Adategyeztetés / Contact update

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglalt adategyeztetésre rendelkezésre álló határidőt az országgyűlés meghosszabbította.

Ennek megfelelően az Erste Banknak 2019. október 31-ig szükséges ügyfelei vonatkozásban az ismételt adategyeztetést lefolytatnia.

Amennyiben nem állnak a Bank rendelkezésére a Pmt-nek megfelelő dokumentumok legkésőbb 2019. október 31-ig, úgy a Bank a Pmt. 79. §-a alapján köteles lesz a továbbiakban megtagadni az ügyfél által kezdeményezett megbízások, tranzakciók teljesítését, továbbá zárolni a Bank által vezetett számláit mindaddig, amíg a jogszabályban előírt kötelezettségét nem teljesíti.

Az elmúlt hónapok során megkerestük azon ügyfeleinket, akik számára kötelező az adategyeztetést elvégezni.

Nincs teendőjük azon ügyfeleinknek, akik nem kaptak tőlünk tájékoztatót kötelező adategyezetésre vonatkozóan!

Az alábbiakban szeretnénk megkönnyíteni, gyorsan hozzáférhetővé tenni az Önök számára az adategyeztetéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Azonosítási adatok

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7. § (8) bekezdése értelmében az Erste Bank Hungary Zrt. (továbbiakban: Bank) köteles kezelni az ügyfél érvényes – alábbiakban meghatározott – személyazonosításra alkalmas okmányairól készített másolatokat:

Magyar állampolgár esetén

 • személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy amennyiben külföldi lakóhellyel rendelkezik, a külföldi hatóság által kiállított lakcímigazoló dokumentum, vagy
 • útlevél és lakcímkártya, vagy amennyiben külföldi lakóhellyel rendelkezik, a külföldi hatóság által kiállított lakcímigazoló dokumentum, vagy
 • kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy amennyiben külföldi lakóhellyel rendelkezik, a külföldi hatóság által kiállított lakcímigazoló dokumentum, vagy
 • magyar hatóság által kiállított személyi igazolvány (könyv alakú), amennyiben érvényes lakcímet tartalmaz.

Kérjük, hogy személyigazolványa, illetve jogosítványa minden oldalát szíveskedjen lemásolni, a lakcímkártyának viszont csak azon oldaláról készített másolatát küldje el, amelyen a lakcíme szerepel. (A Bank nem jogosult tárolni az igazolvány másik oldalán található, „személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány” másolatát.)

Külföldi állampolgár esetén

EU tagországból/EGT tagállamból érkező természetes személy esetén

 • külföldi hatóság által kiállított útlevél, vagy
 • külföldi hatóság által kiállított személyi igazolvány, vagy
 • magyar hatóság által kiállított személyi igazolvány és lakcímkártya

EU tagországon/EGT tagállamon kívülről érkező természetes személy esetén

 • külföldi hatóság által kiállított útlevél és érvényes vízum, vagy
 • külföldi hatóság által kiállított útlevél és tartózkodásra jogosító okmány (pl. tartózkodási engedély, kártya formátumú fényképes regisztrációs igazolás, ideiglenes tartózkodási igazolás, tartózkodási engedély megadásáról szóló okirat), vagy
 • magyar hatóság által kiállított személyi igazolvány és lakcímkártya.

Kérjük, hogy a személyazonosítására alkalmas fenti okmányairól/okmányáról készített másolatot/másolatokat - scannelt vagy lefotózott dokumentumként - a következő linken: Okmánymásolatok beküldése az ott található útmutatót követve juttassa el a Bank számára.

Az okmánymásolatokat lehetősége van közvetlenül az okmany@erstebank.hu címre is elküldeni.

A fentieken túl természetesen lehetősége van személyesen is eleget tenni fenti kötelezettségének bármelyik bankfiókunkban (Bankfiókjaink elérhetőségét és nyitvatartását megtalálja a honlapunkon).

Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban Pmt.) 19. § pontja értelmében az Erste Bank Hungary (a továbbiakban: Bank) ügyfele köteles a Bank részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e, azaz a jogszabályban meghatározott fontos közfeladatot látja el, vagy egy éven belül azt látta el. Ha az ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, a nyilatkozatának tartalmaznia kell:
- hogy milyen minőségében tekintendő kiemelt közszereplőnek, valamint
- a pénzeszközei forrására vonatkozó információkat.

