ADATVÉDELMI ÉS SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (EGYBEN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS)

Hatályos a 2024. január 19. napjától megkezdett személyes adatkezelésre

Módosítások (A változások dőlt betűvel kerülnek feltüntetésre.)

 • A személyes adatkezelés jogalapja. (IV.3, IV.4., IV.23 pont)
 • A IV. 1. fejezetben a táblázat kiegészült az alábbi pontokkal:
  • 29. Egyéb ügyfél-átvilágítási intézkedések (üzleti kapcsolatra vonatkozó adatok, adatváltozás kezelése, adatfrissítés) valamint az ügyfélkapcsolat folyamatos figyelemmel kísérése (monitoring)
  • 30. Ügyfél-átvilágítás (pénzeszköz, vagyon forrásának ellenőrzése)
  • 31. Ügyfél-átvilágítás (kiemelt közszereplői minőség ellenőrzése)
  • 32. Pmt. 15. § szerinti ügyfél-átvilágítás

A tájékoztatás a 2023. november 6-tól kezdődő adatkezelésre vonatkozik. 

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (általános adatvédelmi rendelet; „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) alapján az ERSTE Lakástakarék Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; weboldal: www.erstelakastakarek.hu, elérhetőség: info@ersteltp.hu; telefonszám: +36 1 298 0222, a továbbiakban „Erste Lakástakarékpénztár”, vagy „Adatkezelő”) a jelen tájékoztatást adja az Ön, mint az Erste Lakás-takarékpénztár által személyes adatkezelés szerinti Érintett számára (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”).

I. Az Erste Lakás-takarékpénztár általi adatkezelés, és a jelen Adatkezelési Tájékoztató jellege

Az Erste Lakás-takarékpénztár Ön személyes adatainak kezelését mint adatkezelő, végzi.

Az Erste Lakás-takarékpénztárt az Erste Lakás-takarékpénztár cégkivonatában (elérhető a https://www.ecegjegyzek.hu/?cegadatlap/0110041054/TaroltCegkivonat oldalon) meghatározott két személy, vagy az általuk képviseletre meghatalmazott két személy együttesen képviseli.

Az Erste Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; a „Bank”, vagy az „Erste Bank”) az Erste Lakástakarékpénztárban minősített befolyással (100 % tulajdonrésszel) rendelkezik.

Az Erste Lakás-takarékpénztár az Erste bankcsoport egyik tagja.

Az Erste bankcsoportot az Erste Lakás-takarékpénztár mellett a Bank, és a alábbi leányvállalatai alkotják:

 • Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 8. emelet) 
 • Erste Lakáslízing Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)
 • Erste Jelzálogbank Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)
 • Erste Ingatlan Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)

Az Erste Bank anyavállalata az Erste Group Bank AG (székhelye: Am Belvedere 1, 1100 Wien, Ausztria).

Az Erste Bank az Erste Lakás-takarékpénztár kiemelt közvetítőjeként jár el (lásd: VII.3. pont), és az Erste Bank bankfiókjain keresztül közreműködik az ügyfél és az Erste Lakás-takarékpénztár közötti, pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási szerződések megkötésében, az Érintettei személyes adat kezeléssel kapcsolatos kérelmek befogadásában és az Érintett, Erste Lakás-takarékpénztár általi személyes adatainak kezeléséről való tájékoztatásában is.

Az Erste Lakás-takarékpénztár tájékoztatja, hogy amennyiben az Erste Lakás-takarékpénztár olyan személyes adatát kezeli, amely alapján Ön az Erste Lakás-takarékpénztár által azonosított, vagy azonosítható személy (függetlenül a személyes adat kezelés céljától, jogalapjától és időtartamáról), Ön az irányadó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések alapján Érintettnek minősül és megilletik az irányadó adatvédelmi jogszabályokban, különösen a GDPR-ban és az Info tv-ben foglalt személyes adat kezelésével és védelmével kapcsolatos jogok.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató valamennyi Érintett személyes adat kezelésére (II. pont) és ezen felül egyes speciális Érintetti körökre vonatkozó tájékoztatásokat tartalmaz. Az adatkezelés egyes szabályai az Erste Lakás-takarékpénztár Üzletszabályzatban is megjelenítésre kerülnek, továbbá az Erste Lakás-takarékpénztár gondoskodik arról, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatkezelés megkezdését megelőzően a jelen Adatkezelési Tájékoztató rá vonatkozó részét az Érintett megismerje. Az Erste Lakás-takarékpénztár jelen Adatkezelési Tájékoztatót honlapján, az Erste https://www.erstebank.hu/hu/ebhnyito/bankunkrol/erste-group/erste-lakastakarek-zrt/ltp-szabalyozas weboldalon, valamint az Erste Bank bankfiókjaiban is elérhetővé teszi.  Az Erste Lakás-takarékpénztár a jelen Adatkezelési Tájékoztatóból az egyes Érintetti típusokra vonatkozóan kivonatot készíthet, és lehetővé teheti, hogy a személyes adat kezelésével Érintett a személyes adatai kezeléséhez történő előzetes tájékoztatás megtörténtéről és tudomásul vételéről e dokumentum, vagy annak kivonata aláírásával nyilatkozzon.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató az Erste Lakás-takarékpénztár a 2019. november 21-től megkezdett személyes adatkezelés(ek)re vonatkozóan hatályos.  Az Erste Lakás-takarékpénztár a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására bármikor, egyoldalúan jogosult. A módosítás az Erste Lakás-takarékpénztár korábbi Adatkezelési Tájékoztatójának hatálya alatt indult személyes adat kezelésekre a módosítás új részei tekintetében irányadó (egyebekben e személyes adatok kezelésére a személyes adat kezelésének megkezdésekor irányadó szabályok vonatkoznak), míg az Adatkezelési Tájékoztató módosulását követően indult személyes adat kezelések tekintetében teljes egészében irányadó a módosított Adatkezelési Tájékoztató (mely ezen Érintettek esetében a személyes adat kezelés megkezdésekor hatályos Adatkezelési Tájékoztatónak minősül). Az Erste Lakás-takarékpénztár az Adatkezelési Tájékoztató valamennyi módosítását elérhetővé tesz a https://www.erstebank.hu/hu/ebhnyito/bankunkrol/erste-group/erste-lakastakarek-zrt/ltp-szabalyozas weboldalon közzéteszi. Amennyiben a módosítás jogszabályváltozás, vagy hatósági határozat okán szükséges, vagy amennyiben a módosítás a személyes adat védelmével kapcsolatos jogot nem érintő technikai jellegű változás (pl. adatvédelmi tisztviselő változása), a módosítás a módosítást megelőző személyes adat kezelésekre is kiterjed.

