Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2020. 03. 27. 22:00 óra és 2020. 03. 28. 02:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett karbantartási munkálatokat végzünk, amely digitális szolgáltatásaink működését befolyásolhatja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed this Friday and Saturday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services: Between 10:00 p.m. on March 27, 2020 and 2 a. m. on March 28, 2020 the operation of digital services will be suspended.


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Kattintson a részletekért! / Please click here for details

Közgyűlési hirdetmény

Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. a „Társaság”) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság rendkívüli közgyűlését 2008. augusztus 28. (csütörtök) 9. 00 órára hívja össze.
A közgyűlés helye: Európa Torony, 1138, Budapest, Népfürdő u.24-26.

I. A közgyűlés napirendje:

1) Tájékoztatás a Felügyelő Bizottság tagjának/elnökének lemondásáról, új Felügyelő Bizottsági tag megválasztása, díjazásának megállapítása.

II. A közgyűlésen a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

a.) a részvényes a Társaság részvénykönyvébe a közgyűlés időpontjában be legyen jegyezve és
b.) a részvényes az értékpapír számla-vezetőjétől kapott tulajdonosi igazolást, - mely tanúsítja, hogy a részvények zárolása megtörtént,- a regisztráció során átadja. (Ezen rendelkezés nem zárja ki, hogy a közgyűlés megkezdését követően érkező részvényes szavazati jogát a szabályos regisztrációt követően gyakorolhassa.) A zárolásnak a közgyűlés napját is magában kell foglalnia.

A tulajdonosi igazolást az értékpapír-számlavezető állítja ki a részvényes kérésére. Ezúton felhívjuk a tisztelt értékpapírszámla-vezetőket, hogy a kiadott tulajdonosi igazolások másolati példányát küldjék meg a Társaság Társasági Titkárságára a 268-4052-es fax számra.
A részvényesek részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapírszámla-vezető köteles gondoskodni, de javasoljuk Tisztelt Részvényeseinknek, hogy ennek megtörténtéről, valamint az ehhez szükséges teendőkről egyeztessenek értékpapírszámla-vezetőjükkel.

A közgyűlésen történő részvételt biztosító részvénykönyvi bejegyzés érdekében a Társaság 2008.08.19-i fordulónappal értékpapírszámla zárolással járó tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt.-n keresztül az értékpapírszámla-vezetőktől. Az értékpapír-számlavezetők a Társaság alapszabályának 13.5. pontjában foglaltak alapján a tulajdonosi megfeleltetés során jelentik be a Társaság felé a részvénykönyvi bejegyzést kérő részvényesek adatait.

III. A részvényesek a közgyűlésen személyesen, törvényes képviselőjük vagy meghatalmazottjuk útján vehetnek részt. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

IV. Minden 1.- Ft, azaz egy forint névértékű névre szóló részvény egy szavazatra jogosít. A szavazás nyíltan történik.

Kérjük a Tisztelt Részvényeseket, illetve képviselőiket, hogy a közgyűlés helyszínén 7.45 óra és 8.45 óra között regisztráltassák magukat a tulajdonosi igazolás, a meghatalmazás, illetve a képviseleti jogosultságot igazoló okiratok egyidejű átadásával.

V. Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a közgyűlésen szavazni és indítványt tenni csak a fenti II. - IV. pontokban foglalt rendelkezések betartásával lehet. A szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételek teljesítésének elmulasztása esetén a közgyűlésen megjelenő részvényes részvénykönyvi bejegyzése és részvényesi minőségének igazolását követően - szavazati és indítványozási jog nélkül - a közgyűlés valamennyi napirendi pontjával kapcsolatban kizárólag felvilágosítás kérésre és észrevételre jogosult.

Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja 2008. augusztus 28. 11.00 óra, a helyszín és a napirend változatlan.

VI. A Társaság a közgyűlési határozati javaslatot ezúton közzéteszi:
„A Közgyűlés 3/2008. (08.28.) számú határozatával
- vegye tudomásul a vezető tisztségviselők körében az elmúlt közgyűlés óta bekövetkezett változásról szóló tájékoztatást és
válassza
- Manfred Wimmer urat felügyelő bizottsági taggá (mandátum 2008.szeptember 1-től 2012. április 27-ig).

A Közgyűlés Manfred Wimmer urat, a Felügyelő Bizottság többi tagjához hasonlóan díjazásban ne részesítse.

A közgyűlési előterjesztés teljes terjedelemben 2008. augusztus 14-től a Társaság honlapján (www.erstebank.hu) megtekinthető, bármelyik fiókban írásban igényelhető, vagy a közgyűlés napján a regisztráció során átvehető.

Budapest, 2008. július 28.


ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RT.
IGAZGATÓSÁGA