Közzététel: 2017. október 24.
Hatályos: 2017. november 2. napjától

Tájékoztató magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről

Kiadja a Magyar Nemzeti Bank www.mnb.hu

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön hitelszerződés megkötése előtt áll, és a szerződéskötést követően a törvényben1 meghatározott adatai a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) kerülnek.

1. Mi az a KHR?

A KHR egy pénzügyi vállalkozás által kezelt hitelinfor- mációs adatbázis, amely hozzájárul a hitelt igénylők hitelképességének felméréséhez.A fenti célok megvalósítása érdekében a pénzügyi szervezetek adatokat küldenek a szerződés megkö- tése után a KHR-be, valamint az intézmények az Önnel való szerződés megkötése előtt információkat kérhet- nek a KHR-ből hitelképességének megállapításához.A KHR-ben kizárólag a KHR törvényben meghatáro- zott adatok tárolhatók (pl.: adós és adóstárs azonosító adatai, a szerződés adatai, a követelések és pénzfor- galmi számlák adatait, stb.), és az adatok kizárólag a KHR törvényben meghatározott célokra használhatók fel. Magyarországon jelenleg az MNB által folyamato- san felügyelt BISZ Zrt. rendelkezik a KHR működteté- sére engedéllyel. A KHR-ben rögzített adatok bankti- toknak minősülnek, és ennek megfelelő jogi védelem alatt állnak.

2. Hogyan döntik el a hitelezők, hogy kaphatok-e köl- csönt?

FONTOS TUDNIA, hogy

 • a KHR-be került adatok – a 3.2. pontban fel- sorolt esetek kivételével – csak az Ön előze- tes hozzájárulásával adhatók át más pénz- ügyi szervezetnek. Amennyiben nem adja meg hozzájárulását, ennek tényét is rögzítik a KHR-ben. A hozzájárulása, vagy annak megta- gadása az Ön összes szerződésére kiterjed és bármikor módosítható;
 • a szerződéskötést megelőzően az intézmény köteles ismertetni Önnel a KHR-ből a hitelké- pességének megállapítása érdekében beszerzett adatokat, valamint az adatokból a hitelképességére vonatkozóan levonható következtetéseket.

A pénzügyi szervezet csak abban az esetben fog Önnel szerződést kötni, ha Önt – a KHR-ben lévő informáci- óra is tekintettel – megfelelő adósnak ítélte.

3. Milyen adatokat tartalmazhat rólam a KHR?

FONTOS TUDNIA, hogy amikor a pénzügyi szervezet Önről adatot ad át a KHR részére, erről az átadást követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja. Kérésére a tájékoztatás e-mailben is teljesíthető. E kötelezettség nem vonatkozik a szerződése fennállása alatti rendszeres havi adatátadásra a fennálló tőketartozásokról.

3.1 Szerződéshez kapcsolódó adatátadás

3.1.1 Szerződéskötéshez kapcsolódó adatátadás

Ha Ön hitelt vesz fel, illetve egyéb, olyan szolgáltatást vesz igénybe (például pénzügyi lízingszerződést, hallgatói hitelszerződést, értékpapír kölcsönzésre vonatkozó szerződést köt), amelyre vonatkozó adatok a tör- vény alapján a KHR-ben kezelendők, az alábbi adattípusok kerülnek a szerződéskötést követően a KHR-be:

 • az Ön azonosító adatai (név, születési név, születési idő és hely, anyja születési neve, sze- mélyi igazolvány szám, vagy egyéb azonosí- tásra alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím)
 • a szerződésére vonatkozó adatok (a szerző- dés típusa és azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejártának, megszűnésének időpontja, az Ön ügyféli minősége (adós, adóstárs), a szerződés összege és deviza- neme, a törlesztés módja, gyakorisága, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme).

3.1.2 Szerződéshez kapcsolódó adatátadás

A fennálló hitelszerződéssel összefüggésben kétféle adatátadás lehetséges:

 • rendszeres: havonta fennálló tőketartozásainak összege és pénzneme, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme;
 • eseti: előtörlesztés esetén az előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege és pénzneme; a már korábban átadott referenciaadatok módosulása esetén a módosuló referenciaadatok.

Az ebben a pontban felsorolt adatokat a szerződés megszűnését követően törlik a KHR-ből. Amennyiben Ön írásban kéri, az adatai a szerződés megszűnését követő 5 évig még a KHR-ben maradhatnak. Amennyiben meggondolná magát, e kérését bármikor visszavonhatja, melynek eredményeként a nyilvántartott adatokat törlik.

