Gyakran Ismételt Kérdések

Általános kérdések

Érvénytelen a hitel/lízingszerződésem? Aláírta a lízingcég a szerződésemet?
Megbízhatok alkuszt az ügyem intézésével kapcsolatban?
Meghatalmazottam is tájékozódhat a szerződésemmel kapcsolatban?
Nem kaptam meg a törlesztő részletről szóló számlát/csekket, mit tegyek?
Hogyan fizessem a törlesztő részleteket?
Maradványértékes a szerződésem mit jelent ez pontosan?
Bejegyezhető-e 2. üzembentartó a forgalmi engedélybe?
A finanszírozott gépjármű üzemeltethető-e taxiként?
Mi a deviza alapú szerződés?
Mi az árfolyamváltozás és hogyan érint engem?
Milyen iratok szükségesek az adatváltozás bejelentéséhez?
Mi a teendő, ha futamidő lejárta előtt szeretném a szerződésem lezárni?
Kell-e módosítási díjat fizetni a futamidő lejárta előtti lezárásnál?
Van-e lehetőség a szerződés módosítására?
Hová kell benyújtani a módosítási kérelmet?
Van-e lehetőség a tartozásátvállalásra?
Mi a teendő, ha az Adós/Lízingbevevő elhalálozik?
Határátlépés esetén kell-e engedélyt kérni?

Biztosítással kapcsolatos kérdések

Kell-e CASCO biztosítást kötnöm a finanszírozott gépjárműre?
Megszüntethető a Casco biztosítás?
Mi a teendő töréskár esetén?
Mit kell tenni, ha ellopják a finanszírozott járművet vagy totálkáros lesz?

Fizetési problémákkal, behajtással kapcsolatos kérdések

Előre láthatóan egy bizonyos ideig nem fogom tudni fizetni a havi díjakat, mit tegyek?
Mi a teendő, ha nem tudom tovább fizetni a szerződést?
Végrehajtást indítottak a járműre, Önök pedig felmondták a szerződést.
Behajtásra került a szerződésem, mit tegyek?
Milyen jogcímen adták át az adataimat a behajtó részére?
Behajtó elvette a járművet, szeretném tovább fizetni a hitelt, mi a teendő?
A járművet értékesíttették, de a fennmaradó tartozást nem tudom egy összegben kifizetni.
Részletfizetési megállapodást kötöttem, mégis KHR-es vagyok, miért?

Általános kérdések

Érvénytelen a hitel/lízingszerződésem? Aláírta a lízingcég a szerződésemet?
A finanszírozási szerződés cégszerűen aláírt példányából egy eredeti példányt az Erste Bank Hungary Zrt. jogelődjei, az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. és az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Zrt. a szerződés hatályba lépését követően minden esetben, ajánlott küldeményként eljuttattak az Önök részére az Önök által megadott levelezési címre. Előfordulhatott, hogy Önök olyan példányt kaptak az autókereskedésben, amelyen még csak az Önök ill. az autókereskedés aláírása szerepelt, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy a finanszírozási szerződések az Erste Leasing elfogadó nyilatkozatát követően minden fél aláírásával léptek hatályba.

Vissza az oldal tetejére

Megbízhatok alkuszt az ügyem intézésével kapcsolatban?
Igen, de felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy az Önök által meghatalmazott alkuszok részére adatokat és egyéb információkat csak és kizárólag akkor tudunk kiadni, amennyiben az adott alkusz szerepel az Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett alkuszok listáján, azaz rendelkezik a hitelintézeti törvény (Hpt.) által előírt alkuszi engedéllyel. Alkuszi engedély megléte esetén is fontos, hogy az Önök által az alkusz részére adott meghatalmazás megfeleljen a formai és tartalmi követelményeknek.

Vissza az oldal tetejére

Meghatalmazottam is tájékozódhat a szerződésemmel kapcsolatban?
Igen, de Társaságunknak kizárólag a tartalmi és formai követelményeknek megfelelő meghatalmazás eredeti példányának birtokában áll módjában a megkeresésében foglaltakra választ adni. A meghatalmazásnak minden esetben tartalmaznia kell a meghatalmazó és meghatalmazott azonosítására szolgáló adatait (természetes személynél: név, állandó lakcím, születési hely, idő vagy személyi igazolvány szám, anyja neve/vállalkozásnál: székhely, cégjegyzékszám, cégképviselő), a meghatalmazás célját és terjedelmét (milyen ügyben, milyen ügyintézésre terjed ki).

