Lakásépítési támogatás

2015.07.01-től a lakásépítési támogatás iránti kérelem nem nyújtható be, ez alól a később született gyermek után járó utólagos lakásépítési támogatás kivétel, mely továbbra is igényelhető.

A 256/2011. Korm. rendelet szerinti lakásépítési támogatást a jogszabályban rögzített feltételek teljesülése esetén az arra jogosult támogatott személyek vehetik igénybe azzal, hogy ezen támogatás iránti kérelem – a később született gyermek után járó támogatás kivételével – utolsó alkalommal 2015.06.30-án nyújtható be.

Lakásépítési támogatást az arra jogosult támogatott személyek igényelhetik:

 • új lakás vásárlására,
 • új lakás építésére, valamint
 • a később született gyermek után utólagos támogatásként.

Lakásépítési támogatásra vonatkozó további infomációk

A lakásépítési támogatás kizárólag új lakás finanszírozására igényelhető a 256/2011. Korm. rendelet alapján, ennek megfelelően:

 • Új lakás vásárlására vagy építésére 2015.06.30-ig 
  Lakásépítési támogatás a Magyarország területén 2008. június 30-át követően kiadott:
  • építési engedéllyel rendelkező új lakás építéséhez, mely a kérelem benyújtásakor még nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel/ használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal, vagy
  • a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában már használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, értékesítés céljából épült új lakás vásárlásához vehető igénybe.
  • A támogatás nem igényelhető üdülő, hétvégi ház, továbbá iroda és üzlethelyiség megvásárlására/ építésére.
 • Később született gyermek után 2015.06.30 után is: 
  Ezen támogatás akkor vehető igénybe, ha a támogatott személy új lakás vásárlására vagy építésére lakáscélú kölcsönt, valamint a 256/2011. Korm.rend. szerinti lakásépítési támogatást már igénybe vette. A később született gyermek után igényelhető támogatás ezen új lakás vásárlására vagy építésére folyósított hitel még fennálló tartozásának csökkentésére (előtörlesztésére) fordítható abban az esetben, ha a kölcsön nem került felmondásra. A támogatás munkáltatói és önkormányzati kölcsön előtörlesztésére nem vehető igénybe. Amennyiben a később született gyermek után a támogatást:
  • lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül,
  • lakásépítés esetén a használatbavételi engedély kiadása előtt
  igénylik, a támogatás a bekerülési költség megfizetésére is felhasználható.

  Új lakásnak tekinthető a meglévő épület, épületrész átalakítása kivételével:
  • Az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, vagy emeletráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint (OTÉK) megfelelő lakóegység, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal (továbbiakban együtt: használatbavételi engedély) igazolandó használatbavétel tudomásulvételi eljárásra köteles.
  • Új lakás továbbá az a lakás, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és
   • amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy
   • amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó.
  Amennyiben használatbavételi engedéllyel rendelkező lakás tulajdonjoga kerül átruházásra és az eladó nem foglalkozik ingatlanforgalmazással– azaz az ingatlan nem értékesítés céljára épült –, az új tulajdonost a lakásépítési támogatás nem illeti meg.
 • Lakásépítési támogatás (igényelhető: 2015.06.30-ig): 
  amikor a támogatott személyek meglévő gyermeke(ik) után vesznek igénybe támogatást.
 • Megelőlegezett lakásépítési támogatás (igényelhető: 2015.06.30-ig): 
  amikor a fiatal házaspár igénylők az általuk vállalt gyermek(ek) után vesznek igénybe támogatást.
 • Később született gyermek után igényelhető, utólagos lakásépítési támogatás (igényelhető 2015.06.30. után is): 
  a lakásépítési támogatást korábban született gyermeke után igénybevevő a később született gyermeke után is igényelheti, a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában érvényes összegben és – a gyermekek számától és a lakás hasznos alapterületétől eltekintve – feltételek szerint.

