Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054) (”Bank”) ezúton teszi közzé, hogy az EGB Ceps Holding GmbH (székhely: AT-1010 Bécs, Graben 21., Ausztria; nyilvántartási száma: FN 330947m) (”Egyedüli Részvényes”) mint a Bank Egyedüli Részvényese 2013. április 25-én az alábbi tartalmú írásbeli határozatokat hozta:

1/2013. április 25. számú határozat
A Részvényes elfogadta a felügyelőbizottság, valamint a könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett:
az igazgatóságnak a Társaság nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti 2012. évi konszolidált (összevont) beszámolójának és konszolidált (összevont) üzleti jelentésének elfogadására vonatkozó indítványát, és elfogadta a Társaság konszolidált (összevont) éves beszámolóját, amelyben az eszközök és források egyező végösszege: 2.788.200,- millió Ft (konszolidált); a mérleg szerinti eredmény: -6.113 millió Ft; a saját tőke: 210.585 millió Ft.
A Bankcsoport konszolidált mérleg szerinti vesztesége, 6.113 millió Ft eredménytartalékba kerül.

2/2013. április 25. számú határozat
A Társaság Részvényese tudomásul vette, hogy Martin Rohmann a Társaság felügyelőbizottságának tagja, a Kockázatkezelési Bizottság tagja/elnöke, az Audit Bizottság tagja/helyettes elnöke, a Javadalmazási Bizottság tagja, valamint Martin Škopek, a felügyelőbizottság tagja, a Kockázatkezelési Bizottság, Audit Bizottság és Javadalmazási Bizottság tagja 2013. április 24-i hatállyal lemondtak tisztségeikről.
Az Egyedüli Részvényes elfogadta a felügyelőbizottság, valamint az igazgatóság javaslatát, aminek alapján döntött Zsiga Krisztina felügyelőbizottsági taggá történő választásáról 2013. április 25-től 2016. május 31-ig terjedő időtartamra, valamint Peter Šúrek felügyelőbizottsági taggá történő választásáról, 2013. április 25-től 2016. május 31-ig terjedő időtartamra.
Zsiga Krisztina és Peter Šúrek megválasztását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-EN-I-278/2013 sz. engedélyével jóváhagyta.

3/2013. április 25. számú határozat
A Részvényes megállapította az igazgatóság és felügyelőbizottság tagjainak díjazását.

4/2013. április 25. számú határozat
A Társaság Részvényese tudomásul vette, hogy Szóráth Attila, a felügyelőbizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 2013. április 15-i hatállyal lemondott tisztségéről. Az Egyedüli Részvényes elfogadta a felügyelőbizottság, valamint az igazgatóság javaslatát, aminek alapján döntött az Üzemi Tanács által jelölt Balogh Márta munkavállaló felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásáról.

A felügyelőbizottsági tag megválasztásának feltétele, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Felügyelet) azt a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján jóváhagyja, az új felügyelőbizottsági tag megbízatása a Felügyelet által kiadott engedély dátumának a napjától 2016. május 31-ig terjedő időtartamra szól.

5/2013. április 25. számú határozat
A Társaság Részvényese úgy határozott, hogy a Társaság Alapító Okirata a telephelyek és fióktelepek felsorolását a jövőben nem tartalmazza, továbbá az igazgatóságnak a belföldi telephelyek, fióktelepek létesítésével, illetve megszüntetésével és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításával kapcsolatos jogkörét megszünteti.
Az Alapító Okiratnak az igazgatóság jogkörét érintő módosítását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-EN-I-317/2013. sz. határozatával engedélyezte.
A Társaság Részvényese a fentiekre tekintettel az Alapító Okiratot ennek megfelelően módosította.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.