Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2019. november 22. 22:00 óra és 2019. november 23. 6:00 óra között, valamint 2019. november 23. 22:00 és 2019. november 24. 06:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely több szolgáltatásunk (Erste Lakossági NetBank, Erste MobilBank, Vállalati NetBank, Electra, Erste TeleBank, sms szolgáltatások) működését is befolyásolja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Friday and Monday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services:

Between 10 p.m. on November 22, 2019 and 6 a.m. on November 23, 2019, further more between 10 p.m. on November 23, 2019 and 6 a.m. on November 24, 2019 the operation of Erste Retail and Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, Erste Telebank, text message services will be suspended.

 

A részletekért kattintson!/Please click here for details


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

2010 01 ÁPR.
Közgyűlési hirdetmény

Az ERSTE BANK HUNGARY Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága a 2010. április 23-án tartandó közgyűlése elé terjeszti a 2009. évi számviteli törvény szerinti beszámolót, valamint az összevont (konszolidált) beszámolót. A 2006. évi IV. tv 304. § alapján a beszámolók, valamint az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a közgyűlési határozati javaslatokat ezúton közzéteszi.

A közgyűlési előterjesztések teljes terjedelemben 2010. április 1-től a Társaság honlapján (www.erstebank.hu) megtekinthetők, vagy a Közgyűlés napján a regisztráció során átvehetők.

Előterjesztések

A közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény 2010. március 23.-án megjelent a Társaság honlapján, amely tartalmazza a napirendre vonatkozó javaslatot, és az alábbi linken olvasható:
http://www.erstebank.hu/hu/10053267.html

1.) A beszámolók, valamint az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatai az alábbiak:

  2009.12.31 2009.12.31
  HAS only mérleg és eredménykimutatás
MFT-ban
Konszolidált mérleg és eredménykimutatás
MFT-ban
Forgóeszközök 697 657 774 608
Befektetett eszközök 2 046 931 2 011 895
Aktív időbeli elhatárolások 52 557 58 687
Eszközök összesen 2 797 145 2 845 190
Kötelezettségek 2 595 485 2 637 497
Passzív időbeli elhatárolások 46 243 47 971
Céltartalékok 5 199 5 017
Saját tőke 150 218 154 705
Források összesen 2 797 145 2 845 190
Pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye 21 935 5 337
Szokásos vállalkozási eredmény 22 089 22 515
Adózás előtti eredmény 21 076 22 189
Mérleg szerinti eredmény 16 904 16 552

2.) Közgyűlés elé terjesztendő határozati javaslat tervezetek:

„A Közgyűlés …./2010. (IV.23.) számú határozatával
a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság, valamint a Könyvvizsgáló jelentésének tudomásulvétele mellett fogadja el
- az Igazgatóságnak a Társaság számviteli törvény szerinti 2009. évi beszámolójának elfogadására vonatkozó indítványát, és fogadja el a Társaság 2009. évi éves beszámolóját- az Igazgatóságnak a 2009. évi mérleg szerinti eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát, mely szerint oly módon határoz, hogy Társaság 16.904 millió Ft mérleg szerinti eredményéből 13.921millió Ft osztalékként kerüljön felosztásra, 2.983 millió Ft-ot pedig a Bank eredménytartalékába helyezzenek;
A 2009-es üzleti év szerinti nyereség után a részvényeseket megillető osztalék a Társaság törzsrészvényei után a névérték 22,85%-ában, az osztalékelsőbbségi részvényei után a névérték 22,85%x1,5 (=34,28%) képlet alapján kerüljön megállapításra. A kifizetés esedékességének kezdő napja 2010. május 25. napja legyen.
Felkéri a Társaság Igazgatóságát az osztalékfizetés menetrendjének kidolgozására, és hirdetményben történő közzétételére.

- az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a Társaság 2009. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint a 2010. évi üzletpolitikai célkitűzésekről.”