Az Erste Lakás-takarékpénztár az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, és amennyiben jogszabály előírja, az Erste Lakástakarékpénztár az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről tájékoztatja az Érintettet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

Az Erste Lakás-takarékpénztár tájékoztatja az Érintettet, hogy jelenleg automatizált döntéshozatalt jelenleg nem végez.

Erste Lakás-takarékpénztár tájékoztatja az Érintettet hogy profilalkotást jelenleg kizárólag közvetlen üzletszerzési célból végez a GDPR (47) alapján (az Erste Lakás-takarékpénztár jogos érdeke alapján). 

Az Erste Lakás-takarékpénztár tájékoztatja az Érintettet, hogy személyes adatait anonimizált (azaz az Érintetthez nem kapcsolható) formában az Erste Lakás-takarékpénztár statisztikai célokból felhasználja.

Az Erste Lakás-takarékpénztár tájékoztatja a székhelyére, illetve az Erste Bank bankfiókjaiba belépő Érintettet, hogy e helyszíneken az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, az üzleti-, banktitok védelme, valamint személy-, és vagyonvédelmi célból képfelvétel rögzítés történik az Erste Lakás-takarékpénztár személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. §-án alapuló jogos érdeke alapján.

Az Erste Lakás-takarékpénztár által biztosított online felületen használható applikációk használata során megadott személyes adatait az Erste Lakás-takarékpénztár a GDPR 6. Cikk (1) a) pontja szerinti hozzájárulása esetén, e hozzájárulásának visszavonásáig (melynek az applikáció használat megszüntetése is számít) kezeli. 

Az Erste Lakás-takarékpénztár tájékoztatja az Érintettet, hogy az Erste Lakás-takarékpénztár pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységére speciális, ágazati jogszabályok vonatkoznak, melyek irányadóak az Érintett személyes adatai kezelése vonatkozásában (többek között a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”), az 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról (az „Ltv.”), 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról).
Az Erste Lakás-takarékpénztár, amennyiben személyes adatokat törölni köteles, e törlési kötelezettségének tényleges, végleges és helyreállíthatatlan törléssel/anonimizálással tesz eleget, és intézkedik a törlési kötelezettség alapján megsemmisítendő dokumentumok maradéktalan megsemmisítése iránt is.

Amennyiben az Erste Lakás-takarékpénztárnak a személyes adatokat az Érintett Adathordozhatósághoz való joga alapján az Érintetten kívüli személy részére kell kiadnia, Erste Lakás-takarékpénztára jelen Adatkezelési Tájékoztató keretében tájékoztatja és felhívja e címzett harmadik személyt arra, hogy az Erste Lakás-takarékpénztár által az Érintett vonatkozásában átadott személyes adatokat nem használhatja saját céljára, és ezen személyes adatokat kizárólag a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint kezelheti. Az Erste Lakás-takarékpénztár az Érintett kérésére harmadik személy részére megfelelően továbbított személyes adatok harmadik személy általi felhasználásáért felelősséget nem vállal. 

A Bank az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulásával hangrögzítést végezhet, melyet a Bank a hozzájárulás visszavonásáig, legtovább azonban az Érintettel kapcsolatban kezelt egyéb személyes adat megőrzési idejéig kezeli (amennyiben a Jelen Adatkezelési Tájékoztató másként nem rendelkezik).

II. Valamennyi Érintett személyes adatának kezelésére vonatkozó tájékoztatás

1.) Az Erste Lakás-takarékpénztár tájékoztatja, hogy személyes adatait az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint, a magyar adatvédelmi hatósági (Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság; „NAIH”), az Európai Unió adatvédelmi munkacsoportja (WP 29 Munkacsoport) által előírtaknak megfelelően, és a személyes adat kezelésre vonatkozó elvek tiszteletben tartásával és annak megfelelően kezeli, így különösen

i) tisztességesen és az Érintett által átlátható módon;
ii) egyértelműen meghatározott, és jogszerű célból gyűjtött személyes adatok felhasználásával;
iii) a személyes adat kezelés célja szempontjából megfelelő, releváns és szükséges adatok kezelésével (az adattakarékosság elvének megfelelően);
iv) pontosan és naprakészen (a pontosság elvének megfelelően);
v) a korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően;
vi) olyan technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával, amelyek által biztosított a személyes adatok megfelelő biztonsága a személyes adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával szemben (az intergritás és a bizalmas jelleg elve alapján);
vii) alapértelmezett és beépített adatvédelem és az elszámoltathatóság elvének megfelelve.

Az Erste Lakás-takarékpénztár tájékoztatja az Érintettet, hogy személyes adatait mint önálló adatkezelő jogosult kezelni.

2.) Az Erste Lakás-takarékpénztár biztosítja az Ön, mint Érintett Erste Lakás-takarékpénztár általi, személyes adat kezeléséhez kapcsolódó jogainak érvényesülését.

A.) Ennek keretében az Erste Lakás-takarékpénztár személyes adatát kizárólag az irányadó adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak megfelelő jogalappal kezel, így

i) amennyiben Ön egy, vagy több meghatározott (konkrét) célból – amely az Erste Lakás-takarékpénztár általi adatkezelés célja is – egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntesen, konkrét, előzetes tájékoztatáson (melynek a jelen Adatkezelési Tájékoztató minősül) alapuló és egyértelmű hozzájárulását adta személyes adata (i) Erste Lakás-takarékpénztár általi kezeléséhez; vagy amennyiben
ii) személyes adatainak adatkezelése az Erste Lakás-takarékpénztár és Ön közötti olyan – az Ön kezdeményezésére történő – szerződés létrehozásához – azaz a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez (szerződés megkötése céljából történő személyes adat kezelés) –, vagy teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön, mint Érintett az egyik fél; vagy
iii) amennyiben személyes adatainak Erste Lakás-takarékpénztár általi kezelése az Erste Lakás-takarékpénztárra vonatkozó olyan jogi kötelezettség teljesítésén alapul, amelyet uniós, vagy magyar jogszabály állapított meg; vagy
iv) amennyiben személyes adatainak Erste Lakás-takarékpénztár általi kezelése az Ön, vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; vagy
v) amennyiben személyes adatainak Erste Lakás-takarékpénztár általi kezelése az Erste Lakás-takarékpénztár vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön, mint érintett olyan érdekei, vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatainak védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek (jogos érdek, mint személyes adat kezelési jogalap).

