Magánszemélyek

Magánszemélyek esetében az adategyeztetés az alábbiakat foglalja magába:

 • A Banknak meg kell győződnie arról, hogy az ügyfeleiről rendelkezésére álló, a Pmt. alapján nyilvántartott azonosító adatok a valóságnak megfelelnek-e.
 • Azon természetes személyeknek, akiket az elmúlt hónapok során megkerestünk, nyilatkozniuk kell kiemelt közszereplői státuszukról, azaz a Bank ügyfelének meg kell adnia, hogy a Pmt. 4. §-ában foglalt rendelkezések szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e, vagy kiemelt közszereplő hozzátartozója-e, illetve közeli kapcsolatban áll-e kiemelt közszereplővel.

Azonosítási adatok

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7. § (8) bekezdése értelmében a Bank köteles kezelni az ügyfél érvényes – alábbiakban meghatározott – személyazonosításra alkalmas okmányairól készített másolatokat.

Kérjük, hogy a személyes azonosítás elvégzése érdekében vigye magával alábbi személyes okmányait: 

Magyar állampolgár esetén

 • személyi igazolvány és lakcímkártya vagy
 • útlevél és lakcímkártya vagy
 • kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya vagy
 • magyar hatóság által kiállított személyi igazolvány (könyv alakú), amennyiben érvényes lakcímet tartalmaz.

Külföldi állampolgár esetén

EU tagországból/EGT tagállamból érkező természetes személy esetén

 • külföldi hatóság által kiállított útlevél, vagy
 • külföldi hatóság által kiállított személyi igazolvány, vagy
 • magyar hatóság által kiállított személyi igazolvány és lakcímkártya

EU tagországon/EGT tagállamon kívülről érkező természetes személy esetén

 • külföldi hatóság által kiállított útlevél, vagy
 • magyar hatóság által kiállított személyi igazolvány és lakcímkártya.

Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 19. § értelmében a Bank ügyfele köteles a Bank részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e, azaz a jogszabályban meghatározott fontos közfeladatot látja el, vagy egy éven belül azt látta el. Ha az ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, a nyilatkozatának tartalmaznia kell:

 • hogy milyen minőségében tekintendő kiemelt közszereplőnek, valamint
 • a pénzeszközei forrására vonatkozó információkat.

A Pmt. 4 § (2) bekezdés alkalmazásában fontos közfeladatot ellátó személy:

 • az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
 • az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
 • a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
 • a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,
 • a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
 • a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
 • többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
 • nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

4. § (5) pontja értelmében a jogszabályban foglaltak kiterjednek a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára is, valamint a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyekre. 

A Pmt. alkalmazásában a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

A Pmt. alkalmazásában a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

a) bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;

b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Kockázatkezelési szempontból a magyarországi kiemelt közszereplő fogalma magában foglalja azt a jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet is, melynek a tényleges tulajdonosa a fentiek alapján kiemelt közszereplőnek minősül.).

Private individuals

In case of Private individuals re-identification includes the followings:

 • The Bank must ensure that personal data available based on the AML Act regarding its customers are valid.
 • Those private individual clients who were contacted by the Bank during the last months are required to provide a written statement in line with Section 4 of the AML Act as to whether he/she is considered politically exposed, or family member of a politically exposed person, or close associate of a politically exposed person.

Identification Documents

In line with the regulation of Section 7 of Act LIII of 2017 on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing the Bank has to store the copies of the – following – valid identification documents of its customers.

For performing customer re-identification, please submit the following identification documents:

In case of Hungarian citizens

 • personal identity card and official address card or
 • passport and official address card or
 • driving licence in card format and official address card or
 • personal identity document (in the form of a book) issued by a Hungarian Authority providing it contains a valid address.

In case of foreign nationals

For natural persons arriving from an EU Member State / EEA Member States 

 • passport issued by a foreign authority, or
 • personal identity document issued by a foreign authority, or
 • personal identity card and official address card issued by a Hungarian authority.

For a natural person arriving from outside the EU Member States/ EEA member states

 • passport issued by a foreign authority 
 • personal identity card and official address card issued by a Hungarian authority.

PEP (Politically Exposed Person) Declaration

In line with the regulation of Section 19 of Act LIII of 2017 on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing (AML Act) the customer of the Bank - if a natural person - is required to provide a written statement as to whether he is considered politically exposed - who is entrusted with prominent public functions, or who has been entrusted with prominent public functions within one year before the implementation of customer due diligence measures.

If the natural person customer is a politically exposed person, the statement must also indicate 

 • the specific definition under which the customer is considered politically exposed.
 • information as to the source of funds.

For the purposes of Subsection (2) of Section 4 of AML Act, ‘natural person who has been entrusted with prominent public functions’ shall include:

 • heads of State, heads of government, ministers and deputy ministers, state secretaries, in Hungary the head of State, the Prime Minister, ministers and state secretaries;
 • members of parliament or of similar legislative bodies, in Hungary members of parliament and spokesmen for the nationality;
 • members of the governing bodies of political parties, in Hungary members and officers of the governing bodies of political parties;
 • members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies, the decisions of which are not subject to further appeal, in Hungary members of the Alkotmánybíróság (Constitutional Court), of the courts of appeal and the Kúria (Curia);
 • members of courts of auditors or of the boards of central banks, in Hungary the President and Vice-President of the Állami Számvevőszék (State Audit Office), members of the Monetáris Tanács (Monetary Council) and the Pénzügyi Stabilitási Tanács (Financial Stability Board);
 • ambassadors, chargés d’affaires and high-ranking officers in the armed forces, in Hungary the head of the central body of law enforcement bodies and organizations and his deputy, Chief of Staff of the Hungarian Army and Deputy Chiefs of Staff of the Hungarian Army;
 • members of the administrative, management or supervisory bodies of enterprises with majority state ownership, in Hungary the managing directors of enterprises with majority state ownership, including members of the management body exercising control or supervisory rights of such enterprises;
 • directors, deputy directors and members of the board or equivalent function of an international organization.

The provisions of AML Act relating to politically exposed persons shall also apply to family members or persons known to be close associates of politically exposed persons.

For the purposes of AML Act ‘family members of politically exposed person’ shall include the spouse or domestic partner of a politically exposed person; the biological and adopted children, stepchildren and foster children and

their spouses or domestic partners, of a politically exposed person; the biological, adoptive, step- and foster parents of a politically exposed person.

For the purposes of AML Act, persons known to be close associates of politically exposed persons shall include:

a) any natural person who is known to have joint beneficial ownership of legal entities or unincorporated organizations, or any other close business relations, with a politically exposed person

b) any natural person who has sole beneficial ownership of a legal entity or unincorporated organization which is known to have been set up for the benefit of a politically exposed person

On risk based approach the Hungarian politically exposed persons shall include those legal entity or organization without legal personality whose beneficial owner is politically exposed.