CSOK használt lakás vásárlására és lakásbővítésre

Otthonteremtés állami támogatással.

A jelen tájékoztatóban szereplő Családi Otthonteremtési Kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. 

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény használt lakásra is igénybe vehető. Tájékozódjon Kérdéseink segítségével, és kérjen visszahívást, amennyiben kíváncsi a gyakorlati részletekre.

Tájékoztatjuk, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Kérjük a részletekről tájékozódjon Bankfiókjainkban.

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény használt lakásra vonatkozó további információk

A kedvezmény kizárólag az alábbi lakáscélok finanszírozására igényelhető a 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet alapján:

Használt lakás vásárlására

 • A kedvezmény Magyarország területén legfeljebb 35 millió forint vételárú, a lakhatási igények kielégítésére alkalmas, használt lakás vásárlásához igényelhető. 
 • A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

Meglévő lakás bővítésére

A kedvezmény Magyarország területén lévő, használt lakás bővítésére, a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre vehető igénybe, ha:

 • a bővíteni kívánt lakás a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akiknek együttlakására tekintettel az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményre jogosult és a bővítést követően a lakhatási körülményeik javulnak, valamint
 • a kialakított lakás hasznos alapterülete megfelel a gyermekszámtól függő minimálisan elvárt hasznos alapterület követelményének

Lakásbővítésnek minősül: a lakása hasznos alapterületének legalább egy (minimum 8 négyzetméteres hasznos alapterületű) lakószobával történő növelése, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is. Meglévő épület- vagy építmény átalakítása nem tekinthető bővítésnek. Az emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor tekinthető bővítésnek, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A támogatással érintett lakásnak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie. A lakhatási igényekre való alkalmasságot helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgálja meg a Bank. Amennyiben a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, úgy az igénylőnek a Bank részére statikai szakvélemény benyújtásával szükséges igazolnia a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát.

Az ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jogot, vagy használati jogot alapítani. Amennyiben erre mégis sor kerül, úgy a támogatás összegét Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten szükséges visszafizetni.

Kérjük, tájékozódjon az Ügyféltájékoztatóban, milyen feltételek esetén tekinthető elfogadhatónak a lakás.

Később született gyermek után járó utólagos támogatás

A családi otthonteremtési kedvezményt a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződéssel rendelkező támogatott személy azon utóbb született gyermeke után is igényelheti, akire tekintettel a támogatott személy nem részesült korábban a családi otthonteremtési kedvezményben. Az utóbb született gyermek után igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény gyermekenként 400 000 forint. Az utólagos kedvezménynél számításba kell venni - a születés időpontjában, örökbefogadásnál az örökbefogadás időpontjában már meglévő gyermekek számától és a lakás hasznos alapterületétől eltekintve - a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában hatályos, 17/2016. Korm. rendelet szerinti egyéb feltételeket.

Az utólagos támogatásról további részleteket talál az Ügyféltájékoztatóban.

A családi otthonteremtési kedvezmény legalább egy – meglévő és/vagy vállalt – gyermek után vehető igénybe, és az alábbi típusai vannak:

 • Családi otthonteremtési kedvezmény: a támogatott személyek meglévő gyermeke(ik) után vesznek igénybe kedvezményt.
 • Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény: a támogatott személyek általuk vállalt gyermek(ek) után vesznek igénybe kedvezményt.
 • Családi otthonteremtési kedvezmény és megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény: a támogatott személyek meglévő és általuk vállalt gyermekeire után közösen vesznek igénybe kedvezményt
 • Később született gyermek után igényelhető, utólagos családi otthonteremtési kedvezmény, melyről további részleteket az előző pontban talál.

A kedvezményt azon támogatott személyek igényelhetik, akik megfelelnek a 17/2016. (II.10.) Korm.rend. által előírt személyi és egyéb feltételeknek, és ezek alapján a Bankkal a kedvezmény igénybevételére szerződést kötnek. Az igénylő házastársa, élettársa szintén a kedvezmény igénylője.

 • Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményt kizárólag olyan fiatal házaspár igényelheti, akik közül a kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét.
 • Családi otthonteremtési kedvezményt igényelhetnek életkoruktól függetlenül a házaspárok, élettársak, továbbá a gyermekét egyedül nevelő személyek.
 • Együttes igénylők esetén – ha e rendelet kivételt nem tesz – a feltételeket mindkét igénylőnek teljesítenie kell, és a nyilatkozatokat mindkét igénylőnek meg kell tennie.

A családi otthonteremtési kedvezményt igényelheti:

 • a magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el,

Nem magyar állampolgár részére a családi otthonteremtési kedvezmény a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A kedvezményre vonatkozó jogosultságot a Bank a kérelem benyújtásakor fennálló körülmények alapján állapítja meg, és az alábbi feltételeknek való megfelelést minden esetben vizsgálja.
A kedvezmény iránti kérelem benyújtásának határideje:

 • használt lakás vásárlása esetén: a végleges adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül;
 • bővítésre igényelt kedvezmény esetén: a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően, vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően.

Kérjük, a fenti időpontokra legyen különösen figyelemmel, mivel ha a kérelmező ezen időpontig nem élt a kedvezmény igénylésének lehetőségével, erre később már nem tarthat igényt.

Az igényőnek és házastársának/élettársának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkoznia (amely nyilatkozathoz csatolni kell az írásbeli hozzájárulást ahhoz, hogy a nyilatkozatban foglalt személyes adatokat a hitelintézet, az állami adóhatóság és a járási hivatal a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultsága megállapításának és az igénybevétel jogszerűsége ellenőrzésének céljából és időtartamára kezelje), vagy 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatásával igazolnia kell, hogy a 17/2016. (II.10.) Korm rendelet 1. melléklete szerinti bűncselekmények valamelyike tekintetében büntetőjogi felelősségét a bíróság nem állapította meg, vagy büntetőjogi felelősségét a bíróság megállapította, de a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének időpontjában az igénylő és házastársa e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.

Az igénylő (és házas/élettársa) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozik arról, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre nem kötelezte.

A kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő vállalja, hogy ő és azon gyermeke, akire tekintettel a kedvezmény folyósításra kerül kedvezmény folyósításától, bővítés esetén az utolsó részfolyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig - a kedvezménnyel érintett lakásban életvitelszerűen kíván tartózkodni. Valamennyi támogatott személynek, továbbá az együttköltözőknek a célingatlanban lakóhelyet (állandó lakcím) kell létesítenie és azt a folyósítást követő, bővítés esetén az utolsó részfolyósítást követő 90 napon belül - lakcímkártyával - igazolnia kell a Bank részére. Bővítés esetén a lakóhely létesítés megtörténte a kérelem benyújtásának is feltétele.

Tulajdonszerzés a kedvezménnyel finanszírozott lakóingatlanban:

 • A családi otthonteremtési kedvezménnyel megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont.
 • Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • A bővíteni kívánt lakásban az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie.
 • Ha a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásban - a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.
 • A kedvezménnyel érintett ingatlanon haszonélvezeti vagy használati jog nem alapítható.

Az igénybe vétel további feltétele hogy az igénylő, vagy házastársak/élettársak esetén legalább az egyik fél a kérelem benyújtásának időpontjában biztosítotti jogviszonnyal rendelkezzen, melynek feltételeiről az Ügyféltájékoztatóban olvashat.

Az igénylők mindegyike köztartozásmentes adózó, amelyről az igénylők teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkoznak (abban az esetben, ha az igénylők nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adatbázisban), vagy a NAV által 30 napnál nem régebben kiállított nemleges adóigazolással, vagy a NAV holnapján történő regisztráció útján igazolhatnak.

Használt lakás vásárlása esetén:

 • az eladó az igénylőnek nem lehet a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa. (Közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér).
 • a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10 százalékát készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíthető.