Vissza az oldal tetejére

Nem kaptam meg a törlesztő részletről szóló számlát/csekket, mit tegyek?
Mindenek előtt értesíteni kell a számla esedékessége előtt Bankunk ügyfélszolgálatát, akik ismételten megkísérelik elküldeni Önnek a számlát. Amennyiben az értesítés már az esedékesség után történik, célszerű a befizetést bankfiókban vagy átutalással teljesíteni oly módon, hogy a közlemény rovatban a szerződésszám feltüntetésével – tekintettel arra, hogy ezen befizetések már a befizetést követő napon megérkeznek számlánkra.
Vissza az oldal tetejére

Hogyan fizessem a törlesztő részleteket?
A törlesztő részletek megfizetésére többféle lehetősége adódik. Az esetek döntő többségében ügyfeleink a csekkes díjfizetési módszert választják, mely esetén havonta a törleszt részletről szóló számlával együtt postai készpénz átutalási megbízást (sárga csekket) is küldünk. A törlesztő részletek megfizetésére a csekken kívül lehetősége van bankszámlájáról történő utalással is. Kérjük, átutalásos fizetési módnál vegye figyelembe, hogy deviza-alapú szerződés esetén a törlesztő részletek hónapról hónapra változnak, így ha állandó átutalási megbízást ad bankjának, akkor az átutalásra kerülő összeget úgy határozza meg, hogy az a törlesztő részlet növekedése esetén is fedezze annak összegét. A törlesztő részletek megfizetésére lehetősége van továbbá bármelyik Erste Bank fiókban is oly módon, hogy a befizetéskor a szerződésszám, vagy az adott havi számlaszáma kerül megadásra.  A csekkes befizetés, vagy átutalási megbízás mellett a törlesztő részletek fizetésére választhatja még a csoportos beszedési megbízást is. Ahhoz, hogy megbízást adjon a számlavezető bankjánál, szüksége lesz egy egyedi azonosító számra, amelyről telefonos ügyfélszolgálatunkon kaphat felvilágosítást.

Vissza az oldal tetejére

Maradványértékes a szerződésem mit jelent ez pontosan?
Zárt végű pénzügyi lízing esetén maradványértéknek szokták nevezni a futamidő végén esedékessé váló, a többinél magasabb összegű lízingdíjat.
Ennek az utolsó lízingdíjnak a kifizetését követően a szerződés lezárásra kerül és a gépjármű tulajdonba adására vonatkozó nyilatkozat és a gépjármű törzskönyvének kiadása megtörténik. Amennyiben nincs lehetősége az utolsó, magas összegű lízingdíj megfizetésére, abban az esetben lehetősége van a gépjárművet értékesíteni és a befolyó összegből tudja kifizetni a maradványértéket. Ha a gépjármű megtartása mellett dönt, kezdeményezheti a szerződés módosítását, oly módon, hogy a futamidő meghosszabbítása mellett a nagy összeg havi díj szétosztására kerül. A módosítás feltételeiről ügyfélszolgálatunkon kérhet tájékoztatást.
Nyílt végű pénzügyi lízingszerződés esetén a Maradványérték szintén a futamidő végén válik esedékessé és az azt megfizető Lízingbevevő, vagy egy általa kijelölt harmadik személy szerzi meg a gépjármű tulajdonjogát.

Vissza az oldal tetejére

Bejegyezhető-e 2. üzembentartó a forgalmi engedélybe?
Pénzügyi lízingszerződés esetén a finanszírozó a tulajdonos, az ügyfél pedig az üzembentartó. 2. üzembentartó bejegyzésénél kizárólag az új üzembentartó fog szerepelni a forgalmi engedélyben. Az üzembentartói bejegyzéssel járó hatósági eljáráshoz a finanszírozó engedélye szükséges, mely engedély kiadását Bankunk az üzembentartó kezesi vagy adóstársi minősítéséhez köti. A minősítésért és az engedély kiadásáért nem számolunk fel külön díjat.

