Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2019. május 24-26. között tervezett, a Bankok számára kötelezően előírt rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely több szolgáltatásunk (NetBank, Electra, mobilalkalmazások, TeleBank) működését is
befolyásolja.

Please note, that due to system maintenance Works during the weekend  of 24-26 of May, 2019 the Erste NetBank, NetBank for Corporate Customers and MobilBank operation may be suspended. The maintenance and developments are also for your future convenience. Thank you for your patience and understanding.

A részletekért kattintson! / Please click for more details

2010 31 AUG.
Közgyűlési hirdetmény

Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. a „Társaság”) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság rendkívüli közgyűlést hív össze 2010. október 1. 9.00 órára.

A közgyűlés helye: Európa Torony, 1138 Budapest, Népfürdő u.24-26.

I. A rendkívüli közgyűlés napirendje:

II. A közgyűlésen a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy
A részvényesek részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapírszámla-vezető köteles gondoskodni, de javasoljuk Tisztelt Részvényeseinknek, hogy ennek megtörténtéről, valamint az ehhez szükséges teendőkről egyeztessenek értékpapírszámla-vezetőjükkel. A közgyűlésen történő részvételt biztosító részvénykönyvi bejegyzés érdekében a Társaság 2010. szeptember 24-i fordulónappal tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt.-n keresztül az értékpapírszámla-vezetőktől. Az értékpapír-számlavezetők a Társaság alapszabályának alapján a tulajdonosi megfeleltetés során jelentik be a Társaság felé a részvénykönyvi bejegyzést kérő részvényesek adatait.

Jelen közgyűlést megelőző tulajdonosi megfeleltetések így azt a célt szolgálják, hogy a részvényeseket számlavezetőik a közgyűlésen történő részvényesi joggyakorlás érdekében bejegyeztessék a részvénykönyvbe.


III. A részvényesek a közgyűlésen személyesen, törvényes képviselőjük vagy meghatalmazottjuk útján vehetnek részt. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és eredetiben vagy hiteles másolatban kell bemutatni a regisztráció során.


IV. Minden 1.- Ft, azaz egy forint névértékű névre szóló részvény egy szavazatra jogosít. A szavazás nyíltan történik.
Kérjük a Tisztelt Részvényeseket, illetve képviselőiket, hogy a közgyűlés helyszínén 7.45 óra és 8.45 óra között regisztráltassák magukat a meghatalmazás, illetve a képviseleti jogosultságot igazoló okiratok egyidejű átadásával. (Ezen rendelkezés nem zárja ki, hogy a közgyűlés megkezdését követően érkező részvényes szavazati jogát a szabályos regisztrációt követően gyakorolhassa, azonban a részvényes felelőssége, ha a késedelmes regisztráció miatt nem tud valamennyi napirendi pont tárgyalásánál, illetve a kapcsolódó szavazásnál részt venni.)


V. Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a közgyűlésen szavazni és indítványt tenni csak a fenti II. - IV. pontokban foglalt rendelkezések betartásával lehet.A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek. Tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket, hogy a törvényi rendelkezések figyelembe vételével ezen jogok gyakorlására jelenleg kizárólag a többségi tulajdonos jogosult, a hatályos részvénykönyv adatai alapján.
A szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételek teljesítésének elmulasztása esetén a közgyűlésen megjelenő részvényes részvénykönyvi bejegyzése és részvényesi minőségének igazolását követően - szavazati és indítványozási jog nélkül - a közgyűlés valamennyi napirendi pontjával kapcsolatban kizárólag felvilágosítás kérésre és észrevételre jogosult.


VI. Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja 2010. október 11. 9.00 óra, a helyszín és a napirend változatlan. A megismételt közgyűlésre 2010. október 11-én 7.45-től lehet regisztrálni.


VII. A Társaság a közgyűlési javaslatait ezúton teszi közzé:

A rendkívüli közgyűlés 1./2010. (10.1.) számú határozatávaltudomásul veszi a vezető tisztségviselők körében az elmúlt közgyűlés óta bekövetkezett változásról szóló tájékoztatást, mely szerint:

A rendkívüli közgyűlés 2/2010. (10.01.) számú határozatával

A közgyűlési előterjesztések teljes terjedelemben 2010. szeptember 15-től a Társaság honlapján (www.erstebank.hu) megtekinthetők, vagy a közgyűlés napján a regisztráció során átvehetők.


ERSTE BANK HUNGARY NYRT.
Igazgatósága

  1. Tájékoztatás a felügyelőbizottság és az igazgatóság tagjának lemondásáról
  2. Új felügyelőbizottsági tag választása, díjazásának megállapítása
  • a részvényes a Társaság részvénykönyvébe a közgyűlés időpontjában be legyen jegyezve
  • Claudia Höller a felügyelőbizottság és az audit bizottság tagja 2010.október 1-jei hatállyal lemondott tisztségeiről.
  • Szivi László, külső igazgatósági tag 2010.október 1-jei hatállyal lemondott igazgatósági tagságáról; a 2010. évre vonatkozó díjazása a rendes közgyűlés határozatának megfelelő éves díjazás időarányos része.
  • a felügyelőbizottság valamint az audit bizottság tagjává választja Martin Škopek urat. Mandátuma 2010.október 1.napjától 2012. április 27. napjáig tart
  • elhatározza, hogy Martin Škopek úr - a felügyelőbizottság többi tagjához hasonlóan - díjazásban nem részesül.”