CSOK használt lakás vásárlására és lakásbővítésre

Otthonteremtés állami támogatással.

A jelen tájékoztatóban szereplő Családi Otthonteremtési Kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. 

A gyermeket nevelő, valamint a gyermeket vállaló nagykorú személy (a továbbiakban: igénylő) 17/2016. (II.10.) Kormányrendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatást (Családi otthonteremtési kedvezményt / megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményt, továbbiakban: kedvezmény) vehet igénybe Magyarország területén lévő használt lakás vagy egylakásos lakóépület (a továbbiakban együtt: lakás) vásárlása vagy meglévő lakás bővítése érdekében.

Tájékozódjon kérdéseink segítségével, és kérjen visszahívást, amennyiben kíváncsi a gyakorlati részletekre.

Tájékoztatjuk, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről tájékozódjon bankfiókjainkban!

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény használt lakásra vonatkozó további információk

A kedvezmény kizárólag az alábbi lakáscélok finanszírozására igényelhető a 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet alapján:

Használt lakás vásárlására

 • A kedvezmény a lakhatási igények kielégítésére alkalmas használt lakás vásárlásához igényelhető.
 • A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

Meglévő lakás bővítésére

A kedvezmény a kérelem benyújtásakor - a hitelintézet által elfogadott - költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre vehető igénybe, ha:

 • a bővíteni kívánt lakás a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akiknek együttlakására tekintettel az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményre jogosult és a bővítést követően a lakhatási körülményeik javulnak, valamint
 • a kialakított lakás hasznos alapterülete megfelel a gyermekszámtól függő minimálisan elvárt hasznos alapterület követelményének.

Lakásbővítésnek minősül: a lakása hasznos alapterületének legalább egy (minimum 8 négyzetméteres hasznos alapterületű) lakószobával történő növelése, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is. Meglévő épület- vagy építmény átalakítása nem tekinthető bővítésnek. Az emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor tekinthető bővítésnek, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

Lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésből eredő tartozás csökkentésére (Kizárólag utóbb született gyermek után igényelt kedvezmény esetén.)

Utóbb született gyermek után családi otthonteremtési kedvezményt a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződéssel rendelkező támogatott személy azon utóbb született gyermeke után is igényelheti, akire tekintettel a támogatási cél (használt lakás vásárlás, bővítés) megvalósításakor a támogatott személy nem részesült családi otthonteremtési kedvezményben.

Az utóbb született gyermek után igényelt kedvezmény kizárólag a vételár, bővítés esetén a bekerülési költségek megfizetéséhez a hitelintézet által az adásvételt, vagy a használatbavételt megelőzően nyújtott és folyósított, a kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában fennálló kölcsönszerződésből, a kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában még fennálló tartozás csökkentésére használható fel.

A kedvezményt azon személyek igényelhetik, akik megfelelnek a 17/2016. (II.10.) Korm.rend. által előírt személyi és egyéb feltételeknek. Az igénylő házastársa, élettársa szintén a kedvezmény igénylője.

Házastárs, élettárs igénylők esetén – ha e rendelet kivételt nem tesz – a feltételeket mindkét igénylőnek teljesítenie kell.

Az igénylő a kedvezményről szóló támogatási szerződés megkötésétől kezdődően támogatott személynek minősül.

A kedvezményt igényelheti:

 • a magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el,

Nem magyar állampolgár részére a családi otthonteremtési kedvezmény a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Kedvezmény legalább egy – meglévő és/vagy vállalt – gyermek után vehető igénybe.

1. Családi otthonteremtési kedvezmény: a támogatott személyek meglévő gyermeke(ik) után vesznek igénybe kedvezményt.

 • Családi otthonteremtési kedvezményt életkoruktól függetlenül igényelhetnek:
 • házaspárok,
 • élettársak,
 • gyermekét egyedül nevelő személy

a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző, vagy a bővítendő lakásban vele együtt lakó vér szerinti, örökbe fogadott, vagy gyámság alatt álló gyermeke(ik) után.

2. Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény: a támogatott személyek általuk vállalt gyermek(ek) után vesznek igénybe kedvezményt. A kedvezményt olyan fiatal házaspár igényelheti, akik közül a kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévét. A támogatott személyek - a meglévő gyermekei számától függetlenül – egy vagy két születendő gyermeket vállalhatnak.

3. Családi otthonteremtési kedvezmény és megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény: a támogatott személyek meglévő és általuk vállalt gyermekekre vesznek igénybe kedvezményt. Az igénylőknek meg kell fellelni az előző két pontban írtaknak.