B.) Az Erste Lakás-takarékpénztár tájékoztatja, hogy Önnek, mint Érintettnek személyes adatai Erste Lakás-takarékpénztár általi kezelésével összefüggésben az alábbi jogai vannak:

Amennyiben személyes adatait az Erste Lakás-takarékpénztár kezeli, személyes adatainak Erste Lakás-takarékpénztár általi kezeléséhez kapcsolódóan Ön

i) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve az Erste Lakás-takarékpénztártól az Erste Lakás-takarékpénztárnál kezelt személyes adatairól. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes (Személyes adatokhoz való hozzáférés joga). Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel, amely díjat (amennyiben az alkalmazásra kerül) az Erste Lakás-takarékpénztár hirdetménye tartalmazza;

ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését/kiegészítését, amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatot az Erste Lakás-takarékpénztár pontatlanul/hiányosan kezeli (Helyesbítéshez való jog). Amennyiben a személyes adat helyesbítéshez/kiegészítéshez való jog gyakorlása az Erste Lakás-takarékpénztárral kötött szerződésében szereplő személyes adat módosulását eredményezné, azt az Erste Lakás-takarékpénztár által a szerződésmódosításra az Erste Lakás-takarékpénztár Üzletszabályzatában meghatározottak szerint teheti meg az Érintett, ennek hiányában a hatályos jogszabályok vagy az Erste Lakás-takarékpénztárral kötött szerződésének szerződésmódosításra irányadó rendelkezései szerint;

iii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok törlését teljes egészében, vagy egyes, Erste Lakás-takarékpénztár által kezelt személyes adatokra vonatkozóan (Törléshez való jog). E joga alapján Ön jogosult arra, hogy az Erste Lakás-takarékpénztár helyreállíthatatlanul és véglegesen törölje /anonimizálja azon személyes adatait (és megsemmisítse a törléssel Érintett személyes adatait tartalmazó dokumentumokat), amelyek tekintetében

a. már azon adatkezelési cél megszűnt, amelyre az Erste Lakás-takarékpénztár, mint Adatkezelő a személyes adatait gyűjtötte, vagy kezelte és más jogalap nincs személyes adatainak Erste Lakás-takarékpénztár általi kezelésére, és a személyes adat még nem került törlésre, vagy
b. amennyiben a személyes adatainak kezelése az Erste Lakás-takarékpénztárnak adott hozzájárulásán alapul, és e hozzájárulását az Erste Lakás-takarékpénztár irányában a jelen Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint visszavonta (és az Erste Lakás-takarékpénztár számára a személyes adat kezelésére nem áll fenn más jogalap);
c. jogszerűen tiltakozott személyes adatai kezelése ellen, és elsőbbséget élvező ok az Erste Lakás-takarékpénztár általi további személyes adatkezeléshez nincs;
d. az Ön álláspontja szerint személyes adatai jogellenes kezelése történik.

Az Erste Lakás-takarékpénztár a GDPR 11. cikke alapján tájékoztatja, hogy amennyiben az Erste Lakás-takarékpénztár oldalán olyan adatkezelési cél már nem áll fenn, amely okán az Adatkezelő az Érintett személyes adatát kezelni köteles/jogosult, az Érintettről (ügyfélszámmal rendelkező Érintett esetén) az Erste Lakás-takarékpénztár személyes adat törlést/anonimizálást és dokumentum megsemmisítést követően kizárólag ügyfélszám adatot őriz meg annak érdekében, hogy egy esetleges vitás helyzetben az Érintett által megadott ügyfélszám esetén a törlés megtörténte az Erste Lakás-takarékpénztár részéről igazolható legyen. 

iv) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése korlátozását a korlátozni kívánt személyes adatkörök megjelölésével (Adatkezelés korlátozásához való jog). E joga alapján jogosult arra, hogy az Erste Lakás-takarékpénztár korlátozza személyes adatainak kezelését, amennyiben Ön vitatja azok pontosságát, vagy amennyiben az Ön véleménye szerint az adatkezelés jogellenes ugyanakkor Ön ellenzi a személyes adatok törlését, vagy amennyiben az Erste Lakás-takarékpénztárnak, mint Adatkezelőnek nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez.

v) kérheti, hogy az Erste Lakás-takarékpénztár ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról;

vi) amennyiben az Ön személyes adatai Erste Lakás-takarékpénztár általi kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja („Hozzájárulás visszavonásához való jog”). Az Erste Lakás-takarékpénztár az Ön által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll;

vii) jogosult arra, hogy az Ön által az Önre vonatkozóan az Erste Lakás-takarékpénztár rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy kérje az Erste Lakás-takarékpénztártól ezen adatok továbbítását másik adatkezelő részére (amennyiben az Erste Lakás-takarékpénztár általi adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy az Erste Lakás-takarékpénztárral kötött szerződésen alapul, amelyben Ön az egyik szerződő fél és amennyiben az adott adatkezelés automatizált módon történik; „Adathordozhatósághoz való jog”). Tájékoztatjuk, hogy az Erste Lakás-takarékpénztár az Ön által, harmadik személy által az Erste Lakás-takarékpénztár számára történő személyes adat átadásra vonatkozó kérelmét (azaz az ún. Erste Lakás-takarékpénztár behozni tervezetett személyes adat befogadására vonatkozó kérelmét) jelenleg nem tudja teljesíteni, tekintettel arra, hogy az Erste Lakás-takarékpénztár nem rendelkezik olyan adatkezelési folyamattal és adatkezelési céllal, amely alapján e kérelmének eleget tudna tenni, és személyes adatait célhoz kötötten tudná kezelni, így az Erste Lakás-takarékpénztár a személyes adatait tartalmazó, rendelkezésére bocsátott adathordozó átvételére és az azon található személyes adatok kezelésére jelenleg nem jogosult.

viii) Amennyiben az Erste Lakás-takarékpénztár egyedi ügyében automatizált döntéshozatalt alkalmaz, Ön jogosult arra, hogy e hozott döntés ellen kifogást emeljen („Kifogáshoz való jog”);

ix) Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon az Erste Lakás-takarékpénztár által jogos érdek jogalapon kezelt személyes adatainak kezelése ellen, vagy saját helyzetével kapcsolatos okból személyes adatainak kezelése ellen a GDPR-ban meghatározott esetekben („Tiltakozáshoz való jog”);

x) Személyes adatai Erste Lakás-takarékpénztár általi kezelésének jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH; székhely cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.,, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat („Jogorvoslathoz való jog”)

xi) Személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogosult az Erste Lakás-takarékpénztár Adatvédelmi Tisztviselőjéhez fordulni. Az Erste Lakás-takarékpénztár adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége: dr. Misky Zsolt; e-mail: adatvedelem@erstebank.hu.

C.) Személyes adatkezeléssel kapcsolatos jogainak érvényesítésével kapcsolatos kérdéseit/kéréseit az alábbi elérhetőségeken közölheti az Erste Lakás-takarékpénztárral: 

i) Írásban, az Erste Lakás-takarékpénztár székhelyének címére (ERSTE Lakástakarék Zrt., székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) megküldött levélben (a személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelem sablonja a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. sz. melléklete);

ii) Az Erste Bank bármely bankfiókjában leadott írásbeli kérelem útján;

iii) Az Erste Lakás-takarékpénztár telefonos ügyfélszolgálatán szóban, rögzített vonalon (Telebank telefonszáma: +36 (1) 2980222; kiemelt ügyfeleinknek: +36 (1) 298-0196);

iv) E-mail-en az info@ersteltp.hu címen.

Tekintettel az Erste Lakás-takarékpénztár Érintetti személyes adatok banktitok védelmére vonatkozó kötelezettségére, az Erste Lakás-takarékpénztár (vagy kiemelt közvetítője, az Erste Bank) a személyes adat kezelésre vonatkozó Érintetti kérelem teljesítése esetén az Érintett minőségére (ügyfél, igénylő, stb.) tekintettel, az Érintett megfelelő azonosítását elvégzi, és az Érintett kérelmének/kérésének kizárólag az Érintett (Érinteti minőségének megfelelő) azonosítását követően jogosult eleget tenni.

A NAIH által a személyes adatkezelésekkel kapcsolatos kérelmek Érintett általi megküldésére rendszeresített kérelmet az Erste Lakás-takarékpénztár befogadja, amennyiben az azon megjelölendő személyes adatok maradéktalanul feltüntetésre kerültek, és az Érintett által aláírásra kerül e kérelem. Amennyiben e kérelmen az Érintett nem adott meg valamennyi, azonosításhoz szükséges személyes adatot, az Érintett az Erste Lakás-takarékpénztár személyes adatai kiegészítésére hívja fel a kérelem megválaszolhatósága érdekében.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató III. i)-vi)  pontja alá tartozó Érintett személyes adat kezelésére vonatkozó kérelmét családi és utóneve, születési neve, születési helye és ideje, édesanyja születéskori neve, személyazonosító okmányának típusa és száma, lakcímkártyájának száma, valamint levelezési címe megadásával kérheti (írásbeli levélében megküldött, vagy az Erste Bank bankfiókjában tett kérelem esetén a kérelem aláírásával), amelyen, amennyiben arról tudomása van az Érintettnek, az Erste Lakás-takarékpénztár e kérelemben kéri megadni ügyfélszámát. 

Az Erste Lakás-takarékpénztár munkavállalója, vagy volt munkavállalója személyes adat kezelésre vonatkozó kérelmét családi és utóneve, születési neve, születési helye és ideje, édesanyja születéskori neve, és TAJ száma megadásával és írásbeli, vagy az Erste Bank bankfiókjában tett kérelem esetén a kérelem aláírásával nyújthatja be az Erste Lakás-takarékpénztár részére. 

Az Erste Lakás-takarékpénztár munkavállalója, vagy volt munkavállalója személyes adat kezelésre vonatkozó kérelmét írásban (a NAIH által rendszeresített formanyomtatvány kivételével) családi és utóneve, születési neve, születési helye és ideje, édesanyja születéskori neve, és TAJ száma megadásával és írásbeli, vagy az Erste Bank bankfiókjában tett kérelem esetén a kérelem aláírásával nyújthatja be. 

Az Erste Lakás-takarékpénztár jelen Adatkezelési Tájékoztató III. ix) pont alá tartozó Érintett (Egyéb Érintett) személyes adat kezelésére vonatkozó kérelmét írásban (a NAIH által rendszeresített formanyomtatvány kivételével) az Erste Lakás-takarékpénztár részére megadott és az Erste Lakás-takarékpénztár által kezelt személyes adatok típusának felsorolásával (a kezelt adat, pl. név, email cím, telefonszám), valamint a személyes adat kezelés Erste Lakás-takarékpénztár általi okának/céljának feltüntetésével kérheti.

Amennyiben az Adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során az Erste Lakás-takarékpénztár banktitoknak minősülő személyes adatot harmadik személy részére köteles átadni, az Erste Lakás-takarékpénztár a banktitok védelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a kérelmet az Erste Lakás-takarékpénztár teljes bizonyító erejű magánokirati forma esetén teljesíti a Hpt. 161. § (1) alapján.

Amennyiben az Érintett személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét nem a fentiek szerint tette meg (így különösen amennyiben az Érintett nem adott meg valamennyi, azonosításhoz szükséges személyes adatot), és az Erste Lakás-takarékpénztár az Érintett megfelelő, adatbiztonsághoz és/vagy banktitok védelemhez szükséges azonosítását nem tudta elvégezni, az Érintettet az Erste Lakás-takarékpénztár hiánypótlásra hívja fel, amelynek elmulasztása, vagy nem teljesítése esetén a kérelem megválaszolását az Erste Lakás-takarékpénztár nem tudja teljesíteni. A szükséges személyes adatok megadására/hiányzó tevékenység elvégzésére a történő felhívástól a személyes adat megadásáig eltelt idő a kérelem megválaszolásának határidejébe nem számít bele. 

Az Erste Lakás-takarékpénztár az Érintett személyes adat kezelésével kapcsolatos kérelmét nem tekinti panasznak, azonban amennyiben az Érintett személyes adat kezelésével kapcsolatos kérelmében az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek és az Erste Lakás-takarékpénztár panaszkezelési szabályzatának megfelelő panaszt tesz, a személyes adat kezelésével kapcsolatos Érintetti kérés és a panasz egy értesítés keretében (a megfelelő tájékoztatások alkalmazása mellett) megválaszolható. 

