Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság – a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) (g) pontjában előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve – az alábbi tájékoztatást adja az Egyedüli Részvényesének (Részvényes) 2011. április 21-én meghozott határozatairól.

1/2011. április 21. számú határozat

A Részvényes elfogadta a felügyelőbizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentésének tudomásulvétele mellett az igazgatóságnak a Társaság számviteli törvény szerinti 2010. évi beszámolójának elfogadására vonatkozó indítványát, és elfogadta a Társaság 2010. évi éves beszámolóját

  • 2.948.517,- millió Ft mérlegfőösszeggel,
  • 3.463,- millióFt,  mérleg szerinti eredménnyel és
  • 139.208,- millió Ft saját tőkével.

A Részvényes elfogadta az igazgatóságnak a 2010. évi mérleg szerinti eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát, mely szerint a Társaság teljes mérleg szerinti eredményével 3.463.117.779 Ft-tal a Bank eredménytartalékát növeljék, osztalék kifizetésére ne kerüljön sor.

A Részvényes elfogadta az igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a Társaság 2010. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint a 2011. évi üzletpolitikai célkitűzésekről.

2/2011. április 21. számú határozat

A Részvényes elfogadta a felügyelőbizottság, valamint a könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett az igazgatóságnak a Társaság számviteli törvény szerinti 2010. évi konszolidált (összevont) beszámolójának és konszolidált (összevont) üzleti jelentésének elfogadására vonatkozó indítványát, és elfogadta a Társaság konszolidált (összevont) éves beszámolóját:

  • 2.986.259,- millió Ft mérlegfőösszeggel,
  • 5.180,- millió Ft, mérleg szerinti eredménnyel és
  • 146.441,- millió Ft saját tőkével.

A konszolidált mérleg szerinti eredmény nem kerül felosztásra- – tekintettel az Erste Bank Hungary Zrt. Részvényesi határozatával elfogadottakra, a Bankcsoport konszolidált  mérleg szerinti eredménye,  5.180 millió Ft eredménytartalékba kerül.

3/2011. április 21. számú határozat

A Részvényes megadja Papp Edit, Major János, Pelle László, Jonathan William Till, Sztanó Imre, Frederik Silzer, Szivi László valamint dr. Rudnay János igazgatósági tagok számára a 2006. évi IV. törvény 30.§ (5) bekezdésében rögzített felmentvényt – a Társaság Alapító Okiratának 13.8. pontjában foglalt felhatalmazás alapján – 2010. január 1-jétől vagy azt követő mandátumuk kezdetétől, 2010. december 31-éig terjedő időszakra. A Részvényes a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai az érintett éves beszámoló üzleti évében munkájukat a Bank érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

4/2011. április 21. számú határozat

A Részvényes úgy határozott, hogy megbízza a Társaság 2011. üzleti évi éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának a hatályos törvények szerinti könyvvizsgálatával az Ernst & Young Kft-t (1132 Budapest, Váci út 20; kamarai nyilvántartási száma: 001165). A könyvvizsgáló megbízatása megválasztása napjától a következő éves beszámoló elfogadásának napjáig terjed.

5/2011. április 21. számú határozat

A Részvényes dr. Rudnay János igazgatósági tag tiszteletdíját továbbra is évi bruttó 4,8 millió forintban állapította meg, az igazgatóság többi tagját, valamint a felügyelőbizottság tagjait díjazásban nem részesíti.

A 2011. évi könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért a könyvvizsgálót maximum 82.622.000,- Ft + ÁFA könyvvizsgálói díj illeti meg.


Budapest, 2011. április 26.

Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság