Közzététel az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041054; a továbbiakban: „Társaság”) által kibocsátott részvényekre vonatkozó vételi jog gyakorlását követő részvény érvénytelenítésről és keletkeztetésről

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 55. § szakaszában foglalt rendkívüli tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve, az ott meghatározott határidőben ezúton közzétesszük, hogy a 2010. november 26. napján közzétett, a vételi jog gyakorlásáról szóló közlemény rendelkezései szerint a részvényesek által 2010. december 3-án 15.00 óráig át nem transzferált alábbi részvényeket a Társaság igazgatósága 2010. december 9-i hatállyal érvénytelenítette és helyettük a Tpt. 76/D. § (5) szakasza alapján az alábbi új részvényeket bocsátotta ki:

29.629.755, azaz huszonkilencmillió-hatszázhuszonkilencezer-hétszázötvenötdarab dematerializált, névre szóló, szavazati jogot biztosító, egyenként 1,- Ft névértékű törzsrészvény (HU0000073374); és 40.446, azaz negyvenezer-négyszáznegyvenhatdarab dematerializált, névre szóló, a szavazati jog feléledése miatt szavazati jogot megtestesítő, 1,- Ft névértékű osztalékelsőbbségi részvény (HU0000073382).

A fenti, újonnan kibocsátott részvényeket a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2010. december 9-én megkeletkeztette, és azok 2010. december 9-én jóváírásra kerültek az EGB Ceps Holding GmbH (székhely: Ausztria, 1010 Bécs, Graben 21., cégjegyzékszám: FN 330947m) értékpapírszámláján.

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.