Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye a 2009. üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjéről

Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban „Társaság”) 2010. április 23-án megtartott éves rendes közgyűlésének döntése alapján a 2009. üzleti évre vonatkozóan az 1,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvények (ISIN azonosító: HU0000073374) után a névértékre vetítve 22,85 %-os, az 1,- Ft névértékű, névre szóló osztalékelsőbbségi részvények (ISIN azonosító: HU0000073382) után a névértékre vetítve 34,28%-os (22,85%x1,5% képlet alapján) bruttó osztalékot fizet.

Az osztalékfizetés lebonyolításával a Társaság a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-t (továbbiakban” KELER Zrt.”) bízza meg. A Társaság, illetve megbízottja a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően számítja és fizeti ki a nettó osztalékot a részvényesei számára.

Az osztalékfizetés kezdő napja: 2010. május 25.

Az osztalék jogosultjai, az osztalékfizetés módja:
Osztalékra az a részvényes jogosult

A részvénykönyvi bejegyzés érdekében a Társaság 2010. április 15-i fordulónappal tulajdonosi megfeleltetést kért a KELER Zrt.-n keresztül az értékpapírszámla-vezetőktől, mely fordulónap egyben a részvénykönyv lezárásának a napja is volt. Ezt követően – osztalékfizetés céljára – a bejegyzés hatályosan már nem pótolható. Ugyanakkor tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket, hogy a tulajdonosi megfeleltetés során technikai hibából be nem fogadott állományokat, a Társaság jelen közlemény megjelenését követő 3. munkanapig, részvénykönyvébe pótlólag bejegyzi (véghatáridő: 2010. május 18).

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a KELER Zrt. a részvényes értékpapírszámláját vezető értékpapír-számlavezető által megadott adatok alapján számfejti. A jogszabályok által megkövetelt adatok hiányában az osztalékfizetés nem teljesíthető, ezért a közgyűlést összehívó hirdetményben nyomatékosan felhívtuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a tulajdonosi megfeleltetéshez szükséges adatokat egyeztessék értékpapír-számlavezetőjükkel.

A részvénykönyvbe történő bejegyzés érdekében a következő adatokat kellett rendelkezésre bocsátani:

Az osztalék kifizetéséhez / az adó számfejtéséhez a részvénykönyvi bejegyzéshez megkövetelt adatokon felül az alábbi adatok szükségesek (ezek az adatok az osztalékfizetés elévülési határideje alatt pótolhatóak):

I. Belföldi illetőségű természetes személy esetében: név, születéskori név, születés helye és dátuma, anyja születési neve, állampolgárság, adóazonosító jel, a részvényes neme és címe;

II. Külföldi illetőségű természetes személy esetében: név, születéskori név, születés helye és dátuma, anyja születési neve, útlevélszám vagy a magyar adóhatóság által kiadott adóazonosító jel, állampolgárság, illetőség szerinti lakcíme és – amennyiben rendelkezik vele – magyarországi lakcíme (tartózkodási helye) a részvényes neme;
Tartós Befektetési Számlán tartott részvények eseténBelföldi és külföldi illetőségű magánszemélyek által Tartós Befektetési Számlán tartott részvények esetén az osztalék kifizetése adó levonása nélkül történik (Szja törvény 67/B. § (6) bekezdés c) pont, Art. 4. számú melléklet). Az értékpapír-számlavezető köteles az ERSTE Bank Hungary Nyrt. Osztalékfizetésében részt vevő megbízottjának, a KELER Zrt.-nek megadni azt az információt, hogy a részvények Tartós Befektetési Számlán vannak nyilvántartva. A KELER Zrt. az információt írásban fogja bekérni a számlavezetőktől.
Amennyiben az értékpapír-számlavezető ezt elmulasztja, akkor az osztalék 10% személyi-jövedelemadó levonásával kerül kifizetésre.

III. Belföldi illetőségű nem természetes személy esetében: adószám;

IV. Külföldi illetőségű nem természetes személy esetében: a részvénykönyvi bejegyzéshez megkövetelt adatokon felül nem szükséges adat.

Az osztalék 2010. május 25-től kezdve átutalással kerül közvetlenül a részvényes belföldi pénzintézetnél vezetett pénzszámlájára (amennyiben ezt az értékpapír-számlavezető bejelenti a Keler Zrt. részére) vagy az értékpapír-számlavezetőknél vezetett értékpapírszámlákhoz tartozó pénzszámlákra.

Az osztalék átutalása csak abban az esetben történik meg, ha a számlavezető a részvényesre vonatkozó szükséges adatokat az előírt formátumban, hiánytalanul megküldte a KELER Zrt. Részére.
A KELER Zrt. nem felel a számlavezetők hiányos vagy hibás adatszolgáltatásából, valamint az adatok feldolgozásának időigényességéből származó késedelemért. Az osztalék 2010. május 25. napja után történő felvétele esetén a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
A 2009. év után járó osztalék az osztalékfizetés kezdő időpontjától 5 évig igényelhető, ezután az osztalékra való igény elévül.


ERSTE BANK HUNGARY NYRT.

  • a) akinek az osztalékra jogosító Erste részvény az osztalékfizetésről döntő közgyűlés napján, 2010. április 23-án az értékpapír-számláján volt, valamint együttes feltételként
  • b) a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 220 § (1) bekezdése szerint az a részvényes, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepelt.
  • a) a részvényes nevét (cégnevét);
  • b) a részvényes pontos lakcímét (székhelyét);
  • c) a természetes személy részvényes állampolgárságát, anyja nevét;
  • d) a közös tulajdonban lévő részvények esetén a tulajdonosok és a közös képviselő a., b., c. pontokban meghatározott adatait;
  • e) a részvényszerzés időpontját.