Az ERSTE BANK HUNGARY Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága a 2009. április 24-én tartandó közgyűlése elé terjeszti a 2008. évi számviteli törvény szerinti beszámolót, valamint az összevont (konszolidált) beszámolót. A 2006. évi IV. tv 304. § alapján a beszámolók, valamint az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a közgyűlési határozati javaslatokat ezúton közzéteszi.

A közgyűlési előterjesztések teljes terjedelemben 2009. április 8-tól a Társaság honlapján (www.erstebank.hu) megtekinthetők, vagy a Közgyűlés napján a regisztráció során átvehetők.

Előterjesztések
Napirend
Napirend 2.
Napirend 3.
Napirend 4.
Napirend 5.
Napirend 6.
Éves beszámoló
Konszolidált éves beszámoló
Üzleti jelentés az EBH 2008. évi konszolidált éves beszámolójához
Alapszabály

A közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény 2009. március 19.-én megjelent a Társaság honlapján, amely tartalmazza a napirendre vonatkozó javaslatot, és az alábbi linken olvasható:
Közgyűlés összehívása

1. A beszámolók, valamint az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatai az alábbiak:


2. Közgyűlés elé terjesztendő határozati javaslat tervezetek:

„A Közgyűlés …./2009. (IV.24.) számú határozatával
a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság, valamint a Könyvvizsgáló jelentésének tudomásulvétele mellett fogadja el
- az Igazgatóságnak a Társaság számviteli törvény szerinti 2008. évi beszámolójának elfogadására vonatkozó indítványát, és fogadja el a Társaság 2008. évi éves beszámolóját - az Igazgatóságnak a 2008. évi mérleg szerinti eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát, mely szerint oly módon határoz, hogy a Társaság 23.245 millió Ft mérleg szerinti eredményéből 15.000 millió Ft osztalékként kerüljön felosztásra, 8.245 millió Ft-ot pedig a Bank eredménytartalékába helyezzenek;

A 2008-es üzleti év szerinti nyereség után a részvényeseket megillető osztalék a Társaság törzsrészvényei után a névérték 28,08%-ában, az osztalékelsőbbségi részvényei után a névérték 28,08%x1,5 (=42,12%) képlet alapján kerüljön megállapításra. A kifizetés esedékességének kezdő napja 2009. június 2. napja legyen. Felkéri a Társaság Igazgatóságát az osztalékfizetés menetrendjének kidolgozására, és hirdetményben történő közzétételére.

- az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a Társaság 2008. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint a 2009. évi üzletpolitikai célkitűzésekről.”


„A Közgyűlés …./2009. (IV.24.) számú határozatával
a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság valamint a Könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett, fogadja el:

- az Igazgatóságnak a Társaság számviteli törvény szerinti 2008. évi konszolidált (összevont) beszámolójának és konszolidált (összevont) üzleti jelentésének elfogadására vonatkozó indítványát, és fogadja el a Társaság konszolidált (összevont) éves beszámolóját:A 24.511 millió Ft konszolidált mérleg szerinti eredmény felosztásakor – tekintettel az Erste Bank Hungary Nyrt. közgyűlési határozatával elfogadott banki eredmény-felhasználására, mely szerint 15.000 millió Ft banki osztalékként kerül kiosztásra – a fennmaradó összeg eredménytartalékként kerüljön elszámolásra.”


„A Közgyűlés …./2009. (IV.24.) számú határozatával
Papp Edit, Jonathan William Till, Sztanó Imre, Frederik Silzer, Szivi László, valamint dr. Rudnay János igazgatósági tagok számára a 2006. évi IV. törvény 30.§ (5) bekezdésében rögzített felmentvényt – a Társaság Alapszabályának 14.1. (IX) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – 2008. január 1-jétől vagy azt követő mandátumuk kezdetétől, 2008. december 31-éig terjedő időszakra – adja meg. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.
A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.”


„A Közgyűlés …./2009. (IV.24.) számú határozatával
a Társaság 2009. üzleti évi éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának a hatályos törvények szerinti könyvvizsgálatával az Ernst & Young Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20; kamarai nyilvántartási száma: 001165) bízza meg a 2009. évet lezáró 2010. évben tartandó rendes közgyűlésig.”


„A Közgyűlés …./2009. (IV.24.) számú határozatával
A Közgyűlés válassza
Pelle Lászlót Igazgatósági taggá (mandátum 2009. április 24-től 2012. április 27-ig);
A Közgyűlés dr. Rudnay János és Szivi László igazgatósági tagok tiszteletdíját továbbra is évi bruttó 4.800.000 forintban állapítsa meg, az Igazgatóság többi tagját, valamint a Felügyelő Bizottság tagjait díjazásban ne részesítse.

