Bankunkról

Az Erste Jelzálogbank Zrt.-ről mint jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről

Az Erste Jelzálogbank Zrt.-t az Erste Bank Hungary Zrt. alapította 2015-ben, egyedüli részvényese az Erste Bank Hungary Zrt. Az Erste Jelzálogbank Zrt. szakosított hitelintézet (jelzálog-hitelintézet), tevékenységét a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény alapján végzi.

Magyarországon kizárólag jelzálog-hitelintézet jogosult jelzáloglevelet kibocsátani, a jelzáloglevelek fedezete pedig kizárólag a jelzálog-hitelintézeti törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő jelzáloghitel, állami készfizető kezességvállalással biztosított hitel, illetve biztonságos, likvid értékpapír – elsősorban állampapír – lehet.

Magyarországon a jelzáloglevél-kibocsátás hosszú múltra tekinthet vissza, a jelzálog-hitelintézeti törvény megjelenése 1997-ben pedig ismét lehetővé tette jelzáloglevelek kibocsátását a jelzálogbankok számára. 1997 óta a magyar kibocsátók nem csak idehaza, hanem külföldön is sikeresen vonnak be tőkepiaci forrásokat a jelzáloghitelek finanszírozásába.

A jelzáloglevél mint értékpapír kifejezetten biztonságos befektetési eszköznek minősül, Európában a jelzáloglevélhez hasonló fedezett kötvények az állampapírok után a legnagyobb kötvénypiaci szegmenst alkotják, a fedezett kötvények állománya jelenleg meghaladja a kétezer milliárd eurót.

A jelzáloglevél eleget tesz az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 85/611/EGK számú irányelvben foglalt feltételeknek, ami biztosítja számára a privilegizált kockázati megítélést mind a bankokra, mind pedig a biztosítókra vonatkozó tőkekövetelmény-szabályozásban. A jelzálogleveleket mind a Magyar Nemzeti Bank, mind pedig az Európai Központi Bank meghatározott feltételek teljesülése esetén elfogadható fedezetnek tekinti a nyíltpiaci műveleteiben. 

Az Erste Jelzálogbank Zrt. célja, hogy a befektetői igények messzemenő figyelembevételével vonjon be tőkepiaci forrásokat a jelzáloghitelek finanszírozásába, hosszú és stabil forrást biztosítva ezzel az Erste Bank Hungary Zrt. és az Erste Jelzálogbank Zrt. más partnerei által nyújtott jelzáloghiteleknek.

Cégadatok

Menedzsment / Igazgatóság tagjai

Az Igazgatóság tagjai

Kármán András Miklós – az Igazgatóság elnöke, vezérigazgató
Temesi Péter – az Igazgatóság tagja, kockázatkezelési vezérigazgató-helyettes
Oravecz Kinga – az Igazgatóság külső tagja

A Felügyelőbizottság tagjai

Harmati László Szabolcs – a Felügyelőbizottság elnöke
Zsiga Krisztina – a Felügyelőbizottság tagja
Geiszbühl Mihály – a Felügyelőbizottság tagja
Gergics Márk – a Felügyelőbizottság tagja

Az Alapszabály XIV. 9. pontja alapján az az auditbizottság feladatait a Felügyelőbizottság látja el.

Kapcsolat

Dokumentumok

Adatkezelési tájékoztató

A PDF formátumú tájékoztatók megtekintéséhez kattintson az alábbi linkek valamelyikére!

Hatályos a 2019. július 1-től megkezdett személyes adatkezelésre

Adatvédelmi és személyes adatkezelési tájékoztató

 

Hatályos a 2018. november 22-től megkezdett személyes adatkezelésre

Adatvédelmi és személyes adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató 1. sz. melléklet (Személyes adattal kapcsolatos nyilatkozat)

 

Archiv adatkezelési tájékoztatók:

Adatvédelmi és személyes adatkezelési tájékoztató

Visszaélés bejelentése

Visszaélés-bejelentő rendszer az Erste csoport partnerei számára

 

Az Erste Bank Hungary Zrt. (továbbiakban: Bank) a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény hatálya alá tartozó visszaélés-bejelentő (továbbiakban: Bejelentő rendszer) rendszert üzemeltet. A Bejelentő rendszer célja, hogy lehetőséget biztosítson a Bankcsoport tagjai számára a jogszabályok, valamint a közérdeket és a Bankcsoport nyomós érdekét sértő szabályok megsértésének bejelentésére. A Bankcsoport nyomós érdekét védő magatartási szabályok az Etikai Kódexben találhatók, amely a lentebbi elérhetőségen érhető el. A Bejelentő rendszerbe a Bankcsoport munkavállalói, valamint a Bankcsoport bármely tagjával szerződéses viszonyban álló, vagy olyan személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik.

