Erste Hitel Plusz

Ne akadályozzák a járulékos költségek a hitelfelvételben, fizesse őket a törlesztőrészletekben!

A Hitel Plusz egy olyan, a 6 hónapos referencia kamatperiódusú, 5 éves kamatfelár periódusú piaci kamatozású lakossági jelzáloghitelek mellé igényelhető kiegészítő termék, mely lehetőséget biztosít a hitelfelvétellel és/vagy ingatlan vásárlással összefüggő közvetlen, számlával igazolt költségek visszatérítésére – a hitel összegén felül!

Az Erste Hitel Plusz szolgáltatáshoz kapcsolódó további információk

A Hitel Plusz egy olyan kiegészítő termék, amely

 • 6 havi kamatperiódusú, 5 éves kamatfelár periódusú
 • piaci kamatozású,
 • lakáscélú vagy szabad felhasználású jelzáloghitel,

mely lehetőséget biztosít a hitelfelvétellel és ingatlanvásárlással összefüggő közvetlen, számlával igazolt költségek visszatérítésére.

A költség-visszatérítés összege nem része a hitel összegének, tehát bankunk a kért költségek visszatérítését a hitel összegén felül biztosítja.

A költségek visszatérítése egy összegben, a hitel folyósításakor – szakaszos folyósítású hitelek esetén az első rész folyósításakor – történik.

A költség-visszatérítés fejében az igénylőnek előre rögzített, a teljes futamidő alatt érvényes fix kamatfelárat kell fizetnie.

A Hitel Plusz az alábbi költségtípusok visszatérítésére biztosít lehetőséget:

 • ingatlanszakértői díj
 • földhivatali ügyintézéssel összefüggő díjak
 • közjegyzői díj
 • ügyvédi munkadíj
 • folyósítási jutalék
 • visszterhes vagyonátruházási illeték

A Hitel Plusz csak azoknál a hitelügyleteknél igényelhető, ahol a hitel futamideje eléri a 120 hónapot. Emellett csak olyan költség téríthető vissza, amely az adott hitelügylettel kapcsolatban merült fel, és az ügyfél nevére szóló számlával vagy bizonylattal igazolt.

 • A költség-visszatérítés összege
 • nem haladhatja meg a számlán szereplő összeget; és
 • nem haladhatja meg a hirdetményben szereplő maximális összeget; továbbá
 • az adott ügyletben visszatérített összes költség nem haladhatja meg a felvett hitel összegének 10%-át.


Lehetőség van az adott költséget igazoló számlán szereplő összegnél alacsonyabb összeg visszatérítésére is.

A költség-visszatérítés fejében felszámított kamatfelár a hitel teljes futamideje alatt fizetendő, viszont lehetőség van a visszatérített költségek időarányosan hátralévő részének visszafizetésére, azaz a felszámított kamatfelár törlésére.

A kamatfelár megállapításának módja attól függ, hogy milyen költségeket és milyen mértékben térítünk vissza.

Ennek alapján az alábbi táblázat tartalmazza a fizetendő kamatfelárakat:

Visszafizethető a Bank által visszatérített költség?

 

Lehetőség van arra, hogy a Bank által visszatérített költségek időarányosan hátralévő részét az ügyfél visszafizesse.

Ennek következtében az adott költségtípus visszatérítése miatt felszámított kamatfelár törlésre kerül.

A költség időarányosan visszafizetendő összegének kiszámítására szolgáló képlet a Lakossági Hitel Hirdetményben található.

A visszafizetéssel kapcsolatos szabályok:

 • Az egyes visszatérített költségtípusok visszafizethetők egyszerre, de külön-külön is.
 • Nincs lehetőség arra, hogy egy költségtípus időarányosan hátralévő összege csak részben kerüljön visszafizetésre.
 • A visszafizetés csak esedékességi napon történhet meg, akkor, ha az ütem szerinti törlesztőrészletre elegendő fedezet áll rendelkezésre.
 • Ez a tranzakció díjmentes.

 

A hitel eredeti futamidejének lejáratát megelőző kifizetés esetén meg kell fizetni az eredetileg visszatérített költségek időarányosan hátralévő részét.