„A Közgyűlés …./2010. (IV.23.) számú határozatával
a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság valamint a Könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett, fogadja el:

- az Igazgatóságnak a Társaság számviteli törvény szerinti 2009. évi konszolidált (összevont) beszámolójának és konszolidált (összevont) üzleti jelentésének elfogadására vonatkozó indítványát, és fogadja el a Társaság konszolidált (összevont) éves beszámolóját:A 16 552 millió Ft konszolidált mérleg szerinti eredmény felosztásakor – tekintettel az Erste Bank Hungary Nyrt. közgyűlési határozatával elfogadott banki eredmény-felhasználására, mely szerint 13.920.642.600 Ft banki osztalékként kerül kiosztásra – a fennmaradó összeg eredménytartalékként kerüljön elszámolásra.”


„A Közgyűlés …./2010. (IV.23.) számú határozatával
Papp Edit, Pelle László, Jonathan William Till, Sztanó Imre, Frederik Silzer, Szivi László, valamint dr. Rudnay János igazgatósági tagok számára a 2006. évi IV. törvény 30.§ (5) bekezdésében rögzített felmentvényt – a Társaság Alapszabályának 14.1. (IX) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – 2009. január 1-jétől vagy azt követő mandátumuk kezdetétől, 2009. december 31-éig terjedő időszakra – adja meg. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.”


„A Közgyűlés …./2010. (IV.23.) számú határozatával
a Társaság 2010. üzleti évi éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának a hatályos törvények szerinti könyvvizsgálatával az Ernst & Young Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20; kamarai nyilvántartási száma: 001165) bízza meg a 2010. évet lezáró 2011. évben tartandó rendes közgyűlésig.”


„A Közgyűlés …./2010. (IV.23.) számú határozatával
válasszaA Közgyűlés dr. Rudnay János és Szivi László külső igazgatósági tagok tiszteletdíját továbbra is évi bruttó 4,8 millió forintban állapítsa meg, az Igazgatóság többi tagját, valamint a Felügyelő Bizottság tagjait díjazásban ne részesítse.

A 2010. évi könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért a könyvvizsgálót maximum 80 489 000 Forint + ÁFA / év könyvvizsgálói díj illeti meg.”


„A Közgyűlés ……/2010. (04.23.) számú határozatával
a mellékletet képező tartalommal fogadja el az Erste Bank Hungary Nyrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.”
Az Alapszabály lényeges változásai a 3., 7., 13.4., 13.5, 13.6., 15.2. (xi) és 15.2. (xiv), 15.4. (iv), 20.9.(xxiv), valamint 27. pontokat érintik.”


„A Közgyűlés ……/2010. (04.23.) számú határozatával
a mellékletet képező tartalommal fogadja el az Erste Bank Hungary Nyrt. Felügyelő Bizottságának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendjét.”
Az Ügyrend lényeges változása a 24. pontot érinti.”ERSTE BANK HUNGARY NYRT.

  • 2.797.145 millió Ft mérlegfőösszeggel,
  • 16.904 millió Ft mérleg szerinti eredménnyel és
  • 150.218 millió Ft saját tőkével;
  • 2.845.190 millió Ft mérlegfőösszeggel,
  • 16.552 millió Ft mérleg szerinti eredménnyel és
  • 154.705 millió Ft saját tőkével.
  • Major Jánost Igazgatósági taggá (mandátum 2010. április 23-tól 2012. április 27-ig),
  • Martin Rohmannt Felügyelő Bizottsági taggá és az Audit Bizottság tagjává (mandátum 2010. április 23-tól 2012. április 27-ig),
  • Claudia Höllert Felügyelő Bizottsági taggá és az Audit Bizottság tagjává (mandátum 2010. április 23-tól 2012. április 27-ig),
  • Nemes Róbertet Felügyelő Bizottsági taggá (mandátum 2010. április 23-tól 2012. április 27-ig).