Milyen kondíciókkal vehető igénybe?

A programból kizárt vállalkozások

Nem vehet részt az a hitelprogramban az olyan vállalkozás amely:

 • jogerősen nem lett bejegyezve a cégnyilvántartásba, egyéni vállalkozó esetén az EVNY nyilvántartásában nem szerepel;
 • ellene végrehajtási eljárás van folyamatban;
 • ellene a cégbíróság megszüntetési, vagy törlési eljárást indított,(egyéni vállalkozó esetén a státusza az EVNY nyilvántartása szerint megszüntetett vagy felfüggesztett);
 • adószáma felfüggesztésre vagy törlésre került;
 • lejárt esedékességű, adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik, A Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozás-mentes adózókat tartalmazó honlapján való szereplés ennek igazolására elfogadható, de dokumentálása papír alapon (kinyomtatva) vagy elektronikusan mentve szükséges. (http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/koztartozasmentes_adozoi_adatbazis.html);
 • hitel-, kölcsön-, garancia-, faktoring- vagy lízingszerződésből eredő, a KHR nyilvántartás alapján lejárt tartozással rendelkezik;
 • jogszabályba ütköző tevékenységet folytat;
 • nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság állami támogatás felfüggesztését vagy állami támogatás visszafizetését elrendelő határozatának;
 • az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből vagy a Strukturális és Kohéziós Alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben – az elmúlt 3 évben - a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette;
 • Korrupció Ellenes Nyilatkozatban meghatározott valamely érintett személye ellen a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben (Btk.) meghatározott korrupciós bűncselekmények (XXVII. fejezet), vagy a 2013. június 30-áig hatályos, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényben (régi Btk.) meghatározott közélet tisztasága elleni bűncselekmény (XV. fejezet, VII. cím) gyanúja miatt büntetőeljárás van folyamatban, és a megelőző 5 éven belül vádemelésre vagy jogerős elmarasztaló ítélet meghozatalára került sor;
 • a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik;
 • fő tevékenysége: fegyver, lőszergyártás, szerencsejáték, fogadás, pénzügyi közvetítés, biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok, egyéb pénzügyi tevékenység;
 • a hatályos társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény alapján ellenőrzött külföldi társaságnak minősül
 • az ügyfél vagy annak valamely tulajdonosa/ vezető tisztségviselője az EU, az ENSZ és az USA szankciós eljárásrend alatti korlátozások hatálya alá esik; 
 • a Pmt-ben előírt ügyfél-átvilágítása nem hajtható végre;
 • a tulajdonosi szerkezete vagy a Pmt.-ben meghatározott tényleges tulajdonosa nem ismerhető meg; 
 • a pénzügyi Intézmény saját belső szabályzata alapján további kizáró feltételeket határozhat meg

További feltételek jogcímenként:

De minimis támogatás esetén:

 • Nagyvállalkozások esetében a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról szóló 2008/C 14/02 sz. bizottsági közlemény (a továbbiakban: bizottsági közlemény) szerinti nincsen legalább B hitelminősítésnek megfelelő helyzetben;

ÁCSR 14. CIKK

 • Nagyvállalkozások esetében a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról szóló 2008/C 14/02 sz. bizottsági közlemény (a továbbiakban: bizottsági közlemény) szerinti nincsen legalább B hitelminősítésnek megfelelő helyzetben; 
 • Amennyiben a hitelkérelmet benyújtó beruházóval szemben teljesítetlen visszafizetési felszólítás van érvényben olyan korábbi Európai Bizottsági határozat nyomán, amely valamely támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított
 • amennyiben a hitelkérelmet benyújtó beruházó áttelepítésthajtott végre a hitelkérelem benyújtását megelőző két évben, vagy megszegi az áttelepítéssel kapcsolatban vállalt kötelezettségét

1 Egyéni vállalkozók nyilvántartása

2 Áttelepítésnek minősül, ha

a) a támogatási kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (EGT megállapodás) egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),

b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és

c) a támogatási kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.

3 A refinanszírozási kölcsön kamatlába meghatározásának alapjául az Európai Unió Bizottsága által közzétett, rendszeres időközönként frissített referencia-alapkamatláb szolgál.

Finanszírozásból kizárt ügylete

A hitel nem használható fel:

 • befejezett (a hitelkérelem Eximbankhoz történt benyújtása előtt aktivált) beruházás finanszírozására;
 • hitelátvállalásra;
 • külföldön megvalósuló beruházás finanszírozása
 • pénzügyi intézménynél fennálló hitel kiváltására
 • személygépjárművek finanszírozására
 • lakóingatlan vásárlása és fejlesztése
 • irodaingatlan finanszírozása (kivéve komplex projektnél a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó irodarész finanszírozható, de a teljes beruházási költség 20%-át nem haladhatja meg)
 • bérbeadási célú tárgyi eszközök3 4és immateriális javak finanszírozása5
 • idegen tulajdonú földterületen történő beruházás finanszírozása
 • bérelt ingatlanon (nem földterületen) történő beruházás finanszírozása6
 • cégcsoporton belüli tárgyi eszközök és immateriális javak adásvételének a finanszírozása
 • olyan tevékenység finanszírozására, amely magyar vagy uniós jogszabályba ütközik;
 • olyan beruházás finanszírozásra, amelynek eredményeképpen létrejövő termék forgalmazása vagy birtoklása jogszabályba ütközik;
 • olyan tevékenység finanszírozására, amely Magyarországra nézve kötelező nemzetközi egyezményben foglaltakba ütközik;
 • katonai berendezés vagy fegyver beszerzésére; gyártásával, forgalmazásával kapcsolatos tevékenységek finanszírozására;
 • reexport finanszírozására;
 • környezetvédelmi előírásokba ütköző tevékenységek finanszírozására;
 • értékpapír, üzletrész, pénzügyi eszköz, jogi személy részére teljesítendő vagyoni hozzájárulás, kamat, spekulatív ügylet, befektetés finanszírozására;
 • nem vállalkozási célú tevékenységet szolgáló kiadás finanszírozására;
 • visszaigényelhető ÁFA, vám, köztartozások finanszírozására;
 • szankciós listán szereplő relációba történő áru értékesítés/szolgáltatás nyújtás finanszírozására
 • a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül finanszírozása
 • importtermékkel, szolgáltatással szemben hazai termék, szolgáltatás felhasználásához nyújtott finanszírozásra;
 • szélessávú hálózatok finanszírozása;
 • a 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazat, mezőgazdasági termékek finanszírozására;
 • mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos tevékenység finanszírozására (azaz minden olyan tevékenység finanszírozható, amely szerepel az adott hitelre vonatkozó refinanszírozási hitelkeret szerződés mellékletében szereplő, a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiadott listán);
 • mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágazatában nyújtott finanszírozás, a következő esetekben: 
 • amennyiben a finanszírozás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre; vagy
 • amennyiben a finanszírozás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben továbbítsák az elsődleges termelőknek.
 • MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency/Nemzetközi Beruházás Biztosítási Ügynökség) kizáró listán szereplő tevékenység finanszírozására (exim.hu-n elérhető lista);
 • nem felelnek meg a 1407/2013/EU bizottsági (de minimis) rendelet és/vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet feltételeinek (igényelt hitel támogatási jogcímétől függően).


314. cikk esetén a tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább 5 évig, kkv esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább 3 évig fennáll,

 4 kivéve KKV cégcsoporton belül történő tárgyi eszköz bérbeadás/bérelt ingatlanon történő beruházás úgy lehetséges (a bérleti szerződésnek le kell fednie a hitel futamidejét), ha a bérbeadó a hitelfelvevő, akkor bérlőnek is, ha a bérlő a hitelfelvevő, akkor a bérbeadónak is meg kell felelnie az alábbi felételeknek, azaz a bérbeadó/bérlő az alábbi tevékenységet nem végezheti: halászati és akvakultúra-ágazathoz kapcsolódó  tevékenység, valamint mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos tevékenység

5 kivéve KKV cégcsoporton belül,  vagy ha az ingatlan ipari parkon belül épül, és az ipari park üzemeltetője (hitelfelvevő) adja bérbe termelő/szolgáltató vállalkozásnak

lásd 12. lábjegyzetet

További feltételek jogcímenként:

De minimis:

o  nem felel meg a de minimis rendeletnek

o  közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében teherszállító járművek megvásárlása

o  a hitelkérelem Bankhoz történő benyújtását megelőzően kifizetett számlák refinanszírozása

ÁCSR 14. cikk:

 • nem felel meg az Általános Csoportmentességi Rendeletnek
 • Az acélipari, a szénipari, a hajógyártási, a szintetikusszál-ipari, a szállítási ágazathoz tartozó – a kapcsolódó infrastruktúrával együtt –, valamint az energiatermelési és -elosztási, illetve az energetikai infrastruktúrával kapcsolatos tevékenységek javára nyújtott támogatás
 • Ha a kedvezményezett a beruházással/projekttel kapcsolatos munkákat a hitelkérelem Eximbankhoz történő benyújtását megelőzően már megkezdte4
 • A hitelkérelem benyújtása előtt felmerült beruházáshoz      kapcsolódó előkészítési munkák költségei a beruházás       elszámolható költségei között nem vehetőek figyelembe
 • Kutatási infrastruktúra finanszírozása

ÁCSR 17. cikk:

 • nem felel meg az Általános Csoportmentességi Rendeletnek
 • ha a kedvezményezett a beruházással/projekttel vagy tevékenységgel  kapcsolatos munkákat a hitelkérelem Eximbankhoz történő benyújtását megelőzően már megkezdte
 • A hitelkérelem benyújtása előtt felmerült beruházást előkészítési munkák költségei a beruházás elszámolható költségei között nem vehetőek figyelembe
 • Kutatási infrastruktúra finanszírozása

 

Állami támogatás formája A program keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül. A hitelfelvevő felelőssége, hogy jogszerűen járjon el az állami támogatás igénybevételekor. Ha ez nem így történik, akkor az Európai Bizottság a támogatás kamatos kamattal megnövelt összegének visszafizetésére kötelezheti a hitelfelvevőt.
Magyar származás igazolása
 • Legalább a munkavállalók 50%-a utáni Magyarországon történő járulékfizetés szükséges (a 85/1998. kormányrendelet alapján)
 • Az ügyfél által foglalkoztatottak több mint fele olyan személy kell, hogy legyen, aki a társadalombiztosítás ellátásaira, és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint vele biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll

Benyújtandó dokumentum: a fővárosi vagy megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve által kiállított dokumentum, amely igazolja a biztosított jogviszonyban állók számát.

A feltételnek folyamatosan meg kell felelni!

Refinanszírozási forrás A hitelügylet megvalósításához a Magyar Export-Import Bank Zrt. biztosítja a refinanszírozási forrást.