A Pmt. 4 § (2) bekezdés alkalmazásában fontos közfeladatot ellátó személy:

 • az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
 • az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
 • a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
 • a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja
 • a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
 • a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
 • többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
 • nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

A Pmt. 4. § (5) pontja értelmében a jogszabályban foglaltak kiterjednek a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára is, valamint a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyekre.

A Pmt. alkalmazásában a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

A Pmt. alkalmazásában a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

a) bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a kiemelt közszereplő javára hoztak létre.
Kockázatkezelési szempontból a magyarországi kiemelt közszereplő fogalma magában foglalja azt a jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet is, melynek a tényleges tulajdonosa a fentiek alapján kiemelt közszereplőnek minősül.).

Ennek megfelelően kérjük, hogy amennyiben rendelkezik internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatási (a továbbiakban: NetBank) szerződéssel, lépjen be a NetBankba és ott tegye meg Nyilatkozatát!

Amennyiben nem rendelkezik NetBank elérhetőséggel, úgy kérjük, hogy a Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat linken található formanyomtatványt nyomtassa ki, és az ott található útmutatót követve, kitöltve és aláírással ellátva - scannelt vagy lefotózott dokumentumként - juttassa el a Bank számára.

A kitöltött és aláírt nyilatkozatot lehetősége van közvetlenül a  nyilatkozat@erstebank.hu címre is elküldeni.

A fentieken túl személyesen is leadhatja Nyilatkozatát bármelyik bankfiókunkban (Bankfiókjaink elérhetőségét és nyitvatartását megtalálja a honlapunkon).

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem áll a Bank rendelkezésére a jogszabálynak megfelelő kiemelt közszereplői nyilatkozat legkésőbb 2019. október 31-ig, úgy a Bank a már említett törvény 79. §-a alapján köteles lesz a továbbiakban megtagadni az Ön által kezdeményezett ügyleti megbízások teljesítését, továbbá zárolni a Bank által vezetett fizetési számláit mindaddig, amíg a nyilatkozattételi kötelezettségét nem teljesíti.

Amennyiben nyilatkozattételi kötelezettségének időközben eleget tett, úgy kérjük, tekintse jelen levelünket tárgytalannak.

Együttműködését köszönjük!

Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a természetes személy ügyfél kizárólag akkor köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, ha más (tényleges tulajdonos) nevében vagy érdekében jár el.

Ennek megfelelően a Bank mindaddig úgy értelmezi, hogy az ügyfél a saját nevében jár el, amíg az ügyfél ennek ellenkezőjéről nem nyilatkozik a Bank felé.


Ezzel kapcsolatban a későbbiekben meg fogjuk keresni az ügyfeleket.

Dear Customer,

Hereby we inform you that the Act LIII of 2017 on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing has been modified and the term available for service providers for performing the re-identification has been extended.

Due to this Erste Bank Hungary Zrt. (hereinafter the Bank) is obliged to re-identify its clients until 31 October, 2019.

In case the clients do not meet their re-identification obligation by 31 October, 2019 the Bank must refuse their transaction orders and block their payment accounts managed by the Bank based on Section 79 of the above mentioned Act until they meet the requirements.

The Bank has already contacted those clients who has to perform re-identification.

Those customers who were not informed by the Bank regarding data recociliation, do not have to perform re-identification.

Below we would like to help you to easily access to the most important information regarding this obligation.

Identification Documents

In line with the regulation of Section 7 of Act LIII of 2017 on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing Erste Bank Hungary Zrt. (hereinafter: the Bank) has to store the copies of the – following - valid identification documents of its customers:

In case of Hungarian citizens

 • personal identity card and official address card or, if the individual has a place of residence abroad, a document certifying address issued by a foreign authority,
 • passport and official address card or, if the individual has a place of residence abroad, a document certifying address issued by a foreign authority,
 • driving licence in card format and official address card or, if the individual has a place of residence abroad, a document certifying address issued by a foreign authority,
 • personal identity document (in the form of a book) issued by a Hungarian Authority providing it contains a valid address.

In case of identity card or driving licence please submit both sides of the cards, however in case of address card issued by the Hungarian authorities please submit only that side which contains your address (The Bank cannot store the copy of the administrative certificate of the personal identification number contained on the back of the address card.)

In case of foreign nationals

For natural persons arriving from an EU Member State / EEA Member States

 • passport issued by a foreign authority, or
 • personal identity document issued by a foreign authority, or
 • personal identity card and official address card issued by a Hungarian authority.