A költség időarányosan visszafizetendő összegének kiszámítására szolgáló képlet a Lakossági Hitel Hirdetményben található.

A visszatérített költség időarányos részének visszafizetése önálló tranzakció, minden esetben a hitel összegén felül kell megfizetni.

A visszatérítés módja: egyösszegű jóváírás az ügyfél törlesztési számláján, a hitelfolyósítással egyidejűleg.
A visszatérítés mértéke: az adott ügyletben, annak folyósításáig (szakaszos folyósítás esetén: első részfolyósításáig) felmerült, és az ügyfél nevére kiszámlázott ingatlanszakértői díjak összege, de maximum a Hirdetményben megjelölt összeg.
A kamatfelár: mértéke a visszatérített összegtől függően sávosan változik, pontos értéke a Hirdetményben kerül szabályozásra. A kamatfelár mértéke egyenlő azon összegsávhoz kapcsolódó felárral, ahová a visszatérített összeg esik.
Visszatérítés feltételei: hitelügylet folyósítása, az adott hitelügylettel kapcsolatban az ügyfél nevére kiállított eredeti számlák átadása fénymásolásra.

A visszatérítés módja: egyösszegű jóváírás az ügyfél törlesztési számláján, a hitelfolyósítással egyidejűleg.
A visszatérítés mértéke: az adott ügyletben szereplő ingatlanfedezetenként 1 db nem hiteles, 1 db E-hiteles TAKARNET tulajdoni lap, valamint 1 db jelzálogjog bejegyzési illeték összege, de maximum a Hirdetményben szereplő összeg.
A kamatfelár: mértéke a visszatérített összegtől függően sávosan változik, pontos értéke a Hirdetményben kerül szabályozásra. A kamatfelár mértéke egyenlő azon összegsávhoz kapcsolódó felárral, ahová a visszatérített összeg esik.
Visszatérítés feltételei: hitelügylet megvalósulása, az adott hitelügylettel kapcsolatban az ügyfél nevére kiállított eredeti számlák átadása fénymásolásra. Bankon belüli lekérdezés esetében számla helyett megfelelő a tranzakcióról kiállított kivonat.

A visszatérítés módja: egyösszegű jóváírás az ügyfél törlesztési számláján, a hitelfolyósítással egyidejűleg.

A visszatérítés mértéke: az adott ügylettel összefüggő közjegyzői okirat elkészítésének számlával igazolt költsége, de maximum a Hirdetményben szereplő összeg (a maximális díj megállapítása a rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján történt).

A kamatfelár: mértékeegységesen került megállapításra, függetlenül a visszatérített összegtől.
Visszatérítés feltételei: hitelügylet megvalósulása, az adott hitelügylettel kapcsolatban az ügyfél nevére kiállított eredeti számlák átadása fénymásolásra.

A visszatérítés feltételei:

 • hitelügylet megvalósulása,
 • az adott hitelügylettel kapcsolatban az ügyfél nevére kiállított eredeti számlák átadása fénymásolásra.

A visszatérítés módja: egyösszegű jóváírás az ügyfél törlesztési számláján, a hitelfolyósítással egyidejűleg.
Kizárólag lakáscélú (adásvételt finanszírozó) hitel esetében érhető el.

A visszatérítés mértéke: az adott ügylettel összefüggő ügyvéd által készített illetve ellenjegyzett okiratok számlával igazolt költsége, de maximum a Hirdetményben szereplő összeg (a maximális díj megállapítása a rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján történt).

A kamatfelár: mértéke a visszatérített összegtől függően sávosan változik, pontos értéke a Hirdetményben kerül szabályozásra. A kamatfelár mértéke egyenlő azon összegsávhoz kapcsolódó felárral, ahová a visszatérített összeg esik.

Visszatérítés feltételei:

 • hitelügylet megvalósulása,
 • az adott hitelügylettel kapcsolatban az ügyfél nevére kiállított eredeti számlák átadása fénymásolásra.

A visszatérítés módja: e költségtípus választása esetén az adott ügyletben nem kerül felszámításra a Folyósítási jutalék (FOL) összege.

