Az ERSTE BANK HUNGARY Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága a 2007. április 27-én tartandó közgyűlése elé terjeszti a 2006. évi számviteli törvény szerinti beszámolót, valamint az összevont (konszolidált) beszámolót. A 2006. évi IV. tv. 304. § alapján a beszámolók, valamint az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a közgyűlési határozati javaslatokat ezúton közzéteszi.

1) A beszámolók, valamint az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatai az alábbiak:

2) A Közgyűlés elé terjesztendő határozati javaslat tervezetek:

1. A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság valamint a Könyvvizsgáló jelentésének tudomásulvétele mellett fogadja el

  • az Igazgatóság Társaság számviteli törvény szerinti 2006. évi beszámolójának elfogadására vonatkozó indítványát, és fogadja el a Társaság 2006. évi éves beszámolóját 1 764 109 millió Ft mérlegfőösszeggel, 18 196 millió Ft mérleg szerinti eredménnyel és 108 674 millió Ft saját tőkével;
  • az Igazgatóság a 2006. évi mérleg szerinti eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát mely szerint oly módon határoz, hogy a Társaság 18 196  millió Ft mérleg szerinti eredményéből 8 546 618 647 Ft  kerüljön felosztásra, 9 649 571 274 Ft-ot pedig  a Bank eredménytartalékába helyezzenek.
    A 2006-os üzleti év szerinti nyereség után a részvényeseket megillető osztalék a Társaság törzsrészvényei után a névérték 16%-ában, az osztalékelsőbbségi részvényei után a névérték 16%x1,5 (=24%) képlet alapján kerüljön megállapításra. A kifizetés esedékességének kezdő napja: 2007. június 1. napja legyen. Felkéri a Társaság Igazgatóságát az osztalékfizetés menetrendjének kidolgozására, és hirdetményben történő közzétételére.
  • az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a Társaság 2006. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint a 2007. évi üzletpolitikai célkitűzésekről.

2. A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság valamint a Könyvvizsgáló az összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett, fogadja el

  • az Igazgatóságnak a Társaság számviteli törvény szerinti 2006. évi konszolidált (összevont) beszámolójának és konszolidált (összevont) üzleti jelentésének elfogadására vonatkozó indítványát, és fogadja el a Társaság konszolidált (összevont) éves beszámolóját 1 780 460 millió Ft mérlegfőösszeggel, 18 041 millió Ft mérleg szerinti eredménnyel és 109 782  millió- Ft saját tőkével.
  • A 18 041 millió Ft konszolidált mérleg szerinti eredmény felosztásakor – tekintettel az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. Közgyűlésének határozatában elfogadott banki eredmény-felhasználásra mely szerint 8 546 618 647 Ft osztalékként kerül kiosztásra – a banki osztalékfizetés után fennmaradó összeg eredménytartalékként kerüljön elszámolásra.

3. A Közgyűlés a Társaság 2007. üzleti éve éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának a hatályos törvények szerinti könyvvizsgálatával az Ernst & Young Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20; kamarai nyilvántartási száma: 001165) és természetes személy könyvvizsgálóként Szabó Gergelyt (kamarai tagsági száma:05676) bízza meg a 2007. évet lezáró, 2008. évben tartandó rendes közgyűlésig.

4. A Közgyűlés határozatával

  • vegye tudomásul a vezető tisztségviselők körében az elmúlt közgyűlés óta bekövetkezett változásokat;
  • válassza meg Sztanó Imre urat az igazgatóság belső tagjává, Franz Hochstrasser, Andreas Klingen, valamint Wolfgang Schopf urakat felügyelő bizottsági taggá, Andreas Klingen valamint Wolfgang Schopf urakat audit bizottsági taggá;
  • Rudnay János és Szivi László igazgatósági tagok tiszteletdíját az előterjesztésben foglalt összegben állapítsa meg, az Igazgatóság többi tagját, valamint a Felügyelő Bizottság tagjait az előző évekhez hasonlóan díjazásban ne részesítse.

A könyvvizsgálót a 2007. évi könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért az előterjesztésben foglaltak szerinti díjazásban részesítse. A közgyűlési előterjesztések teljes terjedelemben 2007. április  11-től hivatali időben  a Társaság 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 74. szám alatti fiókjában valamint a Társaság honlapján (www.erstebank.hu) megtekinthetők, bármelyik fiókban írásban igényelhetők, vagy a közgyűlés napján a regisztráció során átvehetők.

Budapest, 2007. április 11.

ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
IGAZGATÓSÁGA

Közgyűlési dokumentumok:

Konszolidált beszámoló tartalomjegyzéke
Közgyűlési hirdetmény
Éves beszámoló tartalmojegyzéke
Napirend
Napirend 2
Napirend 3
Napirend 4
I/1 kiegészítés beszámolóhoz
I/2 kiegészítés beszámolóhoz
I/3 kiegészítés beszámolóhoz
I/4 kiegészítés beszámolóhoz
I/5 kiegészítés beszámolóhoz
II/25 kiegészítés beszámolóhoz
II. kiegészítés beszámolóhoz
III. kiegészítés beszámolóhoz
IV. kiegészítés beszámolóhoz
I/1 kiegészítés konszolidált beszámolóhoz
I/2 kiegészítés konszolidált beszámolóhoz
I/3 kiegészítés konszolidált beszámolóhoz
I/4 kiegészítés konszolidált beszámolóhoz
II. kiegészítés konszolidált beszámolóhoz
III. kiegészítés konszolidált beszámolóhoz
IV. kiegészítés konszolidált beszámolóhoz
Üzleti jelentés az EBH 2006. évi konszolidált éves beszámolójához
Üzleti jelentés az EBH 2006. évi éves beszámolójához
Felügyelő Bizottság jelentése
Független könyvvizsgálói jelentés az EBH éves beszámolójáról
Független könyvvizsgálói jelentés az EBH konszolidált éves beszámolójáról
Eredménykimutatás
Mérleg