Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. a „Társaság”) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság   évi rendes közgyűlését 2009. április 24. (péntek) 9. 00 órára hívja össze.

A közgyűlés helye: Európa Torony, 1138, Budapest, Népfürdő u.24-26.

I. A közgyűlés napirendje:
II. A közgyűlésen a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy
A tulajdonosi igazolást az értékpapír-számlavezető állítja ki a részvényes kérésére.

Ezúton felhívjuk a tisztelt értékpapírszámla-vezetőket, hogy a kiadott tulajdonosi igazolások másolati példányát küldjék meg a Társaság Társasági Titkárságára a 268-4052-es fax számra.

A részvényesek részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapírszámla-vezető köteles gondoskodni, de javasoljuk Tisztelt Részvényeseinknek, hogy ennek megtörténtéről, valamint az ehhez szükséges teendőkről egyeztessenek értékpapírszámla-vezetőjükkel.
A közgyűlésen történő részvételt biztosító részvénykönyvi bejegyzés érdekében a Társaság 2009.04.16-i fordulónappal értékpapírszámla zárolással járó tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt-n keresztül az értékpapírszámla-vezetőktől. Az értékpapír-számlavezetők a Társaság alapszabályának 13.5. pontjában foglaltak alapján a tulajdonosi megfeleltetés során jelentik be a Társaság felé a részvénykönyvi bejegyzést kérő részvényesek adatait.

Nyomatékosan felhívjuk a Tisztelt Részvényeseink, valamint értékpapírszámla-vezetőik figyelmét, hogy a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 220 § (1) bekezdése szerint osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. Tekintettel arra, hogy a 2008. üzleti év után kifizethető osztalékról jelen közgyűlés határoz, így a hivatkozott jogszabályi előírás folytán a közgyűlés osztalékfizetést elhatározó döntése esetén osztalékra azon részvényesek jogosultak, akik a közgyűlés napján szerepelnek a Társaság részvénykönyvében, mely bejegyzés a részvénykönyv lezárását -2009.április 16-át  -  követően joghatályosan nem pótolható. Ennek okán a Társaság felhívja a részvényesek és értékpapírszámla-vezetőik figyelmét arra, hogy az osztalékjog gyakorlása érdekében a Társaság 2009.04.16-i fordulónappal értékpapírszámla zárolással nem járó tulajdonosi megfeleltetést is kér a KELER Zrt-n keresztül az értékpapírszámla-vezetőktől.

Azon részvényes, amely a közgyűlésen történő részvétel okán már szerepel a részvénykönyvben, az osztalékfizetéses tulajdonosi megfeleltetésben nem kell, hogy részt vegyen.

Jelen közgyűlést megelőző tulajdonosi megfeleltetések így azt a célt szolgálják, hogy a részvényeseket számlavezetőik egyrészről a közgyűlésen történő részvényesi joggyakorlás érdekében bejegyeztessék a részvénykönyvbe, másrészről pedig a közgyűlésen részt venni nem kívánó részvényeseket az esetlegesen kifizetésre kerülő osztalékra való jogosultság megalapozása érdekében bejegyeztessék a részvénykönyvbe.

Az osztalék kifizetéséhez szükséges olyan adatok, melyeket a jogszabályok előírnak az adó / nettó osztalék számfejtéséhez, az osztalékra való jogosultság elévülési ideje alatt jelenthetők be a Társasághoz, azonban az osztalékra való jogosultság a közgyűlés napján fennálló részvénykönyvi adatok alapján kerül megállapításra.Az osztalékfizetésre vonatkozó részletes tudnivalókról a Társaság külön hirdetményben tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, azonban már most felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság megbízása alapján az osztalék kifizetését lebonyolító KELER Zrt. a kifizetésre kerülő osztalékot a részvényes értékpapírszámláját vezető befektetési szolgáltató által megadott adatok alapján számfejti. A jogszabályok által megkövetelt adatok hiányában az osztalékfizetés nem teljesíthető. Ezért javasoljuk, hogy a tulajdonosi igazolás átvételekor győződjenek meg arról, hogy értékpapír-számlavezetőjük rendelkezésére állnak-e az osztalék számfejtéséhez szükséges adatok.