A lakásépítési támogatást – a később született gyermek után járó utólagos támogatás kivételével 2015.06.30-ig – azon támogatott személyek igényelhetik, akik megfelelnek a 256/2011 Korm.rend. által előírt személyi és egyéb feltételeknek, és akikkel a Bank a lakásépítési támogatás nyújtására szerződést köt. Az igénylő házastársa, élettársa szintén a támogatás igénylője.

 • Megelőlegezett lakásépítési támogatást kizárólag olyan fiatal házaspár igényelhet, ahol a lakásépítési támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában egyik fél sem töltötte be a 40. életévét.
 • Lakásépítési támogatást igényelhetnek életkoruktól függetlenül a házaspárok, élettársak, továbbá gyermekét nevelő személy.
 • Magyar állampolgár mellett az alábbi nem magyar állampolgár részesülhet lakásépítési támogatásban/ megelőlegezett lakásépítési támogatásban:
  • azon EU tagállam állampolgára, aki megfelel a 256/2011 Korm.rend. szerinti, vele szemben támasztott követelményeknek.
  • Külföldi, harmadik országbeli bevándorolt vagy letelepedett jogállású külföldi személy, aki megfelel a 256/2011 Korm.rend. szerinti, vele szemben támasztott követelményeknek.
  • A lakásépítési támogatás igénybevételéhez a nem magyar állampolgár igénylő köteles – a menekült, oltalmazott vagy EU állampolgár igénylő kivételével – a származási országának ingatlan-nyilvántartásért felelős szerve által kiállított:
   • az ország egész közigazgatási területére,
   • tagállamok esetén a tagállam,
   • szövetségi államok esetén a szövetségi állam közigazgatási területére vonatkozó
   hivatalos iratot és annak hiteles magyar nyelvű fordítását bemutatni a hitelintézetnek, amellyel igazolja, hogy saját magának, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának, gyermekének és az együttköltöző családtagnak származási országában lakástulajdona nincs.

A támogatásra vonatkozó jogosultságot a Bank a kérelem benyújtásakor fennálló körülmények alapján állapítja meg, és az alábbi feltételeknek való megfelelést minden esetben vizsgálja:
A támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje – a később született gyermek után igényelhető utólagos támogatás kivételével – 2015.06.30-ig és

 • új lakás vásárlása esetén: a végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül;
 • új lakás építése esetén: a használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt. 2015.07.01-jét követően a támogatás igénybevételéről szóló szerződés megkötésének feltétele, hogy az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a Bank elfogadja.

Kérjük, a fenti időpontokra legyen különösen figyelemmel, mivel ha a kérelmező ezen időpontig nem élt a támogatás igénylésének lehetőségével, erre később már nem tarthat igényt.

