Részvényesi határozatok az Erste Bank Hungary Nyrt. egyszemélyessé válásáról, zártkörűvé alakulásáról és az alapító okiratának elfogadásáról

1/2010. december 17. számú határozat

A Részvényes megállapítja, hogy a Társaság a 2006. évi IV. törvény 283. § (2) szakasza alapján egyszemélyessé vált. A Részvényes ugyanis a 2001. évi CXX. törvény rendelkezései szerint gyakorolt vételi jogával 2010. november 26. napján megszerezte a Társaság által kibocsátott valamennyi részvényt (beleértve a törzsrészvényeket és az osztalékelsőbbségi részvényeket is). A vételi jog gyakorlását követő eljárás során a részvényesek által be nem nyújtott, a Társaság igazgatósága által érvénytelenített részvények helyett keletkeztetett részvények a Részvényes értékpapír-számláján 2010. december 9. napján jóváírásra kerültek. A Társaság igazgatósága a Részvényest egyedüli részvényesként a részvénykönyvbe bejegyezte. Erre tekintettel közgyűlés összehívására a továbbiakban nem kerül sor, hanem a Részvényes jelen írásbeli határozataival dönt a Társaság zártkörűvé alakulásáról, a vonatkozó alapító okirat elfogadásáról és az ehhez kapcsolódó kérdésekről.

2/2010. december 17. számú határozat

A Részvényes úgy határoz, hogy a Társaság zártkörűen működő részvénytársaságként működik tovább, a Társaság részvényei nem kerülnek a továbbiakban nyilvános forgalomba hozatalra és a Társaság alapító okiratában egyedüli részvényesként a Részvényes kerül feltüntetésre.

3/2010. december 17. számú határozat

A Részvényes úgy határoz, hogy a Társaság neve ERSTE BANK HUNGARY Nyilvánosan Működő Részvénytársaság elnevezésről ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnevezésre, rövidített neve pedig ERSTE BANK Nyrt-ről ERSTE BANK HUNGARY Zrt. elnevezésre változik

4/2010. december 17 . számú határozat

A Részvényes úgy határoz, hogy a Társaságnál az audit bizottság döntés előkészítő és tanácsadó testületként tovább működik a 2006. évi IV. törvény 19. § (6) bekezdése alapján, és az audit bizottság részletes feladatkörét a Társaság 1. számú melléklet szerint elfogadásra kerülő alapító okirata határozza meg.

5/2010. december 17 . számú határozat

A Részvényes az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Társaság fenti módosításokkal és az egyszemélyessé válás és zártkörűvé alakulás miatt szükséges változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által előzetesen jóváhagyott alapító okiratát.

6/2010. december 17 . számú határozat

A Részvényes ezúton felkéri a Társaság igazgatóságát, hogy a Társaság egyszemélyessé válásával és zártkörűvé alakulásával, továbbá a Társaság hatályos alapító okirata cégbírósági bejegyeztetésével kapcsolatos valamennyi eljárást hajtsa végre, és törvény szerint járjon el a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, az illetékes cégbíróság, a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaság, illetve más hatóságok előtt.