4. Utólagos családi otthonteremtési kedvezmény: A támogatott személyek utóbb született gyermekükre vesznek igénybe kedvezményt (további részletek az előző, támogatási cél pontban).

Az igénybe vehető családi otthonteremtési kedvezmény összegének meghatározásánál a meglévő gyermeket, a 12. hetet betöltött magzatot, a vállalt gyermekszámot együttesen szükséges figyelembe venni.

A gyermekszám meghatározásához további információt az Ügyféltájékoztatóban talál.

Lakás minimális hasznos alapterületének meghatározása:

A támogatással érintett lakás minimális hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Utóbb született gyermek után igényelt kedvezmény összege – a vásárolt vagy bővített lakás hasznos alapterületétől, meglévő gyermekek számától függetlenül – gyermekenként 400.000 Ft.

A kedvezményre vonatkozó jogosultságot a Bank a kérelem benyújtásakor fennálló körülmények alapján állapítja meg.

Büntetlen előélet

Az igénylőnek és házastársának/élettársának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalásával kell nyilatkoznia az Igénylő nyomtatványon, vagy 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatásával igazolnia, hogy a 17/2016. (II.10.) Korm rendelet 1. melléklete szerinti bűncselekmények valamelyike tekintetében büntetőjogi felelősségét a bíróság nem állapította meg, vagy büntetőjogi felelősségét a bíróság megállapította, de a kedvezmény igénylésének időpontjában az igénylő és házastársa e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.

Köztartozásmentesség

Az igénylők mindegyike köztartozásmentes adózó, amelyet az igénylők igazolhatnak

 • az Igénylő nyomtatványon teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozattal (abban az esetben nyilatkozhatnak, ha az igénylők nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adatbázisban), vagy
 • a NAV holnapján történő regisztráció útján, a köztartozásmentes adatbázisban való szerepléssel, vagy
 • a NAV által 30 napnál nem régebben kiállított nemleges adóigazolással.

Biztosítási jogviszony

Az igénylőnek - házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik félnek – az illetékes fővárosi és megyei egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatala által kiállított 30 napnál nem régebbi okirattal igazolnia kell, hogy a

 • a kedvezmény iránti kérelem benyújtásakor a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított, és
 • legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van:
  • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított, vagy
  • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, vagy
  • kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolja.

További részletekről az Ügyféltájékoztatóban olvashat.

Kedvezményt nem vehet igénybe

az a személy, akit kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül bármely lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabály szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a járási hivatal, a kormányhivatal, a Kincstár végleges határozatával vagy bíróság jogerősen (határozatban/ítéletben) visszafizetésre kötelezte.

Nem számít ez előző bekezdésben megfogalmazott visszafizetési kötelezettségnek, ha a támogatott személy a korábban igénybe vett Támogatást a Bank felszólítására vagy önkéntesen fizette vissza.

A kedvezmény iránti kérelem benyújtásának határideje:

A kedvezmény iránti kérelmet

 • használt lakás vásárlása esetén: a végleges adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül,
 • bővítésre igényelt kedvezmény esetén: a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően, vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően

lehet benyújtani.

Kérjük, a fenti időpontokra legyen különösen figyelemmel, mivel ha a kérelmező ezen időpontig nem élt a kedvezmény igénylésének lehetőségével, erre később már nem tarthat igényt.

Tulajdonszerzés a kedvezménnyel finanszírozott lakóingatlanban:

 • A családi otthonteremtési kedvezménnyel megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont.
 • Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • A bővíteni kívánt lakásban az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie.
 • Ha a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásban - a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

Lakáscélra vonatkozó további szabályok:

 • A támogatással érintett lakásnak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie. A lakhatási igényekre való alkalmasságot helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgálja meg a Bank. Amennyiben a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, úgy az igénylőnek a Bank részére statikai szakvélemény benyújtásával szükséges igazolnia a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát.
 • Az ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jogot, vagy használati jogot alapítani. Amennyiben erre mégis sor kerül, úgy a támogatás összegét Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten szükséges visszafizetni.
 • Használt lakás vásárlása esetén az eladó az igénylőnek nem lehet a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, vagy élettársa. Gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.
 • Bővítés esetén az építési tevékenységet végző az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója, vagy élettársa, valamint ha az építési munkálatokat végző gazdálkodó szervezet, az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.
 • a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10 százalékát készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíthető.