Az igénylő(k)nek és az együtt költöző(k)nek a bekerülési költség vagy a vételár kiegyenlítésére fel kell használnia a kedvezmény iránti kérelem Hitelintézethez történő benyújtását megelőző 5 éven belül értékesített lakásnak, illetve tulajdoni hányadnak a vételárát, mely csökkenhető a következőkkelaz adásvételt követően vásárolt ingatlan vételárának,

 • a lakástulajdont terhelő, a vételárból visszafizetett munkáltatói vagy önkormányzati támogatás,
 • az értékesített lakás vásárlására vagy bővítendő lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti kölcsön vételárból elő-, vagy végtörlesztett,
 • a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék,
 • az adásvételre tekintettel megfizetett közteherösszegével.

A kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötésének feltétele, hogy bővítés esetén az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja.

Osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan finanszírozása abban az esetben lehetséges, ha a kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn. Ebben az esetben az Igénylőnek teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkoznia, vagy közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megosztási megállapodással igazolnia kell, hogy a lakás teljes területének használatára jogosult. Abban az esetben, ha a kedvezmény igényléséhez lakáshitel igénylése is kapcsolódik kötelező benyújtani a bankhoz a közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megosztási megállapodást.

A kedvezmény igénybevétele számlabenyújtási kötelezettség teljesítéséhez kötött. Az igénybe vevő saját nevére kiállított számlákat kell benyújtani:

 • a Bank által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról.
 • Lakás bővítése során amennyiben az azonos számlakibocsátó által kiállított számlák alapján az igénylő által megfizetendő általános forgalmi adó mértéke a 2 000 000 Ft-ot meghaladja, a hitelintézet csak abban az esetben fogadhatja el a számlákat, ha az építőipari kivitelezési szolgáltatást nyújtó számlakibocsátóval kötött, a kibocsátott számla alapjául szolgáló építési munkákra vonatkozó kivitelezési szerződést – a folyósítást megelőzően – az igénylő bemutatja. A számlákat anyag és szolgáltatás igénybe vétele szerint külön bontásban szükséges benyújtani a könnyebb ellenőrizhetőség érdekében.
 • Lakás bővítése esetén a kedvezmény iránti kérelem benyújtását követően kiállított számlák fogadhatóak el. Azon számlák fogadhatóak el továbbá, melyek a használatbavételi engedélyt, használatbavétel tudomásulvételét, vagy nem építési engedély köteles bővítés esetén a bővíts befejezését igazoló ügyfél által tett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát megelőzően kerültek kiadásra.Amennyiben a bővítés során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számla benyújtási kötelezettség csökkenthető. E csökkentés mértéke nem haladhatja meg a számlabenyújtási kötelezettség 20%-át.
  Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.

  Szakaszos folyósítású kedvezmény esetén a folyósítás(ok)ra a számlabenyújtási kötelezettség készültségi fok arányos teljesítését követően, valamint az önerő és – az első részfolyósítást követően – az előzőleg folyósított kedvezmény helyszíni szemlével is igazolt felhasználását követően kerülhet sor. A kedvezmény igénybevételéhez a költségek igazolásaként bemutatott számlát a Bank akkor fogadja el, ha a kibocsátó a számla Banknál történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban szerepel, vagy a NAV külön igazolása rendelkezésre áll a számlakibocsátó adóalanyiságáról

A támogatott személy köteles a költségek igazolásaként bemutatott számlákat az adásvételi szerződés megkötése, illetve építés vagy bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadása évének utolsó napjától számított öt évig megőrizni.

Az igénybe vehető családi otthonteremtési kedvezmény összegének meghatározásánál a meglévő gyermeket, a 12. hetet betöltött magzatot, a vállalt gyermekszámot együttesen szükséges figyelembe venni.

A gyermekszám meghatározásához további információt az Ügyféltájékoztatóban talál.

