Az Erste Bank Hungary Zrt. közleménye a 2019. április 24-i részvényesi határozatairól Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., a továbbiakban: „Társaság”) – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontjában és az egyéb jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelve – ezúton közzéteszi, hogy a Társaság Közgyűlése 2019. április 24-én az alábbi tartalmú írásbeli határozatokat (6-10/2019. sz. határozat) hozta:

6/2019. számú határozat

A Közgyűlés –az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság valamint az Állandó Könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett – elfogadta a Társaság 2018. évre elkészített, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti éves beszámolóját és ezen belül a 2018. december 31-i fordulónapra elkészített mérleget melyben: az eszköz-forrás oldal megegyező végösszege: 2.458.763 millió Ft, a saját tőke: 348.324 millió Ft; tárgyévi eredmény: 57.499 millió Ft. A Közgyűlés és úgy határozott, hogy mindösszesen 20 milliárd Ft osztalék fizetésére kerüljön sor 2019-ben a Részvényesek számára a tárgyévi eredmény terhére, s a fennmaradó 37.499 millió Ft-tal a Társaság eredménytartalékát növeljék. A Közgyűlés elfogadta a Társaság 2018. évi üzleti jelentését, a Felelős Társaságirányítási Jelentést is tartalmazó mellékletekkel együtt.

7/2019. számú határozat

A Közgyűlés elfogadta – az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság, valamint az Állandó Könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett – a Társaság nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített, 2018. évi konszolidált (összevont) beszámolóját, amely szerint: az eszközök és források egyező végösszege: 2.563.507 millió Ft; a tárgyévi eredmény: 58.508 millió Ft; a saját tőke: 357.864 millió Ft.

8/2019. számú határozat

A Közgyűlés megadta az Igazgatóság tagjai számára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésének megfelelően a felmentvényt – a Társaság létesítő okiratában foglalt felhatalmazás alapján – a 2018. január 1-jétől vagy mandátumuk azt követő kezdetétől a 2018. december 31-éig vagy a mandátumuk megszűnéséig terjedő időszakra vonatkozóan.

9/2019. számú határozat

A Közgyűlés – a Felügyelőbizottság javaslatának megfelelően – úgy határozott, hogy megválasztja a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; kamarai nyilvántartási száma: 001464) a Társaság állandó könyvvizsgálójának, és megbízza a Társaság 2019. üzleti év éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti könyvvizsgálatával. A Közgyűlés jóváhagyta továbbá a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit azzal, hogy a könyvvizsgáló megbízatása megválasztása napjától a következő éves beszámoló elfogadásának napjáig terjed.

10/2019. számú határozat

A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság javaslatát a Felügyelőbizottság azon tagjainak, akiket nem az Üzemi Tanács delegált, valamint az Igazgatóság azon külső tagjainak 2019. évi javadalmazására, akik nem állnak munkaviszonyban semelyik Erste Group entitással – az Erste Group irányelvei szerint.

Az éves beszámolók a bank honlapján 2019. április 30-tól megtalálhatók:

https://www.erstebank.hu/hu/ebh-nyito/bankunkrol/erste-bank-hungary-zrt/vallalatiranyitas/eves-jelentesek

Budapest, 2019. április 30.

ERSTE BANK HUNGARY Zrt.