 • A támogatás meglévő és vállalt gyermek után igényelhető úgy, hogy a gyermekszám:
  • kizárólag meglévő gyermek után történő igénylés esetén a támogatás iránti kérelem benyújtásakor,
  • ha gyermekvállalás is történik, a vállalási idő végén
  legalább a kettőt elérje.
 • Tulajdonszerzés a támogatással finanszírozott lakóingatlanban:
  • A támogatott személy(ek)nek, azaz az igénylőknek a célingatlanban min. 50 %-os tulajdoni hányaddal rendelkezni(ük) úgy, hogy valamennyi támogatott személy tulajdonjogot szerez. Házaspár/ élettárs igénylők esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie/ tulajdonjogot kell szereznie.
  • A lakásban az igénylőkön kívül kizárólag az általuk eltartott gyermek szerezhet tulajdont.
  • A támogatással érintett ingatlanon haszonélvezeti jog nem alapítható.
 • Az igénylő – házastársak/ élettársak esetén legalább az egyikük – legalább 180 napja folyamatosan biztosított, melyet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 15 napnál nem régebbi igazolásával szükséges igazolni.
 • Az igénylők mindegyike köztartozásmentes adózó, melyet az igénylők NAV által kiállított 15 napnál nem régebbi együttes nemleges adóigazolással, vagy a NAV holnapján történő regisztráció útján igazolhatnak.
 • Megelőlegezett lakásépítési támogatás igénylése esetén az igénylőnek a Kincstár által kiállított igazolással szükséges alátámasztani, hogy lakásépítési kedvezményt megelőlegező kölcsönszerződéssel nem rendelkezik.
 • Lakásvásárlás esetén az eladó az igénylőnek nem lehet a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa. (Közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.)
  Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, vagy egyéni vállalkozó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Lakásvásárlás esetén a vételár önerő részét arra a bankszámlára kell teljesíteni, melyet az eladó az adásvételi szerződésben megjelölt: ez lehet az eladó saját bankszámlája, ügyvédi letéti számla, vagy akár az eladó hitelszámlája is. Ezen szabály alól maximum a teljes vételár 10%-ig terjedő önerő összege kivételével, mely akár készpénzben is teljesíthető.
 • A lakásépítési támogatás akkor igényelhető, ha:
  • az igénylőnek, az igénylő házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjainak:
   • lakástulajdona nincs,
   • állandó lakáshasználati joga nincs,
   • önkormányzati tulajdonban lévő, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingbe vett lakása nincs;
   • a fentiek szerinti jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelmünk nincs folyamatban, továbbá
   • gazdasági társaság tagja által a társaság részére vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott, valamint az építési és használatbavételi (fennmaradási) engedélyben meghatározott céltól, vagy a rendeltetésétől tartósan eltérő célra használt lakása nincs.
  • Kivételek a fentiek alól, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának és gyermekének, valamint az együttköltöző családtagjainak:
   • együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, vagy
   • a tulajdonában lévő lakása lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, vagy
   • a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik;
   • lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező lakás.
 • Az igénylő(k)nek és az együtt költöző(k)nek a bekerülési költség vagy a vételár kiegyenlítésére fel kell használnia a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakásnak, illetve tulajdoni hányadnak az eladási árát, mely csökkenhető a következőkkel:
  • Az értékesített lakást terhelő és igazoltan visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatással.
  • A végtörlesztett lakáscélú hitelintézeti kölcsön összegével, ha a kölcsön célja az értékesített lakás vásárlása vagy építése volt, és a kölcsön biztosítékául az értékesített lakás (is) szolgált.
  • A számlával igazolt ingatlan-közvetítői jutalék összegével.
  • Lakásépítésre igényelt támogatás esetén: a támogatási szerződés megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakás/ tulajdoni hányad értékesítésével egyidejűleg vagy azt követően vásárolt és az építkezés helyszínéül szolgáló építési telek ÁFA-t tartalmazó vételárával.
  • A támogatással vásárolni kívánt lakás telekárat is tartalmazó vételárának legfeljebb 10%-ával, ha ezen összeg kifizetése – adásvételi szerződéssel igazoltan – a korábbi lakás eladását bejegyző földhivatali határozat kiadásának időpontját legfeljebb 120 nappal előzi meg.
  • Olyan, 2009.07.01-jét követően kiállított számlával, vagy megkötött szerződéssel igazoltan kifizetett összeggel, amelyet az igénylő az általa vásárolni tervezett, de meg nem valósult lakásvásárlás céljából fizetett ki, ha az összeg az értékesítés céljára lakást építő gazdasági társaság bíróság által elrendelt felszámolásának teljes befejezését követően nem térült meg.