A kedvezmény összege használt lakás vásárlása, valamint bővítése esetén az alábbiaktól függ:

 • A kedvezményt ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni, ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást is.Ha az igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel korábban lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a háztartásában nevelt gyermeke után korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeget igényelheti.
 • Ha az igénylő számára kedvezőbb, akkor a támogatási összeg meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni azon gyermeket(eket), aki(k)re tekintettel korábban támogatás vagy kölcsön igénybevétele történt, és ebben az esetben az igénybe vehető támogatási összeget sem kell csökkenteni a korábban folyósított támogatás összegével.
 • A korábban igénybe vett támogatással, illetve állami kamattámogatással érintett lakáscélú kölcsönnel összefüggésben előírt életvitelszerű bentlakási kötelezettséget a 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet szerinti újabb családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásban kell teljesíteni.

Ha a fiatal házaspár megelőlegezett formában nyújtott lakáscélú állami támogatást – ide értve a megelőlegező kölcsönt is – vett igénybe, akkor megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményre akkor köthető támogatási szerződés, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.

Családok otthonteremtési kedvezménye 2016.02.11-től használt lakás vásárlásra, bővítésre
Lakás minimális hasznos alapterülete (m2) Gyermekek száma Igénybe vehető kedvezmény
40,00 1 gyerek* 600 000 Ft
50,00 2 gyerek* 1 430 000 Ft
60,00 3 gyerek* 2 200 000 Ft
70,00 4 vagy több gyerek* 2 750 000 Ft

Lakás minimális hasznos alapterületének meghatározása:

A támogatással érintett lakás minimális hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Később született gyermek után igényelt kedvezmény összege – a vásárolt vagy bővített lakás hasznos alapterületétől, meglévő gyermekek számától függetlenül – gyermekenként 400.000 Ft.

A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével:

 • vásárolt használt lakásra a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötését követő,
 • bővített lakásra a munkálatok idejére és
  • a munkálatok befejezését, vagy
  • építésiengedély-köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét, vagy
  • egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását követő,
  • később született gyermek után igényelt utólagos kedvezmény esetén a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötésének időpontjától számítva

10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

A kedvezmény folyósítását megelőzően, valamint folyósítását követően többféle költség is felmerül.

Ingatlan vásárlása esetén pl.: adásvételi szerződést kell kötni, melynek ügyvédi munkadíja általában a vételár 0,5-1,5%-a. A bővítési tevékenység is gyakran építési engedély köteles tevékenység, így építési engedélyezési tervet kell készíteni, és ez alapján igényelni az építési engedélyt az illetékes hatóságtól, mely szintén pénzbe kerülA kedvezménnyel érintett ingatlan tulajdoni lapjait be kell szerezni, ezt kérésére Bankunk is megteszi.

A kedvezmény önálló igénylése esetén, EBH Zrt.-től igényelt lakáscélú hitel kapcsolódása nélkül a kedvezmény bírálatáért felszámított kezelési díjat a kérelem benyújtásakor szükséges megfizetni, mely a kedvezmény összegének 1,5%-a, max. 30.000 Ft, és az értékbecslés és a helyszíni szemle díját nem tartalmazza.

A fedezetül felajánlott ingatlanokat fel kell becsültetni, melynek költsége ingatlanonként jelenleg 30.000 Ft, illetve ha építési engedélyköteles munka kerül finanszírozásra, akkor az építési/ bővítési költségvetés alapján műszaki szakértésre is szükség van, melynek díja 17.500 Ft/db, mely tartalmazza a 17/2016. Korm.rendelet szerinti számlavizsgálat 2.500 Ft-os díját is. Értékbecslés műszaki szakértéssel díja 40.000 Ft/db, mely tartalmazza a 17/2016. Korm.rendelet szerinti számlavizsgálat 2.500 Ft-os díját is. Amennyiben a számlavizsgálatra önállóan, pótlólagosan kerül sor, úgy a Bank alkalmanként kizárólag 2500 Ft-os díjtételt számít fel. Az értékbecslést és a műszaki szakértést a Bank által kijelölt szakértők végzik el. A szakértői díjakat az Ügyfelek közvetlenül fizetik a szakértők részére. A díjak a szakvélemény elkészítését megelőzően előre esedékesek, az Ügyfelek a szakvélemény megrendelését követően átutalással fizetik meg.Az ügyfél részére felmerülő további költségek 30 napnál nem régebbi OEP, valamint NAV igazolás díja.

