Kik és milyen feltételekkel vehetnek részt a hitelprogramban?

Az EXIM exportcélú beruházásfinanszírozás kondíciói a következők:

Hitel igénybevevője az a vállalkozás lehet:

 1. amelynek székhelye és telephelye Magyarországon van,
 2. amely a hitelkérelem a bankhoz történő benyújtásának időpontjában, és a hitelszerződése megkötésének időpontjában a KKV kritériumoknak megfelelő, vagy a kisebb közepes piaci tőkeértékű un. „Small Mid-cap” Exim tv. szerinti devizabelföldi gazdálkodó szervezet (Small Mid-capnek minősül az a vállalkozás, amely éves nettó árbevétele nem haladja meg a 100 millió eurót, vagy a mérlegfőösszege a 86 millió eurót, és 500 főnél kevesebb személyt foglalkoztat)
 3. Small Mid-capnek minősülő vállalkozás esetén a hitelkérelem befogadásának feltétele, hogy az ügyfél megfeleljen az Eximbank ügylet-és ügyfélértékelési szabályainak
 4. hitelfelvevő ügyféllel szemben nem áll fenn az Eximbank mindenkor hatályos Üzletszabályzata alapján kizáró ok,
 5. amely által foglalkoztatottak több mint fele olyan személy, aki a Társadalombiztosítás szabályai szerint a TB-vel biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll
 6. exporttevékenységet- vagy exportőrök részére beszállítói tevékenységet folytat

Hitelösszeg (irányadó): Minimum 160 000 EUR, vagy 50 millió HUF. A finanszírozás mértéke nem haladhatja meg a beruházás nettó összértékének 85%-át.

Devizanemek: EUR, HUF

Futamidő: Az EBH és az Eximbank között aláírásra kerülő szerződéstől számítva minimum 24 hónap - maximum 120 hónap

Törlesztés: 1, 3 vagy 6 havonta

 • Ütemezett, egyenlő összegű tőketörlesztés esetén:egyenlő részletekben. 
 • Ütemezett, változó összegű törlesztés esetén: egyedi összegű részletekben.

Rendelkezésre tartás: legfeljebb 24 hónap

Kamat mértéke: minimum  Egyedi referencia kamat  ( mely az EU referencia alapkamatláb + hitelfedezet/ügyfélminősítés alapján meghatározott kamatfelárból tevődik össze.). A kamat fix a szerződés teljes futamideje alatt. A kamatfelár esetleges növelése a vállalt finanszírozási kockázat függvényében kerül meghatározásra. 

Díjak és jutalékok:

 • Eximbank által felszámított
  • Rendelkezésre tartási jutalék: 0,2%
  • Rendelkezésre tartás/ütemezett rendelkezésre tartás ütemezésének módosítása100 EUR/30 000 HUF
 • A származékos kölcsönszerződések módosítása esetén alkalmazandó, ésszerű szerződésmódosítási díj
 • Előtörlesztéssel kapcsolatos díj (időtörési költség és a kamatkiegyenlítéses rendeletben foglaltak nem teljesítéséből adódó költség)

Kizáró okok: A hitelprogram keretében nem részesülhet finanszírozásban az a vállalkozás, amely/amelynek

A Bank által nyújtott finanszírozásból kizárt az az Ügyfél6, amely(nek): 
a) nem rendelkezik legalább egy lezárt gazdasági évvel (kivéve projektcég finanszírozása esetén, vagy anyavállalati vagy bankgaranciával fedezett hitel esetén); 
b) jogerősen nem lett bejegyezve a cégnyilvántartásba, egyéni vállalkozó esetén az EVNY nyilvántartásában nem szerepel; 
c) amellyel szemben a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal („KEHI”), az Állami Számvevőszék („ÁSZ”), vagy a Magyar nemzeti Bank („MNB”) olyan ellenőrzést folytatott, amelynek eredményeként az Ügyfélre /tulajdonosára/vezető tisztségviselőjére súlyosan elmarasztaló megállapítást tett. 
d) az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelező határozata ellenére a tiltott állami támogatást nem fizette vissza; 
e) az államháztartás alrendszereiből vagy a Strukturális és Kohéziós Alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben – az elmúlt 5 évben - a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette; 
f) fő tevékenysége: fegyver-, lőszergyártás, szerencsejáték, fogadás, pénzügyi közvetítés, biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok, egyéb pénzügyi tevékenység; 
g) saját maga, vagy valamely tulajdonosa vagy vezető tisztségviselője az Európai Unió, vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsa, vagy az Amerikai Egyesült Államok szankcióiban elrendelt valamely korlátozás hatálya alatt áll; 
h) hitel-, kölcsön-, garancia-, faktoring- vagy lízingszerződésből eredő, a KHR nyilvántartás alapján lejárt tartozással rendelkezik; 
i) amellyel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban; 
j) lejárt esedékességű, adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozás-mentes adózókat tartalmazó honlapján való szereplés ennek igazolására elfogadható, de dokumentálása papír alapon (kinyomtatva) vagy elektronikusan mentve szükséges. (http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/koztartozasmentes_adozoi_adatbazis.html); 
k) csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; 
l) az Európai Unió bármely tagállamában a 2015/848/EU parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt áll; 
m) ellen a cégbíróság kényszertörlési eljárást indított, egyéni vállalkozó esetén a státusza az EVNY7 nyilvántartása szerint megszüntetett vagy felfüggesztett; 
n) bármely tulajdonosa a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény („Ctv.”) 9/B. – 9/E. §-ai szerinti jogerős eltiltás hatálya alatt áll; 
o) adószáma törlésre került; 
p) amellyel szemben – az exportügylettel vagy a finanszírozással, garanciavállalással kapcsolatosan – korrupcióra utaló hitelt érdemlő bizonyíték merült fel 
q) valamely tulajdonosa vagy vezető tisztségviselője büntetőügyben terhelt, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig vagy, ha jogerősen elítélték, a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesülésig; 
r) amellyel szemben a jogi személyekkel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedések valamelyikének alkalmazására a büntetőeljárás során indítványt tettek a bíróságnál és ennek eldöntése még folyamatban van, vagy amennyiben ilyen intézkedés jogerős kiszabására került sor: pénzbüntetés esetén annak megfizetéséig, tevékenység korlátozása esetén az eltiltás időtartama alatt. 
s) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján ellenőrzött külföldi társaságnak minősül; 
t) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben ("Pmt.") előírt ügyfél-átvilágítása nem hajtható végre; 
u) a tulajdonosi szerkezete vagy a "Pmt."-ben meghatározott tényleges tulajdonosa nem ismerhető meg; 
v) az igénybe venni kívánt pénzügyi szolgáltatással összefüggő tevékenysége folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik, legkésőbb a tevékenysége megkezdése előtt. 

Elvárt export: 

 • a hitelből megvalósított beruházás exportárbevétel-növekedést/beszállító esetében exporthoz kapcsolódó árbevétel növekedést eredményez,
 • a hitelből megvalósított beruházás eredményeképpen megvalósuló exportteljesítés/exporthoz kapcsolódó beszállítói árbevétel mértéke a beruházás aktiválását követően a hitelkeret lejáratáig tartó időszakban el kell hogy érje az ügyfél részére folyósított hitel összegének:
  • legfeljebb 5 éves futamidő esetén a 2-szeres,
  • 6- 10 év futamidőnél a 3-szoros mértékeket


A feltétel teljesülését az ügyfél  cégszerűen aláírt nyilatkozatban („Nyilatkozat a hitelcél megvalósulásáról”) vállalja. Az exportügylet/exporthoz kapcsolódó beszállító ügylet teljesítésének ütemezését az Ügyfél ugyanezen nyilatkozatában rögzíti.
Az előre rögzített ütemezésben a futamidő utolsó évére vállalt export/beszállítói teljesítés nem haladhatja meg az elvárt volumen 50%-át.

Magyar származás igazolása: 

 • Áru esetén: az áru eredetének igazolására az exportőrnek az áru exportjának megkezdésekor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara területileg illetékes szerve által kiadott származási bizonyítványt kell benyújtani, legalább a beruházás eredményeként kiszállított áru 50%-ára vonatkozóan.
 • Áru beszállítás esetén: az exporthoz kapcsolódóan beszállított árura vonatkozó  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara területileg illetékes szerve által kiadott származási bizonyítvány, mely szerint  a beruházás eredményeként előállított áru 100%-ban magyar származású
 • Szolgáltatás esetén: szükséges, hogy az exportőr által foglalkoztatottak több mint fele olyan személy legyen, aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint vele biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban álljon.

Refinanszírozási forrás:  A hitelügylet megvalósításához a Magyar Export-Import Bank Zrt. biztosítja a refinanszírozási forrást.