CSOK új lakás vásárlásához és építéséhez

Otthonteremtés állami támogatással.

 • Akár 10 millió forint támogatás

A jelen tájékoztatóban szereplő Családi Otthonteremtési Kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. 

A gyermeket nevelő, valamint a gyermeket vállaló nagykorú személy (a továbbiakban: igénylő) 16/2016. (II.10.) Kormányrendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatást (Családi otthonteremtési kedvezményt / megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményt, továbbiakban: kedvezmény) vehet igénybe Magyarország területén lévő új lakás vagy új egylakásos lakóépület (a továbbiakban együtt: lakás) vásárlása vagy új lakás építése érdekében.

Tájékozódjon kérdéseink segítségével, és kérjen visszahívást, amennyiben kíváncsi a gyakorlati részletekre. 

Tájékoztatjuk, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről tájékozódjon Bankfiókjainkban.

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény új lakásra vonatkozó további információk

A kedvezmény kizárólag az alábbi lakáscélok finanszírozására igényelhető a 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet alapján:

Új lakás vásárlására

kedvezmény vehető igénybe Magyarország területén lévő,

a) 2008. július 1-jén, vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, vagy

b) a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer, vagy 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal, vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező

olyan új lakás vásárlásához, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek.

Új lakás építésére

Kedvezmény vehető igénybe Magyarország területén lévő, 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedéllyel, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer által előállított igazoló dokumentummal rendelkező új lakás építéséhez. A kedvezmény a kedvezmény iránti kérelem benyújtásakor az épület készültségi fokának megfelelő, a Bank által elfogadott építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.

Kérjük, tájékozódjon az Ügyféltájékoztatóban, milyen feltételek esetén tekinthető a lakás újnak, valamint a lakhatási igényekre alkalmasnak.

A kedvezményt azon személyek igényelhetik, akik megfelelnek a 16/2016. (II.10.) Korm.rend. által előírt személyi és egyéb feltételeknek. Az igénylő házastársa, élettársa szintén a kedvezmény igénylője.

Házastárs, élettárs igénylők esetén – ha e rendelet kivételt nem tesz – a feltételeket mindkét igénylőnek teljesítenie kell.

Az igénylő a kedvezményről szóló támogatási szerződés megkötésétől kezdődően támogatott személynek minősül.

A kedvezményt igényelheti:

 • a magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.

Nem magyar állampolgár részére a családi otthonteremtési kedvezmény a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Kedvezmény legalább egy – meglévő, vagy vállalt – gyermek után vehető igénybe.

1. Családi otthonteremtési kedvezmény: a támogatott személyek meglévő gyermeke(ik) után vesznek igénybe kedvezményt.

Családi otthonteremtési kedvezményt életkoruktól függetlenül igényelhetnek:

 • házaspárok,
 • élettársak,
 • gyermekét egyedül nevelő személy

a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a megvásárolt, vagy felépített lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti, örökbe fogadott, vagy gyámság alatt álló gyermeke(ik) után.

2. Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény: a támogatott személyek általuk vállalt gyermek(ek) után vesznek igénybe kedvezményt. A kedvezményt olyan fiatal házaspár igényelheti, akik közül a kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévét. Gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb három, egygyermekes fiatal házaspár legfeljebb kettő, kétgyermekes fiatal házaspár egy gyermek születését vállalhatja.

3. Családi otthonteremtési kedvezmény és megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény: a támogatott személyek meglévő és általuk vállalt gyermekekre vesznek igénybe kedvezményt. Az igénylőknek meg kell fellelni az előző két pontban írtaknak.

Az igénybe vehető családi otthonteremtési kedvezmény összegének meghatározásánál a meglévő gyermeket, a 12. hetet betöltött magzatot, a vállalt gyermekszámot együttesen szükséges figyelembe venni.

A gyermekszám meghatározásához további információt az Ügyféltájékoztatóban talál.