A támogatás igénybevétele számlabenyújtási kötelezettség teljesítéséhez kötött. Az igénybe vevő saját nevére kiállított számlákat kell benyújtani:

 • Új lakás építése esetén: a Bank által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról. Használatbavételi engedéllyel nem rendelkező lakás vásárlása és annak befejezése esetén (szerkezetkész vásárlás és továbbépítés) ezen belül az előző építtető nevére a szerkezetkész lakás vételárának 70%-a erejéig az előző építtető nevére kiállított számlákat is be kell nyújtani. Az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően és a használatbavételi engedélyt megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Új lakás vásárlása esetén: az adásvételi szerződésben szereplő teljes (általános forgalmi adó és telekár összegét is tartalmazó) vételárról. Az adásvételi szerződésben és a számlában a vételár megbontandó a telek és a lakás árára, valamint bruttó-nettó módon is.
 • Hatósági árverésen vásárolt lakás esetén, továbbá új lakás építése esetén bontott anyag felhasználásakor, valamint új lakás építése esetén amennyiben a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján természetbeni juttatásban részesül, az előzőek szerinti számla benyújtási kötelezettség csökkenthető.

Szakaszos folyósítású, építésre nyújtott támogatás esetén a számlabenyújtási kötelezettséget minden részfolyósítás előtt készültségi fok arányosan , új lakás vásárlására nyújtott támogatás esetén a számlabenyújtási kötelezettséget a támogatás egyösszegű folyósítását megelőzően szükséges teljesíteni.

A támogatás igénybevételéhez a költségek igazolásaként bemutatott számlát a Bank akkor fogadja el, ha a kibocsátó a számla Banknál történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban szerepel, vagy a NAV külön igazolása rendelkezésre áll a számlakibocsátó adóalanyiságáról.

A támogatott személy köteles a költségek igazolásaként bemutatott számlákat az adásvételi szerződés megkötése, illetve építés esetén a használatbavételi engedély kiadása évének utolsó napjától számított öt évig megőrizni.

A támogatás összege az alábbiaktól függ:

 • a vállalt és a meglévő gyermekek együttes számától (kettő vagy több), ide nem értve azon gyermeket, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vettek igénybe,
 • a támogatással finanszírozott lakóingatlan hasznos alapterületétől (60-160 m2 között),
 • a támogatással finanszírozott lakóingatlan energetikai besorolásától (B vagy annál jobb).

A támogatás összege 800.000 Ft és 3.250.000 Ft közötti összeg lehet, az alábbi táblázat szerint.

energetikai besorolás

lakás hasznos alapterülete (m2)

2 gyermek*

lakás hasznos alapterülete (m2)

3 gyermek*

lakás hasznos alapterülete (m2)

4 vagy több gyermek *

B

60-75

75,01-90

90,01-160

800 000 Ft

1 000 000 Ft

1 300 000 Ft

75-80

85,01-100

100,01-160

1 200 000 Ft

1 500 000 Ft

2 000 000 Ft

80-95

95,01-110

110,01-160

1 600 000 Ft

2 000 000 Ft

2 500 000 Ft

A

60-75

75,01-90

90,01-160

880 000 Ft

1 100 000 Ft

1 430 000 Ft

75-80

85,01-100

100,01-160

1 320 000 Ft

1 650 000 Ft

2 200 000 Ft

80-95

95,01-110

110,01-160

1 760 000 Ft

2 200 000 Ft

2 750 000 Ft

A+

60-75

75,01-90

90,01-160

960 000 Ft

1 200 000 Ft

1 560 000 Ft

75-80

85,01-100

100,01-160

1 440 000 Ft

1 800 000 Ft

2 400 000 Ft

80-95

95,01-110

110,01-160

1 920 000 Ft

2 400 000 Ft

3 000 000 Ft

alacsony energiafogyasztású lakás**

60-75

75,01-90

90,01-160

1 040 000 Ft

1 300 000 Ft

1 690 000 Ft

75-80

85,01-100

100,01-160

1 560 000 Ft

1 950 000 Ft

2 600 000 Ft

80-95

95,01-110

110,01-160

2 080 000 Ft

2 600 000 Ft

3 250 000 Ft

*vállalt és meglévő, eltartott gyermekek száma összesen
**alacsony energiafogyasztású az olyan lakás, melynek fajlagos primer energiafogyasztása fűtésre legfeljebb 25 kWh/m2 év

Később született gyermek után igényelt támogatás összege gyermekenként 400.000 Ft.