Az érvényben lévő díjak és jutalékok mértékét a Bank a mindenkor hatályos Hirdetményben teszi közzé.

A kedvezmény folyósításának egyik feltétele egy lakossági bankszámla megnyitása Bankunknál, melyre a kedvezmény folyósítása megtörténik. A bankszámlának havi számlavezetési díja van. (A Bankunk által kínált lakossági bankszámlákról itt tájékozódhat.

Ezen túlmenően a családi otthonteremtési kedvezménnyel megszerzett ingatlanra lakásbiztosítást lehet kötni, melynek díja szintén az igénylőt terheli. (A Bankunknál elérhető lakás és egyéb biztosítási termékekről itt tájékozódhat.

A kedvezmény igénylés folyamata a kérelem benyújtásával indul. A kérelem mellé benyújtandó dokumentumok listáját hitelezési tanácsadóinktól kérheti el bankfiókjainkban, részletes tanácsadást követően.

Az összes szükséges dokumentum benyújtását követően megtörténik a kedvezménnyel érintett ingatlan értékbecslése, valamint bővítés finanszírozása esetén a műszaki szakértés – az első számlavizsgálat –, melynek során meghatározásra kerül az építkezés Bank által elfogadott bekerülési költsége.

Meglévő használt lakás bővítésére igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetén az igénybevételéről szóló szerződés megkötésének feltétele, hogy az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a Bank elfogadja.

A Bank a családi otthonteremtési kedvezmény nyújtását nem tagadhatja meg, ha az igénylő a személyi és egyéb feltételeknek megfelel és a lakáscélját - a Bank számára bizonyíthatóan - kölcsön igénybevétele nélkül meg tudja valósítani. Amennyiben lakáscélját az igénylő kölcsön igénybevételével tudja megvalósítani, úgy a családi otthonteremtési kedvezménye abban az esetben igényelhető, ha a Bank az igénylőt az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősíti.

A kérelem engedélyezése esetén a kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötésére kerül sor.

A fedezetül felajánlott ingatlanra – mely minden esetben a kedvezménnyel érintett ingatlan – az állam javára alapított jelzálogjog bejegyzése, valamint a kedvezmény igénybevételéről szóló szerződésben foglalt egyéb folyósítási feltételek (számlanyitás, vagyonbiztosítás, lakásvásárlás esetén önerő megfizetése, építkezés vagy bővítés esetén a saját erő beépítése, készültségi fok arányos számlabenyújtási kötelezettség teljesítése, stb.) teljesítését követően kerül sor a kedvezmény folyósítására.

További részletes információt, valamint a letölthető igénylési dokumentumokat itt találhat.

A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy a kedvezményen és – amennyiben EBH lakáshitelt is igénybe vesz, az EBH lakáscélú kölcsönön kívül – saját erejét a lakás bővítésére/ vásárlására már felhasználta.
A folyósítás:

 • Lakásvásárlás esetén egy összegben történik az eladó adásvételi szerződésben megjelölt számlájára az önerő és a vásárláshoz felhasznált egyéb források igazolt felhasználását követően.
 • Lakásbővítés esetén szakaszosan, készültségi fokkal arányosan, utólagosan az építő vagy az építtető bankszámlájára történik. A kedvezmény utolsó 10%-ának folyósítására a támogatott cél megvalósulását követően, a jogerős használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány Bank részére történő benyújtását követően kerül sor, míg nem építési engedély köteles bővítés esetén a bővítés befejezését igazoló ügyfél által tett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát követően van rá lehetőség.
 • A Bank használt lakás bővítése esetén a kedvezmény folyósítását megelőzően a helyszínen ellenőrzi a készültségi fok és a készültségi fokkal arányos számlabenyújtási kötelezettség feltételeinek teljesítését.
 • Amennyiben az építtető igénylő vagy támogatott személy a kedvezménnyel kapcsolatos ügyintézéssel mást hatalmaz meg, úgy a kedvezmény folyósítása csak a használatbavételi engedély bemutatását követően, egy összegben történhet.

A fiatal házaspár gyermekvállalásának teljesítésére előírt határidő:

 • egy gyermek vállalása esetén: 4 év,
 • két gyermek vállalása esetén: 8 év.

A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt új lakás építésénél és építési engedély köteles bővítésnél a használatbavételi engedély kiadásának napjától, vagy használatbavétel tudomásulvételének napjától, nem építési engedély köteles bővítés esetén a munkálatok befejezéséről szóló ügyfél által tett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat Bank részére történő benyújtásának napjától, használt lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától kell számítani.

A gyermekvállalásra vonatkozó határidő a várandósság végéig meghosszabbodik, ha a fiatal házaspár a várandósság tényét orvosi bizonyítvánnyal a vállalási határidő lejártáig a hitelintézetnek igazolja.

Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és a gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a Bank részére a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő lejárta előtt bemutatja, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő kettő évvel meghosszabbodik.

Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalását a vállalási idő végén nem vagy csak részben teljesíti, az igénybevett kedvezmény összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó családi otthonteremtési kedvezménye összegével a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül az igénybevétel napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten vissza kell fizetnie. Ha a 24. hetet betöltött magzat halva születik, a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni.

A gyermekvállalás teljesíthető:

 • gyermekszületéssel,
 • örökbefogadással,
 • bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermek esetében.

Amennyiben a házaspár vállalt gyermeke után:

 • családtámogatási ellátást (családi pótlékot) vesz igénybe, a Bank felé bejelentési kötelezettsége sem lesz a gyermekvállalás teljesítése esetén, arról a Kincstár intézkedik. A Kincstár értesítése alapján a Bank írásban megkeresi a támogatott személyeket, és felhívja a gyermek adóazonosító jelének (adóigazolvány), valamint születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának Bank részére történő bemutatására, mely adatokat a Kincstár részére szükséges átadni.
 • nem igényelt családtámogatási ellátást, vagy azt a családi támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4/B. § (4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhelyen igényelte, akkor – a kiállítást követő 60 napon belül – a gyermekvállalás teljesítését igazoló okiratot (születési anyakönyvi kivonat és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) és a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolványát köteles a Bank részére bemutatni.

A Kedvezmény igénybevételének részletes feltételeiről, szabályairól az Ügyféltájékoztatóban olvashat.

Töltse le az igényléshez szükséges dokumentumokat!

Kölcsönkérelem, állami támogatás iránti kérelem, nyomtatványok, ügyféltájékoztatók

A MAGYAR REFORMOK MŰKÖDNEK! OTTHONTEREMTÉSI PROGRAM

Feltételek

*A vissza nem térítendő állami támogatás összege az eltartott (meglévő, vállalt) gyermek számától, illetve a valamely gyermek után korábban igénybe vett vissza nem térítendő állami támogatástól továbbá az ingatlan paramétereitől függ.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy online tájékoztatónk nem teljes körű, ezért nem minősül ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről tájékozódjon bankfiókjainkban.
Ha szeretne közvetlenül is érdeklődni a finanszírozási lehetőségekről, várjuk hívását a +36 1 298 0222 Erste TeleBank számon.

A banki hiteltermékekkel kapcsolatos további termékleírásokat és összehasonlítást segítő alkalmazásokat talál a Magyar Nemzeti Bank weboldalán: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/dontenem-kell).