Biztosítási esemény
A biztosítási esemény magában foglalja a finanszírozási szerződés tárgyát képező eszközben ért károkat, mely lehet lopáskár, totálkár, illetve töréskár.

Biztosítási meghatalmazás
A társaság töréskárok esetén eseti meghatalmazással lemond biztosítási kedvezményezettségéről ügyfele, vagy a javítást végző szakszerviz részére. Ilyen irányú meghatalmazás kiadása minden esetben egyedi elbírálás után történik.

BUBOR
A budapesti bankközi piacon jegyzett magyar forintra (HUF) vonatkozó kínálati kamatláb.

Casco-mentesség
Casco-mentes szerződés esetén az Adós/Lízingbevevő nem köteles Casco-biztosítást fenntartani. Kizárólag olyan szerződéseknél élhet ezzel az Adós/Lízingbevevő, ahol a szerződés, illetve futamidő alatti módosítás esetén a társaság erre vonatkozóan rendelkezett.

Devizabázisú finanszírozás
Akkor beszélünk devizabázisú, vagy deviza alapú finanszírozásról, ha finanszírozott összeg és a havidíjak nem magyar forintban, hanem valamilyen más pénznemben vannak nyilvántartva. Ilyenkor a havidíjakat az adott devizára érvényes kamattal számítják ki. Ennek ellenére a hitel folyósítása és törlesztése is magyar forintban történik. Mivel a havidíjak nem magyar forintban vannak meghatározva, a havonta forintban fizetendő törlesztő részletek az aktuális deviza-árfolyam függvényében változhatnak, ezért a deviza alapú finanszírozás kockázatot rejt magában, amelyet vagy forint alapú finanszírozás választásával, vagy a Havi fix termékkel lehet kiküszöbölni.

Díjjegyzék
Minden olyan ellenérték/díj összefoglaló jegyzéke, mely a szerződésben és az Általános Szerződési Feltételekben nem kerül rögzítésre. A társaság Hirdetmény által teszi közzé.

Előtörlesztés/diszkontálás
Előtörlesztés alatt a teljes tartozás futamidő előtti lezárására vonatkozó számítási műveletet értjük. Diszkontálás esetén az Ügyfél Módosítási Díjat köteles fizetni a hatályos Díjjegyzék alapján.

Első lízingdíj, önrész, önerő, saját rész, saját erő
Az ügyfél által szerződéskötéskor fizetendő összeg, mely a finanszírozott összeggel együtt egyenlő a vételárral.

EURIBOR
A frankfurti bankközi piacon jegyzett, az Európai Központi Bank előírásai alapján meghatározott euróra (EUR) vonatkozó kínálati kamatláb.

Finanszírozott összeg
Az önrésszel csökkentett vételár.

Futamidő
A finanszírozott összeg folyósításának napja, és a finanszírozási szerződésben meghatározott, a finanszírozási szerződés lejáratának napja (vagy a fennálló tartozás kiegyenlítésének napja) között fennálló időszak.

Határátlépési meghatalmazás
A határátlépéshez Társaságunk hozzájárulása szükséges lízingszerződés esetén, mivel ez esetben a lízingcég birtokolja a jármű tulajdonjogát. A kiadott engedélyek a magyar határszakaszon 3 hónapig érvényesek.

Hitel definíciója, bemutatása
Az eszköz-vásárláshoz folyósított hitel olyan finanszírozási forma, amely esetén az Ügyfél által igényelt hitelösszeg közvetlenül a Szállító részére kerül folyósításra, amely kizárólag a hitelszerződésben meghatározott eszköz megvásárlására használható fel. A hitelt felvevő Ügyfél (Adós) polgárjogilag az eszköz tulajdonosa (vagyis gépjármű esetén a forgalmi engedélyben tulajdonosként az Adóst tüntetik fel), a Hitelnyújtó (Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt.) pedig az eszközön vételi jogot alapít, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be a hatósági nyilvántartásba és a gépjármű törzskönyvébe. A hitel visszafizetésének biztosítékául tehát alapvetően maga a hitelből megvásárolt eszköz szolgál.
Hitel főbb sajátosságai:

  • az eszköz az Ügyfél tulajdonában van,
  • termelőeszközök (pl. haszongépjármű) esetén az eszköz teljes ÁFÁ-ja visszaigényelhető (az ÁFA-törvény szerint),
  • az eszköz tulajdonszerzési illetékét a futamidő elején kell megfizetni.

Lízingbeadó
Az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Zrt., aki a Lízingbevevő igényeinek megfelelően kiválasztott és a Szállítótól beszerzett, saját tulajdonában lévő eszközt a Lízingbevevőnek díjfizetés ellenében határozott idejű használatra átengedi oly módon, hogy az eszközzel történő haszonszerzés a futamidő alatt a Lízingbevevőt illeti meg, illetve a lízingtárgy üzemeltetésével járó teendők és költségek is őt terhelik.

Lízingbevevő
A lízingszerződés azon szereplője, aki Lízingbeadó tulajdonában lévő eszközt díjfizetés ellenében határozott idejű használatra átvesz oly módon, hogy az eszközzel történő haszonszerzés a futamidő alatt a Lízingbevevőt illeti meg, illetve a lízingtárgy üzemeltetésével járó teendők és költségek is őt terhelik.

