2007. félévi gyorsjelentése nem auditált féléves adatok
alapján MSZSZ szerint

Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. (Budapest, XIII. Népfürdő u. 24-26.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52-53.§-ai alapján az alábbiak szerint elkészítette a 2007.évi féléves gyorsjelentését. A törvény 53.§-a alapján a kibocsátó a féléves gyorsjelentés tartalmáért felelősséggel tartozik. A kibocsátó kijelenti, hogy az alábbi féléves gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír.
Tájékoztatásul közöljük, hogy az adatok nem auditáltak és nem konszolidáltak.

A) Gazdálkodási adatok (adatok millió Ft-ban)

B) A Társaságra vonatkozó egyéb információk

Eredménykimutatás  MSZSZ 06/30/2006  MSZSZ 06/30/2007  Előző évhez viszonyítva %
Kapott kamatok 52 103 62 737 120,4%
Fizetett kamatok 25 127 32 668 130,0%
Kamatkülönbözet 26 976 30 069 111,5%
Bevételek értékpapírokból 0 0 0,0%
Kapott jutalék- és díjbevételek 11 196 12 086 107,9%
Fizetett jutalék- és díjráfordítások 3 778 3 227 85,4%
Pénzügyi műveletek nettó eredménye 1 605 4 634 288,7%
Egyéb bevételek üzleti tevékenységből 3 218 5 231 162,6%
Általános igazgatási költségek 20 709 24 082 116,3%
Értékcsökkenési leírás 1 233 1 513 122,7%
Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből 7 300 11 851 162,3%
Értékvesztések -566 -619 109,4%
Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye 10 541 11 966 113,5%
Rendkívüli eredmény -161 51 -31,7%
Adózás előtti eredmény 10 380 12 017 115,8%
Adózott eredmény 7 889 9 614 121,9%
Általános tartalék képzése, felhasználása 0 0 0,0%
Mérleg szerinti eredmény 7 889 9 614 121,9%
Mérlegadatok MSZSZ 06/30/2006 MSZSZ
06/30/2007
Előző évhez
viszonyítva %
Pénzeszközök 44 295 99 154 223,8%
Állampapírok 200 056 258 228 129,1%
Hitelintézetekkel szembeni követelések 108 841 27 051 24,9%
Ügyfelekkel szembeni követelések 1 216 355 1 316 389 108,2%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 8 091 20 414 252,3%
Részvények és más változó hozamú értékpapírok 481 0 0,0%
Részvények, részesedések befektetési célra 281 309 110,0%
Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 9 456 11 453 121,1%
Immateriális javak 4 361 4 814 110,4%
Tárgyi eszközök 7 891 11 727 148,6%
Saját részvények 0 0 0,0%
Egyéb eszközök 29 340 26 785 91,3%
Aktív időbeli elhatárolás 19 849 27 372 137,9%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 649 297 1 803 696 109,4%
Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 689 664 791 609 114,8%
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 744 977 771 777 103,6%
Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 28 345 18 750 66,1%
Egyéb kötelezettségek 41 527 36 088 86,9%
Passzív időbeli elhatárolások 21 852 31 527 144,3%
Céltartalékok 3 392 3 034 89,4%
Hátrasorolt kötelezettségek 37 429 41 087 109,8%
Jegyzett tőke 39 410 53 410 135,5%
Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0 0 0,0%
Tőketartalék 10 418 10 418 100,0%
Általános tartalék 3 015 5 037 167,1%
Eredménytartalék 21 055 30 704 145,8%
Lekötött tartalék 0 0 0,0%
Értékelési tartalék 324 641 197,8%
Mérleg szerinti eredmény 7 889 9 614 121,9%
FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 649 297 1 803 696 109,4%

1) A vezető tisztségviselők körében bekövetkezett változások

1.1. Társaság Igazgatóságának tagjai 2006. június 30-án: Kisbenedek Péter (az igazgatóság elnöke - belső tag), Papp Edit (belső tag), Pásti Zoltán (belső tag), Megyesiné Bese Gabriella (belső tag), Helmuth Hintringer (belső tag), Tátrai Bernadett (belső tag), Rudnay János (külső tag), Szivi László (külső tag), valamint Frederik Silzer (külső tag).
Helmuth Hintringer igazgatósági tagságáról 2006. augusztus 31-i hatállyal lemondott. 2006. szeptember .-i hatállyal a Felügyelő Bizottság Jonathan William Till urat az Igazgatósági belső tagjává választotta.
Kisbenedek Péter elnök-vezérigazgató 2006. december 31-i hatállyal lemondott tisztségéről, a pozíciót 2007. január 1-jétől Papp Edit asszony tölti be, aki már a korábbiakban is az igazgatóság belső tagja volt.
Tátrai Bernadett és Megyesiné Bese Gabriella belső igazgatósági tagok 2007. február 28-i hatállyal és 2007. március 31-i hatállyal mondtak le tisztségeikről.
A közgyűlés Sztanó Imre urat igazgatósági taggá választotta (mandátum 2007. április 27-től 2010. július 1-jéig).

1.2. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai 2006. június 30-án: Reinhard Ortner (elnök), Andreas Treichl (tag), Bernhard Spalt (tag), Manfred Wimmer (tag), Magyar István (munkavállalói tag), valamint Várady Lászlóné (munkavállalói tag). Reinhard Ortner, Andreas Treichl valamint Manfred Wimmer urak 2007. április 26-i hatállyal lemondtak tisztségeikről.
A 2007. április 27-én megtartott közgyűlés Franz Hochstrasser, Andreas Klingen, valamint Manfred Stadlinger urakat felügyelő bizottsági taggá választotta (mandátum 2007. április 27-től 2012. április 27-ig).
2007. április 30-án a Felügyelő Bizottság Franz Hochstrasser urat elnökké választotta.

2.) Szervezeti változások
Szervezeti Működési Szabályzat évközi módosításai az egyes reszortok közötti, valamint a reszort szervezeti egységein belüli munkamegosztás rendjének változását jelentették.

3) Az alkalmazottak körében bekövetkezett változások
2006. június 30-án a Társaság statisztikai állományi létszáma 2481 fő volt, ami a 2007. június 30-ra 2554 főre változott.

A gyorsjelentés megtekinthető a Világgazdaság 2007. augusztus 15-i számában, továbbá ugyanezen naptól a Társaság (www.erstebank.hu) és a PSZÁF (www.kozzetetelek.hu) weboldalán.

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.