For a natural person arriving from outside the EU Member States/ EEA member states

 • passport issued by a foreign authority and valid visa, or
 • passport issued by a foreign authority and a document entitling the individual to stay (e.g., residence permit, registration certificate with a photo in the form of a card), or
 • personal identity card and official address card issued by a Hungarian authority.

Please submit the copies of your valid identification documents - as a scanned document or a photo - to the Bank according to the given instructions on the following website: Copies of Identification documents.

You can forward the copies of your valid identification documents directly to okmany@erstebank.hu as well.

Moreover you can meet this requirement in person in any of Erste Bank branches as well (availability of our branches can be found on our website).

PEP Declaration

In line with the regulation of Section 19 of Act LIII of 2017 on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing (hereinafter: AML Act) the customer of Erste Bank Hungary Zrt (hereinafter: the Bank) - if a natural person - is required to provide a written statement as to whether he is considered politically exposed - who is entrusted with prominent public functions, or who has been entrusted with prominent public functions  within one year before the implementation of customer due diligence measures.

If the natural person customer is a politically exposed person, the statement must also indicate
- the specific definition under which the customer is considered politically exposed.
- information as to the source of funds.

For the purposes of Subsection (1) of AML Act, natural person who has been entrusted with prominent public functions’ shall include:

 • heads of State, heads of government, ministers and deputy ministers, state secretaries, in Hungary the head of State, the Prime Minister, ministers and state secretaries;
 • members of parliament or of similar legislative bodies, in Hungary members of parliament and spokesmen for the nationality;
 • members of the governing bodies of political parties, in Hungary members and officers of the governing bodies of political parties;
 • members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies, the decisions of which are not subject to further appeal, in Hungary members of the Alkotmánybíróság (Constitutional Court), of the courts of appeal and the Kúria (Curia);
 • members of courts of auditors or of the boards of central banks, in Hungary the President and Vice-President of the Állami Számvevőszék (State Audit Office), members of the Monetáris Tanács (Monetary Council) and the Pénzügyi Stabilitási Tanács (Financial Stability Board);
 • ambassadors, chargés d’affaires and high-ranking officers in the armed forces, in Hungary the head of the central body of law enforcement bodies and organizations and his deputy, Chief of Staff of the Hungarian Army and Deputy Chiefs of Staff of the Hungarian Army;
 • members of the administrative, management or supervisory bodies of enterprises with majority state ownership, in Hungary the managing directors of enterprises with majority state ownership, including members of the management body exercising control or supervisory rights of such enterprises;
 • directors, deputy directors and members of the board or equivalent function of an international organization.

The provisions of AML Act relating to politically exposed persons shall also apply to family members or persons known to be close associates of politically exposed persons.

For the purposes of AML Act ‘family members of politically exposed person’ shall include the spouse or domestic partner of a politically exposed person; the biological and adopted children, stepchildren and foster children and their spouses or domestic partners, of a politically exposed person; the biological, adoptive, step- and foster parents of a politically exposed person.

For the purposes of AML Act, persons known to be close associates of politically exposed persons shall include:
a) any natural person who is known to have joint beneficial ownership of legal entities or unincorporated organizations, or any other close business relations, with a politically exposed person
b) any natural person who has sole beneficial ownership of a legal entity or unincorporated organization which is known to have been set up for the benefit of a politically exposed person
On risk based approach the Hungarian politically exposed persons shall include those legal entity or organization without legal personality whose beneficial owner is politically exposed.  

Due to the above mentioned requirement please login to the internet banking and mobile app service of the Bank (hereinafter: NetBank) and make your statement there!

If you do not have access to our NetBank service, please complete and sign the Declaration on PEP Declaration and submit it to the Bank – according to the given instructions - as a scanned document or a photo.

You can forward the completed and signed Declaration directly to nyilatkozat@erstebank.hu as well.

Moreover you can make your statement in person in any of Erste Bank branches as well (Availability of our branches can be found on our website).

In case you do not meet this requirement by 31 October, 2019 the Bank must refuse your transaction orders and block your payment accounts managed by the Bank based on Section 79 of the above mentioned Act until you complete the Declaration.

If you have already completed the Declaration please disregard this notification.

Thank you for your cooperation!

Beneficial Owner Declaration

In line with the regulation of Section 8 of Act LIII of 2017 on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing the customer - if a natural person - is required to provide a written statement to the Bank as to whether he is acting in the name or on behalf of the beneficial owner.

Accordingly, the Bank considers that the Customer is acting on its own behalf until he declares that he is acting in the name or on behalf of other person (beneficial owner). 

The Bank is going to inform the concerned customers officially.