A támogatással finanszírozott lakóingatlanra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre:

 • új lakás építése esetén az építkezés idejére és a használatbavételi engedély megadását követő,
 • új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő,
 • később született gyermek után igényelt utólagos támogatás esetén a lakásépítési támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötésének időpontjától számítva

10 évig terjedő időszakra.

A támogatás folyósítását megelőzően, valamint folyósítását követően többféle költség is felmerül.

Ingatlan vásárlása esetén pl.: adásvételi szerződést kell kötni, melynek ügyvédi munkadíja általában a vételár 0,5-1,5%-a. Új lakás építése esetén építési engedélyezési tervet kell készíteni, és ez alapján igényelni az építési engedélyt az illetékes hatóságtól, mely szintén pénzbe kerül.

A támogatással érintett ingatlan tulajdoni lapjait be kell szerezni, ezt kérésére Bankunk is megteszi.

A támogatás önálló igénylése esetén, EBH Zrt.-től igényelt lakáscélú hitel kapcsolódása nélkül a támogatás bírálatáért felszámított kezelési díjat a kérelem benyújtásakor szükséges megfizetni, mely a támogatás összegének 1,5%-a, max. 30.000 Ft, és az értékbecslés és a helyszíni szemle díját nem tartalmazza.

A fedezetül felajánlott ingatlanokat fel kell becsültetni, melynek költsége ingatlanonként jelenleg 30.000 Ft, illetve ha építési engedélyköteles munka kerül finanszírozásra, akkor az építési költségvetés alapján műszaki szakértésre is szükség van, melynek díja 17.500 Ft/db, mely tartalmazza a 256/2011. Korm.rend. szerinti számlavizsgálat 2.500 Ft-os díját is. Értékbecslés műszaki szakértéssel díja 40.000 Ft/db, mely tartalmazza a 256/2011. Korm.rend. szerinti számlavizsgálat 2.500 Ft-os díját is. Amennyiben a számlavizsgálatra önállóan, pótlólagosan kerül sor, úgy a Bank alkalmanként kizárólag 2500 Ft-os díjtételt számít fel. Az értékbecslést és a műszaki szakértést a Bank által kijelölt szakértők végzik el. A szakértői díjakat az Ügyfelek közvetlenül fizetik a szakértők részére. A díjak a szakvélemény elkészítését megelőzően előre esedékesek, az Ügyfelek a szakvélemény megrendelését követően átutalással fizetik meg.

Az érvényben lévő díjak és jutalékok mértékét a Bank a mindenkor hatályos Hirdetményben teszi közzé.

A támogatás folyósításának egyik feltétele egy lakossági bankszámla megnyitása Bankunknál, melyre a támogatás folyósítása megtörténik., A bankszámlának havi számlavezetési díja van. (A Bankunk által kínált lakossági bankszámlákról itt tájékozódhat.

Ezen túlmenően a fedezetül felajánlott ingatlanokra lakásbiztosítást szükséges kötni, melynek díja szintén az igénylőt terheli. (A Bankunknál elérhető lakás és egyéb biztosítási termékekről itt tájékozódhat.

A támogatás igénylés folyamata a kérelem benyújtásával indul. A kérelem mellé benyújtandó dokumentumok listáját hitelezési tanácsadóinktól kérheti el bankfiókjainkban, részletes tanácsadást követően.

Az összes szükséges dokumentum benyújtását követően megtörténik a támogatással érintett ingatlan értékbecslése, valamint építés finanszírozása esetén a műszaki szakértés – és amennyiben az építkezés már megkezdődött az első számlavizsgálat –, melynek során meghatározásra kerül az építkezés Bank által elfogadott bekerülési költsége.

A Bank a családok otthonteremtési kedvezménye nyújtását nem tagadhatja meg, ha az igénylő a személyi és egyéb feltételeknek megfelel és a lakáscélját - a Bank számára bizonyíthatóan - kölcsön igénybevétele nélkül meg tudja valósítani. Amennyiben lakáscélját az igénylő kölcsön igénybevételével tudja megvalósítani, úgy a családok otthonteremtési kedvezménye abban az esetben igényelhető, ha a Bank az igénylőt az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősíti.

