Tájékoztatjuk, hogy az Erste Bank rendszerein 2019. 07.19. 22:00 és 2019. 07.20. 6:00 között karbantartási munkálatokat végzünk. Ebben az időszakban a NetBank és MobilBank, Electra és Vállalati NetBank internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatások valamint a www.erstebank.hu nem, a TeleBank pedig korlátozottan lesznek elérhetőek.

 

Please note that Erste Bank will perform a scheduled maintenance between 10pm 19.07 and 6am 20.07. During this period Netbank and MobilBank, Electra and Corporate Netbank internet bank and mobile application services as well as the www.erstebank.hu will not be available. TeleBank services will also be limited.

 

Köszönjük türelmét! /Thank you for your patience.

További részletek/More details

2009 19 MÁRC.
Közgyűlési hirdetmény

Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. a „Társaság”) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság   évi rendes közgyűlését 2009. április 24. (péntek) 9. 00 órára hívja össze.

A közgyűlés helye: Európa Torony, 1138, Budapest, Népfürdő u.24-26.

I. A közgyűlés napirendje:
II. A közgyűlésen a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy
A tulajdonosi igazolást az értékpapír-számlavezető állítja ki a részvényes kérésére.

Ezúton felhívjuk a tisztelt értékpapírszámla-vezetőket, hogy a kiadott tulajdonosi igazolások másolati példányát küldjék meg a Társaság Társasági Titkárságára a 268-4052-es fax számra.

A részvényesek részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapírszámla-vezető köteles gondoskodni, de javasoljuk Tisztelt Részvényeseinknek, hogy ennek megtörténtéről, valamint az ehhez szükséges teendőkről egyeztessenek értékpapírszámla-vezetőjükkel.
A közgyűlésen történő részvételt biztosító részvénykönyvi bejegyzés érdekében a Társaság 2009.04.16-i fordulónappal értékpapírszámla zárolással járó tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt-n keresztül az értékpapírszámla-vezetőktől. Az értékpapír-számlavezetők a Társaság alapszabályának 13.5. pontjában foglaltak alapján a tulajdonosi megfeleltetés során jelentik be a Társaság felé a részvénykönyvi bejegyzést kérő részvényesek adatait.

Nyomatékosan felhívjuk a Tisztelt Részvényeseink, valamint értékpapírszámla-vezetőik figyelmét, hogy a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 220 § (1) bekezdése szerint osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. Tekintettel arra, hogy a 2008. üzleti év után kifizethető osztalékról jelen közgyűlés határoz, így a hivatkozott jogszabályi előírás folytán a közgyűlés osztalékfizetést elhatározó döntése esetén osztalékra azon részvényesek jogosultak, akik a közgyűlés napján szerepelnek a Társaság részvénykönyvében, mely bejegyzés a részvénykönyv lezárását -2009.április 16-át  -  követően joghatályosan nem pótolható. Ennek okán a Társaság felhívja a részvényesek és értékpapírszámla-vezetőik figyelmét arra, hogy az osztalékjog gyakorlása érdekében a Társaság 2009.04.16-i fordulónappal értékpapírszámla zárolással nem járó tulajdonosi megfeleltetést is kér a KELER Zrt-n keresztül az értékpapírszámla-vezetőktől.

Azon részvényes, amely a közgyűlésen történő részvétel okán már szerepel a részvénykönyvben, az osztalékfizetéses tulajdonosi megfeleltetésben nem kell, hogy részt vegyen.

Jelen közgyűlést megelőző tulajdonosi megfeleltetések így azt a célt szolgálják, hogy a részvényeseket számlavezetőik egyrészről a közgyűlésen történő részvényesi joggyakorlás érdekében bejegyeztessék a részvénykönyvbe, másrészről pedig a közgyűlésen részt venni nem kívánó részvényeseket az esetlegesen kifizetésre kerülő osztalékra való jogosultság megalapozása érdekében bejegyeztessék a részvénykönyvbe.

Az osztalék kifizetéséhez szükséges olyan adatok, melyeket a jogszabályok előírnak az adó / nettó osztalék számfejtéséhez, az osztalékra való jogosultság elévülési ideje alatt jelenthetők be a Társasághoz, azonban az osztalékra való jogosultság a közgyűlés napján fennálló részvénykönyvi adatok alapján kerül megállapításra.Az osztalékfizetésre vonatkozó részletes tudnivalókról a Társaság külön hirdetményben tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, azonban már most felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság megbízása alapján az osztalék kifizetését lebonyolító KELER Zrt. a kifizetésre kerülő osztalékot a részvényes értékpapírszámláját vezető befektetési szolgáltató által megadott adatok alapján számfejti. A jogszabályok által megkövetelt adatok hiányában az osztalékfizetés nem teljesíthető. Ezért javasoljuk, hogy a tulajdonosi igazolás átvételekor győződjenek meg arról, hogy értékpapír-számlavezetőjük rendelkezésére állnak-e az osztalék számfejtéséhez szükséges adatok.

