Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein ezen a hétvégén tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk.

A 2020. február 29. 10:00 óra és 2020. március 01. 8:00 óra közötti időszakban több szolgáltatásunk működése szünetel (Erste Lakossági NetBank, Erste MobilBank, Erste Vállalati NetBank, Electra, Erste Business MobilBank, Erste TeleBank, mobiltelefon egyenleg feltöltés, weboldal szolgáltatások).

A karbantartás a 2020. március 01. 22:00 óra és 2020. március 02. 00:00 óra közötti időszakban az Erste Lakossági NetBank, Erste Vállalati NetBank, Electra, Erste Business MobilBank szolgáltatások működése szünetel.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Saturday and Sunday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services: Between 10:00 a.m. on February 29, 2020 and 8 a.m. on March 01, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, Erste TeleBank, Erste Business MobilBank, website, MobilePay top up services will be suspended. Between 10 p.m. on March 01, 2020 and midnight of March 01, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste Business MobilBank will be suspended.


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Kattintson a részletekért! / Please click here for details

Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye a 2006. üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjéről  

Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban „Társaság”) 2007. április 27-én megtartott éves rendes közgyűlésének döntése alapján a 2006. üzleti évre vonatkozóan az 1,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvények (ISIN azonosító: HU0000073374) után a névértékre vetítve 16%-.os, az 1, -Ft névértékű osztalékelsőbbségi részvények (ISIN azonosító: HU0000073382) után a névértékre vetítve 24 %-os (16%X1,5 képlet alapján) bruttó osztalékot fizet.

Az osztalékfizetés lebonyolításával a Társaság a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt-t (továbbiakban” KELER Zrt”) bízza meg.

A Társaság, illetve megbízottja a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően számítja és fizeti ki a nettó osztalékot a részvényesei számára. A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések szerint magánszemély részvényes esetén az osztalékot 25% személyi jövedelem adó fizetési kötelezettség terheli. Ezen felül 2007. január 1-től a 1997. évi LXXX. tv. (Tbj. tv.) szerinti belföldi magánszemélyek esetén az osztalékjövedelmet 4 % egészségügyi hozzájárulás is terheli. Mentesül ezen fizetési kötelezettség alól a magánszemély ha a Tbj 19. § (1) bekezdése, valamint a Tbj. 39. § (2) bekezdése szerinti egészségbiztosítási járulék, baleseti járulék, valamint az 1998. évi LXVI. tv.  (Eho tv.)  3.§ (3) bekezdésében szereplő jövedelmek után fizetett százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás a hozzájárulás-fizetési felső határig (négyszázötvenezer forint) a tárgyévben már megfizetésre került (Eho. tv. 11/A. § (1) bekezdés), vagy ha nyilatkozik arról, hogy az Eho tv. 3. § (3) bekezdése szerinti egészségbiztosítási járulék összege 2007-ben várhatóan eléri a hozzájárulás-fizetési felső határt (Eho tv. 11/A. § (2) bekezdés). Ezen nyilatkozat megtalálható a KELER Zrt. honlapján, mely nyilatkozatot a részvényesek a KELER Zrt. részére (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) legkésőbb 2007. május 24-ig kötelesek megküldeni.

A levont közterhekről az ERSTE Bank NyRt. igazolást állít ki és juttat el a részvényesekhez legkésőbb 2008. január 31-ig.

Jogi személy részvényesek esetén az osztalék közteher levonása nélkül kerül kifizetésre.

Az osztalékfizetés kezdő napja: 2007. június 1.

Az osztalék jogosultjai, az osztalékfizetés módja:

Osztalékra a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 220 § (1) bekezdése alapján az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel.

