Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) (g) pontjában előírt, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008 (VIII.15) PM rendelet IV. mellékletének II./3. pontjában előírt  közzétételi kötelezettségének eleget téve – az alábbi tájékoztatást adja a 2009. április 24-én megtartott rendes Közgyűlés határozatairól.

A Közgyűlés határozatai:

„A Közgyűlés 1/2009. (IV.24.) számú határozatával
53 379 254 246 igen szavazattal, egyhangúan
Jonathan Tillt a Közgyűlés elnökévé, Nemesné Mohácsi Ildikót a jegyzőkönyv hitelesítőjévé, Udvardi Jánosnét és dr. Czajlik Istvánt a szavazatok összeszámlálásának ellenőreivé, szavazatszámláló bizottsági tagokká, továbbá dr. Szabó Istvánt a jegyzőkönyv vezetőjévé megválasztotta.

„A Közgyűlés 2/2009. (IV.24.) számú határozatával
53 379 254 246 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadta a Közgyűlés napirendjére előterjesztett indítványt, és úgy határozott, hogy az 1. és 2. napirendi pontokban foglalt témaköröket, azok összefüggésére tekintettel, együttesen tárgyalja meg.

„A Közgyűlés 3/2009. (IV.24.) számú határozatával
53 379 254 246 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadta a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság, valamint a Könyvvizsgáló jelentésének tudomásulvétele mellett

- az Igazgatóságnak a Társaság számviteli törvény szerinti 2008. évi beszámolójának elfogadására vonatkozó indítványát, és elfogadta a Társaság 2008. évi éves beszámolóját- az Igazgatóságnak a 2008. évi mérleg szerinti eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát, mely szerint oly módon határoz, hogy a Társaság 23 245 millió  Ft mérleg szerinti eredményéből 15 000 millió Ft osztalékként kerüljön felosztásra, 8 245 millió Ft-ot pedig a Bank eredménytartalékába helyezzenek.

A 2008-es üzleti év szerinti nyereség után a részvényeseket megillető osztalék a Társaság törzsrészvényei után a névérték 28,08%-ában, az osztalékelsőbbségi részvényei után a névérték 42,12%-ában kerül megállapításra.
A kifizetés esedékességének kezdő napja 2009. május 26.
A Közgyűlés felkérte a Társaság Igazgatóságát az osztalékfizetés menetrendjének kidolgozására, és hirdetményben történő közzétételére.

A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a Társaság 2008. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint a 2009. évi üzletpolitikai célkitűzésekről.”

„A Közgyűlés 4/2009. (IV.24.) számú határozatával   53 379 254 246 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadta a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság valamint a Könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett:

- az Igazgatóságnak a Társaság számviteli törvény szerinti 2008. évi konszolidált (összevont) beszámolójának és konszolidált (összevont) üzleti jelentésének elfogadására vonatkozó indítványát, és elfogadta a Társaság konszolidált (összevont) éves beszámolóját:A 24 511 millió Ft konszolidált mérleg szerinti eredmény felosztásakor – tekintettel az Erste Bank Hungary Nyrt. közgyűlési határozatával elfogadott banki eredmény-felhasználására, mely szerint 15 000 millió Ft banki osztalékként kerül kiosztásra

- a fennmaradó összeg eredménytartalékként kerül elszámolásra.”

„A Közgyűlés 5/2009. (IV.24.) számú határozatával
53 379 254 246 igen szavazattal, egyhangúan
Megadta Papp Edit, Jonathan William Till, Sztanó Imre, Frederik Silzer, Szivi László, valamint dr. Rudnay János igazgatósági tagok számára a 2006. évi IV. törvény 30.§ (5) bekezdésében rögzített felmentvényt – a Társaság Alapszabályának 14.1. (IX) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – 2008. január 1-jétől vagy azt követő mandátumuk kezdetétől, 2008. december 31-éig terjedő időszakra. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.”

„A Közgyűlés 6/2009. (IV.24.) számú határozatával
53 379 254 246 igen szavazattal, egyhangúan
megbízta a Társaság 2009. üzleti évi éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának a hatályos törvények szerinti könyvvizsgálatával az Ernst & Young Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20; kamarai nyilvántartási száma: 001165) a 2009. évet lezáró 2010. évben tartandó rendes Közgyűlésig.”

