Deviza átutalások

Ismerje meg az Erste Bank által nyújtott devizaátutalás típusokat!

Segítünk eligazodni az átutalások között!

Használja kalkulátorunkat, mely alapján könnyebb eligazodni, melyik átutalási formában fog tranzakciót indítani!

Mi az a SEPA-átutalás (SEPA Credit Transfer)?

Az Egységes Euro-Pénzforgalmi Övezet tagországai közötti euró (EUR) devizanemben teljesített átutalások:

 • Egységes Euro-Pénzforgalmi Övezet vagyis a SEPA (Single Euro Payments Area)
 • nem sürgősséggel indított.

Jogszabályi háttér:

Az EU tagországain belül az EUR devizanemű átutalások csak SEPA átutalásként teljesíthetők uniós szintű jogszabályi előírás alapján (kivétel: sürgősséggel indított megbízások). Egyéb SEPA tagországokba irányuló, a SEPA átutalás feltételeinek megfelelő átutalási megbízásokat a Bank automatikusan SEPA átutalásként teljesíti.

 • SEPA tagországok: az EU tagországai, valamint Izland, Norvégia, Lichtenstein, Svájc, Monaco és San Marino, Vatikán, Andorra, Egyesült Királyság.
 • SEPA átutalás feltétele: az indító és a kedvezményezett fél bankja egyaránt tagja legyen a SEPA átutalási rendszernek.

A SEPA átutalás kötelező adattartalma:

 • Kedvezményezett ügyfél IBAN formátumú nemzetközi számlaszáma: A Bank a megadott IBAN szám alapján hozzárendeli a megbízáshoz kedvezményezett számlavezető bankját azonosító BIC (SWIFT) kódot. SEPA átutalások esetén a BIC-et akkor sem szükséges megadni az átutalási megbízáson, ha egyébként ismert, mivel azt az IBAN alapján a bank megállapítja, és feltünteti a továbbított megbízásban. Amennyiben a BIC (SWIFT) kód is megadásra kerül, és az nem egyezik meg az IBAN által megjelölt bank kódjával, akkor a Bank az indító fél által adott BIC (SWIFT) kódot figyelmen kívül hagyja.
 • Megosztott (SHA) költségviselés: Mind az indító, mind a kedvezményezett fél a saját bankja által felszámított jutalékot fizeti. A Bank az átutalásokat minden esetben SHA költségviseléssel teljesíti, abban az esetben is, ha ettől eltérő költségviselési mód kerül megadásra.

Mi az a T-napos átutalás?

Sürgős teljesítésre benyújtott konverzió nélküli EUR vagy USD átutalási megbízás, mely a megbízás beadása szerinti tárgynapon (T-napon) kerül teljesítésre.

A T-napos átutalás jellemzői:

 • Elektronikus ügyfélcsatornán keresztül sürgős teljesítéssel benyújtott megbízás.
 • Konverzió nélküli EUR vagy USD átutalási megbízás, vagyis a terhelendő számla devizaneme megegyezik a tranzakció devizanemével.
 • A megbízó számlájának terhelési értéknapja, és a kedvezményezett bankjának továbbított megbízásban feltüntetett teljesítési értéknap megegyezik a megbízás beadásának napjával (T-nap). A jóváírás időpontját befolyásolhatja a kedvezményezett számlavezető bankjának feldolgozási rendje.

Minden esetben SWIFT átutalásként teljesül (akkor is, ha megfelel a SEPA feltételeinek).

Mi az a Fit Payment?

Konverzió nélküli EUR átutalás az Erste Csoport tagbankjainál vezetett bankszámlák között. A megbízási feltételek teljesülése esetén a Bank automatikusan a Fit Payment kondícióit alkalmazza.

Fit Payment átutalás feltételei:

 • Az indító és a kedvezményezett fél bankja egyaránt az Erste Csoport tagbankja.
 • A tranzakció devizaneme EUR.
 • A Banknál vezetett számla vonatkozásában nem történik konverzió, vagyis kimenő átutalás esetén a terhelendő, beérkező átutalás esetén a jóváírandó számla devizaneme EUR.

Az Erste Csoport tagbankjai:

Egyéb fontos információk

Európán kívülre irányuló, illetve a nem EUR deviza átutalások esetében feltétlenül szükséges megadni a számlaszám mellett:

 • a kedvezményezett bank SWIFT (BIC) kódját, vagy
 • az adott országban használatos bankazonosítóját (pl. Fedwire, ABA number, CHIPS, Sortcode), ez a BIC-hez hasonlóan lehetővé teszi a bank egyértelmű címzését.

Ezek hiányában vagy nem megfelelő megadásuk esetén előfordulhat, hogy a partnerbank visszautasítja a megbízás teljesítését, vagy többletköltség felszámítása mellett teljesíti azt. Javasoljuk, hogy partnereiktől szíveskedjenek beszerezni ezeket az adatokat az átutalási megbízások elindítását megelőzően, illetve Önök is lássák el partnereiket ugyanezen adataikkal.

