FŐBB ADATOK

 • 2013 januárja és szeptembere között a visszafogott hitelkereslet és a piaci kamatok alacsony szintje miatt a nettó kamatbevétel 3651,6 millió euróra csökkent az előző év hasonló időszakában elért 3968,9 millió euró után. A nettó díj- és jutalékbevétel a 2012 első kilenc hónapjában kialakult 1284,3 millió euróról 1346,3 millió euróra nőtt az értékpapír-üzletágból származó bevételek bővülése nyomán. A nettó kereskedési eredmény is javult: az előző évi 191,4 millió euró után 241 millió euró lett.
 • A működési bevétel 5238,9 millió euró lett(ami 3,8 százalékos visszaesést jelent a tavalyi év első kilenc hónapja során elért 5444,6 millió euróhoz képest). A szigorú költségkezelésnek köszönhetően az általános igazgatási költségek 2,9 százalékkal csökkentek, így a tavalyi első kilenc hónap 2826,1 millió eurós költségszintje után az idei esztendőben 2743 millió eurós kiadás jelentkezett. A működési eredmény így2495,9 millió euró lett (ez 4,7 százalékos visszaesés az előző év hasonló időszakában elért 2618,5 millió euró után), a költség/bevétel ráta pedig 52,4 százalékra változott a 2012 január-szeptemberi 51,9 százalék után).
 • A kockázati költségek pozitív tendenciát mutatva 14 százalékkal 1260 millió euróra csökkentek, vagyis az átlagos ügyfélhitelek esetében 129 bázispontot tettek ki, szemben az előző évi 1465,3 millió euróval és 146 bázisponttal. A nem teljesítő hitelek (NPL) aránya 9,6 százalékon állt 2013 szeptemberében (az előző év végi 9,2 százalék után), egyrészt mert zsugorodott a hitelállomány, másrészt a kereskedelmi ingatlanügyletek terén nőtt a nem teljesítő hitelek száma. Az NPL-fedezeti ráta63 százalékra javult az időszakban (az év végi 62,6 százalék után).
 • Az egyéb működési eredmény -578,5 millió eurót tett ki a 2012 első három negyedévében elért
  -214 millió euró után. Ez jórészt a tavalyi időszakban történt pozitív mérleghatások elmaradásának, valamint az idei első kilenc hónapja során összesen 157,4 millió euróra rúgó egyszeri negatív hatásoknak (például az ukrán leányvállalat értékesítésének, a magyarországi különadóknak, a horvátországi goodwill-leírásnak) tulajdonítható. Az Ausztriában, Magyarországon és Szlovákiában érvényben lévő bank- és tranzakciós adók 247,1 millió eurós negatív hatást fejtettek ki (szemben az előző év hasonló időszakában jelentkező 173 millió euróval). A bevételt terhelő adók terén 127,7 millió eurós pozitív egyszeri hatás jelentkezett Romániában.
 • A kisebbségi érdekeltségekre jutó eredmény levonása utáni nettó eredmény 1430,3 millió eurót tett ki 2013 első kilenc hónapjában az előző év hasonló időszakában, egyszeri hatások nyomán 597,3 millió eurót elérő nyereség után.
 • A 660,6 millió eurós tőkeemelés és az 1,76 milliárd euró részvételi tőke maradéktalan visszafizetése után a részvénytőke 2 11,8 milliárd euróra változott (a 2012. év végén jelentett 12,9 milliárd euró után).
  A core tier 1-es alaptőke 2013. szeptember 30-án 10,8 milliárd eurós értéket mutatott (a 2012. év végi 11,8 milliárd euró után). A kockázattal súlyozott eszközöknek a 2012. év végi 105,3 milliárd euróról 99 milliárd euróra történő visszaesése leginkább az ukrán leányvállalat kivezetésének, a kitettség csökkenésének, és a fedezett hitelek felé történő folyamatos eltolódásának tulajdonítható. A (az összes kockázatra vetített, valamint a Bázel 2.5 előírásoknak megfelelő)core tier 1-es alaptőkeráta 10,9 százalékot mutatottaz előző év végén számított 11,2 százalékos érték után.
 • A mérlegfőösszeg 2013. szeptember 30-án 207,9 milliárd eurót tett ki (a 2012. év végi 213,8 milliárd euró után.) A beszámoló által felölelt időszakban bekövetkezett visszaesés oka főként az eszközállományok csökkenésében és az értékeltségi változásokban keresendő. A mögöttes betéti állomány stabil maradt 122,1 milliárd eurós érték mellett, az ügyfelek részére nyújtott hitelek és előlegek állománya azonban 129,5 milliárd euróra csökkent. Ez utóbbi a legtöbb üzletágban tetten érhető, lanyha hitelkeresletnek tulajdonítható. A hitel/betét arány a 2012. év végi 107,2 százalékról 106,1 százalékra javult 2013. szeptember 30-ig.

