Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2020. január 24. 22:00 óra és 2020. január 25. 8:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely több szolgáltatásunk (Erste Lakossági NetBank, Erste Vállalati NetBank, Erste MobilBank, Electra, Internetes Vásárlást Ellenőrző SMS kód, sms szolgáltatások, weboldal szolgáltatások) működését is befolyásolja. A karbantartás 2020. január 24. 21:00 óra és 2020. január 26. 24:00 óra közötti időszakban a TeleBank szolgáltatás működését is befolyásolja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Friday, Saturday and Sunday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services:Between 10:00 p.m. on January 24, 2020 and 8 a.m. on January 25, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, 3D Secure Code, sms services, website services will be suspended. Between 9 p.m. on January 24, 2020 and midnight of January 26, 2020 the operation of Erste TeleBank will be suspended.

 

A részletekért kattintson!/Please click here for details


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

CSOK új lakás vásárlásához és építéséhez

Otthonteremtés állami támogatással.

 • Akár 10 millió forint támogatás

A jelen tájékoztatóban szereplő Családi Otthonteremtési Kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. 

A gyermeket nevelő, valamint a gyermeket vállaló nagykorú személy (a továbbiakban: igénylő) 16/2016. (II.10.) Kormányrendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatást (Családi otthonteremtési kedvezményt / megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményt, továbbiakban: kedvezmény) vehet igénybe Magyarország területén lévő új lakás vagy új egylakásos lakóépület (a továbbiakban együtt: lakás) vásárlása vagy új lakás építése érdekében.

Tájékozódjon kérdéseink segítségével, és kérjen visszahívást, amennyiben kíváncsi a gyakorlati részletekre. 

Tájékoztatjuk, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről tájékozódjon Bankfiókjainkban.

Számolja ki, mekkora összeget igényelhet és nézze meg jogosultságellenőrzőnk segítségével, hogy a támogatást Ön is igénybe tudja-e venni!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy kalkulátorunk tartalmazza a mindenkor hatályos 16/2016. Korm. rendelet, illetve a 17/2016. Korm. rendelet szerinti feltételeket.

 

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény új lakásra vonatkozó további információk

A támogatás kizárólag az alábbi lakáscélok finanszírozására igényelhető a 16/2016. Korm. rend. alapján:

 • Új lakás vásárlására vagy új lakás építésére
  A támogatás a Magyarország területén:
  • 2008. június 30-át követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új lakás építéséhez, (Lakás építése esetén a családi otthonteremtési kedvezmény 2016.12.31-ig, a kérelem benyújtásakor már megfizetett bekerülési költségre is igényelhető, 2017.01.01-jét követően azonban ez a szabály szigorodik és a támogatási kérelem benyújtásakor az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre lesz csak igényelhető) vagy
  • Olyan új lakás vásárláshoz, mely
   • 2008. június 30-át követően kiállított, a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik (továbbiakban együtt: használatbavételi engedély), vagy
   • a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkezik ésamelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és

    amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek. (másodízben magánszemély részére történő értékesítés már nem tekinthető új lakás vásárlásának).
  • A használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítése bejelentésének megtörténte előtt történő átruházás esetén, ha az építkezés 2008. június 30-át követően kiadott építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt, úgy a családi otthonteremtési kedvezményt az új tulajdonos – a 16/2016. korm. rendeletben meghatározott feltételekkel – igénybe veheti.

Kérjük, tájékozódjon az Ügyféltájékoztatóban, milyen feltételek esetén tekinthető a lakás újnak, valamint a lakhatási igényekre alkalmasnak.

A családok otthonteremtési kedvezménye legalább egy – meglévő és/vagy vállalt – gyermek után vehető igénybe, és az alábbi típusai vannak:

 • Családi otthonteremtési kedvezmény: a támogatott személyek meglévő gyermeke(ik) után vesznek igénybe kedvezményt.
 • Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény: a támogatott személyek általuk vállalt gyermek(ek) után vesznek igénybe kedvezményt.
 • Családi otthonteremtési kedvezmény és megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény: a támogatott személyek meglévő és általuk vállalt gyermekeire után közösen vesznek igénybe kedvezményt

Később született gyermek után a 16/2016. Korm. rendelet alapján új lakás vásárlása, építése esetén nem igényelhető, utólagos családi otthonteremtési kedvezmény.

A kedvezményt azon támogatott személyek igényelhetik, akik megfelelnek a 16/2016. Korm.rend. által előírt személyi és egyéb feltételeknek, és ezek alapján a Bankkal a kedvezmény igénybevételére szerződést kötnek. Az igénylő házastársa, élettársa szintén a kedvezmény igénylője.

 • Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményt kizárólag olyan fiatal házaspár igényelheti, akik közül a kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét.
 • Családi otthonteremtési kedvezményt igényelhetnek életkoruktól függetlenül a házaspárok, élettársak, továbbá a gyermekét egyedül nevelő személyek.
 • Magyar állampolgár mellett az alábbi nem magyar állampolgár részesülhet családi otthonteremtési kedvezményében/ megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményében:
  • azon EU tagállam állampolgára, aki megfelel a 16/2016. Korm.rend. szerinti, vele szemben támasztott követelményeknek.
  • Külföldi, harmadik országbeli bevándorolt vagy letelepedett jogállású külföldi személy, aki megfelel a 16/2016. Korm.rend. szerinti, vele szemben támasztott követelményeknek.
 • Nem magyar állampolgár részére a családi otthonteremtési kedvezmény a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
 • Együttes igénylők esetén – ha e rendelet kivételt nem tesz – a feltételeket mindkét igénylőnek teljesítenie kell, és a nyilatkozatokat mindkét igénylőnek meg kell tennie.

A kedvezményre vonatkozó jogosultságot a Bank a kérelem benyújtásakor fennálló körülmények alapján állapítja meg, és az alábbi feltételeknek való megfelelést minden esetben vizsgálja.

A kedvezmény iránti kérelem benyújtásának határideje:

 • új lakás vásárlása esetén: a végleges adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül;
 • új lakás építése esetén: a használatbavételi engedély kiadása előtt;

Kérjük, a fenti időpontokra legyen különösen figyelemmel, mivel ha a kérelmező ezen időpontig nem élt a kedvezmény igénylésének lehetőségével, erre később már nem tarthat igényt.

Használatbavételi engedéllyel nem rendelkező új lakás vásárlása esetén a kedvezmény folyósításának feltétele a használatbavételi engedély Bank részére történő bemutatása.

 • Az igénylőnek és házastársának 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatásával igazolnia kell, hogy a 16/2016.. Korm.rendelet 1. Melléklete szerinti bűncselekmények valamelyike tekintetében büntetőjogi felelősségét a bíróság a bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy büntetőjogi felelősségét a bíróság megállapította, de a kedvezmény igénylésének időpontjában az igénylő és házastársa e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozik arról, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a 16/2016. Korm. rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre nem kötelezte.
 • Tulajdonszerzés a kedvezménnyel finanszírozott lakóingatlanban:
  • A családi otthonteremtési kedvezménnyel megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. (a nevelt gyermek sem szerezhet tuladjdont) Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
  • A kedvezménnyel érintett ingatlanon haszonélvezeti vagy használati jog nem alapítható.
 • Osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan finanszírozása abban az esetben lehetséges, ha a kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn. Ebben az esetben közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt, a támogatott személy részére a lakás teljes területének használatára jogosító használati megosztási megállapodás benyújtása szükséges.
 • Építőközösség tagjaként a családi otthonteremtési kedvezményt az igénylő a felépítendő társasházból az építőközösségi szerződés alapján megállapítható bekerülési költségnek az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelheti. Annak tényét, hogy mint igénylő építőközösség tagja, az építőközösségi szerződéssel kell igazolni.
 • Az igénybe vétel további feltétele hogy az igénylő, vagy házastársak/élettársak esetén legalább az egyik fél a kérelem benyújtásának időpontjában biztosítotti jogviszonnyal rendelkezzen, melynek feltételeiről az  Ügyféltájékoztatóban olvashat.
 • Az igénylők mindegyike köztartozásmentes adózó, melyet az igénylők NAV által kiállított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolással, vagy a NAV holnapján történő regisztráció útján igazolhatnak.

  Az igazolás kiállítása iránti kérelem az adóigazgatóság ügyfélszolgálatán személyesen, postai úton, vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusa nyújtható be. Az igazolás kiállításának határideje 6 nap.
 • Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénylése esetén az igénylőnek a kormányhivatal által kiállított igazolással szükséges alátámasztani, hogy megelőlegezett formában nyújtott lakáscélú támogatással nem rendelkeznek
 • Új lakás vásárlása esetén az eladó az igénylőnek nem lehet a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa. (Közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér).
 • Gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal. Új lakás építése esetén az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa.
  Új lakás vásárlása esetén továbbá az eladó nem lehet magánszemély, kivételt ld. az Ügyféltájékoztatóban.
 • Lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10 százalékát készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíthető
 • Minden esetben a támogatással szerzett ingatlanban kell lakóhelyet létesíteni.
 • A kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötésének feltétele új lakás építése esetén, hogy az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja

A kedvezmény igénybevétele számlabenyújtási kötelezettség teljesítéséhez kötött. Az igénybe vevő saját nevére kiállított számlákat kell benyújtani:

 • Új lakás építése a Bank által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számlákat. Használatbavételi engedéllyel nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése előtt történő megvásárlása és annak befejezése esetén (szerkezetkész vásárlás és továbbépítés) a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adásvételi szerződéssel, vagy számlával igazolt, vagy ennek hiányában a Bank által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy − amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet − a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat is be kell nyújtani.
 • Új lakás építése esetén az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számlák fogadhatóak el. Azon számlák fogadhatóak el továbbá, melyek a használatbavételi engedélyt megelőzően kerültek kiállításra.
 • Amennyiben az új lakás építése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számla benyújtási kötelezettség csökkenthető. E csökkentés mértéke nem haladhatja meg a számlabenyújtási kötelezettség 20%-át.
 • Új lakás vásárlása esetén: az adásvételi szerződésben szereplő teljes (általános forgalmi adó és telekár összegét is tartalmazó) vételárról számlát kell benyújtani a kedvezmény folyósítása előtt. A számlában és az adásvételi szerződésben a telek és a lakás árát, valamint a vételárat bruttó-nettó megbontásban külön is fel kell tüntetni.
 • Hatósági árverésen vásárolt használatbavételi engedéllyel nem rendelkező lakás esetén, továbbá új lakás építése esetén bontott anyag felhasználásakor, valamint új lakás építése vagy bővítés esetén, amennyiben a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján természetbeni juttatásban részesül, az előzőek szerinti számla benyújtási kötelezettség csökkenthető, melyről további részleteket talál az Ügyféltájékoztatóban.

Szakaszos folyósítású, építésre nyújtott kedvezmény esetén a számlabenyújtási kötelezettséget minden részfolyósítás előtt készültségi fok arányosan, új lakás vásárlására nyújtott kedvezmény esetén a számlabenyújtási kötelezettséget a kedvezmény egyösszegű folyósítását megelőzően szükséges teljesíteni.

A kedvezmény igénybevételéhez a költségek igazolásaként bemutatott számlát a Bank akkor fogadja el, ha a kibocsátó a számla Banknál történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban szerepel, vagy a NAV külön igazolása rendelkezésre áll a számlakibocsátó adóalanyiságáról.

A támogatott személy köteles a költségek igazolásaként bemutatott számlákat az adásvételi szerződés megkötése, illetve építés vagy bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadása évének utolsó napjától számított öt évig megőrizni.

Az igénybe vehető családi otthonteremtési kedvezmény összegének meghatározásánál a meglévő gyermeket, a 12. hetet betöltött magzatot, a vállalt gyermekszámot együttesen szükséges figyelembe venni, függetlenül attól, hogy ezen gyermekekre történt-e már korábban lakáscélú állami támogatás igénybevétele.

A gyermekszám meghatározásához további információt az  Ügyféltájékoztatóbantalál.

A kedvezmény összege új lakás vásárlása, valamint építése esetén:
A vállalt és a meglévő gyermekek együttes számától, beleszámítva azon gyermeket is, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már vettek igénybe.

Ha az igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel korábban lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a háztartásában nevelt gyermeke után korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeget igényelheti. Ebben az esetben a korábban igénybe vett támogatással összefüggésben előírt életvitelszerű bentlakási kötelezettséget a 16/2016. rendelet szerinti újabb családi otthonteremtési támogatással érintett lakásban kell teljesíteni.  

Ha a fiatal házaspár megelőlegezett formában nyújtott lakáscélú állami támogatást – ide értve a megelőlegező kölcsönt is – vett igénybe, akkor  megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményre akkor köthető támogatási szerződés, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.

 • Egy gyermek esetén az összege: 600.000 Ft
 • Két gyermek esetén az összege: 2.600.000 Ft
 • Három gyermek esetén az összege: 10.000.000 Ft
  Az építhető, illetve vásárolható újlakás hasznos alapterülete Az építhető, illetve vásárolható egylakásos lakóépület hasznos alapterülete
egy gyermek esetén legalább 40 m2 legalább 70 m2
két gyermek esetén legalább 50 m2 legalább 80 m2
három vagy több gyermek esetén legalább 60 m2 legalább 90 m2

A lakás hasznos alapterülete legkisebb mértékének számításánál a fiatal házaspár által vállalt, illetve az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző olyan gyermeket kell figyelembe venni, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénylik (ideértve azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek).