Az Erste Lakás-takarékpénztár a személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérések teljesítését/arra történő válaszadást indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb azonban a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül teljesíti. Figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez az egy hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható az Erste Lakás-takarékpénztár által az Erste Lakás-takarékpénztárhoz történő benyújtásától/beérkezésétől számított egy hónapon belüli indokolt, Érintettnek küldött tájékoztatással.

D.) Adatpontosság biztosítása
Az Erste Lakás-takarékpénztár a kezelt személyes adatok pontosságáról köteles. Ezért az Erste Lakás-takarékpénztár által kezelt kapcsolattartási adatain az Erste Lakás-takarékpénztár a GDPR 5. cikk (1) d) pontja szerinti pontosság elvének biztosítása, valamint adatpontosítás (adattisztítás) érdekében megkeresheti Önt kapcsolattartási adatainak frissítése érdekében. Amennyiben az adatpontosítás szerződéses adat módosításával lehetséges, azt az Erste Lakás-takarékpénztár Üzletszabályzata szerint a szerződésmódosításra irányadó szabályoknak megfelelően szükséges megtenni.

E.) Reklám (direct marketing megkeresés)
Az Erste Lakás-takarékpénztár tájékoztatja az Érintettet, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 6.§ (1) bekezdése alapján közvetlen üzletszerzés céljából (gazdasági) reklámot (fogalma: Grt. 1. § d)) természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján, a postai címzett reklámküldemény kivételével) kizárólag akkor közöl maga, vagy megbízottja útján az Érintettel, amennyiben ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. Az Erste Lakás-takarékpénztár a hozzájáruló nyilatkozatot tevő természetes személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – személyes adat kizárólag a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető (legfeljebb azonban a IV. 13. pontban meghatározott időpontig), és harmadik fél számára kizárólag az Érintett személy előzetes hozzájárulásával, vagy a Hpt. 164/B. § alapján (mely célú személyes adatátadás ellen az Érintett tiltakozhat a II.2.) B. ix) pontja szerint) adható át.

Az Erste Lakás-takarékpénztár az Érintettet a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglaltak szerint, az ott meghatározottak feltételek fennállása esetén maga, vagy megbízottja útján megkeresheti. Az Erste Lakás-takarékpénztár nyilvántartást vezet arról, aki az e törvény szerinti megkeresés ellen tiltakozását fejezte ki a további Bank, vagy megbízottja általi megkereséssel szemben. 

F.) Tájékoztatás módja
Az Erste Lakás-takarékpénztár az általa kezelt, az Érintettől származó, valamint az Érintetti tevékenység alapján az Erste Lakás-takarékpénztár részére ismertté váló, valamint az Érintettről az Erste Lakás-takarékpénztár által levont következtetések útján nyert személyes adatok kezeléséről az Érintettet a jelen Adatkezelési Tájékoztató keretében tájékoztatja. Az Erste Lakás-takarékpénztár a Szerződés Kedvezményezettjét ezúton tájékoztatja, hogy a Kedvezményezett személyes adatainak Erste Lakás-takarékpénztár általi kezeléséről az Erste Lakás-takarékpénztár, banktitok védelmi kötelezettsége okán mindaddig nem jogosult tájékoztatni, míg a Szerződés feletti rendelkezési jogot a Kedvezményezett meg nem szerzi. 

Amennyiben az Erste Lakás-takarékpénztár által kezelt személyes adatait nem Ön bocsátotta az Erste Lakás-takarékpénztár rendelkezésére, az Erste Lakás-takarékpénztár Önt személyes adatainak kezeléséről a GDPR 14. cikke alapján, és annak megfelelően külön tájékoztatja, a GDPR 14. cikk (5) bekezdésben foglalt eset(ek) fennállásának kivételével. 
Amennyiben a személyes adat Öntől, mint Érintettől származik, azon nyomtatványok, melyek kitöltésével az Ön személyes adatai az Erste Lakás-takarékpénztár kezelésébe kerültek, tartalmazzák az Önről az Erste Lakás-takarékpénztár által kezelt személyes adatok típusait.

III. Személyes adat kezelés főbb Érintetti típusonként

Az Erste Lakás-takarékpénztár tevékenységével összefüggésben kezelt személyes adatok Érintettjei jellemzően az alábbi Érintettek:

i) Ügyfél: valamennyi természetes személy, aki az Erste Lakás-takarékpénztártól, mint pénzügyi intézménytől pénzügyi szolgáltatást/kiegészítő pénzügyi szolgáltatást (a „Szolgáltatás”) vesz igénybe (Hpt. 160. § (2) bek.);

ii) Igénylő: valamennyi természetes személy, aki szolgáltatás igénybevétele céljából lép kapcsolatba a pénzügyi intézménnyel,de a Szolgáltatást nem veszi igénybe (Hpt. 160. § (2) bek.);

iii) Adóstárs, kezes, egyéb biztosítékot nyújtó természetes személy: a pénzügyi szolgáltatási-, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási szerződés (a „Szerződés”) teljesítésében az adós Ügyfél mellett bevont személy, aki a Szerződés alapján és a Szerződésben foglaltak szerint az adós Ügyfél mellett/helyett helytállni tartozik, amennyiben fizetési kötelezettségének teljesítését az adós Ügyfél elmulasztja;

iv) Meghatalmazott: természetes személy, aki más természetes, vagy jogi személy képviseletében eljár a Ptk. 6:11. § alapján;

v) Kedvezményezett: az Ltv. 6. § (2) és 9. § (1) bekezdése szerinti természetes személy;

vi) Kapcsolattartó: aki a Szerződésben az Erste Lakás-takarékpénztárral szerződő fél részéről a szerződő féllel való kapcsolattartás érdekében megjelölt személy;

vii) Munkavállaló

viii) Korábbi munkavállaló

ix) Egyéb Érintett (így különösen hírlevél feliratkozó, szerződéses partner kapcsolattartója): e körbe tartozik valamennyi érintett, aki nem tartozik a jelen Adatkezelési Tájékoztató III. i)-viii) alpontjában meghatározott Érintetti körbe.

Az Erste Lakás-takarékpénztár személyes adatokat elsősorban azzal a céllal kezel, hogy az Érintettel pénzügyi szolgáltatás teljesítésére irányuló Szerződést kössön, és azt mind az Erste Lakás-takarékpénztár mind a vele Szerződést kötött Érintett teljesíteni tudja.

