Milyen kiadások finanszírozhatóak a hitelprogram keretében?

Kölcsön típusa és célja:  exportőr vagy exportőr részére beszállító ügyfelei számára az export tevékenységhez kapcsolódóan szükséges forgóeszközigény finanszírozása:

 • alapanyagok finanszírozása
 • befejezetlen termelés finanszírozása
 • késztermékek finanszírozása
 • áruk finanszírozása
 • készletre adott előleg finanszírozása
 • vevőkövetelések finanszírozása
 • működési költségek finanszírozása

Kölcsönigénybevételi lehetőség: A hitel igénybevétele egy összegben, vagy rulírozó módon történhet

Kölcsönösszeg:

eseti hitel esetén minimum 40 000 EUR/12,5 millió HUF  - maximum 3,3 millió EUR/1 Mrd HUF

Rulírozó hitel esetén: min. 1 millió EUR/300 millió  HUF – maximum 3,3 millió EUR/1 Mrd HUF

Az igényelt kölcsön összege nem haladhatja meg a finanszírozott ügylet esetén az exportőr éves áru- és szolgáltatásértékesítési értékének 85%- át.

Kölcsön devizaneme: EUR, HUF

Kölcsön futamideje: Min. 6 hó  - max. 36 hó

Kölcsön törlesztése: 

Eseti hitel esetén: 1/3/6 havonta:

 • ütemezet, egyenlő összegű
 • ütemezett, változó összegű vagy
 • egy összegben, futamidő végén

Rulírozó hitel esetén:

 • a rulírozó egyedi
  refinanszírozási hitelkeretből hetente 1 törlesztést és 1 lehívást lehet kezdeményezni
 • futamidő végén egy összegben

Kölcsön kamatozása, kamatfizetése: Bankunk minimum az Egyedi referencia kamat mértékén (EU referencia alapkamatláb + hitelfedezet/ügyfélminősítés alapján meghatározott kamatfeláron nyújthat Önnek kölcsönt. A kamat fix a szerződés teljes futamideje alatt. A kamatfelár esetleges növelése a vállalt finanszírozási kockázat függvényében kerül meghatározásra. Nem ruílrozó hitel esetén a kamatfizetések a -  tőketörlesztés megkezdését követően – a tőketörlesztésekkel egy időben esedékesek

Kölcsön egyéb díjai:

 • Rendelkezésre tartási díj: 0,2%
 • Megtörési díj – maximum az Eximbank által felszámított díj (jellemzően előtörlesztés esetén)
 • Kamatkiegyenlítési díj – maximum az Eximbank által felszámított díj (Exim tv. 6§ (7) bekezdés – Kamatkiegyenlítési rendeletnek való nem megfelelés esetén)

Kölcsön felhasználásnak ellenőrzése:  A kölcsönnel finanszírozott ügyletek megvalósulásának ellenőrzését, illetve a származékos kölcsön monitoringját a futamidő alatt az Erste Bank végzi, és arról az Eximbanknak rendszeresen tájékoztatást nyújt. Az Eximbank bármikor jogosult maga is előzetes értesítés alapján akár az Erste Banknál, akár a finanszírozott ügyfélnél helyszíni vizsgálatot végezni.

Kölcsönnel finanszírozott ügyeletek magyar származásának igazolása:

 • Áruexport tárgyú exportügylet esetén: A finanszírozott exportügylet tárgyáról/tárgyairól kiállított, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara területileg illetékes szerve által kiadott származási bizonyítvánnyal történik.
 • Árubeszállítás esetén: Ügyfélnyilatkozat alapján, mely szerint az általa exportőrnek beszállítandó áru 100%-ban magyar származásúnak minősül
 • Áruexport/árubeszállítás, valamint Szolgáltatás tárgyú exportügylet esetén:  A fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve által az ügyfél, biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyáról kiállított igazolás.

Kölcsönnel nem finanszírozható exportügyletek (teljes ismertetését az Eximbank Üzletszabályzatának 2.sz. melléklete tartalmazza):

 • Amelyek tárgyának birtoklása vagy forgalmazása jogszabályba vagy nemzetközi egyezménybe ütközik  
 • Amelyek tárgya reexport1
 • Amelyek tárgya katonai berendezések exportja2
 • A magyar környezetvédelmi előírásoknak nem megfelelő belföldi tevékenység
 • Amelyek tárgya nem elfogadható mezőgazdasági termék3

Egyedi elbírálás alapján az Eximbank olyan, az Erste Bank által nyújtott export előfinanszírozási, valamint exportcélú beruházási hitelek kedvezményes kamatozású refinanszírozását is vállalja, amelyek bármely paramétere miatt (pl. hitelösszeg, vállalati méret, stb.) nem illeszthető be az ismertetett hitelprogram feltételrendszerébe.

1 Reexport: olyan külkereskedelmi ügylet, amelynek célja valamely külföldön vásárolt áru harmadik országba – változatlan formában – történő továbbértékesítése.

2 Nem elfogadható a katonai berendezés, ha az Európai Unió közös katonai listáján található, illetve nemzeti érdekből ide sorolt termék vagy szolgáltatás nem minősül az Európai Unió Tanácsának 428/2009/EK rendelete szerint kettős felhasználású terméknek vagy szolgáltatásnak.

3 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek, kivéve az Erste Bank és az Eximbank által kötött keretmegállapodás mellékletében ekként felsorolt tevékenységek eredményeként előállított áruk és termékek, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti azok a tenyészállatok, amelyek a számviteli törvény szerint tárgyi eszköznek minősülnek.