Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye a 2006. üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjéről  

Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban „Társaság”) 2007. április 27-én megtartott éves rendes közgyűlésének döntése alapján a 2006. üzleti évre vonatkozóan az 1,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvények (ISIN azonosító: HU0000073374) után a névértékre vetítve 16%-.os, az 1, -Ft névértékű osztalékelsőbbségi részvények (ISIN azonosító: HU0000073382) után a névértékre vetítve 24 %-os (16%X1,5 képlet alapján) bruttó osztalékot fizet.

Az osztalékfizetés lebonyolításával a Társaság a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt-t (továbbiakban” KELER Zrt”) bízza meg.

A Társaság, illetve megbízottja a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően számítja és fizeti ki a nettó osztalékot a részvényesei számára. A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések szerint magánszemély részvényes esetén az osztalékot 25% személyi jövedelem adó fizetési kötelezettség terheli. Ezen felül 2007. január 1-től a 1997. évi LXXX. tv. (Tbj. tv.) szerinti belföldi magánszemélyek esetén az osztalékjövedelmet 4 % egészségügyi hozzájárulás is terheli. Mentesül ezen fizetési kötelezettség alól a magánszemély ha a Tbj 19. § (1) bekezdése, valamint a Tbj. 39. § (2) bekezdése szerinti egészségbiztosítási járulék, baleseti járulék, valamint az 1998. évi LXVI. tv.  (Eho tv.)  3.§ (3) bekezdésében szereplő jövedelmek után fizetett százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás a hozzájárulás-fizetési felső határig (négyszázötvenezer forint) a tárgyévben már megfizetésre került (Eho. tv. 11/A. § (1) bekezdés), vagy ha nyilatkozik arról, hogy az Eho tv. 3. § (3) bekezdése szerinti egészségbiztosítási járulék összege 2007-ben várhatóan eléri a hozzájárulás-fizetési felső határt (Eho tv. 11/A. § (2) bekezdés). Ezen nyilatkozat megtalálható a KELER Zrt. honlapján, mely nyilatkozatot a részvényesek a KELER Zrt. részére (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) legkésőbb 2007. május 24-ig kötelesek megküldeni.

A levont közterhekről az ERSTE Bank NyRt. igazolást állít ki és juttat el a részvényesekhez legkésőbb 2008. január 31-ig.

Jogi személy részvényesek esetén az osztalék közteher levonása nélkül kerül kifizetésre.

Az osztalékfizetés kezdő napja: 2007. június 1.

Az osztalék jogosultjai, az osztalékfizetés módja:

Osztalékra a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 220 § (1) bekezdése alapján az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel.

A részvénykönyvi bejegyzés érdekében a Társaság 2007. 04. 19-i fordulónappal tulajdonosi megfeleltetést kért a KELER Zrt-n keresztül az értékpapírszámla-vezetőktől, mely fordulónap egyben a részvénykönyv lezárását is jelentette. Ezt követően –az osztalékfizetés érdekében- a bejegyzés joghatályosan már nem pótolható. Az osztalékra való jogosultság a közgyűlés napján fennálló részvénykönyvi állomány alapján kerül megállapításra, ugyanakkor az osztalék kifizetéséhez szükséges olyan adatokat, melyeket a jogszabályok előírnak az adó / nettó osztalék számfejtéséhez, az osztalékra való jogosultság elévülési ideje alatt pótlólag még bejelenthetik a Társasághoz, illetve Megbízottjához.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a KELER Zrt. a részvényes értékpapírszámláját vezető befektetési szolgáltató által megadott adatok alapján számfejti az osztalékot. A jogszabályok által megkövetelt adatok hiányában az osztalékfizetés nem teljesíthető, ezért a közgyűlést összehívó hirdetményben nyomatékosan felhívtuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a tulajdonosi megfeleltetéshez szükséges adatokat egyeztessék értékpapír-számlavezetőjükkel.

Az osztalék kifizetéséhez a részvénykönyvi bejegyzéshez megkövetelt adatokon felülaz alábbi adatok szükségesek (ezek az adatok az osztalékfizetés elévülési határideje alatt pótolhatóak):
I. Belföldi illetőségű természetes személy esetében: adóazonosító jel, születéskori név, születés helye és dátuma, a részvényes neme;
II. Külföldi illetőségű természetes személy esetében: születéskori név, születés helye és dátuma, a részvényes neme, adóazonosító jel vagy útlevélszám;
III. Belföldi illetőségű nem természetes személy esetében: adószám;
IV. Külföldi illetőségű nem természetes személy esetében: a részvénykönyvi bejegyzéshez megkövetelt adatokon felül nem szükséges adat.

Amennyiben a részvényes a kettős adóztatás elkerülését szabályozó egyezmények alapján a kedvezményes adólevonási kulcs alkalmazásával kívánja az osztalékot megkapni, az adózás rendjéről szóló, többször módosított 2003. évi XCII. Törvény 4. sz. mellékletében részletezett dokumentumokat kell legkésőbb 2007. május 24-ig átadni a KELER Zrt. Részvénykönyv-vezetési Osztálya részére (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.). Felhívjuk a számlavezetők figyelmét, hogy KELER Zrt csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által fordított, a 2007. adóévről kiállított illetőségigazolásokat fogadja el. Amennyiben a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján haszonhúzói nyilatkozat megléte is szükséges, úgy azt szintén az OFFI által hitelesített fordítással együtt áll módjában  elfogadni. A haszonhúzói nyilatkozat természetesen magyar nyelven is megtehető. Abban az esetben, ha sem az illetőségigazolás, sem annak későbbi pótlására vonatkozó jelzés nem érkezik 2007. május 24-ig a KELER-Zrt-hez, akkor az osztalék 25% személyi jövedelem-adó levonásával kerül utalásra. Amennyiben a külföldi illetékességű tulajdonos rendelkezik az adózás rendjéről szóló, többször módosított 2003. évi XCII. törvény 4. mellékletének 5. pontjában részletezett dokumentumokkal, valamint van e két ország között kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, és az kedvezményes adókulcsot ír elő, azonban a tulajdonos a dokumentumokat nem nyújtja be 2007. május 24-ig a KELER-hez, ezért az osztalék 25% személyi jövedelem adó levonásával került elutalásra számára, az ügyfél a 25%-os és a kedvezményes adókulcs közötti különbözetet visszaigényelheti.

Az osztalék 2007. június 1-jén kezdve átutalással kerül a közvetlenül a részvényes belföldi pénzintézetnél vezetett pénzszámlájára (amennyiben ezt az értékpapír-számlavezető bejelenti a KELER Zrt részére) vagy a számlavezetőknél vezetett értékpapírszámlákhoz tartozó ügyfélszámlákra.  Amennyiben a javított adatokat a számlavezető utólag (2007. június 1-jét követően) jelenti a KELER Zrt. felé, úgy az osztalék átutalására a bejelentést követő hónap 5. munkanapjáig kerül sor. Az osztalék 2007. június 1. után történő felvétele esetén az ERSTE Bank NyRt-t kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

A Társaság illetve Megbízottja nem felel a számlavezetők hiányos vagy hibás adatszolgáltatásából, valamint az adatok feldolgozásának időigényességéből származó késedelemért.

A 2006. év után járó osztalék az osztalékfizetés kezdő időpontjától 5 évig igényelhető, ezután az osztalékra való igény elévül.

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.