3.2 Egyes eseményekhez kapcsolódó adatátadás

3.2.1. Hiteltörlesztés elmulasztásának nyilvántartása

Amennyiben szerződéses kötelezettségének olyan módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbér összegét és az folyamatosan, 90 napon túl fennáll, a mulasztás adatai bekerülnek a KHR-be.

FONTOS TUDNIA, hogy ebben az esetben az adatátadás megtörténte előtt 30 nappal az Önnel szerződéses viszonyban lévő pénzügyi szervezetnek írásbeli figyelmeztetést kell küldenie arról, hogy adatai be fognak kerülni a KHR-be, ha nem rendezi mulasztását. Amennyiben a tartozás nem kerül rendezésre, a pénzügyi szervezet átadja az adatokat a KHR-nek, azonban erről 5 munkanapon belüli írásbeli tájékoztatási kötelezettség terheli.

A mulasztás adatai – amennyiben a tartozás nem szűnt meg – az átadástól számított 10 évig maradnak a KHR- ben és ezen idő alatt felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához, az Ön hozzájárulása nélkül is. A tartozás teljesítése esetén a teljesítéstől számított 1 évig maradnak az adatok a KHR-ben.

3.2.2 Csalás miatt elutasított hitelkérelmek és kártya-visszaélések nyilvántartása

Bekerül a KHR-be,

 • ha valaki a szerződéskötés során valótlan adatot ad meg és ez okirattal bizonyítható, vagy
 • hamis okirat használata miatt bíróság jogerős ítéletében bűncselekmény elkövetését állapítja meg, továbbá
 • akivel szemben a kártyavisszaélés miatt a bír- óság jogerős határozatában bűncselekmény elkövetését állapítja meg.

A felsorolt esetekben az elutasításra és a csalásra vo- natkozó adatok, továbbá a kártyavisszaéléssel kapcsolatos adatok bekerülnek a KHR-be.Ezen adatok az adatátadástól számított 5 évig marad- nak a KHR-ben, és ezen időszak alatt hozzájárulás nél- kül is felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához.

4. Hogyan ismerhetem meg a KHR-ben rólam nyilván-tartott adatokat?

Joga van az Önről nyilvántartott adatokat megismerni. Bármely KHR-hez csatlakozott pénzügyi szervezetnél tájékoztatást kérhet arról, hogy

 • milyen adatok szerepelnek Önről a KHR-ben, illetve melyik intézmény adta át ezeket,
 • ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezekhez az adatokhoz.

A tájékoztatásért költségtérítés és egyéb díj nem szá- mítható fel. A kérelmének eredményéről szoros törvé- nyi határidők alapján levélben, vagy kérése esetén e- mailen kap hivatalos tájékoztatást.

5. Mit tehetek, ha a rólam nyilvántartott adattal problémám van?

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Önről nyilvántartott adat jogellenesen, nem megfelelően került a KHR-be, úgy Ön kérheti annak helyesbítését vagy törlését. A kifogását az adatot átadó pénzügyi szervezetnek, vagy a BISZ Zrt.-nek nyújthatja be. A kifogás vizsgálatának eredményéről legkésőbb 7 munkanapon belül, írásban kap tájékoztatást.

Amennyiben a KHR-be adatot szolgáltató pénzügyi szervezet az Ön kifogásának helyt ad, a helyesbítésre vagy törlésre legkésőbb 7 munkanapon belül kerül sor.

Amennyiben a kifogásáról kapott tájékoztatással nem elégedett, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz fordulhat. Személyes adataival kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is megkeresheti, illetve fogyasztói beadványt nyújthat be a Magyar Nemzeti Bankhoz, ha megítélése szerint az adatot átadó intézmény nem a fentiekben ismertetett tájékoztatási szabályok szerint járt el.

6. Hol kaphatok további információt a KHR-rel kap- csolatban?

A KHR-rel kapcsolatos kérdésével forduljon bizalommal bármelyik pénzügyi szervezethez, vagy a KHR-t ke- zelő pénzügyi vállalkozáshoz. A témával kapcsolatban további információkat olvashat az MNB honlapján is: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel- lizing/hitelfelvetel/kozponti-hitelinformacios-rendszer.

Hasznos címek:

 • A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás adatai: BISZ Zrt. (székhely: 1205 Budapest, Mártonffy utca 25- 27., honlap: www.bisz.hu, telefon: (+36 1) 421- 2505)
 • Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., honlap: www.mnb.hu, telefon: (+36 80) 203-776)
 • Adatvédelmi hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és In- formációszabadság Hatóság (székhely: 1125 Buda-pest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu, telefon: (+36 1) 391-1400)

 

1 a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény