikai célkitűzésekről, beszámoló a 2004. évi gazdasági tevékenységről, indítvány a 2004. évi, számviteli törvény szerinti beszámoló és üzleti jelentés elfogadására, az eredmény felhasználására.
- A Felügyelő Bizottság jelentése az Igazgatóság 2004. évi beszámolójáról, a Társaság 2004. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és üzleti jelentéséről, és az eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról.
- A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2004. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

2.
Az Igazgatóság ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, a 2005. évi üzletpolitikai célkitűzésekről szóló üzleti jelentésének, beszámolójának, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása, döntés a Társaság 2004. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és üzleti jelentéséről, valamint az eredmény felhasználásáról.

3.
- Az Igazgatóság indítványa a 2004. évi konszolidált éves beszámoló és konszolidált üzleti jelentés elfogadására.
- A Felügyelő Bizottság jelentése az Igazgatóság indítványáról és a konszolidált éves beszámolóról és konszolidált üzleti jelentésről.
- A Könyvvizsgáló jelentése a konszolidált éves beszámolóról és konszolidált üzleti jelentésről.

4. A konszolidált éves beszámoló és konszolidált üzleti jelentés elfogadása.

5. Könyvvizsgáló megválasztása.

6. Az Igazgatóság tagjai díjazásának tudomásulvétele, a Felügyelő Bizottság tagjai és Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.

7. A Társaság Alapszabályának módosítása (melynek lényeges változása a mellékletét képező telephelyek és fióktelepek aktualizálása)

II. A közgyűlésen a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

a.) a részvényes a Társaság részvénykönyvébe hatályosan be legyen jegyezve és
b.) a részvényes az értékpapír számla-vezetőjétől kapott zárolt tulajdonosi igazolást - lehetőség szerint a közgyűlés kezdete előtt - a regisztrációt végző személyeknek átadja. (Ezen rendelkezés nem zárja ki, hogy a közgyűlés megkezdését követően érkező részvényes szavazati jogát a szabályos regisztrációt követően gyakorolhassa.) A zárolásnak a közgyűlés napját is magában kell foglalnia.

Zárolt tulajdonosi igazolást a részvényes a jelen Hirdetmény megjelenésének napjától 2005.04.22-ig kérhet értékpapírszámla-vezetőjétől. Kérjük a tisztelt értékpapírszámla-vezetőket, hogy a kiadott zárolt tulajdonosi igazolások másolati példányát a 2001. évi CXX. törvény 150.§ (4) bekezdése alapján küldjék meg faxon a Társaság Társasági Titkárságára a 484 2170-es fax számra.

A részvényesek részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapírszámla-vezető köteles gondoskodni, de javasoljuk Tisztelt Részvényeseinknek, hogy az ehhez szükséges teendőket egyeztessék értékpapírszámla-vezetőjükkel. Tájékoztatásul közöljük, hogy a Társaság 2005.04.22. fordulónappal tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Rt-n keresztül az értékpapírszámla-vezetőktől.

III. A részvényesek a közgyűlésen személyesen, törvényes képviselőjük vagy meghatalmazottjuk útján vehetnek részt. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

IV. Az Alapszabály 13. fejezet 5. pontja értelmében minden 1.- Ft, azaz egy forint névértékű névre szóló törzsrészvény egy szavazatra jogosít. Az 1.- Ft, azaz egy forint névértékű névre szóló osztalékelsőbbségi részvények tulajdonosait a szavazati jog részvényenként egy szavazat erejéig a Gt. 184. §-ának (3) bekezdése alapján illeti meg. A szavazás nyíltan történik.

Kérjük a Tisztelt Részvényeseket, illetve képviselőiket, hogy a közgyűlés helyszínén lehetőség szerint 8.45 óra és 9.45 óra között regisztráltassák magukat a tulajdonosi igazolás, a meghatalmazás, illetve a képviseleti jogosultságot igazoló okiratok egyidejű átadásával.

V. Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a közgyűlésen szavazni és indítványt tenni csak a fenti II. és IV. pontokban foglalt rendelkezések betartásával lehet. A szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételek teljesítésének elmulasztása esetén a közgyűlésen megjelenő és regisztrált részvényes - szavazati és indítványozási jog nélkül - a közgyűlés valamennyi napirendi pontjával kapcsolatban kizárólag felvilágosítás kérésre és észrevételre jogosult.

Az esetleges határozatképtelenség esetén szükségessé váló megismételt közgyűlés időpontja 2005. április 29. 12.00 óra, a helyszín és a napirend változatlan.

A közgyűlési előterjesztések 2005. április 16-tól hivatalos időben - a részvényesi minőség igazolása mellett - a Társaság Bajcsy-Zsilinszky u. 74. szám alatti fiókjában és a Társaság honlapján (www.erstebank.hu) megtekinthetők, a regisztráció során pedig átvehetők.

Budapest, 2005. március 29.