2009. augusztus 31. 2009. 1. félévi bank és konszolidált jelentés

 

Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. 2009. 1. félévi bank és konszolidált jelentése nem auditált féléves adatok alapján MSZSZ szerint

Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. (Budapest, XIII. Népfürdõ u. 24-26.) a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54.§-a alapján az alábbiak szerint elkészítette a 2009. évi féléves bank és konszolidált adatokon alapuló jelentését.

A kibocsátó kijelenti, hogy a féléves jelentés a valóságnak megfelelõ adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentséggel bír. A féléves jelentést független könyvvizsgáló nem vizsgálta, az adatok nem auditáltak.
A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel.

A) Gazdálkodási adatok

1) Nem auditált féléves banki adatok MSZSZ szerint
adatok millió Ft-ban

Eredménykimutatás:   MSZSZ 06/30/2008   MSZSZ 06/30/2009   Előző évhez viszonyítva %
  1. Kapott kamatok 71 270 91 143 127,9%
  2. Fizetett kamatok 42 809 62 835 146,8%
  3. Kamatkülönbözet 28 461 28 308 99,5%
  4. Bevételek értékpapírokból 0 1 0,0%
  5. Kapott jutalék- és díjbevételek 14 359 14 513 101,1%
  6. Fizetett jutalék- és díjráfordítások 5 321 4 504 84,6%
  7. Pénzügyi műveletek nettó eredménye 6 949 19 067 274,4%
  8. Egyéb bevételek üzleti tevékenységből 3 062 2 032 66,4%
  9. Általános igazgatási költségek 25 405 27 811 109,5%
 10. Értékcsökkenési leírás 1 708 1 759 103,0%
 11. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből 9 833 6 741 68,6%
 12. Értékvesztések -297 14 886 -5012,1%
  13. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye 10 861 8 220 75,7%
  14. Rendkívüli eredmény 0 -3 0,0%
 15. Adózás előtti eredmény 10 861 8 217 75,7%
  16. Adózott eredmény 8 544 5 331 62,4%
 17.  Általános tartalék képzése, felhasználása 0 0 0,0%
  18. Mérleg szerinti eredmény 8 544 5 331 62,4%

Mérlegadatok: MSZSZ 12/31/2008 MSZSZ 06/30/2009 Előző évhez viszonyítva %
  1. Pénzeszközök 32 911 28 295 86,0%
  2. Állampapírok 379 081 459 520 121,2%
  3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 59 566 116 689 195,9%
  4. Ügyfelekkel szembeni követelések 1 940 703 1 942 563 100,1%
  5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 75 573 83 411 110,4%
   6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok 0 0 0,0%
  7. Részvények, részesedések befektetési célra 872 872 100,0%
  8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 9 094 9 020 99,2%
  9. Immateriális javak 5 793 5 660 97,7%
 10. Tárgyi eszközök 12 844 11 743 91,4%
 11. Saját részvények 0 0 0,0%
 12. Egyéb eszközök 44 088 54 156 122,8%
 13. Aktív időbeli elhatárolás 56 150 48 578 86,5%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 616 675 2 760 507 105,5%
  1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 1 330 851 1 451 182 109,0%
  2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 934 400 954 373 102,1%
  3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 17 448 31 927 183,0%
  4. Egyéb kötelezettségek 85 257 56 093 65,8%
  5. Passzív időbeli elhatárolások 67 542 52 454 77,7%
  6. Céltartalékok 4 197 4 218 100,5%
  7. Hátrasorolt kötelezettségek 53 004 73 485 138,6%
  8. Jegyzett tőke 53 410 60 910 114,0%
  9. Jegyzett, de be nem fizetett tőke   0 0,0%
 10. Tőketartalék 10 417 10 418 100,0%
 11. Általános tartalék 9 967 9 967 100,0%
 12. Eredménytartalék 41 827 50 071 119,7%
 13. Lekötött tartalék 0 0 0,0%
 14. Értékelési tartalék 110 78 70,9%
 15. Mérleg szerinti eredmény 8 245 5 331 64,7%
FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 616 675 2 760 507 105,5%

2) Nem auditált, konszolidált adatok MSZSZ szerint
adatok millió Ft-ban

Eredménykimutatás: Konszolidált adatok   MSZSZ 06/30/2008 Konszolidált adatok   MSZSZ 06/30/2009   Változás előző évhez viszonyítva %
  1. Kapott kamatok 76 333 97 529 27,8%
  2. Fizetett kamatok 42 557 62 473 46,8%
  3. Kamatkülönbözet 33 776 35 056 3,8%
  4. Bevételek értékpapírokból 699 672 -3,9%
  5. Kapott jutalék- és díjbevételek 16 471 16 584 0,7%
  6. Fizetett jutalék- és díjráfordítások 16 666 7 773 -53,4%
  7. Pénzügyi műveletek nettó eredménye 18 247 20 991 15,0%
  8. Egyéb bevételek üzleti tevékenységből 28 540 31 847 11,6%
  9. Általános igazgatási költségek 31 514 31 354 -0,5%
 10. Értékcsökkenési leírás 2 580 2 626 1,8%
 11. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből 31 026 28 668 -7,6%
 12. Értékvesztések 1 290 18 074 1301,1%
  13. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye 14 657 16 655 13,6%
  14. Rendkívüli eredmény -166 -200 20,5%
 15. Adózás előtti eredmény 14 491 16 455 13,6%
  16. Adózott eredmény 11 663 11 733 0,6%
 17.  Általános tartalék képzése, felhasználása 0 0 0,0%
  18. Mérleg szerinti eredmény 11 650 11 609 -0,4%

