Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. a „Társaság”) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság rendkívüli közgyűlést hív össze 2010. október 1. 9.00 órára.

A közgyűlés helye: Európa Torony, 1138 Budapest, Népfürdő u.24-26.

I. A rendkívüli közgyűlés napirendje:

II. A közgyűlésen a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy
A részvényesek részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapírszámla-vezető köteles gondoskodni, de javasoljuk Tisztelt Részvényeseinknek, hogy ennek megtörténtéről, valamint az ehhez szükséges teendőkről egyeztessenek értékpapírszámla-vezetőjükkel. A közgyűlésen történő részvételt biztosító részvénykönyvi bejegyzés érdekében a Társaság 2010. szeptember 24-i fordulónappal tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt.-n keresztül az értékpapírszámla-vezetőktől. Az értékpapír-számlavezetők a Társaság alapszabályának alapján a tulajdonosi megfeleltetés során jelentik be a Társaság felé a részvénykönyvi bejegyzést kérő részvényesek adatait.

Jelen közgyűlést megelőző tulajdonosi megfeleltetések így azt a célt szolgálják, hogy a részvényeseket számlavezetőik a közgyűlésen történő részvényesi joggyakorlás érdekében bejegyeztessék a részvénykönyvbe.


III. A részvényesek a közgyűlésen személyesen, törvényes képviselőjük vagy meghatalmazottjuk útján vehetnek részt. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és eredetiben vagy hiteles másolatban kell bemutatni a regisztráció során.


IV. Minden 1.- Ft, azaz egy forint névértékű névre szóló részvény egy szavazatra jogosít. A szavazás nyíltan történik.
Kérjük a Tisztelt Részvényeseket, illetve képviselőiket, hogy a közgyűlés helyszínén 7.45 óra és 8.45 óra között regisztráltassák magukat a meghatalmazás, illetve a képviseleti jogosultságot igazoló okiratok egyidejű átadásával. (Ezen rendelkezés nem zárja ki, hogy a közgyűlés megkezdését követően érkező részvényes szavazati jogát a szabályos regisztrációt követően gyakorolhassa, azonban a részvényes felelőssége, ha a késedelmes regisztráció miatt nem tud valamennyi napirendi pont tárgyalásánál, illetve a kapcsolódó szavazásnál részt venni.)


V. Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a közgyűlésen szavazni és indítványt tenni csak a fenti II. - IV. pontokban foglalt rendelkezések betartásával lehet.A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek. Tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket, hogy a törvényi rendelkezések figyelembe vételével ezen jogok gyakorlására jelenleg kizárólag a többségi tulajdonos jogosult, a hatályos részvénykönyv adatai alapján.
A szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételek teljesítésének elmulasztása esetén a közgyűlésen megjelenő részvényes részvénykönyvi bejegyzése és részvényesi minőségének igazolását követően - szavazati és indítványozási jog nélkül - a közgyűlés valamennyi napirendi pontjával kapcsolatban kizárólag felvilágosítás kérésre és észrevételre jogosult.


VI. Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja 2010. október 11. 9.00 óra, a helyszín és a napirend változatlan. A megismételt közgyűlésre 2010. október 11-én 7.45-től lehet regisztrálni.


VII. A Társaság a közgyűlési javaslatait ezúton teszi közzé:

A rendkívüli közgyűlés 1./2010. (10.1.) számú határozatávaltudomásul veszi a vezető tisztségviselők körében az elmúlt közgyűlés óta bekövetkezett változásról szóló tájékoztatást, mely szerint:

A rendkívüli közgyűlés 2/2010. (10.01.) számú határozatával

A közgyűlési előterjesztések teljes terjedelemben 2010. szeptember 15-től a Társaság honlapján (www.erstebank.hu) megtekinthetők, vagy a közgyűlés napján a regisztráció során átvehetők.


ERSTE BANK HUNGARY NYRT.
Igazgatósága

  1. Tájékoztatás a felügyelőbizottság és az igazgatóság tagjának lemondásáról
  2. Új felügyelőbizottsági tag választása, díjazásának megállapítása
  • a részvényes a Társaság részvénykönyvébe a közgyűlés időpontjában be legyen jegyezve
  • Claudia Höller a felügyelőbizottság és az audit bizottság tagja 2010.október 1-jei hatállyal lemondott tisztségeiről.
  • Szivi László, külső igazgatósági tag 2010.október 1-jei hatállyal lemondott igazgatósági tagságáról; a 2010. évre vonatkozó díjazása a rendes közgyűlés határozatának megfelelő éves díjazás időarányos része.
  • a felügyelőbizottság valamint az audit bizottság tagjává választja Martin Škopek urat. Mandátuma 2010.október 1.napjától 2012. április 27. napjáig tart
  • elhatározza, hogy Martin Škopek úr - a felügyelőbizottság többi tagjához hasonlóan - díjazásban nem részesül.”