Lakás minimális hasznos alapterületének meghatározása:

A támogatással érintett lakás minimális hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Egylakásos lakóépület: a tulajdoni formájától függetlenül olyan

a) szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magába foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy

b) ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik.

A kedvezményre vonatkozó jogosultságot a Bank a kérelem benyújtásakor fennálló körülmények alapján állapítja meg.

Büntetlen előélet

Az igénylőnek és házastársának/élettársának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalásával kell nyilatkoznia az Igénylő nyomtatványon, vagy 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatásával igazolnia, hogy a 16/2016. (II.10.) Korm rendelet 1. melléklete szerinti bűncselekmények valamelyike tekintetében büntetőjogi felelősségét a bíróság nem állapította meg, vagy büntetőjogi felelősségét a bíróság megállapította, de a kedvezmény igénylésének időpontjában az igénylő és házastársa e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.

Köztartozásmentesség

Az igénylők mindegyike köztartozásmentes adózó, amelyet az igénylők igazolhatnak

 • az Igénylő nyomtatványon teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozattal (abban az esetben nyilatkozhatnak, ha az igénylők nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adatbázisban), vagy
 • a NAV holnapján történő regisztráció útján, a köztartozásmentes adatbázisban való szerepléssel, vagy
 • a NAV által 30 napnál nem régebben kiállított nemleges adóigazolással.

Társadalombiztosítási jogviszony

a) Egy, vagy két gyermek után igényelt kedvezménynél:

Az igénylőnek - házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik félnek – az illetékes fővárosi és megyei egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatala által kiállított 30 napnál nem régebbi okirattal igazolnia kell, hogy a

 • a kedvezmény iránti kérelem benyújtásakor a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított, és
 • legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van:
  • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított, vagy
  • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, vagy
  • kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolja.

A közfoglalkoztatási jogviszony nem fogadható el.

b) Három gyermek után igényelt kedvezménynél:

Az igénylőnek - házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik félnek – az illetékes fővárosi és megyei egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatala által kiállított 30 napnál nem régebbi okirattal igazolnia kell, hogy a

 • a kedvezmény iránti kérelem benyújtásakor a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított, és
 • legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van:
  • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított, vagy
  • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, vagy
  • kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolja.

További részletekről az Ügyféltájékoztatóban olvashat.

Kedvezményt nem vehet igénybe

az a személy, akit kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül bármely lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabály szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a járási hivatal, a kormányhivatal, a Kincstár végleges határozatával vagy bíróság jogerősen (határozatban/ítéletben) visszafizetésre kötelezte.

Nem számít ez előző bekezdésben megfogalmazott visszafizetési kötelezettségnek, ha a támogatott személy a korábban igénybe vett Támogatást a Bank felszólítására vagy önkéntesen fizette vissza.

A kedvezmény iránti kérelem benyújtásának határideje:

A kedvezmény iránti kérelmet

 • új lakás vásárlása esetén: a végleges adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül,
 • új lakás építése esetén: a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően, vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően

lehet benyújtani a Bankhoz.

Kérjük, a fenti időpontokra legyen különösen figyelemmel, mivel ha a kérelmező ezen időpontig nem élt a kedvezmény igénylésének lehetőségével, erre később már nem tarthat igényt.

Tulajdonszerzés a kedvezménnyel finanszírozott lakóingatlanban:

 • A családi otthonteremtési kedvezménnyel megvásárolt, felépített lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont.
 • Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • Ha a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével új lakást épít, vagy vásárol, a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásban - a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

Lakáscélra vonatkozó további szabályok:

 • A támogatással érintett lakásnak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie. A lakhatási igényekre való alkalmasságot helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgálja meg a Bank. Amennyiben a helyszíni szemle során a Bank megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, úgy az igénylőnek a Bank részére statikai szakvélemény benyújtásával szükséges igazolnia a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát.
 • Az ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jogot, vagy használati jogot alapítani. Amennyiben erre mégis sor kerül, úgy a támogatás összegét Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten szükséges visszafizetni.
 • Új lakás vásárlása esetén az eladó gazdálkodó szervezettel az igénylő nem lehet tulajdonosi kapcsolatban.
 • Új lakás építése esetén az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa.
 • Új lakás vásárlásnál a telekárat is tartalmazó vételár legfeljebb 10 százaléka fizethető készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettség az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára, vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíthető.