Erste Bank SWIFT (BIC) kódja: GIBAHUHB, 11 karakterű kód esetén: GIBAHUHBXXX.

Erste Banknál vezetett számlák IBAN számlaszámai megtalálhatóak a számlakivonaton és az elektronikus ügyfélcsatornák felületén is. Ennek az információnak a megadása partnereik számára fontos az átutalási megbízások problémamentes teljesítéséhez!

További információk a vonatkozó bankszámla ÁSZF-einkben és Hirdetményeinkben olvashatóak.

Fogalmak

IBAN: International Bank Account Number, azaz Nemzetközi Bankszámlaszám

A nemzetközi átutalások teljesítéséhez Európában és egyre több Európán kívüli országban is kötelező elvárás az IBAN használata. Enélkül az átutalási megbízást legtöbbször nem vagy esetleg csak késéssel, többletköltség felszámítása mellett teljesítik a bankok.

Az egyes országokban használt különböző IBAN formátumokról az alábbi dokumentumban található részletes leírás: https://www.swift.com/resource/iban-registry-pdf

 • Az IBAN számlaszám általánosan az ISO szabvány szerinti két betűből álló országkóddal kezdődik, majd két ellenőrző számjegy következik, ezután pedig az adott országban használt belföldi számlaszám.
 • A magyarországi IBAN számlaszámok összesen 28 karakterből állnak: a HU országkódot két ellenőrző számjegy, majd a belföldön használt 24 vagy 16 számjegyű számlaszám követi (16 jegyű belföldi számlaszám esetén a végén 8 darab nullával kiegészítve). Az IBAN ellenőrző számjegyek a számlaszámból matematikai algoritmus segítségével állnak elő, így egyazon ügyfél számlaszámai esetén is különbözőek lehetnek.
  Pl.: HU93 1160 0006 0000 0000 1234 5676
  Az Erste Banknál vezetett számlák IBAN számlaszáma a számlakivonaton és az elektronikus ügyfélcsatornák felületén is megtalálhatóak. Fontos, hogy az átutalási megbízások problémamentes teljesítéséhez mindig pontos IBAN számlaszám kerüljön megadásra!

SWIFT (BIC) kód

A bankközi kommunikációban, így az átutalási megbízások továbbításánál a bankok azonosítására használt 8 vagy 11 karakterből álló kód.

 • SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, a nemzetközi bankközi telekommunikációs hálózat, melynek világszerte több ezer bank tagja, de nem mindegyik. A tagokat a BIC kód azonosítja.
 • BIC: Bank Identifier Code, azaz bankazonosító kód, amely legtöbbször 8, esetenként 11 karakter hosszú. 8 karakteres SWIFT kódot általában a bankközpontok vagy olyan bankok használnak, amelyek nem rendelkeznek külön SWIFT-kóddal bíró részleggel/fiókokkal. A 11 karakteres kód esetében a 9-11. karakter gyakran egy-egy fiókot jelöl, vagy XXX (3 db X karakter) tölti fel.
  Pl: DEUTDESS611 SWIFT-kód a Deutsche Bank AG Esslingeni fiókjának saját SWIFT kódja.
  Este Bank Hungary Zrt. SWIFT (BIC) kódja: GIBAHUHB, 11 karakterrel: GIBAHUHBXXX. Fontos, hogy Ügyfeleink ezt – az IBAN számlaszámhoz hasonlóan – közöljék partnereikkel!

Európán kívül (például az Egyesült Államokban) sok bank nem rendelkezik SWIFT (BIC) azonosítóval. Ha az átutalási megbízás kedvezményezettje ilyen bank lenne, akkor a bank nevén és címén kívül szükség van annak nemzeti azonosítójára (pl. Fedwire, ABA number, CHIPS, Sortcode). Ez a BIC-hez hasonlóan lehetővé teszi a bank egyértelmű címzését.

SEPA átutalások esetén a BIC-et akkor sem szükséges megadni az átutalási megbízáson, ha egyébként ismert, mivel azt az IBAN alapján a bank megállapítja, és feltünteti a továbbított megbízásban.

Költségviselési módok: A nemzetközi átutalási megbízások beadásánál a megbízó ügyfélnek nyilatkoznia kell az átutalás teljesítése közben felmerülő bankköltségek viseléséről. Erre háromféle opció áll rendelkezésre:

 • BEN (az angol beneficiary, azaz kedvezményezett szóból): Minden banki költséget a kedvezményezett ügyfél visel, ideértve a megbízó (indító) banki költségeit is.
 • OUR (angolul: „a miénk”): Minden banki költséget a megbízó (indító) ügyfél áll, a kedvezményezett bankja és az esetleges közvetítők által felszámított díjakat, jutalékokat is.
 • SHA (az angol shared, azaz megosztott szóból): A két fél a költségeket megosztva állja, mindketten a saját bankjuk által megállapított költséget viselik.

SEPA átutalások, illetve az EGT-n belüli egyéb megbízások esetén csak a SHA opció használható jogszabályi előírás alapján.

További információk a vonatkozó bankszámla ÁSZF-einkben és Hirdetményeinkben találhatók.