A Tulajdonosi megfeleltetésekkor a részvénykönyvbe történő bejegyzés érdekében a következő adatokat kell rendelkezésre bocsátani:

 1. Az Igazgatóság ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, a 2009. évi üzletpolitikai célkitűzésekről szóló üzleti jelentésének, beszámolójának, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása, döntés a Társaság 2008. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és üzleti jelentéséről, valamint az eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékének meghatározásáról.
 2. Az Igazgatóság indítványának, valamint a Felügyelő Bizottság, Audit Bizottság, és a Könyvvizsgáló konszolidált beszámolóra tett jelentései elfogadása, a konszolidált éves beszámoló és konszolidált üzleti jelentés elfogadása.
 3. A vezető tisztségviselők a 2008-es üzleti évben végzett munkájának értékelése, felmentvény.
 4. Könyvvizsgáló megválasztása.
 5. Új Igazgatósági tag választása, az Igazgatósági és Felügyelő bizottsági tagok, valamint a Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.
 6. Döntés a Társaság alaptőkéjének zártkörű felemeléséről. Az Igazgatóság javaslata az alaptőke zártkörű felemelésére új részvények forgalomba hozatalával. A Felügyelő Bizottságnak a tervezett alaptőke-emeléshez kapcsolódó jelentésének ismertetése.
 7. Az Alapszabály 4. és 8. pontjának módosítása.
 • a részvényes a Társaság részvénykönyvébe a közgyűlés időpontjában be legyen jegyezve és
 • a részvényes az értékpapír számla-vezetőjétől kapott tulajdonosi igazolást, - mely tanúsítja, hogy a részvények zárolása megtörtént,- a regisztráció során átadja. (Ezen rendelkezés nem zárja ki, hogy a közgyűlés megkezdését követően érkező részvényes szavazati jogát a szabályos regisztrációt követően gyakorolhassa.) A zárolásnak a közgyűlés napját is magában kell foglalnia.
 • a részvényes nevét (cégnevét);
 • a részvényes pontos lakcímét (székhelyét);
 • a természetes személy részvényes állampolgárságát, anyja nevét;
 • a közös tulajdonban lévő részvények esetén a tulajdonosok és a közös képviselő a., b., c. pontokban meghatározott adatait;
 • a részvényszerzés időpontját.

Az osztalék kifizetéséhez / az adó számfejtéséhez a részvénykönyvi bejegyzéshez megkövetelt adatokon felül az alábbi adatok szükségesek:Az osztalékfizetés pontos menetrendjéről a közgyűlés határozatát követően külön hirdetményben tájékoztatjuk részvényeseinket.

III. A részvényesek a közgyűlésen személyesen, törvényes képviselőjük vagy meghatalmazottjuk útján vehetnek részt. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

IV. Minden 1.- Ft, azaz egy forint névértékű névre szóló részvény egy szavazatra jogosít. A szavazás nyíltan történik.

Kérjük a Tisztelt Részvényeseket, illetve képviselőiket, hogy a közgyűlés helyszínén 7.45 óra és 8.45 óra között regisztráltassák magukat a tulajdonosi igazolás, a meghatalmazás, illetve a képviseleti jogosultságot igazoló okiratok egyidejű átadásával.

V. Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a közgyűlésen szavazni és indítványt tenni csak a fenti II. - IV. pontokban foglalt rendelkezések betartásával lehet. A szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételek teljesítésének elmulasztása esetén a közgyűlésen megjelenő részvényes részvénykönyvi bejegyzése és részvényesi minőségének igazolását követően - szavazati és indítványozási jog nélkül - a közgyűlés valamennyi napirendi pontjával kapcsolatban kizárólag felvilágosítás kérésre és észrevételre jogosult.

VI. A Társaság Igazgatósága a fenti napirendek szerint a közgyűlés elé terjeszti a 2008. évi számviteli törvény szerinti beszámolót, valamint az összevont (konszolidált) beszámolót. A 2006. évi IV. tv 304. § alapján a beszámolók, valamint az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a közgyűlési határozati javaslatokat honlapján április 8-án megjelenteti.

VII.  Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy az alaptőke emelés vonatkozásában, az ahhoz szükséges részvényesi hozzájárulásról, illetve az elsőbbségi jog gyakorlásának módjáról, illetve határidejéről jelen hirdetmény megjelenésével egy időpontban a Cégközlönyben tájékoztatás jelenik meg.

Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja 2009. április 24. 11.00 óra, a helyszín és a napirend változatlan.

A közgyűlési előterjesztések teljes terjedelemben 2009. április 8-tól    a Társaság honlapján www.erstebank.hu megtekinthetők, vagy a közgyűlés napján a regisztráció során átvehetők.

Budapest, 2009. március 19.

ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RT. IGAZGATÓSÁGA

 • Belföldi illetőségű természetes személy esetében: adóazonosító jel, születéskori név, születés helye és dátuma, a részvényes neme;
 • Külföldi illetőségű természetes személy esetében: születéskori név, születés helye és dátuma, a részvényes neme;
 • Belföldi illetőségű nem természetes személy esetében: adószám;
 • Külföldi illetőségű nem természetes személy esetében: a részvénykönyvi bejegyzéshez megkövetelt adatokon felül nem szükséges adat.