Amennyiben az Erste Lakás-takarékpénztár által kezelt személyes adat banktitoknak, vagy más védett titokkörbe tartozó adatnak (pl. üzleti titok) minősül, az Erste Lakás-takarékpénztár e személyes adatot az adott titokköre vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kezeli a személyes adat védelmére vonatkozó rendelkezéseken felül.

IV. Az egyes Érintettek személyes adatai kezelésének speciális szabályai

1.) Az Adatkezelés Tájékoztató III.1. pontban felsorolt természetes személyek közül az Ügyfél, az adóstárs, a kezes, az egyéb biztosítékot nyújtó természetes személyek személyes adatait (és az ezen személyes adatokat tartalmazó esetleges dokumentumo(ka)t), valamint az alábbi táblázat 25. pontjában meghatározott Érintettek személyes adatait az Erste Lakás-takarékpénztár az alábbiak szerint fogja kezelni (adatkezelést megelőző tájékoztatás)/kezeli (az adatkezelés megkezdésétől).

Az Erste Lakás-takarékpénztár a jelen pont szerinti Érintettek személyes adatait a személyes adat védelemre vonatkozó szabályok mellett a Hpt. 160. § (1) bekezdése alapján banktitoknak minősülő adatként kezeli, a Hpt. banktitok védelmére vonatkozó szabályai szerint.

Az Erste Lakás-takarékpénztár tájékoztatja az Érintettet, hogy termékfejlesztési céllal anonimizált személyes adatok felhasználása történik az Erste Lakás-takarékpénztár részéről.

Az Erste Lakás-takarékpénztár tájékoztatja az Érintettet, hogy amennyiben az Erste Lakás-takarékpénztár valamely személyes adat kezelésére jogosult, a személyes adat kezelésére való joga alapján az Erste Lakás-takarékpénztár kezeli az adott személyes adatot tartalmazó valamennyi kapcsolódó dokumentációt is.

Amennyiben személyes adatának kezelése az Erste Lakás-takarékpénztár részéről a fenti táblázat szerint hozzájárulásán alapul, személyes adatait e hozzájárulása alatt, hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában pedig mindaddig kezeli az Erste Lakás-takarékpénztár, ameddig személyes adatainak kezelésre a Bank bármely jogcímen jogosult (kivéve, amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztató valamely hozzájárulás alapján kezelt személyes adat Bank általi kezelésére ezen időtartamnál rövidebb időt jelöl meg).

Az Erste Lakás-takarékpénztár tájékoztatja az Érintettet, hogy az Erste Lakás-takarékpénztár általi személyes adat kezelési időtartam meghosszabbodik (az alábbi személyes adat kezelési idővel; vagy az abból hátralevő idővel), valamennyi Érintett esetében, amennyiben az Erste Lakás-takarékpénztár számára nyitva álló, személyes adat kezelési időtartam leteltekor az Érintettel szemben peres eljárás, büntetőeljárás, vagy követeléskezelési eljárás, vagy más olyan eljárás van folyamatban, amely okán a személyes adat kezelése az Erste Lakás-takarékpénztár részéről jogi igényének érvényesítéséhez szükséges

2. Az Adatkezelési Tájékoztató III.1. pontban felsorolt természetes személyek közül az igénylő személyes adatait (és az ezen személyes adatokat tartalmazó esetleges dokumentumo(ka)t) az Erste Lakás-takarékpénztár az alábbiak szerint fogja kezelni (adatkezelést megelőző tájékoztatás)/kezeli (az adatkezelés megkezdésétől).

Az Erste Lakás-takarékpénztár a jelen pont szerinti Érintettek személyes adatait a személyes adat védelemre vonatkozó szabályok mellett a Hpt. 160. § (1) bekezdése alapján banktitoknak minősülő adatként kezeli, a Hpt. banktitok védelmére vonatkozó szabályai szerint.

i.) Az Erste Lakás-takarékpénztár az igénylő személyes adatait a személyes adat védelemre vonatkozó szabályok mellett a Hpt. 160. § (2) bekezdése alapján banktitoknak minősülő adatként kezeli, a Hpt. banktitok védelmére vonatkozó szabályai szerint.

Amennyiben Ön vonatkozásában az Erste Lakás-takarékpénztár, vagy annak közreműködője, az Erste Bank hitelbírálatot folytatott le, azonban hitelkérelmét az Erste Lakás-takarékpénztár elutasította, a hitelbírálat lefolytatásához szükséges valamennyi személyes adatát és az azokat tartalmazó dokumentumot a Szerződés meghiúsulásától számított 5 (öt) évig kezeli az Erste Lakás- takarékpénztár Hpt. 166/A. § (2) bekezdése alapján, melyet követően véglegesen és helyreállíthatatlanul törli/anonimizálja.

Amennyiben személyes adatának kezelése Erste Lakás-takarékpénztár részéről kizárólag hozzájárulásán alapul (és más jogcím személyes adatainak kezelésére az Erste Lakás-takarékpénztár részéről nem áll fenn), személyes adatait e hozzájárulása alatt hozzájárulásának visszavonásáig, legfeljebb azonban 6 (hat) hónapig kezeli az Erste Lakás-takarékpénztár, ezen időtartamot követően személyes adatát Erste Lakás-takarékpénztár véglegesen és helyreállíthatatlanul törli/anonimizálja.

ii.) Amennyiben Ön Szerződés megkötésére vonatkozó igényét, érdeklődését, szándékát az Erste Lakás-takarékpénztár részére kifejezte, azonban a Szerződés megkötése érdekében a Pmt. szerinti azonosításának megkezdésére nem került sor, az Erste Lakás-takarékpénztár személyes adatait (hozzájárulásával) a személyes adat Erste Lakás-takarékpénztár részére történő megadását követő 6 hónapig, vagy amennyiben hozzájárulását visszavonta, e hozzájárulás visszavonásáig kezeli, ezen időtartamot követően személyes adatát az Erste Lakás-takarékpénztár véglegesen és helyreállíthatatlanul törli/anonimizálja.

