Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. (1132 Budapest, Váci út 48. a „Társaság”) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy aTársaság évi rendes közgyűlését 2006. április 27. (csütörtök) 10.00 órára hívja össze.

A közgyűlés helye: Grand Hotel Hungária, 1074 Budapest, Rákóczi út 90. (Phönix terem)

I. A közgyűlés napirendje:

1.
- Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, a 2006. évi üzletpolitikai célkitűzésekről, beszámoló a 2005. évi gazdasági tevékenységről, indítvány a 2005. évi, számviteli törvény szerinti beszámoló és üzleti jelentés elfogadására, az eredmény felhasználására, valamint az osztalék meghatározására.
- A Felügyelő Bizottság jelentése az Igazgatóság 2005. évi beszámolójáról, a Társaság 2005. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és üzleti jelentéséről, és az eredmény felhasználására, osztalék meghatározására vonatkozó javaslatról
- A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2005. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

2. Az Igazgatóság ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, a 2006. évi üzletpolitikai célkitűzésekről szóló üzleti jelentésének, beszámolójának, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása, döntés a Társaság 2005. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és üzleti jelentéséről, valamint az eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékének meghatározásáról.

3.
- Az Igazgatóság indítványa a 2005. évi konszolidált éves beszámoló és konszolidált üzleti jelentés elfogadására.
- A Felügyelő Bizottság jelentése az Igazgatóság indítványáról és a konszolidált éves beszámolóról és konszolidált üzleti jelentésről.
- A Könyvvizsgáló jelentése a konszolidált éves beszámolóról és konszolidált üzleti jelentésről.

4. A konszolidált éves beszámoló és konszolidált üzleti jelentés elfogadása.

5. Könyvvizsgáló megválasztása.

6. Igazgatósági tag lemondásáról, valamint új igazgatósági tagok megválasztásáról, és az igazgatóság tagjai díjazásáról szóló felügyelő bizottsági tájékoztatás tudomásul vétele. A Felügyelő Bizottság tagjai és Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.

7. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének jóváhagyása.

8. A Társaság Alapszabályának módosítása (melynek lényegesebb pontjai: a telephelyek, fióktelepek módosításának Igazgatósági hatáskörbe utalása; cégjegyzési jog aktualizálása; osztalékfizetés elévülési idejének meghatározása, az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság Ügyrendjének változásai átvezetése, a Gazdasági Társaságokról szóló tv. által előírt “nyílt” részvénytársaság megnevezés átvezetése).

II. A közgyűlésen a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

a.) a részvényes a Társaság részvénykönyvébe hatályosan be legyen jegyezve és
b.) a részvényes az értékpapír számla-vezetőjétől kapott zárolt tulajdonosi igazolást - lehetőség szerint a közgyűlés kezdete előtt - a regisztrációt végző személyeknek átadja. (Ezen rendelkezés nem zárja ki, hogy a közgyűlés megkezdését követően érkező részvényes szavazati jogát a szabályos regisztrációt követően gyakorolhassa.) A zárolásnak a közgyűlés napját is magában kell foglalnia.

Zárolt tulajdonosi igazolást a részvényes a jelen Hirdetmény megjelenésének napjától 2006.04.18-ig kérhet értékpapírszámla-vezetőjétől. Kérjük a tisztelt értékpapírszámla-vezetőket, hogy a kiadott zárolt tulajdonosi igazolások másolati példányát a 2001. évi CXX. törvény 150.§ (4) bekezdése alapján küldjék meg faxon a Társaság Társasági Titkárságára a 268-4052-es fax számra.
A részvényesek részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapírszámla-vezető köteles gondoskodni, de javasoljuk Tisztelt Részvényeseinknek, hogy az ehhez szükséges teendőket egyeztessék értékpapírszámla-vezetőjükkel. Tájékoztatásul közöljük, hogy a Társaság 2006.04.18. fordulónappal tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Rt-n keresztül az értékpapírszámla-vezetőktől.

III. A részvényesek a közgyűlésen személyesen, törvényes képviselőjük vagy meghatalmazottjuk útján vehetnek részt. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

IV. Minden 1.- Ft, azaz egy forint névértékű névre szóló részvény egy szavazatra jogosít. A szavazás nyíltan történik.

Kérjük a Tisztelt Részvényeseket, illetve képviselőiket, hogy a közgyűlés helyszínén lehetőség szerint 8.45 óra és 9.45 óra között regisztráltassák magukat a tulajdonosi igazolás, a meghatalmazás, illetve a képviseleti jogosultságot igazoló okiratok egyidejű átadásával.

V. Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a közgyűlésen szavazni és indítványt tenni csak a fenti II. és IV. pontokban foglalt rendelkezések betartásával lehet. A szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételek teljesítésének elmulasztása esetén a közgyűlésen megjelenő és regisztrált részvényes - szavazati és indítványozási jog nélkül - a közgyűlés valamennyi napirendi pontjával kapcsolatban kizárólag felvilágosítás kérésre és észrevételre jogosult.

Az esetleges határozatképtelenség esetén szükségessé váló megismételt közgyűlés időpontja 2006. április 27. 12.00 óra, a helyszín és a napirend változatlan.

A közgyűlési előterjesztések 2006. április 11-től hivatalos időben - a részvényesi minőség igazolása mellett - a Társaság Bajcsy-Zsilinszky u. 74. szám alatti fiókjában és a Társaság honlapján (www.erstebank.hu) megtekinthetők, a regisztráció során pedig átvehetők.

VI. Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. Igazgatósága a fenti napirendi pontok szerint a közgyűlés elé terjeszti a 2005. évi számviteli törvény szerinti beszámolót, valamint az összevont (konszolidált) beszámolót, amelynek lényeges adatait az 1997. évi CXLIV. törvény 228.§ (3) bekezdés alapján ezúton közzéteszi.

A beszámolók lényeges adatai az alábbiak:

  A Társaság 2005. évi mérlege
és ereménykimutatása
MFt-ban
A Társaság 2005. évi konszolidált mérlege
és eredménykimutatása
MFt-ban
Forgóeszközök 428 040 341 858
Befektetett eszközök 990 602 1 081 128
Aktív időbeli elhatárolások 24 992 29 918
Eszközök összesen 1 443 634 1 452 904
     
Kötelezettségek 1 344 595 1 351 161
Passzív időbeli elhatárolások 17 630 19 301
Céltartalékok 3 441 3 447
Saját tőke 77 968 78 995
Források összesen 1 443634 1 452 904
     
Pénzügyi és befektetési
szolgáltatás eredménye
23 906 22 105
Szokásos vállalkozási eredmény 23 633 24 878
Adózás előtti eredmény 23 634 24 844
Mérleg szerinti eredmény 16 827 17 385

Budapest, 2006. március 27.

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.

A közgyűlés előterjesztései (.zip)

Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. tájékoztatása a 2006. április 27-i rendes közgyűlés határozatairól, a 2005. évi éves jelentés kivonatáról és a 2005. évi beszámoló valamint összevont (konszolidált) beszámoló közzétételéről (pdf)