Vissza az oldal tetejére

A finanszírozott gépjármű üzemeltethető-e taxiként?
Taxiként történő üzemeltetés esetén a hatósági eljáráshoz elengedhetetlenül szükséges Bankunk engedélyező nyilatkozata. Ezen engedély kizárólag egyedi elbírálás alapján és ismételt hitelképesség vizsgálat mellett adható ki. Feltétel még az emelt szintű CASCO biztosítás megkötése, valamint a magasabb önrész. Az engedély kiadásának díját Hirdetményünk tartalmazza.

Vissza az oldal tetejére

Mi a deviza alapú szerződés?
Deviza alapú szerződésről akkor beszélünk, ha a finanszírozási szerződés mértékadó devizaneme nem magyar forint. Ilyen esetekben a finanszírozott összeget és a havidíjakat nem magyar forintban, hanem az adott devizában tartjuk nyilván, a kölcsön folyósítására és a törlesztésre pedig forintban kerül sor.  Mivel a tartozás devizában van megállapítva, az adós forintban teljesítendő fizetési kötelezettsége a forint erősödésétől, gyengülésétől függ.

Vissza az oldal tetejére

Mi az árfolyamváltozás és hogyan érint engem?
Deviza alapú szerződések esetén a finanszírozott összeget és a törlesztő részleteket az adott devizában tartjuk nyilván a finanszírozási szerződés hatálybalépésének napján érvényes deviza-vételi árfolyamon (bázis árfolyam). A törlesztő részleteket, az esedékességüket megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes deviza-árfolyamon (aktuális árfolyam) kell megfizetni részünkre. Amennyiben a bázis árfolyam és az aktuális árfolyam eltér egymástól, akkor árfolyam-különbözet keletkezik, ami miatt módosulnak a törlesztő részletek az eredetileg tervezetthez képest.

Vissza az oldal tetejére

Milyen iratok szükségesek az adatváltozás bejelentéséhez?
Magánszemély ügyfeleink okmánnyal igazolandó adatváltozását (pl. név-, állandó lakcím -, azonosító okmányváltozás) Erste Bank fiókban szükséges bejelenteni, az azonosításhoz szükséges és a változást igazoló okmány birtokában.
Egyéb, például levelezési cím, telefonszám változását írásban kérjük jelezni a lizing@erstebank.hu e-mail címre, a 06 1 476 2875 fax-számra, vagy postai levélben.
Nem magánszemély ügyfeleink cégjogi helyzetében, tulajdonosi, képviseletre jogosultak körében bekövetkezett változást az azt igazoló dokumentum(ok) másolatának megküldésével kérjük bejelenteni. Speciális eset: amennyiben jogutódlással átalakulás történt, a változást bejegyző végzéseket (jogelőd és jogutód egyaránt) kell beküldeni, az átalakulás egyéb eseteiben hitelszerződésnél tartozásátvállalás szükséges.

Vissza az oldal tetejére

Mi a teendő, ha futamidő lejárta előtt szeretném a szerződésem lezárni?
Erre vonatkozó igényét jelezheti telefonon a +36 1 298 0222-es telefonszámon , a  lizing@erstebank.hu e-mail címen, illetve a 06 1 476 2875 fax-számon. Munkatársaink írásban, postai úton tájékoztatják a fizetendő díjról és a kifizetés módjáról.

Vissza az oldal tetejére

Kell-e módosítási díjat fizetni a futamidő lejárta előtti lezárásnál?
A 2010.03.01. előtt hatályba lépett hitel- és lízingszerződések esetén, az Általános Szerződési Feltételek alapján, az adósnak teljes előtörlesztésnél szerződésmódosítási díjat kell fizetnie, melynek mértékét az aktuális Hirdetmény tartalmazza. A 2010.03.01. után, magánszemélyként kötött hitelszerződéseknél a futamidő lejárta előtti, Ön által kezdeményezett lezárás díjmentes, míg pénzügyi lízingszerződéseknél a díjfizetési kötelezettség a hatályos Hirdetmény szerinti mértékben áll fenn. A fentiek szerint járunk el a futamidő alatti résztörlesztésekkel kapcsolatban is.

Vissza az oldal tetejére

Van-e lehetőség a szerződés módosítására?
A futamidő alatt a finanszírozási feltételek figyelembevétele mellett Önnek lehetősége van résztörlesztés teljesítésére, a szerződés futamidejének csökkentésére, kiemelt összegű részlet szétosztására, CASCO-s-, CASCO-mentes konstrukcióra váltásra, valamint a szerződés devizáról forintra történő váltására.
Munkanélkülivé válás, tartós táppénz, jövedelem csökkenés, vagy természeti katasztrófa esetén kérelmezheti a szerződés futamidejének növelését, vagy igényelhet átmeneti fizetési könnyítést.