Az év első három negyedévében jelentkező számos rendkívüli hatás, például a bankadók, az ukrán piacról való kivonulással összefüggő költségek, és a goodwill-leírások ellenére az Erste Group 430,3 millió eurós nettó nyereséget ért el – jelentette ki Andreas Treichl, az Erste Group Bank AG vezérigazgatója a bankcsoport harmadik negyedéves eredményének bemutatásakor. – „Habár a ügyfélhitelek volumene visszaesést mutatott éves összehasonlításban, a harmadik negyedévben, a javuló makrogazdasági helyzettel párhuzamosan már a hitelezés megerősödésére utaló, s reménykedésre okot adó jelek mutatkoztak kiváltképp Ausztriában és Csehországban. Hasonlóképpen említésre méltó, hogy negyedéves összevetésben hosszú évek óta első ízben javult érzékelhető mértékben a nem teljesítő hitelek aránya. A harmadik negyedév legjelentősebb eseményének a részvételi tőke teljes egészében történő visszafizetése, valamint a sikeres tőkeemelés számít, amelynek nyomán a tier-1-es alaptőkeráta a legszigorúbb Bázel 3 tőkekövetelményeknek való megfelelés szerint is a biztonságos 10,3 százalékos értéken áll” – zárta Treichl a gondolatmenetet.

Az eredményekről röviden

A működési költségek csökkenése ellenére a működési eredmény a szerényebb működési bevétel nyomán 2495,9 millió euróra csökkent 2013 első kilenc hónapja során, ami 4,7 százalékos visszaesését jelent az előző év hasonló időszakában elért 2618,5 millió euró után.

A működési bevétel 5238,9 millió eurót tett ki az év első kilenc hónapja során a tavalyi év hasonló időszakában elért 5444,6 millió euró után. Az itt tapasztalt 3,8 százalékos visszaesés jórészt annak tulajdonítható, hogy a nettó kamatbevétel 8 százalékkal 3651,6 millió euróra csökkent, s ezt nem tudta teljes mértékben ellensúlyozni a nettó kereskedési eredmény 25,9 százalékkal 241 millió euróra, valamint a nettó díj- és jutalékbevétel 4,8 százalékkal 1346,3 millió euróra történő bővülése.

Az általános igazgatási költségek 2,9 százalékos csökkenés után 2743 millió eurón állapodtak meg az előző év hasonló időszakában tapasztalt 2826,1 millió euró után. Ennek eredményeként a költség/bevétel ráta 52,4 százalék lett a 2012 első kilenc hónapjában kialakult 51,9 százalék után.

A kisebbségi érdekeltségekre jutó eredmény levonása utáni nettó nyereség a többek között a 2012 első kilenc hónapja során jelentkező pozitív egyszeri hatások eredményeként elért 597,3 millió euróról 430,3 millió euróra változott.

A készpénzeszközökre vetített tőkemegtérülési ráta, vagyis a nem pénzbeli kiadásokkal, például a goodwill-amortizációval, vagy az ügyfélbázis lineáris értékleírásával kiigazított tőkemegtérülési ráta 5,3 százalék (mérleg szerint 4,5 százalék) lett 2013 első három negyedévében, szemben az előző év hasonló időszakában elért 8,5 százalékkal (ami mérleg szerint 6,3 százaléknak felel meg). A készpénzeszközökre vetített részvényenkénti nyereség 2013 első kilenc hónapjára nézve 1,06 euró (mérleg szerinti EPS: 0,85 euró) lett az előző év hasonló időszakában jelentkező 1,82 eurós EPS-sel szemben (ami mérleg szerint 1,26 eurónak felel meg).

A mérlegfőösszeg 207,9 milliárd eurót tett ki az időszak végén, ami a 2012. év végi állapothoz képest 2,8 százalékos csökkenésnek felel meg. A kockázattal súlyozott eszközök állománya 6 százalékkal 99 milliárd euróra csökkent a 2012. év végi 105,3 milliárd euróról.