Lakóhely létesítési, bentlakási kötelezettség

A kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő vállalja, hogy ő és azon gyermeke, akire tekintettel a kedvezmény folyósításra kerül kedvezmény folyósításától, bővítés esetén az utolsó részfolyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig - a kedvezménnyel érintett lakásban életvitelszerűen kíván tartózkodni. Valamennyi támogatott személynek, továbbá az együttköltözőknek a célingatlanban lakóhelyet (állandó lakcím) kell létesítenie és azt a folyósítást követő, bővítés esetén az utolsó részfolyósítást követő 90 napon belül - lakcímkártyával - igazolnia kell a Bank részére. Bővítés esetén a lakóhely létesítés megtörténte a kérelem benyújtásának is feltétele.

A kedvezménnyel finanszírozott lakóingatlanra a Magyar Állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre:

 • használt lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötését követő
 • bővített lakásra a munkálatok idejére és
  • a munkálatok befejezését, vagy
  • építési engedélyköteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét, vagy
  • egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását követő,
 • a később született gyermek után igényelt utólagos kedvezmény esetén a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötésének időpontjától számítva

10 évig terjedő időszakra.

A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy a kedvezményen és – amennyiben EBH lakáshitelt is igénybe vesz, az EBH lakáscélú kölcsönön kívül – saját erejét a lakás bővítésére/ vásárlására már felhasználta.

A folyósítás:

 • Lakásvásárlás esetén egy összegben történik az eladó adásvételi szerződésben megjelölt számlájára az önerő és a vásárláshoz felhasznált egyéb források igazolt felhasználását követően.
 • Lakásbővítés esetén szakaszosan, készültségi fokkal arányosan, utólagosan az építtető bankszámlájára történik. A kedvezmény utolsó 10%-ának folyósítására a támogatott cél megvalósulását követően, a jogerős használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány Bank részére történő benyújtását követően kerül sor, míg nem építési engedély köteles bővítés esetén a bővítés befejezését igazoló ügyfél által tett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát követően van rá lehetőség.
 • A Bank használt lakás bővítése esetén a kedvezmény folyósítását megelőzően a helyszínen ellenőrzi a készültségi fok és a készültségi fokkal arányos számlabenyújtási kötelezettség feltételeinek teljesítését.
 • Amennyiben az építtető igénylő vagy támogatott személy a kedvezménnyel kapcsolatos ügyintézéssel mást hatalmaz meg, úgy a kedvezmény folyósítása csak a használatbavételi engedély bemutatását követően, egy összegben történhet.

Lakás bővítés esetén a támogatott személyt számlabenyújtási kötelezettség terheli. A támogatott személynek a saját nevére kiállított számlákat kell benyújtani a Bank által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról.

A számlákat anyag és szolgáltatás igénybe vétele szerint külön bontásban szükséges benyújtani a könnyebb ellenőrizhetőség érdekében.

Azok a számlák fogadhatóak el, amelyek a bővítési munkák megkezdését legfeljebb hat hónappal megelőzően kerültek kiállításra.

A számlakibocsátójának működő adóalanyként szerepelni kell az állami adóhatóság (NAV) nyilvántartásában. Ennek hiányában az állami adóhatóságnak a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolnia szükséges.

A kedvezmény igénylés folyamata a kérelem benyújtásával indul. A kérelem mellé benyújtandó dokumentumok listáját hitelezési tanácsadóinktól kérheti el bankfiókjainkban, részletes tanácsadást követően.

Az összes szükséges dokumentum benyújtását követően megtörténik a kedvezménnyel érintett ingatlan értékbecslése, valamint bővítés finanszírozása esetén a műszaki szakértés – az első számlavizsgálat –, melynek során meghatározásra kerül az építkezés Bank által elfogadott bekerülési költsége.

Meglévő használt lakás bővítésére igényelt kedvezmény esetén az igénybevételéről szóló szerződés megkötésének feltétele, hogy az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a Bank elfogadja.

A Bank a kedvezmény nyújtását nem tagadhatja meg, ha az igénylő a személyi és egyéb feltételeknek megfelel és a lakáscélját - a Bank számára bizonyíthatóan - kölcsön igénybevétele nélkül meg tudja valósítani. Amennyiben lakáscélját az igénylő kölcsön igénybevételével tudja megvalósítani, úgy a kedvezménye abban az esetben igényelhető, ha a Bank az igénylőt az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősíti.

A kérelem engedélyezése esetén a kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötésére kerül sor.