Vissza az oldal tetejére

Hová kell benyújtani a módosítási kérelmet?
A módosításra vonatkozó kérelem érkezhet a lizing@erstebank.hu e-mail címre, a 06 1 476 2875 fax-számra, vagy postai levél formájában (1380 Budapest, Pf. 1179.). TeleBankunk elérhető a +36 1 298 0222 telefonszámokon vagy felkeresheti központi ügyfélszolgálatunkat a 1114 Budapest, Bartók Béla út 43. Bartók-Házban (Erste Bank fiók)

Vissza az oldal tetejére

Van-e lehetőség a tartozásátvállalásra?
Hitelszerződések esetén egyedi elbíráláshoz kötötten van lehetőség a tartozás átvállalására. Az elbírálás egyik feltétele hitelképesnek minősülő hitelátvállaló és adóstárs . A tartozásátvállalás díját a Hirdetményünk tartalmazza. Lízingszerződések esetén Bankunknál nincs lehetőség az átvállalásra. Bővebb információt az Ügyfélszolgálat/Szerződéssel kapcsolatos/Tartozásátvállalás menü alatt olvashat.

Vissza az oldal tetejére

Mi a teendő, ha az Adós/Lízingbevevő elhalálozik?
Szerződött Ügyfelünk sajnálatos elhalálozása esetén a szerződés módosításához szükséges megvárni a hagyatéki eljárás lefolytatását. A hagyatéki eljárás lezárását követően, az alábbi iratok beküldését kérjük: a jogerős hagyatékátadó végzés egy másolati példányát, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, az örökös iratainak (személyi igazolvány, jogosítvány,) egy-egy másolatát. A fenti dokumentumok alapján elkészítjük a megállapodást, amelyet az örökösöknek az általuk megjelölt bankfiókban, - egy azon időben - van lehetőségük aláírni. A törzskönyvet az örökösök által megjelölt okmányirodának továbbítjuk, amelyet követően Ügyfelünk intézi a gépjármű átíratását (átírási költség nincs).
Amennyiben az örökös nem tart igényt a gépjárműre, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot bankunkkal a lizing.behajtas@erstebank.hu, ahol munkatársainkkal egyeztethet gépjármű sorsáról és a további teendőkről.

Vissza az oldal tetejére

Határátlépés esetén kell-e engedélyt kérni?
Lízingszerződés esetén a gépjármű vezetőjének minden esetben rendelkeznie kell a Bankunk által kiadott írásbeli engedéllyel. Az engedély kiadásának díját az aktuális Hirdetményünk tartalmazza.

Vissza az oldal tetejére

Biztosítással kapcsolatos kérdések

Kell-e CASCO biztosítást kötnöm a finanszírozott gépjárműre?
A gépjármű-finanszírozási szerződéséhez többféle biztosítási konstrukciót választhat.
Teljes körű vagyonbiztosítás (CASCO) választása esetén Önnek teljes körű, minden kockázatra kiterjedő biztosítást kell kötnie a gépjárműre, melyet a futamidő lejártáig, illetve a fizetési kötelezettség maradéktalan kiegyenlítéséig fenn is kell tartania.
Forint alapú szerződéseknél az Integrált CASCO konstrukciót is választhatja, ebben az esetben az Erste Bank gondoskodik arról, hogy a futamidő lejáratáig teljes körű CASCO biztosítson kiegészítő védelmet az esetlegesen bekövetkező káresemények anyagi következményeinek enyhítésére. Lehetősége van ugyanakkor speciális, CASCO-mentes konstrukció választására is, aminek értelmében nem kell CASCO biztosítást kötnie a gépjárművére, ebben az esetben azonban mérlegelni kell, hogy sajáthibás töréskár esetén a helyreállítási költségek Önt terhelik, továbbá totál- és lopáskár esemény bekövetkezésekor biztosítási kártérítés hiányában is helyt kell állnia a szerződésből eredő teljes tartozás kiegyenlítésében, mely tartozás a káresemény bekövetkeztét követően egy összegben válik esedékessé.

