Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. (továbbiakban a „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( továbbiakban “Tpt” ) 54. § (1) bekezdése, valamint annak 6 sz. melléklete 2 és 10 pontja alapján az alábbi tájékoztatást adja a 2006. szeptember 27-én megtartott rendkívüli közgyűlésének határozatairól:  

a Közgyűlés R/ 1/2006 (09.27)számú határozatával
leadott szavazatok száma:39 379 004 378, ebből
                        39 379 004 378, igen szavazattal,
                                                                    0 ellenszavazat és
                                                                   0 tartózkodás mellettKisbenedek Pétert a közgyűlés elnökévé, Nemesné Mohácsi Ildikót a jegyzőkönyv hitelesítőjévé, Udvardi Jánosnét és Szabó Anitát a szavazatok összeszámlálásának ellenőreivé, szavazatszámláló bizottsági tagokká, továbbá dr. Szabó Istvánt a jegyzőkönyv-vezetőjévé megválasztotta.

a Közgyűlés R/  2 /2006(09.27)számú határozatával
leadott szavazatok száma: 39 379 004 378, ebből
                        39 378 992.650 igen szavazattal,
                                                                 0 ellenszavazat és
                                                                  0 tartózkodás mellett
elfogadta a közgyűlés napirendjére előterjesztett indítványt, és úgy határozott, hogy az 1.,2 ,3.valamint 5 napirendi pontokat, azok összefüggésére tekintettel együttesen tárgyalja.

a Közgyűlés  R/ 3/2006(09.27) számú határozatával
leadott szavazatok száma: 39 379 004 378, ebből
                         39 379 004 378 igen szavazattal,
                                                                     0  ellenszavazat és
                                                                     0 tartózkodás mellett
az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság előterjesztése alapján a társaság alaptőkéjét zártkörben, új részvények kibocsátásával történő alaptőke-emelés keretében 14 Mrd-Ft-tal, 39,409,541,971-Ft-ról (harminckilenc milliard négyszázkilenc millió ötszáznegyvenegy ezer kilencszázhetvenegy forintról) 53.409.541.971.-Ft-ra (ötvenhárom milliárd négyszázkilenc millió ötszáznegyvenegy ezer kilencszázhetvenegy forintra) emelte fel
Döntése értelmében 14 Mrd darab, az Alapszabályban meghatározott jogokkal rendelkező,1.- Ft névértékű, névreszóló dematerializált törzsrészvény kerül kibocsátásra, ahol a kibocsátási ár megegyezik a névértékkel. Az új részvények ellenértékét a vételi kötelezettségvállaló nyilatkozatot tevő részvényes kizárólag pénzbeli hozzájárulással jelen határozat keltétől, illetve a kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételétől számított 15 napon belül a Társaság MNB-nél vezetett 19017004-00201160. számú számlájára teljesítheti.
A Gt. 246/A § (3) bekezdése alapján –az Igazgatóság előzőekben ismertetett, és írásban is rendelkezésre bocsátott  előterjesztése alapján-a közgyűlés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását  kizárja, és kijelöli az Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen Ag-t az általa tett jegyzési –átvételi szándéknyilatkozatra tekintettel az alaptőke emelés során kibocsátandó részvények átvételére. Az átvétel tekintetében a részvényes köteles kötelezettségvállaló  nyilatkozatot tenni az alábbi kibocsátandó részvények tekintetében:
- részvény fajtája: névreszóló törzsrészvény
- részvény kibocsátása: dematerializált módon
- részvény osztálya: az egyesüléskor kibocsátott részvényekkel egyező
- részvények száma: 14 000 000 000 db
- részvény sorozata: az egyesüléskor kibocsátott részvényekkel egyező- részvény névértéke: 1 Ft/db, össznévértéke: 14 000 000 000 Ft
- részvény kibocsátási értéke: 1Ft/db, össz kibocsátási értéke: 14 000 000 000 Ft

A Közgyűlés R/ 4/2006 (09.27) számú határozatával
leadott szavazatok száma: 39 379 004 378, ebből
           39 378 992.650 igen szavazattal,
                                                 0 ellenszavazat és
                                                 0 tartózkodás mellett
a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadta az Erste Bank Hungary Nyrt. tőkeemelés következtében -, valamint a 2006. évi IV. törvénynek megfelelően módosított - egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.
Az Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen Ag a 14 Milliárd forint összegű részvénycsomag étvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatának ismeretében a közgyűlés a Társaság Alapszabályának 4 pontját az alábbiak szerint módosítja:
4.1 A Bank alaptőkéje 53.409.541.971.-Ft (ötvenhárom milliárd négyszázkilenc millió ötszáznegyvenegy ezer kilencszázhetvenegy forint) kizárólag pénzbeli hozzájárulás, amely 53.409.188.429 (ötvenhárom milliárd négyszázkilenc millió száznyolcvannyolc ezer négyszázhuszonkilenc darab, egyenként 1 Ft (egy forint) névértékű névreszóló törzsrészvényből, és 353.542 (háromszázötvenhárom ezer ötszáznegyvenkettő) darab, egyenként 1 Ft (egy forint) névértékű névreszóló osztalékelsőbbségi részvényből áll.
4.2 A részvények dematerializált értékpapírként kerülnek kibocsátásra.Az Alapszabály egyéb lényeges változásai az Alapszabály    6,8,12,13,14,15,16,17,20,21 pontjait érintőek.

a Közgyűlés R/ 5/2006. (09.27) számú határozatával  
leadott szavazatok száma: 39 379 004 378, ebből
                        39 379 000 878 igen szavazattal,
                                                                   0 ellenszavazat és
                                                         3500 tartózkodás mellett
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv 252§ (1) bekezdése alapján felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a Felügyelő Bizottság véleményének kikérésével saját hatáskörén belül az alaptőkét jelen határozat meghozatalától számított 5 (öt) eves időtartam alatt összesen a tőkeemelés előtti alaptőke 25%-ával  megemelje. Az Igazgatóság ezen jogosultsága kizárólag a Bank többségi részvényese számára történő új részvények kibocsátásával legyen gyakorolható.Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.A közgyűlési határozatot, annak meghozatalát követő harminc napon belül az Igazgatóság a Cégközlönyben köteles közzétenni.

a Közgyűlés  R/ 6 /2006 (09.27)számú határozatával
leadott szavazatok száma: 39 379 004 378, ebből
                              39 379 004 378 igen szavazattal,
                                                                          0 ellenszavazat és
                                                                           0 tartózkodás mellett
a  jelen határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyta a Felügyelő Bizottság ügyrendjét.

a Közgyűlés  R/ 7 /2006 (09.27)számú határozatával
leadott szavazatok száma: 39 379 004 378, ebből
                                      39 379 000 878 igen szavazattal,
                                                                                   0 ellenszavazat és
                                                                       3500 tartózkodás mellett
tudomásul vette a Felügyelő Bizottság tájékoztatását az igazgatóság tagjai körében bekövetkezett változásokról, igazgatósági tag lemondásáról, új igazgatósági tag megválasztásáról, díjazásáról. Reinhard Ortner, Bernhard Spalt, valamint Manfred Wimmer urakat az Audit Bizottság tagjaivá választotta. 

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.
Igazgatósága