Lakóhely létesítési, bentlakási kötelezettség

A kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő vállalja, hogy ő és azon gyermeke, akire tekintettel a kedvezmény folyósításra kerül a kedvezmény folyósításától, építés esetén az utolsó részfolyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig - a kedvezménnyel érintett lakásban életvitelszerűen kíván tartózkodni. Valamennyi támogatott személynek, továbbá az együttköltözőknek (gyermekeknek) a célingatlanban lakóhelyet (állandó lakcím) kell létesítenie és azt a folyósítást követő, építés esetén az utolsó részfolyósítást követő 90 napon belül - lakcímkártyával - igazolnia kell a Bank részére.

A kedvezménnyel finanszírozott lakóingatlanra a Magyar Állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre:

 • új lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötését követő
 • új lakás építése esetén a munkálatok idejére és
  • a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét, vagy
  • egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását követő,

10 évig terjedő időszakra.

A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy a kedvezményen és – amennyiben EBH lakáshitelt is igénybe vesz, az EBH lakáscélú kölcsönön kívül – saját erejét a lakás vásárlására / építésére már felhasználta.

A folyósítás:

 • Lakásvásárlás esetén egy összegben történik az eladó adásvételi szerződésben megjelölt számlájára az önerő és a vásárláshoz felhasznált egyéb források igazolt felhasználását követően.
 • Lakásépítés esetén szakaszosan, készültségi fokkal arányosan, utólagosan az építtető bankszámlájára történik. A kedvezmény utolsó 10%-ának folyósítására a támogatott cél megvalósulását követően, a jogerős használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány Bank részére történő benyújtását követően kerül sor.
 • A Bank lakásépítés esetén a kedvezmény folyósítását megelőzően a helyszínen ellenőrzi a készültségi fok és a készültségi fokkal arányos számlabenyújtási kötelezettség feltételeinek teljesítését.

Amennyiben az építtető igénylő vagy támogatott személy a kedvezménnyel kapcsolatos ügyintézéssel mást hatalmaz meg, úgy a kedvezmény folyósítása csak a használatbavételi engedély bemutatását követően, egy összegben történhet.A kedvezmény iránti kérelem benyújtásának határideje:

A kedvezmény iránti kérelmet

 • új lakás vásárlása esetén: a végleges adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül,
 • új lakás építése esetén: a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően, vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően

lehet benyújtani a Bankhoz.

Kérjük, a fenti időpontokra legyen különösen figyelemmel, mivel ha a kérelmező ezen időpontig nem élt a kedvezmény igénylésének lehetőségével, erre később már nem tarthat igényt.

Tulajdonszerzés a kedvezménnyel finanszírozott lakóingatlanban:

 • A családi otthonteremtési kedvezménnyel megvásárolt, felépített lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont.
 • Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • Ha a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével új lakást épít, vagy vásárol, a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásban - a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

Lakáscélra vonatkozó további szabályok:

 • A támogatással érintett lakásnak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie. A lakhatási igényekre való alkalmasságot helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgálja meg a Bank. Amennyiben a helyszíni szemle során a Bank megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, úgy az igénylőnek a Bank részére statikai szakvélemény benyújtásával szükséges igazolnia a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát.
 • Az ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jogot, vagy használati jogot alapítani. Amennyiben erre mégis sor kerül, úgy a támogatás összegét Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten szükséges visszafizetni.
 • Új lakás vásárlása esetén az eladó gazdálkodó szervezettel az igénylő nem lehet tulajdonosi kapcsolatban.
 • Új lakás építése esetén az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa.
 • Új lakás vásárlásnál a telekárat is tartalmazó vételár legfeljebb 10 százaléka fizethető készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettség az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára, vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíthető.

