Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein ezen a hétvégén tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk.

A 2020. február 29. 10:00 óra és 2020. március 01. 8:00 óra közötti időszakban több szolgáltatásunk működése szünetel (Erste Lakossági NetBank, Erste MobilBank, Erste Vállalati NetBank, Electra, Erste Business MobilBank, Erste TeleBank, mobiltelefon egyenleg feltöltés, weboldal szolgáltatások).

A karbantartás a 2020. március 01. 22:00 óra és 2020. március 02. 00:00 óra közötti időszakban az Erste Lakossági NetBank, Erste Vállalati NetBank, Electra, Erste Business MobilBank szolgáltatások működése szünetel.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Saturday and Sunday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services: Between 10:00 a.m. on February 29, 2020 and 8 a.m. on March 01, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, Erste TeleBank, Erste Business MobilBank, website, MobilePay top up services will be suspended. Between 10 p.m. on March 01, 2020 and midnight of March 01, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste Business MobilBank will be suspended.


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Kattintson a részletekért! / Please click here for details

Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye a 2009. üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjéről

Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban „Társaság”) 2010. április 23-án megtartott éves rendes közgyűlésének döntése alapján a 2009. üzleti évre vonatkozóan az 1,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvények (ISIN azonosító: HU0000073374) után a névértékre vetítve 22,85 %-os, az 1,- Ft névértékű, névre szóló osztalékelsőbbségi részvények (ISIN azonosító: HU0000073382) után a névértékre vetítve 34,28%-os (22,85%x1,5% képlet alapján) bruttó osztalékot fizet.

Az osztalékfizetés lebonyolításával a Társaság a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-t (továbbiakban” KELER Zrt.”) bízza meg. A Társaság, illetve megbízottja a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően számítja és fizeti ki a nettó osztalékot a részvényesei számára.

Az osztalékfizetés kezdő napja: 2010. május 25.

Az osztalék jogosultjai, az osztalékfizetés módja:
Osztalékra az a részvényes jogosult

A részvénykönyvi bejegyzés érdekében a Társaság 2010. április 15-i fordulónappal tulajdonosi megfeleltetést kért a KELER Zrt.-n keresztül az értékpapírszámla-vezetőktől, mely fordulónap egyben a részvénykönyv lezárásának a napja is volt. Ezt követően – osztalékfizetés céljára – a bejegyzés hatályosan már nem pótolható. Ugyanakkor tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket, hogy a tulajdonosi megfeleltetés során technikai hibából be nem fogadott állományokat, a Társaság jelen közlemény megjelenését követő 3. munkanapig, részvénykönyvébe pótlólag bejegyzi (véghatáridő: 2010. május 18).

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a KELER Zrt. a részvényes értékpapírszámláját vezető értékpapír-számlavezető által megadott adatok alapján számfejti. A jogszabályok által megkövetelt adatok hiányában az osztalékfizetés nem teljesíthető, ezért a közgyűlést összehívó hirdetményben nyomatékosan felhívtuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a tulajdonosi megfeleltetéshez szükséges adatokat egyeztessék értékpapír-számlavezetőjükkel.

A részvénykönyvbe történő bejegyzés érdekében a következő adatokat kellett rendelkezésre bocsátani:

Az osztalék kifizetéséhez / az adó számfejtéséhez a részvénykönyvi bejegyzéshez megkövetelt adatokon felül az alábbi adatok szükségesek (ezek az adatok az osztalékfizetés elévülési határideje alatt pótolhatóak):

I. Belföldi illetőségű természetes személy esetében: név, születéskori név, születés helye és dátuma, anyja születési neve, állampolgárság, adóazonosító jel, a részvényes neme és címe;

II. Külföldi illetőségű természetes személy esetében: név, születéskori név, születés helye és dátuma, anyja születési neve, útlevélszám vagy a magyar adóhatóság által kiadott adóazonosító jel, állampolgárság, illetőség szerinti lakcíme és – amennyiben rendelkezik vele – magyarországi lakcíme (tartózkodási helye) a részvényes neme;
Tartós Befektetési Számlán tartott részvények eseténBelföldi és külföldi illetőségű magánszemélyek által Tartós Befektetési Számlán tartott részvények esetén az osztalék kifizetése adó levonása nélkül történik (Szja törvény 67/B. § (6) bekezdés c) pont, Art. 4. számú melléklet). Az értékpapír-számlavezető köteles az ERSTE Bank Hungary Nyrt. Osztalékfizetésében részt vevő megbízottjának, a KELER Zrt.-nek megadni azt az információt, hogy a részvények Tartós Befektetési Számlán vannak nyilvántartva. A KELER Zrt. az információt írásban fogja bekérni a számlavezetőktől.
Amennyiben az értékpapír-számlavezető ezt elmulasztja, akkor az osztalék 10% személyi-jövedelemadó levonásával kerül kifizetésre.

III. Belföldi illetőségű nem természetes személy esetében: adószám;

IV. Külföldi illetőségű nem természetes személy esetében: a részvénykönyvi bejegyzéshez megkövetelt adatokon felül nem szükséges adat.

Az osztalék 2010. május 25-től kezdve átutalással kerül közvetlenül a részvényes belföldi pénzintézetnél vezetett pénzszámlájára (amennyiben ezt az értékpapír-számlavezető bejelenti a Keler Zrt. részére) vagy az értékpapír-számlavezetőknél vezetett értékpapírszámlákhoz tartozó pénzszámlákra.

Az osztalék átutalása csak abban az esetben történik meg, ha a számlavezető a részvényesre vonatkozó szükséges adatokat az előírt formátumban, hiánytalanul megküldte a KELER Zrt. Részére.
A KELER Zrt. nem felel a számlavezetők hiányos vagy hibás adatszolgáltatásából, valamint az adatok feldolgozásának időigényességéből származó késedelemért. Az osztalék 2010. május 25. napja után történő felvétele esetén a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
A 2009. év után járó osztalék az osztalékfizetés kezdő időpontjától 5 évig igényelhető, ezután az osztalékra való igény elévül.


ERSTE BANK HUNGARY NYRT.

  • a) akinek az osztalékra jogosító Erste részvény az osztalékfizetésről döntő közgyűlés napján, 2010. április 23-án az értékpapír-számláján volt, valamint együttes feltételként
  • b) a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 220 § (1) bekezdése szerint az a részvényes, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepelt.
  • a) a részvényes nevét (cégnevét);
  • b) a részvényes pontos lakcímét (székhelyét);
  • c) a természetes személy részvényes állampolgárságát, anyja nevét;
  • d) a közös tulajdonban lévő részvények esetén a tulajdonosok és a közös képviselő a., b., c. pontokban meghatározott adatait;
  • e) a részvényszerzés időpontját.