A 2009. évi könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért a könyvvizsgálót maximum 77.544.225 Forint + ÁFA / év könyvvizsgálói díj illeti meg.”


„A Közgyűlés …./2009. (IV.24.) számú határozatával
az Igazgatóság előterjesztése és a Felügyelő Bizottság jelentése alapján úgy dönt, hogy a Társaság alaptőkéjét zártkörben, új részvények kibocsátásával történő alaptőke-emelés keretében 7.500.000.000 Ft-tal, 53.409.541.971 Ft-ról (ötvenhárommilliárd- négyszázkilencmillió-ötszáznegyvenegyezer-kilencszázhetvenegy forintról) 60.909.541.971 Ft-ra (hatvanmilliárd-kilencszázkilencmillió-ötszáznegyvenegyezer- kilencszázhetvenegy forintra) emeli fel. Kibocsátásra kerül 7.500.000 000 darab, az Alapszabályban meghatározott jogokkal rendelkező,1,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény.
A kibocsátási ár megegyezik a névértékkel. Az új részvények ellenértékét a vételi kötelezettségvállaló nyilatkozatot tevő részvényes kizárólag pénzbeli hozzájárulással teljesítheti.
A vételi kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételének határideje: közgyűlés időpontjától számított 3 nap.
A részvények teljes ellenértékét a kötelezettségvállaló nyilatkozatot tevő részvényes a tőkeemelésről szóló határozat keltétől számított 3 napon belül a Társaság MNB-nél vezetett 19017004-00201160. számú számlájára köteles teljesíteni.

A Közgyűlés az Erste Group Bank Ag-t az elsőbbségi joga gyakorlására,illetve az összes kibocsátandó részvénymennyiség átvétele tekintetében tett nyilatkozatára tekintettel kijelöli az alaptőke emelés során kibocsátandó, összesen 7.500.000.000 db, alábbiakban részletezett részvény átvételére.

„A Közgyűlés …./2009. (IV.24.) számú határozatával
A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a sikeres alaptőke-emelést követően az Alapszabály módosítására az alábbiaknak megfelelően:
ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK
4.1 A Bank alaptőkéje 60.909.541.971 Ft (hatvanmilliárd-kilencszázkilencmillió- ötszáznegyvenegyezer-kilencszázhetvenegy forint kizárólag pénzbeli hozzájárulás, amely 60.909.188.429 (hatvanmilliárd-kilencszázkilencmillió-száznyolcvannyolcezer- négyszázhuszonkilenc darab, egyenként 1 Ft (egy forint) névértékű névre szóló törzsrészvényből, és 353.542 (háromszázötvenháromezer-ötszáznegyvenkettő) darab, egyenként 1 Ft (egy forint) névértékű névre szóló osztalékelsőbbségi részvényből áll.
4.2 A részvények dematerializált értékpapírként kerülnek kibocsátásra.”


A Mellékletet képező tartalommal elfogadta az Erste Bank Hungary Nyrt. egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát. A társaság Alapszabályának 4. és 8. pontjai változnak.

Budapest, 2009. április 8.


ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RT. IGAZGATÓSÁGA

  2008.12.31 2008.12.31
  HAS only mérleg és eredménykimutatás
MFT-ban
Konszolidált mérleg és eredménykimutatás
MFT-ban
Forgóeszközök 709 890 679 175
Befektetett eszközök 1 850 635 1 890 190
Aktív időbeli elhatárolások 56 150 67 194
Eszközök összesen 2 616 675 2 636 559
Kötelezettségek 2 405 960 2 418 408
Passzív időbeli elhatárolások 67 542 70 051
Céltartalékok 4 197 4 268
Saját tőke 138 976 143 832
Források összesen 2 616 675 2 636 559
Pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye 30 450 27 676
Szokásos vállalkozási eredmény 30 390 33 621
Adózás előtti eredmény 30 279 33 223
Mérleg szerinti eredmény 23 245 24 511
 • 2.616.675 millió Ft mérlegfőösszeggel,
 • 23.245 millió Ft mérleg szerinti eredménnyel és
 • 138.976 millió Ft saját tőkével;
 • 2.636.559 millió Ft mérlegfőösszeggel,
 • 24.511 millió Ft mérleg szerinti eredménnyel és
 • 143.832 millió Ft saját tőkével.
 • részvény fajtája: névre szóló törzsrészvény
 • részvény kibocsátása: dematerializált módon
 • részvény osztálya: az alapításkor kibocsátott részvényekkel egyező
 • részvény sorozata: az alapításkor kibocsátott részvényekkel egyező
 • részvény névértéke: 1 Ft/db, össznévértéke: 7.500.000.000 Ft
 • részvény kibocsátási értéke: 1Ft/db, össz kibocsátási értéke: 7.500.000.000 Ft”