3.) Amennyiben Ön az Adatkezelési Tájékoztató III.1. pontja szerinti Egyéb Érintettnek minősül, személyes adatait (és az ezen személyes adatokat tartalmazó esetleges dokumentumo(ka)t) az Erste Lakás-takarékpénztár az alábbiak szerint fogja kezelni (adatkezelést megelőző tájékoztatás)/kezeli (az adatkezelés megkezdésétől).

i.) Az Ön, mint Egyéb Érintett személyes adatának Erste Lakás-takarékpénztár általi kezelése, kifejezett, önkéntes hozzájárulása esetén, a hozzájárulásának visszavonásáig, a hozzájárulásában megadott adatkezelési célból, legfeljebb azonban a személyes adat megadását követő 5 évig történik. Amennyiben ezen időtartamon túli jogalap a személyes adat kezelésére Erste Lakás-takarékpénztár részéről nem áll fenn, személyes adatát véglegesen és helyreállíthatatlanul törli/anonimizálja az Erste Lakás-takarékpénztár.

ii.) Egyéb Érintettként az Erste Lakás-takarékpénztár személyes adatai kezelésére hozzájárulásán felül, vagy hozzájárulásának hiányában a jelen Adatkezelési Tájékoztató II.2.) A.) ii)-iv) szerinti valamely jogalapon, jogszerű adatkezelési célból jogosult, e jogalap fennállásáig, ezen időtartamot követően személyes adatát véglegesen és helyreállíthatatlanul törli/anonimizálja az Erste Lakás-takarékpénztár.

iii.) Az egyes Egyéb Érintettekre vonatkozó tájékoztatás személyes adataik kezeléséről.

a.) Hírlevél feliratkozó (hírlevél küldés érdekében megadott) személyes adatait az Erste Lakás-takarékpénztár a leiratkozásának megtörténtéig kezeli abból a célból, hogy Ön kérése szerinti hírlevelet az Ön által megadott elérhetőségen kapjon. A leiratkozás a hírlevélen található leiratkozás gombra kattintással gyakorolható.

b.) Az Erste Lakás-takarékpénztár által üzemeltetett weboldal használatával a weboldal automatikusan elmenthet információkat az Ön eszközéről (melyből Önre vonatkozó személyes adat nem állapítható meg), illetve azon ún. számítógépes „sütiket” (cookie) helyezhet el az Erste Lakás-takarékpénztár annak céljából, hogy

 • az Erste Lakás-takarékpénztár információt gyűjtsön az eszközéről,
 • ezen információk segítsék Önt online tranzakciók igénybevételekor, vagy
 • ezen információk felhasználásra kerüljenek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak optimalizációjához.

c.) Kapcsolattartói, meghatalmazotti, közreműködői (különösen tolmács, fordító) személyes adatok kezelése
Az Erste Lakás-takarékpénztár és szolgáltató között a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) szerint létrejött szerződésben meghatározott kapcsolattartó, meghatalmazott, közreműködői személyek személyes adatainak kezelése azon fél érdekében (szerződés teljesítésének teljesíthetősége, mint jogos érdek) történő személyes adat kezelésnek minősül, amely fél részéről az adott természetes személy eljár. A kapcsolattartó, meghatalmazott, közreműködői személy természetes személy személyes adatainak kapcsolattartási célú kezelése ellen tiltakozhat az Erste Lakás-takarékpénztárnál, sikeres tiltakozás esetben az Erste Lakás-takarékpénztár a személyes adat kezelést megszünteti, egyéb esetben az Erste Lakás-takarékpénztár/az Erste Lakás-takarékpénztárral szerződő fél jogos érdeke jogalapon az Erste Lakás-takarékpénztár a kapcsolattartó, mint Egyéb Érintett személyes adatait az Erste Lakás-takarékpénztár és a szolgáltató között fennálló szerződés teljes megőrzési idejéig kezeli, mely megőrzési idő az Erste Lakás-takarékpénztár és a szolgáltató közötti szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 5 év, amennyiben a Felek között nincs jogvita.

d.) Az Erste Lakás-takarékpénztár Korábbi munkavállalója személyes adatainak kezelése
Az Erste Lakás-takarékpénztár Korábbi munkavállalójának személyes adatait az Erste Lakás-takarékpénztár a jelen pontban foglaltak szerinti célból, jogalapon és időtartamig kezeli a jelen Adatkezelési Tájékoztató Általános részében meghatározott módon.

(i) A munkaszerződést, valamint a bér-, és járulék fizetésével kapcsolatos személyes adatait A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 4. § alapján nem jogosult az Erste Lakás-takarékpénztár selejtezni, így az ezen személyes adatokat tartalmazó dokumentumok és adatbázisban tárolt adatok megőrzési ideje e törvényi megőrzési időhöz igazodik. E személyes adatai Erste Lakás-takarékpénztáráltali kezelésének a célja az Erste Lakás-takarékpénztár jogi kötelezettségének teljesítése.

(ii) Az Erste Lakás-takarékpénztár a munkaviszonyával összefüggésben kezelt egyéb személyes adatait és az adott személyes adatokat tartalmazó dokumentációkat A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („Mt.”) 286. § (1)alapján a munkaszerződés megszűnését követő 3 évig kezeli, a hozzájárulása, mint jogalap alapján kezelt személyes adatai kivételével. Hozzájárulása alapján kezelt személyes adatait hozzájárulásának visszavonásáig, legkésőbb azonban Mt. 286. § (1) alapján a munkaszerződés megszűnését követő 3 évig kezeli.

e.) Állásajánlatra jelentkezők személyes adatainak kezelése
Az Erste Lakás-takarékpénztár által közzétett álláspályázatra jelentkezők személyes adatait (ideértve a jelentkezéshez a jelentkező(k) által csatolt személyes dokumentumokat – így az önéletrajzot – is) az Erste Lakás-takarékpénztár a jelentkező Érintett az álláspályázatról szóló döntésről való értesítéséig kezeli, kivéve, ha az Érintett az álláspályázatra történő jelentkezés során megadott személyes adatainak további kezeléséhez egyértelműen és kifejezetten hozzájárult, annak érdekében, hogy az Erste Lakás-takarékpénztár az esetlegesen aktuálissá váló új állásajánlattal őt megkereshesse. E hozzájárulása alapján az állásajánlatra jelentkezők személyes adatait az Erste Lakás-takarékpénztár egy évig kezeli, kivéve, ha Ön ezen időtartam lejártát megelőzően ismételten hozzájárul személyes adatai Bank általi kezeléséhez (további egy évre) abban érdekében, hogy az Erste Lakás-takarékpénztár Önt az esetlegesen aktuálissá váló új állásajánlattal megkereshesse.