A visszatérítés mértéke: minden esetben megegyezik az adott ügyletben Hirdetmény szerint felszámítandó, teljes fizetendő (adott esetben kedvezményekkel csökkentett) folyósítási jutalékkal.

A kamatfelár: egységesen került megállapításra, függetlenül a visszatérített összegtől.
Visszatérítés feltételei: hitelügylet megvalósulása.

A visszatérítés módja: egyösszegű átutalás közvetlenül az illetéket kiszabó közigazgatási szerv által megadott bankszámlára. Kizárólag lakáscélú (adásvételt finanszírozó) hitel esetében érhető el.

A visszatérítés mértéke: a kiszabott illeték összegével egyenlő, de nem haladhatja meg a Hirdetményben közölt maximumot (az illeték maximuma a hatályos törvények alapján került kiszámításra). További szabály, hogy nem kérhető magasabb összeg visszatérítése, mint az adott vételár alapján számított maximális illeték.

A kamatfelár: mértéke a visszatérített összegtől függően sávosan változik, pontos értéke a Hirdetményben kerül szabályozásra. A kamatfelár mértéke egyenlő azon összegsávhoz kapcsolódó felárral, ahová a visszatérített összeg esik.

Visszatérítés feltételei: hitelügylet megvalósulása, illeték kiszabásáról szóló jogerős végzés/határozat/fizetési meghagyás bemutatása és átadása fénymásolásra.

Speciális szabályok Illeték költség finanszírozása esetén:

 • Az Illeték összegével tehát az ügyfél nem rendelkezhet szabadon!
 • A folyósítással egyidejűleg az összeg rákerül az ügyfél számlájára, de ezzel párhuzamosan zárolásra is kerül. A zárolás feloldására csak akkor van lehetőség, ha benyújtásra kerül az illetékes hatóság (jelenleg a Nemzeti Adó és Vámhivatal) által kiállított, jogerős végzés/határozat/fizetési meghagyás az illeték összegéről, ezt követően a Bank központilag oldja fel a zárolt összeget, és teljesíti az átutalást a végzésben meghatározott bankszámlaszámra.
 • Tekintettel arra, hogy az illetéket tulajdoni hányad arányosan, személyenként róják ki, ha az ügyfél a teljes illetéket kérte finanszírozni, csak akkor továbbíthatók a dokumentumok, ha az illeték teljes összege kiszabásra került, azaz mindegyik tulajdonszerzőre vonatkozó végzés/határozat/fizetési meghagyás rendelkezésre áll. Ha nem a teljes összeg kerül finanszírozásra, azaz az egyik tulajdonszerző esetében kiszabott illeték megegyezik vagy meghaladja az erre a célra a számlán zárolt összeget, akkor is teljesíthető az átutalás.
 • Amennyiben a kiszabott illeték összege magasabb, mint az erre a célra zárolt összeg, az utalás teljesítendő (a maradékot értelem szerűen az ügyfélnek kell megfizetnie). Amennyiben a kiszabott illeték összege alacsonyabb, mint az erre a célra zárolt összeg (pl.: valamilyen illeték kedvezményben részesült az ügyfél), az alacsonyabb összeg átutalandó, a maradék összeggel pedig az ügyfél rendelkezhet.
 • Amennyiben az illeték kiszabásáról szóló jogerős végzés a Nyilatkozat aláírását követő 12 hónapon belül nem kerül benyújtásra, e költség finanszírozása meghiúsul. A kamatfelár illetékre vonatkozó része törlésre, az ügyfél számláján lévő, erre a célra zárolt összeg visszaírásra kerül, az ügyfél egyidejű értesítése mellett.

Ha további kérdései vannak az Erste Hitel Plusz szolgáltatással kapcsolatban, akkor bankfiókjainkban személyesen is örömmel tájékoztatjuk Önt. 

További információk: 

Hirdetmények

Feltételek

A részletes kondíciókat a vonatkozó Lakossági Hitel Hirdetmény tartalmazza, amely megtalálható a bankfiókokban és honlapunkon.

A banki hiteltermékekkel kapcsolatos további termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat a Magyar Nemzeti Bank honlapján http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem találhat.