Vissza az oldal tetejére

Megszüntethető a CASCO biztosítás?
A finanszírozási feltételek figyelembe vétele mellett szüntethető meg a biztosítás. CASCO-mentes konstrukcióra történő módosítás egyedi bírálat alapján történhet.  Pozitív döntés után a szerződés szerződésmódosítási díj megfizetésével és kamatfelár beépítésével módosítható.

Vissza az oldal tetejére

Mi a teendő töréskár esetén?
Az esetleges károkkal kapcsolatban Önnek kárbejelentési kötelezettsége van, melyet megtehet írásban (e-mail-en: lizing@erstebank.hu, fax: 06 1 476 2875, postai levélben) vagy telefonon a +36 1 298 0222 telefonszámon. A biztosító társaságnak szüksége van a kártérítési összeg kifizetéséhez a Bank által kiállított meghatalmazásra. Az engedély kiadásához szükség van a kárfelvételi jegyzőkönyvre és a javítási számlára, és/ vagy javítási kalkulációra, és/ vagy az egyezségi megállapodásra.
A kármeghatalmazás kiadásához Bankunk a javítást igazoló szakértői véleményt is kérhet.
Amennyiben egy káreseményhez kapcsolódó teljes kártérítési összeg a 200.000 Ft összeghatárt nem haladja meg, Bankunk hozzájárul az eseti meghatalmazás nélküli kárkifizetéshez.

Vissza az oldal tetejére

Mit kell tenni, ha ellopják a finanszírozott járművet vagy totálkáros lesz?
Lopás esetén az illetékes rendőrkapitányságon tett feljelentést követően a nyomozás elrendeléséről szóló határozatot Bankunk és a biztosító társaság részére szíveskedjen megküldeni. Totálkárnál a kárfelvételi jegyzőkönyvet és a totálkár számítást kell eljuttatni biztosítási csoportunknak. Munkatársunk mindkét esetben írásban fogja Önt tájékoztatni a további teendőkről és az ügymenetről. Bővebb információt az Ügyfélszolgálat / Biztosítási esemény menü alatt olvashat.

Vissza az oldal tetejére

Fizetési problémákkal, behajtással kapcsolatos kérdések

Előre láthatóan egy bizonyos ideig nem fogom tudni fizetni a havi díjakat, mit tegyek?
Ha Önnek átmeneti anyagi nehézségei támadnak, kérjük, vegye fel a kapcsolatot telefonon, e-mailben a lizing.behajtas@erstebank.hu, vagy pedig postai levélben az Erste Bank munkatársaival és jelezze feléjük a problémát.

Vissza az oldal tetejére

Mi a teendő, ha nem tudom tovább fizetni a szerződést?
Amennyiben bármely okból kifolyólag előre láthatóan nem fogja tudni tovább fizetni a havi törlesztő részleteket, a legfontosabb, hogy a lejárt tartozásai ne érjék el azt a szintet, ami behajtási tevékenységet indokolna (behajtó cég megbízása a tartozás beszedésére, eszköz elvételére), mivel minden ilyen beavatkozás az Ön tartozását növeli. Fizetésképtelenség esetén lehetősége van a járművet értékesíteni. Amennyiben a jármű vételára fedezi a szerződésen fennálló tartozását, annak kiegyenlítését követően rendelkezésére bocsátjuk a jármű fedezeti okmányait (törzskönyv, feloldó papírok). Amennyiben a jármű vételára nem éri el a szerződésen fennálló tartozás mértékét, úgy az értékesítési kérelem elbírálásra kerül, pozitív elbírálás esetén a megállapított vételár Bankunkhoz történő megfizetése után a jármű fedezeti okmányait a vevő rendelkezésére bocsátjuk. A fennmaradó tartozás összegére részletfizetési lehetőséget biztosítunk.
Lehetősége van továbbá a gépjárművet az általunk megadott telephelyen leadni. Ebben az esetben a járművet licites oldalunkon keresztül értékesítjük. Ezt csak végső megoldásként javasoljuk, tekintettel arra, hogy az ezzel járó többletköltség növelheti a fennálló tartozás mértékét. Amennyiben az eszköz értékesítését Bankunk végzi és a szerződésen további tartozás áll fenn, lehetőséget nyújtunk a tartozás részletekben történő megfizetésére.