A fedezetül felajánlott ingatlanra – mely minden esetben a kedvezménnyel érintett ingatlan – az állam javára alapított jelzálogjog bejegyzése, valamint a kedvezmény igénybevételéről szóló szerződésben foglalt egyéb folyósítási feltételek (számlanyitás, vagyonbiztosítás, lakásvásárlás esetén önerő megfizetése, bővítés esetén a saját erő beépítése, készültségi fok arányos számlabenyújtási kötelezettség teljesítése, stb.) teljesítését követően kerül sor a kedvezmény folyósítására.

A kedvezmény folyósítását megelőzően, valamint folyósítását követően többféle költség is felmerül.

Ingatlan vásárlása esetén pl.: adásvételi szerződést kell kötni, melynek ügyvédi munkadíja általában a vételár 0,5-1,5%-a. A bővítési tevékenység is gyakran építési engedély köteles tevékenység, így építési engedélyezési tervet kell készíteni, és ez alapján igényelni az építési engedélyt az illetékes hatóságtól, mely szintén pénzbe kerül. A kedvezménnyel érintett ingatlan tulajdoni lapjait be kell szerezni, ezt kérésére Bankunk is megteszi.

A kedvezmény önálló - EBH Zrt.-től igényelt lakáscélú hitel kapcsolódása nélküli - igénylése esetén a kedvezmény bírálatáért kezelési díjat kell fizetni. A kezelési díj  a kedvezmény összegének 1,5%-a, max. 30.000 Ft és a kérelem benyújtásakor fizetendő. A kezelési díj nem tartalmazza az értékbecslés és a helyszíni szemle díját.

A fedezetül felajánlott ingatlanokat fel kell becsültetni, illetve bővítés esetén műszaki szakértésre is szükség van.

Az értékbecslést és a műszaki szakértést a Bank által kijelölt szakértők végzik el. A szakértői díjakat az Ügyfelek közvetlenül fizetik a szakértők részére. A díjak a szakvélemény elkészítését megelőzően előre esedékesek, az Ügyfelek a szakvélemény megrendelését követően átutalással fizetik meg.

Az értékbecslés, műszaki szakértés, számlaellenőrzés érvényes díjait a Bank a mindenkor hatályos Hirdetményben teszi közzé.

A kedvezmény folyósításának egyik feltétele egy lakossági bankszámla megnyitása Bankunknál, melyre a kedvezmény folyósítása megtörténik. A bankszámlának havi számlavezetési díja van. (A Bankunk által kínált lakossági bankszámlákról itt tájékozódhat.

A kedvezménnyel megszerzett, bővített ingatlanra vonatkozóan a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie, melynek díja szintén a támogatott személyt terheli. (A Bankunknál elérhető lakás és egyéb biztosítási termékekről itt tájékozódhat.

A fiatal házaspár gyermekvállalásának teljesítésére előírt határidő:

 • egy gyermek vállalása esetén: 4 év,
 • két gyermek vállalása esetén: 8 év.

A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt lakás

 • vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától,
 • építésiengedély-köteles bővítésénél a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától, vagy
 • egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától

kell számítani.

A gyermekvállalás teljesíthető:

 • gyermekszületéssel,
 • örökbefogadással,
 • bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermekkel.

A gyermekvállalásra vonatkozó határidő a várandósság végéig meghosszabbodik, ha a fiatal házaspár a várandósság tényét orvosi bizonyítvánnyal a vállalási határidő lejártáig a hitelintézetnek igazolja.

Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és a gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a Bank részére a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő lejárta előtt bemutatja, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő kettő évvel meghosszabbodik.

Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalását a vállalási idő végén nem vagy csak részben teljesíti, az igénybevett kedvezmény összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó családi otthonteremtési kedvezménye összegével a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül az igénybevétel napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten vissza kell fizetnie. Ha a 24. hetet betöltött magzat halva születik, a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni.

A használt lakás vásárlásra igényelt Családi otthonteremtési kedvezmény, megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény mellé, azzal egyidejűleg igényelhető a Többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott lakáshitele.

További információk

Ha szeretne közvetlenül is érdeklődni a finanszírozási lehetőségekről, várjuk hívását a +36 1 298 0222 Erste TeleBank számon.

A banki hiteltermékekkel kapcsolatos további termékleírásokat és összehasonlítást segítő alkalmazásokat talál a Magyar Nemzeti Bank alábbi weboldalain:
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing

Hitelválasztó program