2008 27 ÁPR.
A 2007. üzleti év után járó osztalék kifizetéséről

Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye a 2007. üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjéről

Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban „Társaság”) 2008. április 25-én megtartott éves rendes közgyűlésének döntése alapján a 2007. üzleti évre vonatkozóan az 1,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvények (ISIN azonosító: HU0000073374) után a névértékre vetítve 18,72%-os, az 1,- Ft névértékű osztalékelsőbbségi részvények (ISIN azonosító: HU0000073382) után a névértékre vetítve 28,08%-os (18,72%x1,5 képlet alapján) bruttó osztalékot fizet.

Az osztalékfizetés lebonyolításával a Társaság a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-t (továbbiakban” KELER Zrt.”) bízza meg.
A Társaság, illetve megbízottja a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően számítja és fizeti ki a nettó osztalékot a részvényesei számára.

Az osztalékfizetés kezdő napja: 2008. június 2.

Az osztalék jogosultjai, az osztalékfizetés módja:

Osztalékra az a részvényes jogosult
a) akinek az osztalékra jogosító Erste részvény az osztalékfizetésről döntő közgyűlés napján, 2008. április 25-én az értékpapír-számláján található, valamint együttes feltételként
b) a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 220 § (1) bekezdése szerint az a részvényes, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepelt.

A részvénykönyvi bejegyzés érdekében a Társaság 2008. 04. 17-i fordulónappal tulajdonosi megfeleltetést kért a KELER Zrt.-n keresztül az értékpapírszámla-vezetőktől, mely fordulónap egyben a részvénykönyv lezárását is jelentette. Ezt követően – osztalékfizetés céljára – a bejegyzés joghatályosan már nem pótolható. Ugyanakkor tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket, hogy a tulajdonosi megfeleltetés során technikai hibából be nem fogadott állományokat a Társaság jelen közlemény megjelenését követő 3 munkanapig még részvénykönyvébe bejegyzi (véghatáridő: 2008. május 6).
Az osztalékra való jogosultság a közgyűlés napján fennálló részvénykönyvi állomány alapján kerül megállapításra, ugyanakkor az osztalék kifizetéséhez szükséges olyan adatokat, melyeket a jogszabályok előírnak az adó / nettó osztalék számfejtéséhez, az osztalékra való jogosultság elévülési ideje alatt pótlólag még bejelenthetik a Társasághoz.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a KELER Zrt. a részvényes értékpapírszámláját vezető befektetési szolgáltató által megadott adatok alapján számfejti. A jogszabályok által megkövetelt adatok hiányában az osztalékfizetés nem teljesíthető, ezért a közgyűlést összehívó hirdetményben nyomatékosan felhívtuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a tulajdonosi megfeleltetéshez szükséges adatokat egyeztessék értékpapír-számlavezetőjükkel.

A részvénykönyvbe történő bejegyzés érdekében a következő adatokat kellett rendelkezésre bocsátani:
a) a részvényes nevét (cégnevét);
b) a részvényes pontos lakcímét (székhelyét);
c) a természetes személy részvényes állampolgárságát, anyja nevét;
d) a közös tulajdonban lévő részvények esetén a tulajdonosok és a közös képviselő a., b., c. pontokban meghatározott adatait;
e) a részvényszerzés időpontját.

Az osztalék kifizetéséhez / az adó számfejtéséhez a részvénykönyvi bejegyzéshez megkövetelt adatokon felül az alábbi adatok szükségesek (ezek az adatok az osztalékfizetés elévülési határideje alatt pótolhatóak):
I. Belföldi illetőségű természetes személy esetében: adóazonosító jel, születéskori név, születés helye és dátuma, a részvényes neme;
II. Külföldi illetőségű természetes személy esetében: születéskori név, születés helye és dátuma, a részvényes neme;
III. Belföldi illetőségű nem természetes személy esetében: adószám;
IV. Külföldi illetőségű nem természetes személy esetében: a részvénykönyvi bejegyzéshez megkövetelt adatokon felül nem szükséges adat.

Az osztalék 2008. június 2-tól kezdve átutalással kerül a közvetlenül a részvényes belföldi pénzintézetnél vezetett pénzszámlájára (amennyiben ezt az értékpapír-számlavezető bejelenti a Keler Zrt. részére) vagy a számlavezetőknél vezetett értékpapírszámlákhoz tartozó pénzszámlákra.

Az osztalék átutalása csak abban az esetben történik meg, ha a számlavezető a részvényesre vonatkozó szükséges adatokat az előírt formátumban, hiánytalanul megküldte a KELER Zrt. Részére.
A KELER Zrt. nem felel a számlavezetők hiányos vagy hibás adatszolgáltatásából, valamint az adatok feldolgozásának időigényességéből származó késedelemért az osztalék 2008. június 2. után történő felvétele esetén a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
A 2007. év után járó osztalék az osztalékfizetés kezdő időpontjától 5 évig igényelhető, ezután az osztalékra való igény elévül.

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.