A 660,6 millió eurós tőkeemelés és a 1,76 milliárd euró értékű részvételi tőke teljes egészében történő visszafizetése nyomán a likviditási ráta 2013. szeptember 30-án 15,8 százalékos értéket mutatott (a 2012. év végi 15,5 százalék után), vagyis jóval meghaladta a törvényileg előírt minimális szintet. A teljes kockázatra vonatkozó, a Bázel 2.5 rendelkezések szerint meghatározott core Tier 1-es alaptőkeráta 10,9 százalékon állt 2013. szeptember 30-án az egy évvel korábbi 11,2 százalék után.

Kilátások

Az Erste Group megerősíti azt a várakozását, miszerint Kelet-Közép-Európa gazdasági teljesítménye tovább javul a 2103. év végéig, jóllehet csak kis mértékben. Az év hátralévő hónapjai során sem várható, hogy a hitelkereslet jelentős mértékben növekedni fog. Az Erste Group várakozásai szerint a működési nyereség legfeljebb 5 százalékos mértékben csökken 2013-ban annak nyomán, hogy a működési bevétel várható visszaesését csak részben ellensúlyozza a működési kiadások csökkenése. Az Erste Group kockázati költségei a becslések szerint mintegy 10-15 százalékkal esnek vissza 2013-ban főként a romániai piacon tapasztalt kockázati pozíció javulása nyomán. Az előrejelzésben azonban nem szerepelnek a magyarországi devizaadósokra vonatkozó esetleges mentőcsomag negatív hatásai. Az Ausztriában, Magyarországon és Szlovákiában kivetett, a pénzügyi tranzakciós illeték nélkül összesen 260 millió euró adózás előtti (200 millió euró adózás utáni) hatást kifejtő bankadó a várakozások szerint 2013 folyamán továbbra is negatív hatást fejt ki a bankcsoport nettó nyereségére. Az Erste Group továbbra is azzal számol, hogy a román lakossági, valamint kis- és középvállalati divízió 2013 során már ismét nyereséggel járul hozzá a bankcsoport teljesítményéhez (a különadó hatásától függetlenül).

I. SEGMENT REPORTING

Kelet-Közép-Európa

A kelet-közép-európai szegmens elsősorban a Česká spořitelna, a Slovenská sporiteľňa, az Erste Bank Hungary, a Banca Comercială Română, az Erste Bank Croatia, az Erste Bank Serbia és az Erste Bank Ukraine lakossági, valamint kis- és középvállalati üzletágának eredményeit foglalja magába. Az Erste Bank Ukraine áprilisban történt értékesítése miatt az ukrán leányvállalat 2013 első negyedévét követően már nem szerepel a kimutatásokban. A Csoportszintű Piacok (Group Markets), valamint a Csoportszintű Vállalati és Befektetési Bank (Group Corporate and Investment Banking) üzletágak eredményei a vonatkozó szegmensekben kerülnek feltüntetésre.

Magyarország

2013 első kilenc hónapjában a magyarországi üzletág által realizált nettó kamatbevétel 201,9 millió euró lett azután, hogy 55,7 millió euróval, azaz 21,6 százalékkal (a devizahatásokkal korrigáltan pedig 20,1 százalékkal) visszaesett az előző év hasonló időszakát jellemző 257,6 millió euróról. Ez a fejlemény leginkább a devizaüzletág refinanszírozási költségei terén tapasztalt növekedésének, a hitelállomány zsugorodásának és a piaci kamatok visszaesésének számlájára írható. A nettó díj- és jutalékbevétel 28,6 százalékkal (a devizahatásokkal korrigáltan 31,1 százalékkal), azaz 19,4 millió euróval növekedett a pénzforgalmi tranzakciókon realizált nagyobb bevételnek köszönhetően, így a tavalyi 67,8 millió euró után 87,2 millió euró lett ez a tétel. A nettó kereskedési eredmény a 12,6 millió eurós bővülésnek köszönhetően a 2012 első kilenc hónapjában keletkezett -8,6 millió euró után az idei esztendő szeptemberének végén már 4 millió eurón állt az értékeltség terén jelentkező pozitív hatások miatt. A működési költségek az előző évi 125 millió euróról 123,7 millió euróra csökkentek, vagyis 1,1 százalékos mértéknek megfelelő 1,3 millió euróval estek vissza. A devizahatásokkal korrigáltan a működési kiadások 0,8 százalékkal nőttek. A költség/bevétel ráta 42,2 százalékra növekedett az előző év hasonló időszakában jelentkező 39,5 százalékról.