Mérlegadatok: Konszolidált adatok MSZSZ 12/31/2008 Konszolidált adatok MSZSZ 06/30/2009   Változás előző évhez viszonyítva %
  1. Pénzeszközök 32 936 28 384 -13,8%
  2. Állampapírok 384 245 467 574 21,7%
  3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 62 232 151 521 143,5%
  4. Ügyfelekkel szembeni követelések 1 913 483 1 931 837 1,0%
  5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 75 700 83 651 10,5%
  6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok 4 316 1 906 -55,8%
  7. Részvények, részesedések befektetési célra 872 872 0,0%
  8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 0 0 0,0%
  9. Immateriális javak 10 399 9 991 -3,9%
 10. Tárgyi eszközök 17 477 15 760 -9,8%
 11. Saját részvények 0 0 0,0%
 12. Egyéb eszközök 67 705 65 046 -3,9%
 13. Aktív időbeli elhatárolás 67 194 64 400 -4,2%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 636 559 2 820 942 7,0%
  1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 1 333 766 1 473 926 10,5%
  2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 935 752 969 803 3,6%
  3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 17 449 31 927 83,0%
  4. Egyéb kötelezettségek 92 641 62 074 -33,0%
  5. Passzív időbeli elhatárolások 70 051 55 831 -20,3%
  6. Céltartalékok 4 268 4 138 -3,0%
  7. Hátrasorolt kötelezettségek 53 800 74 209 37,9%
  8. Jegyzett tőke 53 410 60 910 14,0%
  9. Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0 0 0,0%
 10. Tőketartalék 10 417 10 417 0,0%
 11. Általános tartalék 10 694 10 694 0,0%
 12. Eredménytartalék 41 827 50 072 19,7%
 13. Lekötött tartalék 0 0 0,0%
 14. Értékelési tartalék 110 77 -30,0%
 15. Mérleg szerinti eredmény 9 511 11 609 22,1%
 16.Leányvállalatok saját tőke változása 2 842 4 109 44,6%
 17. Konszolidáció miatti változások 0 0 0,0%
 18.Külső tagok( mástulajdonosok részesedése) 21 1 146 5357,1%
FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 636 559 2 820 942 7,0%

1.) A vezető tisztségviselők körében bekövetkezett változások

1.1. Társaság Igazgatóságának tagjai 2008. június 30-án : Papp Edit (az igazgatóság elnöke - belső tag), Pásti Zoltán (belső tag), Jonathan William Till (belső tag) , Sztanó Imre (belső tag), Dr. Rudnay János (külső tag), Szivi László (külső tag), valamint Frederik Silzer (külső tag). Pásti Zoltán munkaviszonya és ezzel Igazgatósági tagsága megszűnt 2008. augusztus 1-én. Pelle László az Igazgatóság javaslata és PSZÁF engedély alapján 2009. március 1. óta tölti be az ügyvezetői tisztséget. A 2009. április 24-i Közgyűlés Pelle Lászlót megválasztotta az Igazgatóság belső tagjává - mandátum: 2009. április 24-2012.április 27.)

1.2. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai 2008. június 30-án: Franz Hochstrasser (elnök) Bernhard Spalt (tag), Andreas Klingen (tag), Peter Weiss (tag) , Bokor Béla (munkavállalói tag), valamint Várady Lászlóné (munkavállalói tag). Franz Hochstrasser lemondott tisztségéről, helyette a 2008. augusztus 28-i Közgyűlés Manfred Wimmert megválasztotta a Felügyelő Bizottság elnökévé (mandátum: 2008.09.01.-2012.04.27.)

2.) Szervezeti változások

Szervezeti Működési Szabályzat évközi módosításai az egyes reszortok közötti, valamint a reszort szervezeti egységein belüli munkamegosztás rendjének változását jelentették.

3.) Az alkalmazottak körében bekövetkezett változások

2008. június 30-án a Társaság statisztikai állományi létszáma 2742  fő volt, ami  2009. június 30-ra 2785 főre változott.

A féléves jelentés megtekinthető a Társaság (www.erstebank.hu) és a PSZÁF (www.kozzetetelek.hu) weboldalán.


ERSTE BANK HUNGARY NYRT.