Közgyűlési hirdetmény

Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. a „Társaság”) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság rendkívüli közgyűlését 2008. augusztus 28. (csütörtök) 9. 00 órára hívja össze.
A közgyűlés helye: Európa Torony, 1138, Budapest, Népfürdő u.24-26.

I. A közgyűlés napirendje:

1) Tájékoztatás a Felügyelő Bizottság tagjának/elnökének lemondásáról, új Felügyelő Bizottsági tag megválasztása, díjazásának megállapítása.

II. A közgyűlésen a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

a.) a részvényes a Társaság részvénykönyvébe a közgyűlés időpontjában be legyen jegyezve és
b.) a részvényes az értékpapír számla-vezetőjétől kapott tulajdonosi igazolást, - mely tanúsítja, hogy a részvények zárolása megtörtént,- a regisztráció során átadja. (Ezen rendelkezés nem zárja ki, hogy a közgyűlés megkezdését követően érkező részvényes szavazati jogát a szabályos regisztrációt követően gyakorolhassa.) A zárolásnak a közgyűlés napját is magában kell foglalnia.

A tulajdonosi igazolást az értékpapír-számlavezető állítja ki a részvényes kérésére. Ezúton felhívjuk a tisztelt értékpapírszámla-vezetőket, hogy a kiadott tulajdonosi igazolások másolati példányát küldjék meg a Társaság Társasági Titkárságára a 268-4052-es fax számra.
A részvényesek részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapírszámla-vezető köteles gondoskodni, de javasoljuk Tisztelt Részvényeseinknek, hogy ennek megtörténtéről, valamint az ehhez szükséges teendőkről egyeztessenek értékpapírszámla-vezetőjükkel.

A közgyűlésen történő részvételt biztosító részvénykönyvi bejegyzés érdekében a Társaság 2008.08.19-i fordulónappal értékpapírszámla zárolással járó tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt.-n keresztül az értékpapírszámla-vezetőktől. Az értékpapír-számlavezetők a Társaság alapszabályának 13.5. pontjában foglaltak alapján a tulajdonosi megfeleltetés során jelentik be a Társaság felé a részvénykönyvi bejegyzést kérő részvényesek adatait.

III. A részvényesek a közgyűlésen személyesen, törvényes képviselőjük vagy meghatalmazottjuk útján vehetnek részt. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

IV. Minden 1.- Ft, azaz egy forint névértékű névre szóló részvény egy szavazatra jogosít. A szavazás nyíltan történik.

Kérjük a Tisztelt Részvényeseket, illetve képviselőiket, hogy a közgyűlés helyszínén 7.45 óra és 8.45 óra között regisztráltassák magukat a tulajdonosi igazolás, a meghatalmazás, illetve a képviseleti jogosultságot igazoló okiratok egyidejű átadásával.

V. Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a közgyűlésen szavazni és indítványt tenni csak a fenti II. - IV. pontokban foglalt rendelkezések betartásával lehet. A szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételek teljesítésének elmulasztása esetén a közgyűlésen megjelenő részvényes részvénykönyvi bejegyzése és részvényesi minőségének igazolását követően - szavazati és indítványozási jog nélkül - a közgyűlés valamennyi napirendi pontjával kapcsolatban kizárólag felvilágosítás kérésre és észrevételre jogosult.

Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja 2008. augusztus 28. 11.00 óra, a helyszín és a napirend változatlan.

VI. A Társaság a közgyűlési határozati javaslatot ezúton közzéteszi:
„A Közgyűlés 3/2008. (08.28.) számú határozatával
- vegye tudomásul a vezető tisztségviselők körében az elmúlt közgyűlés óta bekövetkezett változásról szóló tájékoztatást és
válassza
- Manfred Wimmer urat felügyelő bizottsági taggá (mandátum 2008.szeptember 1-től 2012. április 27-ig).

A Közgyűlés Manfred Wimmer urat, a Felügyelő Bizottság többi tagjához hasonlóan díjazásban ne részesítse.

A közgyűlési előterjesztés teljes terjedelemben 2008. augusztus 14-től a Társaság honlapján (www.erstebank.hu) megtekinthető, bármelyik fiókban írásban igényelhető, vagy a közgyűlés napján a regisztráció során átvehető.

Budapest, 2008. július 28.


ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RT.
IGAZGATÓSÁGA