ERSTE BANK HUNGARY NYRT. 2007. félévi konszolidált gyorsjelentése nem auditált féléves adatok alapján MSZSZ szerint

Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. (Budapest, XIII. Népfürdõ u. 24-26.) a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52-53.§-ai alapján az alábbiak szerint elkészítette a 2007.évi féléves konszolidált adatokon alapuló gyorsjelentését. A törvény 53.§-a alapján a kibocsátó a féléves gyorsjelentés tartalmáért felelõsséggel tartozik. A kibocsátó kijelenti, hogy az alábbi féléves gyorsjelentés a valóságnak megfelelõ adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentséggel bír.

A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezetõ tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel. Tájékoztatásul közöljük, hogy az adatok nem auditáltak.

B) A Társaságra vonatkozó egyéb információk

Eredménykimutatás Konszolidált adatok MSZSZ 06/30/2006 Konszolidált adatok MSZSZ 06/30/2007  Változás elõzõ évhez viszonyítva %
Kapott kamatok 57 775 68 234 18,1%
Fizetett kamatok 25 042 32 451 29,6%
Kamatkülönbözet 32 733 35 783 9,3%
Bevételek értékpapírokból 577 816 41,4%
Kapott jutalék- és díjbevételek 12 830 13 389 4,4%
Fizetett jutalék- és díjráfordítások 5 695 6 730 18,2%
Pénzügyi mûveletek nettó eredménye 1 805 7 899 337,6%
Egyéb bevételek üzleti tevékenységbõl 10 230 20 671 102,1%
Általános igazgatási költségek 23 432 29 444 25,7%
Értékcsökkenési leírás 2 303 2 428 5,4%
Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbõl 12 468 23 324 87,1%
Értékvesztések 420 736 75,2%
Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye 13 857 15 896 14,7%
Rendkívüli eredmény -180 -39 -78,3%
Adózás elõtti eredmény 13 677 15 857 15,9%
Adózott eredmény 10 657 13 014 22,1%
Általános tartalék képzése, felhasználása 121 77 -36,4%
Mérleg szerinti eredmény 10 529 12 922 22,7%
Mérlegadatok Konszolidált adatok MSZSZ 06/30/2006 Konszolidált adatok MSZSZ 06/30/2007  Változás elõzõ évhez viszonyítva %
Pénzeszközök 51 436 98 753 92,0%
Állampapírok 213 819 292 746 36,9%
Hitelintézetekkel szembeni követelések 108 841 30 493 -72,0%
Ügyfelekkel szembeni követelések 1 191 136 1 293 484 8,6%
Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok 8 292 20 589 148,3%
Részvények és más változó hozamú értékpapírok 7 053 13 406 90,1%
Részvények, részesedések befektetési célra 551 579 5,1%
Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 117 2 554 2082,9%
Immateriális javak 7 274 8 624 18,6%
Tárgyi eszközök 13 513 16 605 22,9%
Saját részvények 0 0 0,0%
Egyéb eszközök 45 972 41 554 -9,6%
Aktív idõbeli elhatárolás 29 272 38 163 30,4%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 677 276 1 857 550 10,7%
Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 692 102 800 426 15,7%
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 762 018 805 778 5,7%
Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 28 345 18 750 -33,9%
Egyéb kötelezettségek 44 307 39 497 -10,9%
Passzív idõbeli elhatárolások 23 471 34 056 45,1%
Céltartalékok 3 224 2 912 -9,7%
Hátrasorolt kötelezettségek 38 225 41 955 9,8%
Jegyzett tõke 39 410 53 410 35,5%
Jegyzett, de be nem fizetett tõke 0 0 0,0%
Tõketartalék 10 418 10 418 0,0%
Általános tartalék 3 624 5 841 61,2%
Eredménytartalék 21 060 30 704 45,8%
Lekötött tartalék 0 0 0,0%
Értékelési tartalék 324 641 97,8%
Mérleg szerinti eredmény 10 529 12 922 22,7%
Leányvállalatok saját tõke változása 196 207 5,6%
Konszolidáció miatti változások 0 0 0,0%
Külsõ tagok( mástulajdonosok részesedése) 23 33 43,5%
FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 677 276 1 857 550 10,7%

1) A vezetõ tisztségviselõk körében bekövetkezett változások

1.1. Társaság Igazgatóságának tagjai 2006. június 30-án : Kisbenedek Péter (az igazgatóság elnöke - belsõ tag), Papp Edit (belsõ tag), Pásti Zoltán (belsõ tag), Megyesiné Bese Gabriella (belsõ tag), Helmuth Hintringer (belsõ tag), Tátrai Bernadett (belsõ tag), Rudnay János (külsõ tag), Szivi László (külsõ tag), valamint Frederik Silzer (külsõ tag).

Helmuth Hintringer igazgatósági tagságáról 2006. augusztus 31-i hatállyal lemondott. 2006. szeptember 1-jei hatállyal a Felügyelõ Bizottság Jonathan William Till urat az Igazgatósági belsõ tagjává választotta. Kisbenedek Péter elnök-vezérigazgató 2006. december 31-i hatállyal lemondott tisztségérõl, a pozíciót 2007. január 1-jétõl Papp Edit asszony tölti be, aki már a korábbiakban is az igazgatóság belsõ tagja volt. Tátrai Bernadett és Megyesiné Bese Gabriella belsõ igazgatósági tagok 2007. február 28-i hatállyal és 2007. március 31-i hatállyal mondtak le tisztségeikrõl. A közgyûlés Sztanó Imre urat igazgatósági taggá választotta (mandátum 2007. április 27-tõl 2010. július 1-jéig).

1.2. A Társaság Felügyelõ Bizottságának tagjai 2006. június 30-án: Reinhard Ortner (elnök), Andreas Treichl (tag), Bernhard Spalt (tag), Manfred Wimmer (tag), Magyar István (munkavállalói tag), valamint Várady Lászlóné (munkavállalói tag).
Reinhard Ortner, Andreas Treichl valamint Manfred Wimmer urak 2007. április 26-i hatállyal lemondtak tisztségeikrõl. A 2007. április 27-én megtartott közgyûlés Franz Hochstrasser, Andreas Klingen, valamint Manfred Stadlinger urakat felügyelõ bizottsági taggá választotta (mandátum 2007. április 27-tõl 2012. április 27-ig). 2007. április 30-án a Felügyelõ Bizottság Franz Hochstrasser urat elnökké választotta.

2) Szervezeti változásokSzervezeti Mûködési Szabályzat évközi módosításai az egyes reszortok közötti, valamint a reszort szervezeti egységein belüli munkamegosztás rendjének változását jelentették.

3) Az alkalmazottak körében bekövetkezett változások2006. június 30-án a Társaság statisztikai állományi létszáma 2481 fõ volt, ami a 2007. június 30-ra 2554 fõre változott.

A gyorsjelentés megtekinthetõ a Társaság (www.erstebank.hu) és a PSZÁF (www.kozzetetelek.hu) weboldalán.

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.