A kérelem engedélyezése esetén támogatási szerződés megkötésére kerül sor.

A fedezetül felajánlott ingatlanra – mely minden esetben a támogatással érintett ingatlan – az állam javára alapított jelzálogjog bejegyzése, valamint a támogatási szerződésben foglalt egyéb folyósítási feltételek (számlanyitás, vagyonbiztosítás, lakásvásárlás esetén önerő megfizetése, építkezés esetén a saját erő beépítése, készültségi fok arányos számlabenyújtási kötelezettség teljesítése, stb.) teljesítését követően kerül sor a támogatás folyósítására.

Optimális esetben a teljes folyamat 2-4 hét alatt lezajlik.

A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy a lakásépítési támogatáson és – amennyiben EBH lakáshitelt is igénybe vesz, az EBH lakáscélú kölcsönön kívül – saját erejét a lakás építésére/ vásárlására már felhasználta. A folyósítás:

 • Lakásvásárlás esetén egy összegben történik az eladó adásvételi szerződésben megjelölt számlájára az önerő és a vásárláshoz felhasznált egyéb források igazolt felhasználását követően.
 • Lakásépítés esetén szakaszosan, készültségi fokkal arányosan, utólagosan az építő vagy az építtető bankszámlájára történik. A támogatás utolsó 10%-ának folyósítására a támogatott cél megvalósulását követően, a jogerős használatbavételi engedély benyújtását követően kerül sor. A Bank új lakás építése esetén a lakásépítési támogatás folyósítását megelőzően a helyszínen ellenőrzi a készültségi fok és a készültségi fok arányos számlabenyújtási kötelezettség feltételeinek teljesítését.
 • Amennyiben az építtető igénylő vagy támogatott személy a lakásépítési támogatással kapcsolatos ügyintézéssel mást hatalmaz meg, úgy a támogatás folyósítása csak a használatbavételi engedély bemutatását követően, egy összegben történhet.

A fiatal házaspár gyermekvállalásának teljesítésére előírt határidő:

 • egy gyermek vállalása esetén: 4 év,
 • két gyermek vállalása esetén: 8 év.

A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt új lakás építésénél a használatbavételi engedély kiadásának napjától, új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától kell számítani.

A gyermekvállalásra vonatkozó határidő a terhesség időszakára egyszer meghosszabbodik, ha a fiatal házaspár a terhességet orvosi bizonyítvánnyal a vállalási határidő lejártáig a hitelintézetnek igazolja.

Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és a gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a Bank részére a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő lejárta előtt bemutatja, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő kettő évvel meghosszabbodik.

Ha a gyermekvállalás nem vagy akár csak részben nem teljesül, a fiatal házaspárnak visszafizetési kötelezettsége keletkezik. Ha a vállalási idő végén:

 • a meglévő gyermekeinek száma kettőnél kevesebb, az igénybevett lakásépítési támogatás teljes összegét, a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül,
 • a meglévő gyermekeinek száma legalább kettő, azonban a gyermekvállalás így sem teljesült teljes mértékben, az igénybevett lakásépítési támogatás összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó lakásépítési támogatás összegével a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül,

az igénybevétel napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten - 60 napon belül - vissza kell fizetni.

A gyermekvállalás teljesíthető:

 • gyermekszületéssel,
 • örökbefogadással,
 • bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermek esetében.