A lakossági üzletágat érintő fokozott céltartalékolási előírások nyomán 147,1 millió euróról 160,1 millió euróra emelkedtek a kockázati költségek, így a növekedés mértéke 13 millió euró, azaz 8,8 százalék (a devizahatásokkal korrigáltan 10,9 százalék) volt 2013 első kilenc hónapja során. Az „egyéb eredmény” soron szinte alig történt változás, hiszen -106,4 millió euró jelentkezett itt. Az idei esztendő első három negyedévében 36,8 millió euró extra kiadás keletkezett az év korábbi szakában bevezetett pénzügyi tranzakciós adó nyomán (ebből 16,3 millió az egyszeri, pótlólagos adóbefizetés folyományaként), míg egy évvel korábban a jövőbeli adókra képzett céltartalékolás 60,6 millió eurós összege befolyásolta az eredményeket. Mindemellett a bankadó egész évre vonatkozó 49 millió eurós összege 2013 júniusában került elszámolásra, a 2012 első kilenchavi beszámolóban pedig csak arányosan szerepelt ez a tétel, ami akkor 33,2 millió eurót tett ki. A kisebbségi érdekeltségekre jutó eredmény levonása után a nettó veszteség 100,9 millió euró lett az előző év hasonló időszakára eső 64,1 millió eurós negatív eredmény után.

Group Corporate & Investment Banking

A Group Corporate & Investment Banking [Csoportszintű Vállalati és Befektetési Banki Üzletág] a nagyvállalati szegmenst, az Erste Group nagyvállalati ingatlanüzletágát, a tőkepiacokat (2012 második negyedévétől kezdődően), valamint a kelet-közép-európai befektetési banki leányvállalatokat és az International Businesst foglalja magába (ez utóbbi alól kivételt képeznek a treasury tevékenységek). Az Erste Group Immorent lízingvállalat szintén ehhez a szegmenshez tartozik.

2013 első kilenc hónapjának a végére a nettó kamatbevétel 80,4 millió euróval, azaz 21,1 százalékkal esett vissza, így a 2012 Q3 végén jelentkező 381 millió euró után 300,6 millió eurót tett ki. Ez főleg az összes divízió (a Nagyvállalati Üzletág, az Ingatlanüzletág, és a Nemzetközi Üzletág) terén jelentkező volumen-visszaesésnek tulajdoníthatóan. Az előző esztendő januártól szeptemberig tartó időszakához viszonyítva 11,4 millió eurós, azaz 18,2 százalékos javulást mutatott a nettó díj- és jutalékbevétel, amelynek eredményeként 74,3 millió euróra bővült ez a bevételtípus elsősorban az ausztriai nagyvállalati üzletág által realizált nagyobb bevételnek, valamint a Csehországban nyújtott új szindikált hiteleknek köszönhetően. 2013 első kilenc hónapjában 7,2 millió euróval 13,4 millió euróra bővült a nettó kereskedési eredmény elsősorban is a nemzetközi üzletág teljesítményjavulásának köszönhetően. A működési költségek 2012 első három negyedévében jelentkező 145,0 millió euróról 7,8 millió euróval, vagyis 5,4 százalékkal 137,2 millió euróra csökkentek a kereskedelmi ingatlanok terén történt költségcsökkenés és a nemzetközi üzletág teljesítménye következtében. A működési eredmény 53,9 millió euróval, azaz 17,7 százalékkal 251.2 millió euróra csökkent 2013 első három negyedévében.

A kockázati céltartalékok állománya 150,6 millió euróval, azaz 65,3 százalékkal 381,2 millió euróra bővült 2012 első kilenc hónapjához képest, főleg a kereskedelmi ingatlanüzletágban, valamint az ausztriai és romániai nagyvállalati üzletágban képzett kockázati céltartalékok emelkedése következtében. Az „egyéb eredmények” állománya 20,2 millió euróval, vagyis 29,2 százalékkal javulva -48,9 millió euró lett nagyrészt az előző évben, a nemzetközi üzletágban jelentkező negatív értékeltségi eredményeknek és értékpapír-értékesítési tranzakciókon elszenvedett veszteségeknek tulajdoníthatóan. A kisebbségi érdekeltségekre jutó eredmény levonása után a nettó eredmény az előző évi -10,3 millió euróról 139,7 millió euróval esett vissza 2013 első kilenc hónapja során, vagyis -150,0 millió euró lett az időszak végén. A költség/bevétel ráta a 2012 első kilenchavi 32,2 százalékról 35,3 százalékra emelkedett

Group Markets

A Group Markets [Csoportszintű Piacok] szegmenshez tartoznak a Group Treasury és a Capital Markets divízionált üzletágak (az Equity Capital Markets kivételével), valamint az Erste Group Bank AG, a kelet-közép-európai leányvállalatok, a Hong Kong-i, a New York-i, a berlini és a stuttgarti fióktelepek treasury tevékenysége, valamint az Erste Asset Management eredménye is.

