Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. a „Társaság”) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság évi rendes közgyűlését 2010. április 23. (péntek) 9. 00 órára hívja össze.

A közgyűlés helye: Európa Torony, 1138, Budapest, Népfürdő u. 24-26.


I. A közgyűlés napirendje:II. A közgyűlésen a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy


A tulajdonosi igazolást az értékpapír-számlavezető állítja ki a részvényes kérésére.  Ezúton felhívjuk a tisztelt értékpapírszámla-vezetőket, hogy a kiadott tulajdonosi igazolások másolati példányát küldjék meg a Társaság Társasági Titkárságára a 268-4052-es fax számra.

A részvényesek részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapírszámla-vezető köteles gondoskodni, de javasoljuk Tisztelt Részvényeseinknek, hogy ennek megtörténtéről, valamint az ehhez szükséges teendőkről egyeztessenek értékpapírszámla-vezetőjükkel.
A közgyűlésen történő részvételt biztosító részvénykönyvi bejegyzés érdekében a Társaság 20010.04.15-i fordulónappal értékpapírszámla zárolással járó tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt-n keresztül az értékpapírszámla-vezetőktől. Az értékpapír-számlavezetők a Társaság Alapszabályának 13.5. pontjában foglaltak alapján a tulajdonosi megfeleltetés során jelentik be a Társaság felé a részvénykönyvi bejegyzést kérő részvényesek adatait.

Nyomatékosan felhívjuk a Tisztelt Részvényeseink, valamint értékpapírszámla-vezetőik figyelmét, hogy a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 220 § (1) bekezdése szerint osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. Tekintettel arra, hogy a 2009. üzleti év után kifizethető osztalékról jelen közgyűlés határoz, így a hivatkozott jogszabályi előírás folytán a közgyűlés osztalékfizetést elhatározó döntése esetén osztalékra azon részvényesek jogosultak, akik a közgyűlés napján szerepelnek a Társaság részvénykönyvében, mely bejegyzés a részvénykönyv lezárását -2010.április 15-ét - követően joghatályosan nem pótolható. Ennek okán a Társaság felhívja a részvényesek és értékpapírszámla-vezetőik figyelmét arra, hogy az osztalékjog gyakorlása érdekében a Társaság 2010.04.15-i fordulónappal értékpapírszámla zárolással nem járó tulajdonosi megfeleltetést is kér a KELER Zrt-n keresztül az értékpapírszámla-vezetőktől.
Azon részvényes, amely a közgyűlésen történő részvétel okán már szerepel a részvénykönyvben, az osztalékfizetéses tulajdonosi megfeleltetésben nem kell, hogy részt vegyen.

Jelen közgyűlést megelőző tulajdonosi megfeleltetések így azt a célt szolgálják, hogy a részvényeseket számlavezetőik egyrészről a közgyűlésen történő részvényesi joggyakorlás érdekében bejegyeztessék a részvénykönyvbe, másrészről pedig a közgyűlésen részt venni nem kívánó részvényeseket az esetlegesen kifizetésre kerülő osztalékra való jogosultság megalapozása érdekében bejegyeztessék a részvénykönyvbe. Az osztalék kifizetéséhez szükséges olyan adatok, melyeket a jogszabályok előírnak az adó / nettó osztalék számfejtéséhez, az osztalékra való jogosultság elévülési ideje alatt jelenthetők be a Társasághoz, azonban az osztalékra való jogosultság a közgyűlés napján fennálló részvénykönyvi adatok alapján kerül megállapításra.
Az osztalékfizetésre vonatkozó részletes tudnivalókról a Társaság külön hirdetményben tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, azonban már most felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság megbízása alapján az osztalék kifizetését lebonyolító KELER Zrt. a kifizetésre kerülő osztalékot a részvényes értékpapírszámláját vezető befektetési szolgáltató által megadott adatok alapján számfejti. A jogszabályok által megkövetelt adatok hiányában az osztalékfizetés nem teljesíthető. Ezért javasoljuk, hogy a tulajdonosi igazolás átvételekor győződjenek meg arról, hogy értékpapír-számlavezetőjük rendelkezésére állnak-e az osztalék számfejtéséhez szükséges adatok.

A Tulajdonosi megfeleltetésekkor a részvénykönyvbe történő bejegyzés érdekében a következő adatokat kell rendelkezésre bocsátani:

a) a részvényes nevét (cégnevét);
b) a részvényes pontos lakcímét (székhelyét);
c) a természetes személy részvényes állampolgárságát, anyja nevét;
d) a közös tulajdonban lévő részvények esetén a tulajdonosok és a közös képviselő a., b., c. pontokban meghatározott adatait;
e) a részvényszerzés időpontját.