Lakóhely létesítési, bentlakási kötelezettség

A kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő vállalja, hogy ő és azon gyermeke, akire tekintettel a kedvezmény folyósításra kerül a kedvezmény folyósításától, építés esetén az utolsó részfolyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig - a kedvezménnyel érintett lakásban életvitelszerűen kíván tartózkodni. Valamennyi támogatott személynek, továbbá az együttköltözőknek (gyermekeknek) a célingatlanban lakóhelyet (állandó lakcím) kell létesítenie és azt a folyósítást követő, építés esetén az utolsó részfolyósítást követő 90 napon belül - lakcímkártyával - igazolnia kell a Bank részére.

Új lakás vásárlása esetén a kedvezmény folyósítása előtt a támogatott személynek az adásvételi szerződésben szereplő teljes (általános forgalmi adó és telekár összegét is tartalmazó) vételárról számlát kell bemutatni a Bank részére.

Lakásépítés esetén a támogatott személynek a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően be kell mutatnia az adott készültségi foknak megfelelő, a Bank által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számlákat. A számlákat anyag és szolgáltatás igénybe vétele szerint külön bontásban szükséges benyújtani a könnyebb ellenőrizhetőség érdekében.

Lakásépítésnél azok a számlák fogadhatóak el, amelyek az építési engedély, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentését legfeljebb hat hónappal megelőzően kerültek kiállításra.

A számlakibocsátójának működő adóalanyként szerepelni kell az állami adóhatóság (NAV) nyilvántartásában. Ennek hiányában az állami adóhatóságnak a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolnia szükséges.

A kedvezmény igénylés folyamata a kérelem benyújtásával indul. A kérelem mellé benyújtandó dokumentumok listáját hitelezési tanácsadóinktól kérheti el bankfiókjainkban, részletes tanácsadást követően.

Az összes szükséges dokumentum benyújtását követően megtörténik a kedvezménnyel érintett ingatlan értékbecslése, valamint lakásépítés finanszírozása esetén a műszaki szakértés – az első számlavizsgálat –, melynek során meghatározásra kerül az építkezés Bank által elfogadott bekerülési költsége.

Lakásépítés esetén a támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a Bank elfogadja.

A Bank a kedvezmény nyújtását nem tagadhatja meg, ha az igénylő a személyi és egyéb feltételeknek megfelel és a lakáscélját - a Bank számára bizonyíthatóan - kölcsön igénybevétele nélkül meg tudja valósítani. Amennyiben lakáscélját az igénylő kölcsön igénybevételével tudja megvalósítani, úgy a kedvezménye abban az esetben igényelhető, ha a Bank az igénylőt az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősíti.

A kérelem engedélyezése esetén a kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötésére kerül sor.

A fedezetül felajánlott ingatlanra – mely minden esetben a kedvezménnyel érintett ingatlan – a Magyar Állam javára alapított jelzálogjog bejegyzése, valamint a kedvezmény igénybevételéről szóló szerződésben foglalt egyéb folyósítási feltételek (számlanyitás, vagyonbiztosítás, lakásvásárlás esetén önerő megfizetése, lakásépítés esetén a saját erő beépítése, készültségi fok arányos számlabenyújtási kötelezettség teljesítése, stb.) teljesítését követően kerül sor a kedvezmény folyósítására.

A kedvezmény folyósítását megelőzően, valamint folyósítását követően többféle költség is felmerül.