A bejelentés megtételekor a bejelentő a nevét és a lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a törvényes képviselőjének nevét kell megadni. A bejelentés név nélkül, anonim módon is megtehető, ám ilyen esetben a bejelentés vizsgálata mellőzhető.

Bejelentőnek nyilatkoznia kell, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. Felhívjuk figyelmét, hogy rosszhiszemű bejelentés esetén a Bankcsoport érintett tagja – ha azt szükségesnek ítéli – polgári- és esetlegesen büntetőjogi lépéseket tehet a bejelentővel szemben.

A bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási és adatvédelmi szabályok:

A bejelentést a Bank Compliance területe kivizsgálja, megállapítja történt-e szabály- vagy törvényszegés, továbbá megteszi a szükséges lépéseket az ügy megoldása érdekében. A bejelentés kivizsgálására annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidőtől – név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével –csak különösen indokolt esetben lehet eltérni, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett. A vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg.

A bejelentőnek, valamint a bejelentésben érintett személy(ek)nek a bejelentésben megadott személyes adatait a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény, illetve a bejelentő hozzájárulása alapján a bejelentésben foglalt közérdeket és/vagy a Bankcsoport nyomós érdekét sértő szabálysértés kivizsgálása céljából a Bank, vagy a Bankcsoport érintett tagja kezelheti és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő vagy a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv (pl. bíróság, nyomozó hatóság) részére továbbíthatja. Az adatok továbbítására csak akkor kerül sor, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, vagy alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott. A bejelentő személyes adatait a Bank, illetve a Bankcsoport érintett tagja  a bejelentő egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozza nyilvánosságra.

Tájékoztatjuk, hogy személyazonosságát, illetve személyes adatait a Bank vagy a Bankcsoporthoz tartozó érintett leányvállalat a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmas kezeli. A bejelentést és ahhoz kapcsolódó dokumentumok, adatok elkülönítetten, bizalmasan kerülnek tárolásra, ahhoz csak a Bank Compliance területén dolgozó dedikált munkatársak férhetnek hozzá.

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül a Bank, illetve az érintett leányvállalat törli. Ha azonban a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás miatti intézkedést is - a bejelentésre vonatkozó adatokat a Bank, illetve az érintett leányvállalat legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárás jogerős lezárásáig kezeli.

A bejelentési rendszerből a Bank törli továbbá a bejelentés vizsgálatában ténylegesen nem érintett harmadik személyre vonatkozó, a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges adatokat.

A Bank vagy az érintett leányvállalat a bejelentőt a kivizsgálás eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatja.

Tájékoztatjuk, hogy a Bank, illetve az érintett leányvállalat a bejelentés vizsgálatát mellőzheti az alábbi esetekben:

  • a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után tett bejelentés;
  • a név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés;
  • ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem áll arányban.

A bejelentő adatainak kezelésével összefüggésben jogosult tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről, illetve jogosult adatainak módosítását és törlését, illetve zárolását kérni, továbbá adatainak kezelésével összefüggésben panasszal élni. A bejelentő jogosult az adatainak kezelésével összefüggésben elutasított kérelme, panasza ellen bírósági jogorvoslattal élni vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

A bejelentő adatainak kezelésére vonatkozó további szabályokat, illetve a Bank Compliance területének adatkezelési tevékenységének részletes szabályait a Bank Adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza.

A leányvállalatok adatkezelési tájékoztatói a leányvállalatok honlapján elérhetőek.

A Bejelentő rendszerhez kapcsolódó adatkezelést a Bank bejelentette a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba.

Az Erste Bank Zrt., Erste Lakáslízing Zrt.; Erste Lakástakarék Pénztár Zrt.; Erste Befektetési Zrt.; Erste Ingatlan Kft. adatkezelésére vonatkozó nyilvántartási szám: NAIH-83783/2015.

Az Erste Jelzálogbank Zrt. adatkezelésére vonatkozó nyilvántartási szám: NAIH-83783/2/2017

Amennyiben Ön bejelentést kíván tenni az Etikai Kódex megsértéséről, vagy egyéb olyan cselekményről, amely az Ön megítélése szerint törvénytelen, morális értelemben aggályos, úgy kérjük lépjen kapcsolatba az Erste Bank Csoport vizsgálatra hivatott érintett területével.

Könyvvizsgáló, vagyonellenőr

Üzletszerűen végzett tevékenységek