Lízingtárgy
A lízingtárgy az az eszköz, melyet a Lízingbevevő választ ki, és amely érdekeinek megfelel, és amelyet lízingdíj fizetése ellenében birtokol és használ. A lízingtárgyat a Lízingbeadó a Lízingbevevő részletes leírása alapján vásárolja meg az Eladótól / Szállítótól.

Módosítási díj
Az egyes szolgáltatásokért fizetendő díj, melynek mértékét a Díjjegyzék tartalmazza.

Operatív lízing
Operatív lízingnek (tartós bérletnek) nevezzük azt az ügylettípust, amikor a Lízingbeadó a Lízingbevevő igényeinek megfelelő, saját tulajdonában lévő eszközeit a Lízingbevevőnek díjfizetés ellenében határozott idejű használatra átengedi oly módon, hogy az eszközökkel történő haszonszerzés a futamidő alatt a Lízingbevevőt illeti meg, illetve a lízingtárgy üzemeltetésével járó teendők és költségek őt terhelik.

Pénzügyi lízing definíciója, bemutatása
A lízing olyan finanszírozási ügylet, amelynek során a Lízingbeadó a Lízingbevevő kérésére megvásárol egy eszközt az ügylet harmadik szereplőjétől, a szállítótól, azzal a céllal, hogy azt a Lízingbevevőnek határozott idejű használatba adja. Zárt végű pénzügyi lízing esetén a futamidő végén (illetve a fennálló tartozás megfizetések után) a tulajdonjog automatikusan átszáll a Lízingbevevőre, míg nyíltvégű pénzügyi lízing esetén az ügyfél eldöntheti, hogy meg kívánja-e vásárolni az eszközt vagy sem, illetve vevőkijelölési joga van.
A pénzügyi lízing fő sajátosságai:

  • tulajdonos a Lízingbeadó,
  • zártvégű pénzügyi lízing esetén termelőeszközöknél a törvényi feltételek fennállása esetén az ÁFA visszaigényelhető, míg nyíltvégű pénzügyi lízing esetén az adott havi lízingdíjak tőkerészére eső ÁFA igényelhető vissza
  • az eszköz a Lízingbevevő könyveiben kerül kimutatásra
  • Lízingbevevő viseli a közterheket, kárveszélyt

Résztörlesztés
Egyszeri nagyobb befizetés, a szerződésben meghatározott törlesztő részlet összegén felül. Választható változatlan futamidővel vagy futamidő csökkentéssel. Résztörlesztés esetén az Ügyfél Módosítási Díjat köteles fizetni, a hatályos Díjjegyzék alapján.

Szállító
Az eszköz finanszírozási szerződés előtti tulajdonosa, vagy annak megbízottja, aki az eszközt Lízingbeadó, vagy az ügyfél részére értékesíti az Adásvételi Szerződésben meghatározott feltételek szerint.

Szerződéskötési díj
Azon összeg, amelyet a Lízingbevevő a szerződés megkötésekor a Lízingbeadónak forintra kerekítetten (a finanszírozott összeg meghatározott százalékában) köteles megfizetni. Ezen összeg nem része a lízingdíjnak és a Lízingbevevő által szolgáltatott adatok alapján Lízingbeadó ezen díj ellenében végzi el Lízingbevevő fizetőképességének vizsgálatát, valamint készíti el a szükséges dokumentációt, amely legkésőbb a szerződéskötéskor esedékes.

Tartozásátvállalás
A hitelszerződés Adósa, és Társadósa, vagy Kezese személyében változtatásra irányuló szerződésmódosítás, mely esetben a fennálló hitelösszeg és maga a finanszírozási ügylet átvállalásra kerül. A módosítási díjat a mindenkor hatályos Díjjegyzék tartalmazza.

Teljes hiteldíj mutató (THM)
Azt mutatja meg, hogy mekkora a finanszírozás kamatlába valójában. A mutatóban nemcsak a rendszeres törlesztési díjak (lízingdíj), hanem a finanszírozáshoz kapcsolódó költségek és díjak (pl. szerződéskötési) is kalkulálva vannak, lehetővé téve ezáltal két finanszírozási termék közvetlen összehasonlítását.

Utolsó emelt lízingdíj
A szerződés megkötésekor előre megállapított összeg, mely része az összes lízingdíjnak, és amelyet a Lízingbevevő a futamidő végén fizet meg, mint utolsó lízingdíjat.

Változó kamatozású lízing
Változó kamatozású lízing esetén a kamatmódosítás mindig a 6 hónapos BUBOR, EURIBOR, CHFLIBOR értékek figyelembevételével történik, az erről készült elszámolást pedig minden félév elején végzi el a finanszírozó.

Záró dokumentáció
A finanszírozási szerződés futamidejének kifutása vagy annak futamidő előtti lezárása esetén az Adós/Lízingbevevő részére rendelkezésre bocsátandó iratok együttese, valamint a jármű törzskönyve.