„A Közgyűlés 7/2009. (IV.24.) számú határozatával
53 379 254 246 igen szavazattal, egyhangúan
megválasztottaA Közgyűlés dr. Rudnay János és Szivi László igazgatósági tagok tiszteletdíját továbbra is évi bruttó 4,8 millió forintban állapította meg, az Igazgatóság többi tagját, valamint a Felügyelő Bizottság tagjait díjazásban nem részesíti.

A 2009. évi könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért a könyvvizsgálót maximum 77 544 225 Forint + ÁFA / év könyvvizsgálói díj illeti meg.”

„A Közgyűlés 8/2009. (IV.24.) számú határozatával
53 379 254 246 igen szavazattal, egyhangúan
az Igazgatóság előterjesztése és a Felügyelő Bizottság jelentése alapján úgy döntött, hogy a Társaság alaptőkéjét zártkörben, új részvények kibocsátásával történő alaptőke-emelés keretében 7 500 000 000 Ft-tal, 53 409 541 971 Ft-ról (ötvenhárommilliárd-négyszázkilencmillió-ötszáznegyvenegyezer-kilencszázhetvenegy forintról) 60 909 541 971 Ft-ra (hatvanmilliárd- kilencszázkilencmillió-ötszáznegyvenegyezer-kilencszázhetvenegy forintra) emeli fel.
Kibocsátásra kerül 7 500 000 000 darab, az Alapszabályban meghatározott jogokkal rendelkező,1.- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény. A kibocsátási ár megegyezik a névértékkel. Az új részvények ellenértékét a vételi kötelezettségvállaló nyilatkozatot tevő részvényes kizárólag pénzbeli hozzájárulással teljesítheti.
A vételi kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételének határideje: Közgyűlés időpontjától számított 3 nap.
A részvények teljes ellenértékét a kötelezettségvállaló nyilatkozatot tevő részvényes a tőkeemelésről szóló határozat keltétől számított 3 napon belül a Társaság MNB-nél vezetett 19017004-00201160. számú számlájára köteles teljesíteni.

A Közgyűlés kijelölte az Erste Group Bank Ag-t az elsőbbségi joga gyakorlására, illetve az összes kibocsátandó részvénymennyiség átvétele tekintetében tett nyilatkozatára tekintettel az alaptőke emelés során kibocsátandó, összesen 7 500 000 000 db, alábbiakban részletezett  részvény átvételére.
„A Közgyűlés 9/2009. (IV.24.) számú határozatával
53 379 254 246 igen szavazattal, egyhangúan
felhatalmazta az Igazgatóságot a sikeres alaptőke-emelést követően az Alapszabály módosítására az alábbiaknak megfelelően:
ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK
a Mellékletet képező tartalommal elfogadta az Erste Bank Hungary Nyrt. egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát. A társaság Alapszabályának 4. és 8. pontjai változtak.”

Budapest, 2009. április 24.

ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

 • 2 616 675 millió Ft mérlegfőösszeggel,
 • 23 245 millió Ft mérleg szerinti eredménnyel és
 • 138 976 millió Ft saját tőkével;
 • 2 636 559 millió Ft mérlegfőösszeggel,
 • 24 511 millió Ft mérleg szerinti eredménnyel és
 • 143 832 millió Ft saját tőkével.
 • Pelle Lászlót Igazgatósági taggá (mandátum 2009. április 24-től 2012. április 27-ig);
 • részvény fajtája: névre szóló törzsrészvény
 • részvény kibocsátása: dematerializált módon
 • részvény osztálya: az alapításkor kibocsátott részvényekkel egyező
 • részvény sorozata: az alapításkor kibocsátott részvényekkel egyező
 • részvény névértéke: 1 Ft/db, össznévértéke: 7 500 000 000 Ft
 • részvény kibocsátási értéke: 1Ft/db, össz kibocsátási értéke: 7 500 000 000 Ft”
 1. A Bank alaptőkéje 60 909 541 971 Ft (hatvanmilliárd-kilencszázkilencmillió- ötszáznegyvenegyezer-kilencszázhetvenegy forint kizárólag pénzbeli hozzájárulás, amely 60 909 188 429 (hatvanmilliárd-kilencszázkilencmillió-száznyolcvannyolcezer- négyszázhuszonkilenc darab, egyenként 1 Ft (egy forint) névértékű névre szóló törzsrészvényből, és 353 542 (háromszázötvenháromezer-ötszáznegyvenkettő) darab, egyenként 1 Ft (egy forint) névértékű névre szóló osztalékelsőbbségi részvényből áll.
 2. A részvények dematerializált értékpapírként kerülnek kibocsátásra.”