A kedvezménnyel finanszírozott lakóingatlanra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre:

 • új lakás építése esetén az építkezés idejére és a használatbavételi engedély a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentése megtörténtét
 • új lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötését követő

10 évig terjedő időszakra.A kedvezménnyel finanszírozott időszakban a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.

A kedvezmény folyósítását megelőzően, valamint folyósítását követően többféle költség is felmerül.

Ingatlan vásárlása esetén pl.: adásvételi szerződést kell kötni, melynek ügyvédi munkadíja általában a vételár 0,5-1,5%-a. Új lakás építése esetén építési engedélyezési tervet kell készíteni, és ez alapján igényelni az építési engedélyt az illetékes hatóságtól, mely szintén pénzbe kerül. A kedvezménnyel érintett ingatlan tulajdoni lapjait be kell szerezni, ezt kérésére Bankunk is megteszi.

A kedvezmény önálló igénylése esetén, EBH Zrt.-től igényelt lakáscélú hitel kapcsolódása nélkül a kedvezmény bírálatáért felszámított kezelési díjat a kérelem benyújtásakor szükséges megfizetni, mely a kedvezmény összegének 1,5%-a, max. 30.000 Ft, és az értékbecslés és a helyszíni szemle díját nem tartalmazza.

A fedezetül felajánlott ingatlanokat fel kell becsültetni, melynek költsége ingatlanonként jelenleg 30.000 Ft, illetve ha építési engedélyköteles munka kerül finanszírozásra, akkor az építési/ bővítési költségvetés alapján műszaki szakértésre is szükség van, melynek díja 17.500 Ft/db, mely tartalmazza a 16/2016. Korm.rendelet szerinti számlavizsgálat 2.500 Ft-os díját is. Értékbecslés műszaki szakértéssel díja 40.000 Ft/db, mely tartalmazza a 16/2016. Korm.rendelet szerinti számlavizsgálat 2.500 Ft-os díját is. Amennyiben a számlavizsgálatra önállóan, pótlólagosan kerül sor, úgy a Bank alkalmanként kizárólag 2500 Ft-os díjtételt számít fel. Az értékbecslést és a műszaki szakértést a Bank által kijelölt szakértők végzik el. A szakértői díjakat az Ügyfelek közvetlenül fizetik a szakértők részére. A díjak a szakvélemény elkészítését megelőzően előre esedékesek, az Ügyfelek a szakvélemény megrendelését követően átutalással fizetik meg.Az ügyfél részére felmerülő további költségek 30 napnál nem régebbi OEP, valamint NAV igazolás díja.
Az érvényben lévő díjak és jutalékok mértékét a Bank a mindenkor hatályos Hirdetményben  teszi közzé.

A kedvezmény folyósításának egyik feltétele egy lakossági bankszámla megnyitása Bankunknál, melyre a kedvezmény folyósítása megtörténik. A bankszámlának havi számlavezetési díja van. (A Bankunk által kínált lakossági bankszámlákról itt  tájékozódhat.

Ezen túlmenően a családi otthonteremtési kedvezménnyel megszerzett ingatlanra lakásbiztosítást lehet kötni, melynek díja szintén az igénylőt terheli. (A Bankunknál elérhető lakás és egyéb biztosítási termékekről itt tájékozódhat.

A kedvezmény igénylés folyamata a kérelem benyújtásával indul. A kérelem mellé benyújtandó dokumentumok listáját hitelezési tanácsadóinktól kérheti el bankfiókjainkban, részletes tanácsadást követően.

Az összes szükséges dokumentum benyújtását követően megtörténik a kedvezménnyel érintett ingatlan értékbecslése, valamint építés finanszírozása esetén a műszaki szakértés – és új lakás építése esetén amennyiben építkezés már megkezdődött az első számlavizsgálat –, melynek során meghatározásra kerül az építkezés Bank által elfogadott bekerülési költsége.Új lakás építésére igényelt családi otthonteremtési kedvezménye esetén az igénybevételéről szóló szerződés megkötésének feltétele, hogy az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a Bank elfogadja.A Bank a családi otthonteremtési kedvezmény nyújtását nem tagadhatja meg, ha az igénylő a személyi és egyéb feltételeknek megfelel és a lakáscélját - a Bank számára bizonyíthatóan - kölcsön igénybevétele nélkül meg tudja valósítani. Amennyiben lakáscélját az igénylő kölcsön igénybevételével tudja megvalósítani, úgy a családi otthonteremtési kedvezménye abban az esetben igényelhető, ha a Bank az igénylőt az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősíti.
A kérelem engedélyezése esetén a kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötésére kerül sor.

