Az ERSTE BANK HUNGARY Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága a 2010. április 23-án tartandó közgyűlése elé terjeszti a 2009. évi számviteli törvény szerinti beszámolót, valamint az összevont (konszolidált) beszámolót. A 2006. évi IV. tv 304. § alapján a beszámolók, valamint az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a közgyűlési határozati javaslatokat ezúton közzéteszi.

A közgyűlési előterjesztések teljes terjedelemben 2010. április 1-től a Társaság honlapján (www.erstebank.hu) megtekinthetők, vagy a Közgyűlés napján a regisztráció során átvehetők.

Előterjesztések

A közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény 2010. március 23.-án megjelent a Társaság honlapján, amely tartalmazza a napirendre vonatkozó javaslatot, és az alábbi linken olvasható:
http://www.erstebank.hu/hu/10053267.html

1.) A beszámolók, valamint az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatai az alábbiak:

  2009.12.31 2009.12.31
  HAS only mérleg és eredménykimutatás
MFT-ban
Konszolidált mérleg és eredménykimutatás
MFT-ban
Forgóeszközök 697 657 774 608
Befektetett eszközök 2 046 931 2 011 895
Aktív időbeli elhatárolások 52 557 58 687
Eszközök összesen 2 797 145 2 845 190
Kötelezettségek 2 595 485 2 637 497
Passzív időbeli elhatárolások 46 243 47 971
Céltartalékok 5 199 5 017
Saját tőke 150 218 154 705
Források összesen 2 797 145 2 845 190
Pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye 21 935 5 337
Szokásos vállalkozási eredmény 22 089 22 515
Adózás előtti eredmény 21 076 22 189
Mérleg szerinti eredmény 16 904 16 552

2.) Közgyűlés elé terjesztendő határozati javaslat tervezetek:

„A Közgyűlés …./2010. (IV.23.) számú határozatával
a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság, valamint a Könyvvizsgáló jelentésének tudomásulvétele mellett fogadja el
- az Igazgatóságnak a Társaság számviteli törvény szerinti 2009. évi beszámolójának elfogadására vonatkozó indítványát, és fogadja el a Társaság 2009. évi éves beszámolóját- az Igazgatóságnak a 2009. évi mérleg szerinti eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát, mely szerint oly módon határoz, hogy Társaság 16.904 millió Ft mérleg szerinti eredményéből 13.921millió Ft osztalékként kerüljön felosztásra, 2.983 millió Ft-ot pedig a Bank eredménytartalékába helyezzenek;
A 2009-es üzleti év szerinti nyereség után a részvényeseket megillető osztalék a Társaság törzsrészvényei után a névérték 22,85%-ában, az osztalékelsőbbségi részvényei után a névérték 22,85%x1,5 (=34,28%) képlet alapján kerüljön megállapításra. A kifizetés esedékességének kezdő napja 2010. május 25. napja legyen.
Felkéri a Társaság Igazgatóságát az osztalékfizetés menetrendjének kidolgozására, és hirdetményben történő közzétételére.

- az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a Társaság 2009. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint a 2010. évi üzletpolitikai célkitűzésekről.”


„A Közgyűlés …./2010. (IV.23.) számú határozatával
a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság valamint a Könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett, fogadja el:

- az Igazgatóságnak a Társaság számviteli törvény szerinti 2009. évi konszolidált (összevont) beszámolójának és konszolidált (összevont) üzleti jelentésének elfogadására vonatkozó indítványát, és fogadja el a Társaság konszolidált (összevont) éves beszámolóját:A 16 552 millió Ft konszolidált mérleg szerinti eredmény felosztásakor – tekintettel az Erste Bank Hungary Nyrt. közgyűlési határozatával elfogadott banki eredmény-felhasználására, mely szerint 13.920.642.600 Ft banki osztalékként kerül kiosztásra – a fennmaradó összeg eredménytartalékként kerüljön elszámolásra.”


„A Közgyűlés …./2010. (IV.23.) számú határozatával
Papp Edit, Pelle László, Jonathan William Till, Sztanó Imre, Frederik Silzer, Szivi László, valamint dr. Rudnay János igazgatósági tagok számára a 2006. évi IV. törvény 30.§ (5) bekezdésében rögzített felmentvényt – a Társaság Alapszabályának 14.1. (IX) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – 2009. január 1-jétől vagy azt követő mandátumuk kezdetétől, 2009. december 31-éig terjedő időszakra – adja meg. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.”


„A Közgyűlés …./2010. (IV.23.) számú határozatával
a Társaság 2010. üzleti évi éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának a hatályos törvények szerinti könyvvizsgálatával az Ernst & Young Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20; kamarai nyilvántartási száma: 001165) bízza meg a 2010. évet lezáró 2011. évben tartandó rendes közgyűlésig.”


„A Közgyűlés …./2010. (IV.23.) számú határozatával
válasszaA Közgyűlés dr. Rudnay János és Szivi László külső igazgatósági tagok tiszteletdíját továbbra is évi bruttó 4,8 millió forintban állapítsa meg, az Igazgatóság többi tagját, valamint a Felügyelő Bizottság tagjait díjazásban ne részesítse.

A 2010. évi könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért a könyvvizsgálót maximum 80 489 000 Forint + ÁFA / év könyvvizsgálói díj illeti meg.”


„A Közgyűlés ……/2010. (04.23.) számú határozatával
a mellékletet képező tartalommal fogadja el az Erste Bank Hungary Nyrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.”
Az Alapszabály lényeges változásai a 3., 7., 13.4., 13.5, 13.6., 15.2. (xi) és 15.2. (xiv), 15.4. (iv), 20.9.(xxiv), valamint 27. pontokat érintik.”


„A Közgyűlés ……/2010. (04.23.) számú határozatával
a mellékletet képező tartalommal fogadja el az Erste Bank Hungary Nyrt. Felügyelő Bizottságának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendjét.”
Az Ügyrend lényeges változása a 24. pontot érinti.”ERSTE BANK HUNGARY NYRT.

  • 2.797.145 millió Ft mérlegfőösszeggel,
  • 16.904 millió Ft mérleg szerinti eredménnyel és
  • 150.218 millió Ft saját tőkével;
  • 2.845.190 millió Ft mérlegfőösszeggel,
  • 16.552 millió Ft mérleg szerinti eredménnyel és
  • 154.705 millió Ft saját tőkével.
  • Major Jánost Igazgatósági taggá (mandátum 2010. április 23-tól 2012. április 27-ig),
  • Martin Rohmannt Felügyelő Bizottsági taggá és az Audit Bizottság tagjává (mandátum 2010. április 23-tól 2012. április 27-ig),
  • Claudia Höllert Felügyelő Bizottsági taggá és az Audit Bizottság tagjává (mandátum 2010. április 23-tól 2012. április 27-ig),
  • Nemes Róbertet Felügyelő Bizottsági taggá (mandátum 2010. április 23-tól 2012. április 27-ig).