A részvénykönyvi bejegyzés érdekében a Társaság 2007. 04. 19-i fordulónappal tulajdonosi megfeleltetést kért a KELER Zrt-n keresztül az értékpapírszámla-vezetőktől, mely fordulónap egyben a részvénykönyv lezárását is jelentette. Ezt követően –az osztalékfizetés érdekében- a bejegyzés joghatályosan már nem pótolható. Az osztalékra való jogosultság a közgyűlés napján fennálló részvénykönyvi állomány alapján kerül megállapításra, ugyanakkor az osztalék kifizetéséhez szükséges olyan adatokat, melyeket a jogszabályok előírnak az adó / nettó osztalék számfejtéséhez, az osztalékra való jogosultság elévülési ideje alatt pótlólag még bejelenthetik a Társasághoz, illetve Megbízottjához.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a KELER Zrt. a részvényes értékpapírszámláját vezető befektetési szolgáltató által megadott adatok alapján számfejti az osztalékot. A jogszabályok által megkövetelt adatok hiányában az osztalékfizetés nem teljesíthető, ezért a közgyűlést összehívó hirdetményben nyomatékosan felhívtuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a tulajdonosi megfeleltetéshez szükséges adatokat egyeztessék értékpapír-számlavezetőjükkel.

Az osztalék kifizetéséhez a részvénykönyvi bejegyzéshez megkövetelt adatokon felülaz alábbi adatok szükségesek (ezek az adatok az osztalékfizetés elévülési határideje alatt pótolhatóak):
I. Belföldi illetőségű természetes személy esetében: adóazonosító jel, születéskori név, születés helye és dátuma, a részvényes neme;
II. Külföldi illetőségű természetes személy esetében: születéskori név, születés helye és dátuma, a részvényes neme, adóazonosító jel vagy útlevélszám;
III. Belföldi illetőségű nem természetes személy esetében: adószám;
IV. Külföldi illetőségű nem természetes személy esetében: a részvénykönyvi bejegyzéshez megkövetelt adatokon felül nem szükséges adat.

Amennyiben a részvényes a kettős adóztatás elkerülését szabályozó egyezmények alapján a kedvezményes adólevonási kulcs alkalmazásával kívánja az osztalékot megkapni, az adózás rendjéről szóló, többször módosított 2003. évi XCII. Törvény 4. sz. mellékletében részletezett dokumentumokat kell legkésőbb 2007. május 24-ig átadni a KELER Zrt. Részvénykönyv-vezetési Osztálya részére (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.). Felhívjuk a számlavezetők figyelmét, hogy KELER Zrt csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által fordított, a 2007. adóévről kiállított illetőségigazolásokat fogadja el. Amennyiben a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján haszonhúzói nyilatkozat megléte is szükséges, úgy azt szintén az OFFI által hitelesített fordítással együtt áll módjában  elfogadni. A haszonhúzói nyilatkozat természetesen magyar nyelven is megtehető. Abban az esetben, ha sem az illetőségigazolás, sem annak későbbi pótlására vonatkozó jelzés nem érkezik 2007. május 24-ig a KELER-Zrt-hez, akkor az osztalék 25% személyi jövedelem-adó levonásával kerül utalásra. Amennyiben a külföldi illetékességű tulajdonos rendelkezik az adózás rendjéről szóló, többször módosított 2003. évi XCII. törvény 4. mellékletének 5. pontjában részletezett dokumentumokkal, valamint van e két ország között kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, és az kedvezményes adókulcsot ír elő, azonban a tulajdonos a dokumentumokat nem nyújtja be 2007. május 24-ig a KELER-hez, ezért az osztalék 25% személyi jövedelem adó levonásával került elutalásra számára, az ügyfél a 25%-os és a kedvezményes adókulcs közötti különbözetet visszaigényelheti.

Az osztalék 2007. június 1-jén kezdve átutalással kerül a közvetlenül a részvényes belföldi pénzintézetnél vezetett pénzszámlájára (amennyiben ezt az értékpapír-számlavezető bejelenti a KELER Zrt részére) vagy a számlavezetőknél vezetett értékpapírszámlákhoz tartozó ügyfélszámlákra.  Amennyiben a javított adatokat a számlavezető utólag (2007. június 1-jét követően) jelenti a KELER Zrt. felé, úgy az osztalék átutalására a bejelentést követő hónap 5. munkanapjáig kerül sor. Az osztalék 2007. június 1. után történő felvétele esetén az ERSTE Bank NyRt-t kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

A Társaság illetve Megbízottja nem felel a számlavezetők hiányos vagy hibás adatszolgáltatásából, valamint az adatok feldolgozásának időigényességéből származó késedelemért.

A 2006. év után járó osztalék az osztalékfizetés kezdő időpontjától 5 évig igényelhető, ezután az osztalékra való igény elévül.

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.