Ingatlan vásárlása esetén pl.: adásvételi szerződést kell kötni, melynek ügyvédi munkadíja általában a vételár 0,5-1,5%-a. Lakásépítésnél építési engedélyezési tervet kell készíteni, és ez alapján igényelni az építési engedélyt az illetékes hatóságtól, mely szintén pénzbe kerül. A kedvezménnyel érintett ingatlan tulajdoni lapjait be kell szerezni, ezt kérésére Bankunk is megteszi.

A kedvezmény önálló - EBH Zrt.-től igényelt lakáscélú hitel kapcsolódása nélküli igénylése esetén a kedvezmény bírálatáért díjat kell fizetni. A bírálati díj a kedvezmény összegének 1,5%-a, max. 30.000 Ft és a kérelem benyújtásakor fizetendő. A bírálati díj nem tartalmazza az értékbecslés és a helyszíni szemle díját.

A fedezetül felajánlott ingatlanokat fel kell becsültetni, illetve építés esetén műszaki szakértésre is szükség van.

Az értékbecslést és a műszaki szakértést a Bank által kijelölt szakértők végzik el. A szakértői díjakat az Ügyfelek közvetlenül fizetik a szakértők részére. A díjak a szakvélemény elkészítését megelőzően előre esedékesek, az Ügyfelek a szakvélemény megrendelését követően átutalással fizetik meg.

Az értékbecslés, műszaki szakértés, számlaellenőrzés érvényes díjait a Bank a mindenkor hatályos Hirdetményben teszi közzé.

A kedvezmény folyósításának egyik feltétele egy lakossági bankszámla megnyitása Bankunknál, melyre a kedvezmény folyósítása megtörténik. A bankszámlának havi számlavezetési díja van. (A Bankunk által kínált lakossági bankszámlákról itt tájékozódhat.

A kedvezménnyel megszerzett, feléíptett ingatlanra vonatkozóan a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie, melynek díja szintén a támogatott személyt terheli. (A Bankunknál elérhető lakás és egyéb biztosítási termékekről itt tájékozódhat.

A fiatal házaspár gyermekvállalásának teljesítésére előírt határidő:

 • egy gyermek vállalása esetén: 4 év,
 • két gyermek vállalása esetén: 8 év,
 • amennyiben a fiatal házaspár a 10 M Ft kedvezményt igényli, úgy a vállalt gyermekszámtól függetlenül a vállalási határidő 10 év

A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt lakás

 • vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától,
 • lakásépítésnél a használatbavételi engedély, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténte napjától

kell számítani.

A gyermekvállalás teljesíthető:

 • gyermekszületéssel,
 • örökbefogadással,
 • bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermekkel.

A gyermekvállalásra vonatkozó határidő a várandósság végéig meghosszabbodik, ha a fiatal házaspár a várandósság tényét orvosi bizonyítvánnyal a vállalási határidő lejártáig a Banknak igazolja.

Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és a gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a Bank részére a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő lejárta előtt bemutatja, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő kettő évvel meghosszabbodik.

Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalásra a támogatási szerződésben meghatározott határidőig a gyermekvállalását nem vagy csak részben teljesíti, úgy az igénybe vett kedvezmény összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó kedvezmény összegével a támogatás folyósításának napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal, a három gyermekre igényelt kedvezmény esetében a Ptk. szerinti késedelmi kamat ötszörösével növelten - a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül - vissza kell fizetni. Ha a 24. hetet betöltött magzat halva születik, a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni.

Az új lakás vásárlásra, építésére igényelt Családi otthonteremtési kedvezmény, megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény mellé, azzal egyidejűleg igényelhető Adó-visszatérítési támogatás, valamint Többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott lakáshitele.

További információk

Ha szeretne közvetlenül is érdeklődni a finanszírozási lehetőségekről, várjuk hívását a +36 1 298 0222 Erste TeleBank számon.
A banki hiteltermékekkel kapcsolatos további termékleírásokat és összehasonlítást segítő alkalmazásokat talál a Magyar Nemzeti Bank alábbi weboldalain:

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing

Hitelválasztó program