A Tulajdonosi megfeleltetésekkor a részvénykönyvbe történő bejegyzés érdekében a következő adatokat kell rendelkezésre bocsátani:

 1. Az Igazgatóság ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, a 2009. évi üzletpolitikai célkitűzésekről szóló üzleti jelentésének, beszámolójának, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása, döntés a Társaság 2008. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és üzleti jelentéséről, valamint az eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékének meghatározásáról.
 2. Az Igazgatóság indítványának, valamint a Felügyelő Bizottság, Audit Bizottság, és a Könyvvizsgáló konszolidált beszámolóra tett jelentései elfogadása, a konszolidált éves beszámoló és konszolidált üzleti jelentés elfogadása.
 3. A vezető tisztségviselők a 2008-es üzleti évben végzett munkájának értékelése, felmentvény.
 4. Könyvvizsgáló megválasztása.
 5. Új Igazgatósági tag választása, az Igazgatósági és Felügyelő bizottsági tagok, valamint a Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.
 6. Döntés a Társaság alaptőkéjének zártkörű felemeléséről. Az Igazgatóság javaslata az alaptőke zártkörű felemelésére új részvények forgalomba hozatalával. A Felügyelő Bizottságnak a tervezett alaptőke-emeléshez kapcsolódó jelentésének ismertetése.
 7. Az Alapszabály 4. és 8. pontjának módosítása.
 • a részvényes a Társaság részvénykönyvébe a közgyűlés időpontjában be legyen jegyezve és
 • a részvényes az értékpapír számla-vezetőjétől kapott tulajdonosi igazolást, - mely tanúsítja, hogy a részvények zárolása megtörtént,- a regisztráció során átadja. (Ezen rendelkezés nem zárja ki, hogy a közgyűlés megkezdését követően érkező részvényes szavazati jogát a szabályos regisztrációt követően gyakorolhassa.) A zárolásnak a közgyűlés napját is magában kell foglalnia.
 • a részvényes nevét (cégnevét);
 • a részvényes pontos lakcímét (székhelyét);
 • a természetes személy részvényes állampolgárságát, anyja nevét;
 • a közös tulajdonban lévő részvények esetén a tulajdonosok és a közös képviselő a., b., c. pontokban meghatározott adatait;
 • a részvényszerzés időpontját.

Az osztalék kifizetéséhez / az adó számfejtéséhez a részvénykönyvi bejegyzéshez megkövetelt adatokon felül az alábbi adatok szükségesek:Az osztalékfizetés pontos menetrendjéről a közgyűlés határozatát követően külön hirdetményben tájékoztatjuk részvényeseinket.

III. A részvényesek a közgyűlésen személyesen, törvényes képviselőjük vagy meghatalmazottjuk útján vehetnek részt. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

IV. Minden 1.- Ft, azaz egy forint névértékű névre szóló részvény egy szavazatra jogosít. A szavazás nyíltan történik.

Kérjük a Tisztelt Részvényeseket, illetve képviselőiket, hogy a közgyűlés helyszínén 7.45 óra és 8.45 óra között regisztráltassák magukat a tulajdonosi igazolás, a meghatalmazás, illetve a képviseleti jogosultságot igazoló okiratok egyidejű átadásával.

V. Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a közgyűlésen szavazni és indítványt tenni csak a fenti II. - IV. pontokban foglalt rendelkezések betartásával lehet. A szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételek teljesítésének elmulasztása esetén a közgyűlésen megjelenő részvényes részvénykönyvi bejegyzése és részvényesi minőségének igazolását követően - szavazati és indítványozási jog nélkül - a közgyűlés valamennyi napirendi pontjával kapcsolatban kizárólag felvilágosítás kérésre és észrevételre jogosult.

VI. A Társaság Igazgatósága a fenti napirendek szerint a közgyűlés elé terjeszti a 2008. évi számviteli törvény szerinti beszámolót, valamint az összevont (konszolidált) beszámolót. A 2006. évi IV. tv 304. § alapján a beszámolók, valamint az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a közgyűlési határozati javaslatokat honlapján április 8-án megjelenteti.

VII.  Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy az alaptőke emelés vonatkozásában, az ahhoz szükséges részvényesi hozzájárulásról, illetve az elsőbbségi jog gyakorlásának módjáról, illetve határidejéről jelen hirdetmény megjelenésével egy időpontban a Cégközlönyben tájékoztatás jelenik meg.

Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja 2009. április 24. 11.00 óra, a helyszín és a napirend változatlan.

A közgyűlési előterjesztések teljes terjedelemben 2009. április 8-tól    a Társaság honlapján www.erstebank.hu megtekinthetők, vagy a közgyűlés napján a regisztráció során átvehetők.

Budapest, 2009. március 19.

ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RT. IGAZGATÓSÁGA

 • Belföldi illetőségű természetes személy esetében: adóazonosító jel, születéskori név, születés helye és dátuma, a részvényes neme;
 • Külföldi illetőségű természetes személy esetében: születéskori név, születés helye és dátuma, a részvényes neme;
 • Belföldi illetőségű nem természetes személy esetében: adószám;
 • Külföldi illetőségű nem természetes személy esetében: a részvénykönyvi bejegyzéshez megkövetelt adatokon felül nem szükséges adat.