Vissza az oldal tetejére

Végrehajtást indítottak a járműre, Önök pedig felmondták a szerződést.
Amennyiben a (hitel)szerződés fedezetét képező gépjárműre harmadik fél végrehajtási eljárást kezdeményez, a hitel fedezete megszűnik, ezért a szerződés felmondásra kerül. Ilyen esetben a lehető legrövidebb időn belül rendezze a végrehajtást kérő felé a fennálló tartozását, vagy állapodjon meg vele részletfizetésben. Amennyiben rendezi tartozását és a végrehajtási eljárás megszűnik, a szerződés felmondását visszavonjuk. Ha egyösszegű rendezésre nincs lehetősége, de eljuttatja hozzánk a harmadik féllel kötött részletfizetési megállapodást, akkor a szerződés a végrehajtást kérő felé fennálló tartozásának teljes kiegyenlítéséig felmondott állapotban marad, a felmondást csak abban az esetben vonjuk vissza, ha a végrehatás megszüntetéséről szóló határozatot kézhez kapjuk. Amennyiben tartozását nem rendezi, a végrehajtást kérő felé a szerződés felmondását követően az opciós jogunkat nem tudjuk érvényesíteni, valamint a járművet értékesíteni és a befolyt vételárat a szerződésen fennálló tartozásába beszámítani. Ebben az esetben az összes követelésünknek peres úton fogunk érvényt szerezni. Indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján, van lehetősége részletfizetési megállapodást kötni Bankunkkal.

Vissza az oldal tetejére

Behajtásra került a szerződésem, mit tegyek?
Amennyiben a szerződésből eredő fizetési kötelezettség teljesítése nem történik meg a szükséges határidőben, Bankunk a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a szükséges és elégséges adatok kiadásával, követeléskezelő (behajtó) céget bízhat meg a tartozás mielőbbi rendezése érdekében.
Amennyiben Önt is megkereste az Erste Bankkal szerződésben álló behajtó cég munkatársa, kérjük, szíveskedjen vele együttműködni, mivel vele tud új fizetési határidőben, a tartozás esetleges több részletben történő megfizetésében megállapodni.

Vissza az oldal tetejére

Milyen jogcímen adták át az adataimat a behajtó részére?
Ügyfeleink banktitoknak minősülő, valamint személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeljük, tároljuk, azokat jogosulatlan személyek számára nem tesszük hozzáférhetővé. Behajtási eljárás során megbízottunk részére történő adatátadásra a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.) és az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ad felhatalmazást részünkre.

Vissza az oldal tetejére

Behajtó elvette a járművet, szeretném tovább fizetni a hitelt, mi a teendő?
Amennyiben a behajtási eljárást követően anyagi helyzete mégis lehetővé tenné, hogy újra birtokba vegye a járművet, kérjük írásban forduljon kollégáinkhoz a  lizing.behajtas@erstebank.hu címen. Kérelmének elbírálását követően közöljük Önnel a szerződés megkötéséhez szükséges előfeltételeket. A feltételek teljesítése után Bankunk megteszi a szükséges lépéseket az új lízingszerződés megkötése érdekében.

Vissza az oldal tetejére

A járművet értékesíttették, de a fennmaradó tartozást nem tudom egy összegben kifizetni.
Amennyiben a jármű értékesítését követő elszámolás összegének egy összegben történő rendezésére nincs lehetősége, az elszámolás késedelmi kamatokkal növelt összegére részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Amennyiben élni kíván a részletfizetés lehetőségével, az erre vonatkozó igényét kérjük írásban (e-mailben, vagy postai úton) jelezze kollégáinknak a lizing.behajtas@erstebank.hu e-mail címen, feltüntetve elérhetőségeit annak érdekében, hogy munkatársunk megkereshesse Önt a szerződés részleteinek egyeztetése céljából.

Vissza az oldal tetejére

Részletfizetési megállapodást kötöttem, de a KHR szerint rossz adós vagyok, miért?
Amennyiben a tartozás kiegyenlítésére részletfizetési megállapodást kötünk, úgy fontos, hogy az eredeti jogviszony marad hatályban. Ennek következtében az eredeti jogviszony szerinti követelés kiegyenlítéséig a KHR törvényben előírtaknak megfelelően Társaságunk a mulasztási adatokat lejelenti, azok mindaddig érvényesek lesznek, míg a tartozás maradéktalan kiegyenlítése meg nem történik. A mulasztás és a kiegyenlítés adatai a kiegyenlítést követően további egy évig még szerepelnek a KHR adatbázisban.

Vissza az oldal tetejére