A nettó kamatbevétel közel azonos szinten, 154,2 millió eurón maradt 2012 első kilenc hónapjához viszonyítva. A nettó jutalékbevétel enyhe, 2,9 millió eurót, azaz 3,1 százalékot kitevő bővülés után 97,8 millió euróra növekedett az előző év hasonló időszakában elért 94,9 millió euróról főként az Erste Asset Management eredményének javulása miatt. A nettó kereskedési eredmény 56,3 millió euróval, vagyis 34,6 százalékkal 106,5 millió euróra esett vissza. Ez leginkább annak nyomán következett be, hogy a Global Money Market & Government Bonds, a Global Money Market & Government Bonds, és a Credit & Rates Trading kiemelkedően jó teljesítmény nyújtott 2012 első kilenc hónapja során.

A működési költségek majdhogynem változatlanul 159,2 millió eurón álltak az időszak végén. A működési eredmény 53,7 millió euróval 199,4 millió euróra csökkent, s ez 21,2 százalékos visszaesésnek felel meg. A költség/bevétel ráta 44,4 százalékon állt az előző év hasonló időszakában kialakult 38,6 százalék után. A kisebbségi érdekeltségekre jutó eredmény levonása utáni nettó eredmény 36,0 millió euróval 159,7 millió euróra mérséklődött, ami 18,4 százalékos visszaesésnek felel meg. A tőkemegtérülési ráta 55,1 százalék lett a 2012 első kilenc hónapban kialakult 73,9 százalék után.

Corporate Center
A Corporate Center [Vállalati Centrum] szegmens olyan csoportszintű divíziókat tartalmaz, mint például a marketing, a szervezés, az IT, valamint a stratégia csoportszintű végrehajtásában közreműködő egyéb üzletágak. Emellett itt jelennek meg a csoporton belüli konszolidáció hatásai, valamint a működést nem érintő egyszeri hatások is. A csoportszintű mérlegkezelés is a Corporate Centerhez tartozik. A helyi eszköz/forráskezelési egységek eredménye a megfelelő alszegmenseknél kerül feltüntetésre.

A nettó kamatbevétel a 2012 első kilenc hónap alatt elért 183,3 millió euróról 148,4 millió euróra csökkent a származékos tranzakcióknál jelentkező negatív hatások erősbödésének tulajdoníthatóan. A nettó kereskedési eredmény -68,0 millió euróról 4,7 millió euróra javult az eszköz/forráskezelés kedvezőbb értékeltségi eredményeinek köszönhetően.

A működési kiadások 149,8 millió euróra történő növekedése jórészt a banki üzletágat támogató műveletek bankcsoporton belüli konszolidációjával magyarázható. Az „egyéb eredmény” összege 49,0 millió euró értékben tartalmaz ügyfélkapcsolati amortizációt, valamint a Holding (az Erste Group Bank AG) által fizetett, s 110,6 millió euróra rúgó bankadót is (ez utóbbi 2012 első kilenc hónapjában 110,2 millió eurót tett ki). Emellett az „egyéb eredmény” összegét negatívan érintette az Erste Bank Croatia 52,2 millió euróra goodwill-átértékelése, valamint az Erste Bank Ukraine értékesítéséből származó egyszeri, 76,6 millió eurós negatív hatás is 2013 első három negyedévében. A tavalyi esztendő hasonló időszakában a pozitív eredményhez leginkább a tier 1-es és tier 2-es eszközök (hibridtőke és alárendelt kötvények) visszavásárlásából származó 413,2 millió eurós bevétel járult hozzá, ez pedig az elégségesnél is nagyobb mértékben ellensúlyozta a Banca Comerciala Romanánál végrehajtott, 210,0 millió euróra rúgó goodwill-átértékelést is.

II. DEVIZAÁRFOLYAMOK ALAKULÁSA

1 A „kisebbségi érdekeltségekre jutó eredmény levonása utáni nettó eredmény” itt azonos értelemben használatos, mint az „anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható nettó nyereség” meghatározás.

2 A „részvénytőke” kifejezés itt megfelel az „anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható összes tőke” meghatározásnak.

Melléklet