A fedezetül felajánlott ingatlanra – mely minden esetben a kedvezménnyel érintett ingatlan – az állam javára alapított jelzálogjog bejegyzése, valamint a kedvezmény igénybevételéről szóló szerződésben foglalt egyéb folyósítási feltételek (számlanyitás, vagyonbiztosítás, lakásvásárlás esetén önerő megfizetése, építkezés vagy bővítés esetén a saját erő beépítése, készültségi fok arányos számlabenyújtási kötelezettség teljesítése, stb.) teljesítését követően kerül sor a kedvezmény folyósítására.

További részletes információt, valamint a letölthető igénylési dokumentumokat itt találhat.

A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy a kedvezményen és – amennyiben EBH lakáshitelt is igénybe vesz, az EBH lakáscélú kölcsönön kívül – saját erejét a lakás építésére/vásárlására már felhasználta.
A folyósítás:

 • Lakásvásárlás esetén egy összegben történik az eladó adásvételi szerződésben megjelölt számlájára az önerő és a vásárláshoz felhasznált egyéb források igazolt felhasználását követően. Használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező új lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megköthető, azonban a családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítására kizárólag a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően, egy összegben kerülhet sor.Lakásépítés esetén szakaszosan, készültségi
 • Lakásépítés esetén szakaszosan, készültségi fokkal arányosan, utólagosan az építő vagy az építtető bankszámlájára történik. A kedvezmény utolsó 10%-ának folyósítására a támogatott cél megvalósulását követően, a jogerős használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásul vételét, egyszerű bejelentéshez kötött építés esetén az épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány benyújtását követően kerül sor. A Bank új lakás építése esetén a kedvezmény folyósítását megelőzően a helyszínen ellenőrzi a készültségi fok és a készültségi fokkal arányos számlabenyújtási kötelezettség feltételeinek teljesítését.
 • Amennyiben az építtető igénylő vagy támogatott személy a kedvezménnyel kapcsolatos ügyintézéssel mást hatalmaz meg, vagy az építkezés építőközösség keretén belül valósul meg, – úgy a kedvezmény folyósítása csak a használatbavételi engedély bemutatását követően, egy összegben történhet.

A fiatal házaspár gyermekvállalásának teljesítésére előírt határidő:

 • egy gyermek vállalása esetén: 4 év,
 • két gyermek vállalása esetén: 8 év.
 • amennyiben új lakás vásárlása, vagy építése esetén a fiatal házaspár a 10 M Ft támogatási összeget igényli, úgy a vállalt gyermekszámtól függetlenül a vállalási határidő 10 év

A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt új lakás építésénél a használatbavételi engedély kiadásának napjától, vagy használatbavétel igazoló hatósági bizonyítvány vagy egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténte napjától napjától, új lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától kell számítani.

A gyermekvállalásra vonatkozó határidő a várandósság végéig meghosszabbodik, ha a fiatal házaspár a várandósság tényét orvosi bizonyítvánnyal a vállalási határidő lejártáig a hitelintézetnek igazolja.

Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és a gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a Bank részére a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő lejárta előtt bemutatja, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő kettő évvel meghosszabbodik.

Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalását a vállalási idő végén nem vagy csak részben teljesíti, az igénybevett kedvezmény összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó családi otthonteremtési kedvezménye összegével a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül az igénybevétel napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten vissza kell fizetnie. Ha a 24. hetet betöltött magzat halva születik, a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni.

A gyermekvállalás teljesíthető:

 • gyermekszületéssel,
 • örökbefogadással,
 • bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermek esetében.

Amennyiben a házaspár vállalt gyermeke után:

 • családtámogatási ellátást (családi pótlékot) vesz igénybe, a Bank felé bejelentési kötelezettsége sem lesz a gyermekvállalás teljesítése esetén, arról a Kincstár intézkedik. A Kincstár értesítése alapján a Bank írásban megkeresi a támogatott személyeket, és felhívja a gyermek adóazonosító jelének (adóigazolvány), valamint születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának Bank részére történő bemutatására, mely adatokat a Kincstár részére szükséges átadni.
 • nem igényelt családtámogatási ellátást, vagy azt a családi támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4/B. § (4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhelyen igényelte, akkor – a kiállítást követő 60 napon belül – a gyermekvállalás teljesítését igazoló okiratot (születési anyakönyvi kivonat és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) és a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolványát köteles a Bank részére bemutatni.

A Kedvezmény igénybevételének részletes feltételeiről, szabályairól az Ügyféltájékoztatóban olvashat.

Töltse le az igényléshez szükséges dokumentumokat!

Kölcsönkérelem, állami támogatás iránti kérelem, nyomtatványok, ügyféltájékoztatók

A jelen tájékoztatóban szereplő Családi Otthonteremtési Kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.