Az osztalék kifizetéséhez / az adó számfejtéséhez a részvénykönyvi bejegyzéshez megkövetelt adatokon felül az alábbi adatok szükségesek:

a)Belföldi illetőségű természetes személy esetében:
adóazonosító jel, születéskori név, születés helye és dátuma, a részvényes neme;
b)Külföldi illetőségű természetes személy esetében:
születéskori név, születés helye és dátuma, a részvényes neme;
c) Belföldi illetőségű nem természetes személy esetében:
adószám;
d) Külföldi illetőségű nem természetes személy esetében:
a részvénykönyvi bejegyzéshez megkövetelt adatokon felül nem szükséges adat.

Az osztalékfizetés pontos menetrendjéről a közgyűlés határozatát követően külön hirdetményben tájékoztatjuk részvényeseinket.


III. A részvényesek a közgyűlésen személyesen, törvényes képviselőjük vagy meghatalmazottjuk útján vehetnek részt. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.


IV. Minden 1.- Ft, azaz egy forint névértékű névre szóló részvény egy szavazatra jogosít. A szavazás nyíltan történik.

Kérjük a Tisztelt Részvényeseket, illetve képviselőiket, hogy a közgyűlés helyszínén 7.45 óra és 8.45 óra között regisztráltassák magukat a tulajdonosi igazolás, a meghatalmazás, illetve a képviseleti jogosultságot igazoló okiratok egyidejű átadásával.


V. Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a közgyűlésen szavazni és indítványt tenni csak a fenti II. - IV. pontokban foglalt rendelkezések betartásával lehet.A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek. Tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket, hogy a törvényi rendelkezések alapján ezen jogok gyakorlására kizárólag a többségi tulajdonos jogosult, a hatályos részvénykönyv adatai alapján.
A szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételek teljesítésének elmulasztása esetén a közgyűlésen megjelenő részvényes részvénykönyvi bejegyzése és részvényesi minőségének igazolását követően - szavazati és indítványozási jog nélkül - a közgyűlés valamennyi napirendi pontjával kapcsolatban kizárólag felvilágosítás kérésre és észrevételre jogosult.


VI. A Társaság Igazgatósága a fenti napirendek szerint a közgyűlés elé terjeszti a 2009. évi számviteli törvény szerinti beszámolót, valamint az összevont (konszolidált) beszámolót. A 2006. évi IV. tv 304. § alapján a beszámolók, valamint az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a közgyűlési határozati javaslatokat honlapján 2010. április 1-én megjelenteti.

Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja 2010. május 3. 9.00 óra, a helyszín és a napirend változatlan. A megismételt közgyűlésre 2010. május 3-án 7.45-től lehet regisztrálni.

A közgyűlési előterjesztések teljes terjedelemben 2010. április 1-től    a Társaság honlapján (www.erstebank.hu) megtekinthetők, vagy a közgyűlés napján a regisztráció során átvehetők.


ERSTE BANK HUNGARY NYRT.

  1. Az Igazgatóság ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, a 2010. évi üzletpolitikai célkitűzésekről szóló üzleti jelentésének, beszámolójának, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása, döntés a Társaság 2009. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és üzleti jelentéséről, valamint az eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékének meghatározásáról.
  2. Az Igazgatóság indítványának, valamint a Felügyelő Bizottság, Audit Bizottság és a Könyvvizsgáló konszolidált beszámolóra tett jelentései elfogadása, a konszolidált éves beszámoló és konszolidált üzleti jelentés elfogadása.
  3. A vezető tisztségviselők a 2009-es üzleti évben végzett munkájának értékelése, felmentvény.
  4. Könyvvizsgáló megválasztása.
  5. Új Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagok választása, az Igazgatósági és Felügyelő bizottsági tagok, valamint a Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.
  6. Az Alapszabály módosítása.
  7. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének jóváhagyása.
  • a részvényes a Társaság részvénykönyvébe a közgyűlés időpontjában be legyen jegyezve és
  • a részvényes az értékpapír számla-vezetőjétől kapott tulajdonosi igazolást, - mely tanúsítja, hogy a részvények zárolása megtörtént,- a regisztráció során átadja. (Ezen rendelkezés nem zárja ki, hogy a közgyűlés megkezdését követően érkező részvényes szavazati jogát a szabályos regisztrációt követően gyakorolhassa.) A zárolásnak a közgyűlés napját is magában kell foglalnia.