Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein ezen a hétvégén tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk.

A 2020. február 29. 10:00 óra és 2020. március 01. 8:00 óra közötti időszakban több szolgáltatásunk működése szünetel (Erste Lakossági NetBank, Erste MobilBank, Erste Vállalati NetBank, Electra, Erste Business MobilBank, Erste TeleBank, mobiltelefon egyenleg feltöltés, weboldal szolgáltatások).

A karbantartás a 2020. március 01. 22:00 óra és 2020. március 02. 00:00 óra közötti időszakban az Erste Lakossági NetBank, Erste Vállalati NetBank, Electra, Erste Business MobilBank szolgáltatások működése szünetel.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Saturday and Sunday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services: Between 10:00 a.m. on February 29, 2020 and 8 a.m. on March 01, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, Erste TeleBank, Erste Business MobilBank, website, MobilePay top up services will be suspended. Between 10 p.m. on March 01, 2020 and midnight of March 01, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste Business MobilBank will be suspended.


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Kattintson a részletekért! / Please click here for details

AZ ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZLEMÉNYE A 2008. ÜZLETI ÉV UTÁN JÁRÓ OSZTALÉK KIFIZETÉSÉNEK RENDJÉRŐL

Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban „Társaság”) 2009. április 24-én megtartott éves rendes közgyűlésének döntése alapján a 2008. üzleti évre vonatkozóan az 1,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvények (ISIN azonosító: HU0000073374) után a névértékre vetítve 28,08%-os, az 1,- Ft névértékű osztalékelsőbbségi részvények (ISIN azonosító: HU0000073382) után a névértékre vetítve 42,12%-os (28,08%x1,5 képlet alapján) bruttó osztalékot fizet.

Az osztalékfizetés lebonyolításával a Társaság a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-t (továbbiakban” KELER Zrt.”) bízza meg.A Társaság, illetve megbízottja a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően számítja és fizeti ki a nettó osztalékot a részvényesei számára.

Az osztalékfizetés kezdő napja: 2009. május 26.
Az osztalék jogosultjai, az osztalékfizetés módja:
Osztalékra az a részvényes jogosult
a) akinek az osztalékra jogosító Erste részvény az osztalékfizetésről döntő közgyűlés napján, 2009. április 24-én az értékpapír-számláján található, valamint együttes feltételként

b) a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 220 § (1) bekezdése szerint az a részvényes, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepelt.

A részvénykönyvi bejegyzés érdekében a Társaság 2009 04. 16-i fordulónappal tulajdonosi megfeleltetést kért a KELER Zrt.-n keresztül az értékpapírszámla-vezetőktől, mely fordulónap egyben a részvénykönyv lezárását is jelentette. Ezt követően – osztalékfizetés céljára – a bejegyzés joghatályosan már nem pótolható. Ugyanakkor tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket, hogy a tulajdonosi megfeleltetés során technikai hibából be nem fogadott állományokat a Társaság jelen közlemény megjelenését követő 3 munkanapig még részvénykönyvébe bejegyzi (véghatáridő: 2009. május 6).

Az osztalékra való jogosultság a közgyűlés napján fennálló részvénykönyvi állomány alapján kerül megállapításra, ugyanakkor az osztalék kifizetéséhez szükséges olyan adatokat, melyeket a jogszabályok előírnak az adó / nettó osztalék számfejtéséhez, az osztalékra való jogosultság elévülési ideje alatt pótlólag még bejelenthetik a Társasághoz.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a KELER Zrt. a részvényes értékpapírszámláját vezető befektetési szolgáltató által megadott adatok alapján számfejti. A jogszabályok által megkövetelt adatok hiányában az osztalékfizetés nem teljesíthető, ezért a közgyűlést összehívó hirdetményben nyomatékosan felhívtuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a tulajdonosi megfeleltetéshez szükséges adatokat egyeztessék értékpapír-számlavezetőjükkel.

A részvénykönyvbe történő bejegyzés érdekében a következő adatokat kellett rendelkezésre bocsátani:
a) a részvényes nevét (cégnevét);
b) a részvényes pontos lakcímét (székhelyét);
c) a természetes személy részvényes állampolgárságát, anyja nevét;
d) a közös tulajdonban lévő részvények esetén a tulajdonosok és a közös képviselő a., b., c. pontokban meghatározott adatait;
e) a részvényszerzés időpontját.

Az osztalék kifizetéséhez / az adó számfejtéséhez a részvénykönyvi bejegyzéshez megkövetelt adatokon felül az alábbi adatok szükségesek (ezek az adatok az osztalékfizetés elévülési határideje alatt pótolhatóak):
I. Belföldi illetőségű természetes személy esetében: adóazonosító jel, születéskori név, születés helye és dátuma, a részvényes neme;
II. Külföldi illetőségű természetes személy esetében: születéskori név, születés helye és dátuma, a részvényes neme;
III. Belföldi illetőségű nem természetes személy esetében: adószám;
IV. Külföldi illetőségű nem természetes személy esetében: a részvénykönyvi bejegyzéshez megkövetelt adatokon felül nem szükséges adat.

Az osztalék 2009. május 26-tól kezdve átutalással kerül a közvetlenül a részvényes belföldi pénzintézetnél vezetett pénzszámlájára (amennyiben ezt az értékpapír-számlavezető bejelenti a Keler Zrt. részére) vagy a számlavezetőknél vezetett értékpapírszámlákhoz tartozó pénzszámlákra.

Az osztalék átutalása csak abban az esetben történik meg, ha a számlavezető a részvényesre vonatkozó szükséges adatokat az előírt formátumban, hiánytalanul megküldte a KELER Zrt. Részére.
A KELER Zrt. nem felel a számlavezetők hiányos vagy hibás adatszolgáltatásából, valamint az adatok feldolgozásának időigényességéből származó késedelemért az osztalék 2009. május 26. után történő felvétele esetén a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
A 2008. év után járó osztalék az osztalékfizetés kezdő időpontjától 5 évig igényelhető, ezután az osztalékra való igény elévül.

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.