Amennyiben a házaspár vállalt gyermeke után:

 • családtámogatási ellátást vesz igénybe, a Bank felé bejelentési kötelezettsége sem lesz a gyermekvállalás teljesítése esetén, arról a Kincstár intézkedik. A Kincstár értesítése alapján a Bank írásban megkeresi a támogatott személyeket, és felhívja a gyermek adóazonosító jelének (adóigazolvány), valamint születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának Bank részére történő bemutatására, mely adatokat a Kincstár részére szükséges átadni.
 • nem igényelt családtámogatási ellátást, akkor – a kiállítást követő 60 napon belül – a gyermekvállalás teljesítését igazoló okiratot (születési anyakönyvi kivonat és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) és a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolványát köteles a Bank részére bemutatni.

Ha a lakásépítési támogatásról szóló támogatási szerződésben vállalt gyermek azért nem születik meg, mert:

 1. a házastársak egyike elhunyt, vagy
 2. a gyermek megszületését a házastársak egyikének a lakásépítési támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését követően megváltozott munkaképességű személlyé válása következtében nem vállalták, vagy
 3. a gyermek a terhesség 24. betöltött hetét követően halva születik, vagy
 4. a vállalt első gyermek (két gyermek vállalása esetén):
  • a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. mellékletében K), L), M) vagy N) 1. betű- és számjellel megjelölt fogyatékossága fennáll, vagy
  • 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. mellékletében P) betűjellel megjelölt többszörös és összetett betegségben szenved, és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik K), L), M) vagy N) 1. betű- és számjellel megjelölt fogyatékosság,
  az állam a támogatott személynek a Bankhoz benyújtott kérelemére a gyermekvállalást teljesítettnek tekinti.

Ha az igénylő házaspár elmulasztja a bejelentési határidőt, a vállalt gyermek után igénybevett lakásépítési támogatás teljes összegét, az igénybevétel napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten - 60 napon belül - vissza kell fizetnie.

Amennyiben a fiatal házaspár a gyermekvállalását az alábbi okok miatt nem teljesíti, kizárólag a megelőlegezett lakásépítési támogatás összegét kell visszafizetniük a Bankon keresztül (Ptk. kamat nélkül):

 • A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet szerinti maximális alkalommal emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban (továbbiakban: reprodukciós eljárás) részt vett. Jelenleg kizárólag a társadalombiztosítás keretén belül finanszírozott reprodukciós eljárások vehetőek figyelembe, az igénylők által önköltségesen finanszírozottak nem.
  vagy
 • A fiatal házaspárral szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, azaz nem végezhető el vagy nem folytatható a reprodukciós beavatkozás.

Kizárólag a megelőlegezett kedvezményt kell egyösszegben, Ptk. kamat nélkül visszafizetni abban az esetben, ha a következő feltételek mindegyike fennáll:

 1. Az előző pontban részletezett esetekben (max. számú TB által finanszírozott emberi reprodukciós eljáráson történő részvétel, vagy azt kizáró ok),
 2. Az emberi reprodukciós eljárást végző intézet igazolást állít ki, mely tartalmazza:
  • az igénylő azonosításához szükséges adatokat (név, születési dátum, anyja neve)
  • a maximális számú reprodukciós eljárásban történő részvétel esetén ennek tényét (49/1997. (XII. 17.) NM rendelet szerinti maximális alkalommal emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban vett részt),
  • kizáró ok felmerülése esetén a kizáró ok felmerülésének tényét (30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel) és annak megállapításának első időpontját,
  • az igazoláson semmilyen egészségügyi adat, kórelőzmény nem tüntethető fel.

A Bank csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a megelőlegezett kedvezmény igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a kizáró ok megállapításának első időpontját.

Igazolás benyújtásának határideje a Bank részére: A reprodukciós eljárást végző intézmény által kiállított igazolás keltétől számított 60 napon belül, ha a gyermekvállalási idő az igazolás keltétől számított 60 napon belül lejár, abban az esetben legkésőbb a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltéig.

Ha a fiatal házaspár az igazolást a fenti határidőn túl nyújtja be, úgy a bejelentéstől számított 60 napon belül a Bankon keresztül köteles visszafizetni az igazolás kiállítása és a bejelentés időpontja közötti időszakra számított Ptk. szerinti kamatot.