f.) Facebook, viber, widget felület használata
Az Erste Lakás-takarékpénztár facebook, viber felhasználói felületen és az Erste Lakás-takarékpénztár honlapján is lehetővé teheti az Érintettek számára, hogy az Erste Lakás-takarékpénztár szolgáltatásival kapcsolatosan tájékoztatást kérjenek. E felületek panasz beadására, adatvédelemmel kapcsolatos kérések megküldésére nem alkalmazhatók, azon kizárólag általános, banktitoknak, vagy más védett titokkörbe nem tartozó adat kiadására, ezzel kapcsolatos kérdés feltételére nyílik lehetősége az Érintettnek. E felületek (amennyiben azok használatát az Erste Lakás-takarékpénztár lehetővé tette) használata során megadott személyes adatokat az Erste Lakás-takarékpénztár az Érintett hozzájárulása esetén kezeli, hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a személyes adat Erste Lakás-takarékpénztár rendszereibe történő kerülését követő 6 hónapig, ezen időtartamot követően pedig személyes adatát az Erste Lakás-takarékpénztár véglegesen és helyreállíthatatlanul törli/anonimizálja (amennyiben a személyes adat további kezelésére más jogalapja az Erste Lakás-takarékpénztárnak nem áll fenn).

VI. A személyes adatkezelés tekintetében speciális Érintetti körre (16 éven aluli személyek, személyes adat különleges kategóriájában tartozó adatot megadó természetes személyek)

1.) A 16 éven aluli személyek a GDPR értelmében gyermeknek tekintendők.

Az Erste Lakás-takarékpénztár hozzájárulás esetén a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelését kizárólag abban az esetben végzi, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. Az Erste Lakás-takarékpénztár 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelését kizárólag akkor és olyan mértékben végzi, amennyiben a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

2.) Személyes adat különleges kategóriájába tartozó személyes adat(ok) kezelése

Az Erste Lakás-takarékpénztár a GDPR 9. cikke szerinti személyes adat különleges kategóriájába tartozó személyes adatot (így a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatot és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatot) kizárólag abban az esetben kezel, amennyiben az Érintett kifejezett hozzájárulását adta a személyes adat különleges kategóriájába tartozó személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog kizárja a hozzájárulás útján történő adatkezelést, továbbá kivéve, ha a személyes adat különleges kategóriájába tartozó személyes adat kezelésére az Erste Lakás-takarékpénztárnak valamely 6. cikk b)-j) szerinti jogalapja fennáll. Az Erste Lakás-takarékpénztár különleges személyes adatnak minősülő személyes adatát (hozzájárulása esetén is) kizárólag azon adatkezelési célból, és kizárólag ezen adatkezelési cél fennállásáig kezeli, amelyhez Ön hozzájárult.
A fentiekre tekintettel kérjük, hogy hozzájárulásának hiányában személyes adat különleges kategóriájába tartozó személyes adatot az Erste Lakás-takarékpénztár részére az Erste Lakás-takarékpénztár általi személyes adat kezelésre vonatkozó hozzájárulása nélkül (amely tartalmazza azon adatkezelési célt is, amely célú adatkezelésre az Erste Lakás-takarékpénztárat feljogosítja hozzájárulásával), az Erste Lakás-takarékpénztár részére ne küldjön meg, mert az adatkezelési célt is tartalmazó kifejezett hozzájárulásának a hiányában az Erste Lakás-takarékpénztár ezen személyes adatokat nem jogosult megismerni, így döntéseinél sem jogosult felhasználni. Ezen személyes adatokat azonnal törli/anonimizálja és megsemmisíti, olvasatlanul, amennyiben az Erste Lakás-takarékpénztár azt állapítja meg, hogy Ön hozzájárulását személyes adat különleges kategóriájába tartozó személyes adatának kezeléséhez az Erste Lakás-takarékpénztár részére nem adta meg.

3.) Büntetőjogi felelősséggel kapcsolatos személyes adatok kezelése

Büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre, illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatokat az Erste Lakás-takarékpénztár a magyar jog által lehetővé tett körben kezel (amennyiben az adott bűncselekmény tekintetében az Erste Lakás-takarékpénztár feljelentőnek, sértettnek minősül, a büntetőeljárásban polgári jogi igényt érvényest). Amennyiben a büntetőeljárásban polgári jogi igényt az Erste Lakás-takarékpénztár nem jelentett be, abban az esetben a büntetőeljárás során meghozott határozat jogerőre emelkedéséig, ellenkező esetben (polgári jogi igény bejelentése esetén) pedig az ítélet jogerőre emelkedését követő 5 évig (azaz a végrehajtási jog elévüléséig) kezeli ezen információkat az Erste Lakás-takarékpénztár, kivéve amennyiben ezen elévülési idő megszakad, vagy nyugszik (ez esetben a Vht. 57.§, Mt. 286. §-ban meghatározottak szerint).

VII. Személyes adat továbbítása (az Erste Lakás-takarékpénztár által továbbított személyes adat(ok) címzettjeinek kategóriái)

Az Erste Lakás-takarékpénztár a GDPR 13. Cikkének (1) e) bekezdése alapján tájékoztatja, hogy személyes adatait az alábbi címzetti kategóriák részére, az alábbi jogalapon továbbítja:

1.) Az Erste Lakás-takarékpénztár a pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenysége keretében az Érintett személyes adatait az általa megbízott, kiszervezett tevékenységet végző, és az Erste Lakás-takarékpénztár Bank mindenkori Üzletszabályzatának 1. sz. mellékletében meghatározott (a „Általános Üzleti Feltételek 1. sz. melléklete”) adatfeldolgozók részére továbbíthatja Hpt. 164. § j) pontja, egyben a kiszervezett tevékenységet végzővel kötött adatfeldolgozási szerződés alapján. Az Üzletszabályzat 1. sz. mellékletének mindenkor hatályos változata a https://www.erstebank.hu/hu/ebh-nyito/bankunkrol/erste-group/erste-lakastakarek-zrt/ltp-szabalyozas webhelyen érhető el.
Ezen adattovábbítás célja a Pénzügyi Üzletszabályzat 1. sz. mellékletében az adott adatfeldolgozó által ellátandó tevékenység, mint kiszervezett tevékenység végzése, időtartama pedig az adatkezelési cél megvalósulásának időtartama.

2.) Az Erste Lakás-takarékpénztár a Hpt. 161. c) pontja alapján az e pontban meghatározott követeléskezelési célból személyes adatai az Erste Lakás-takarékpénztárral szerződéses kapcsolatban álló, követeléskezeléssel foglalkozó gazdasági társaság(ok) részére kerülhet(nek) átadásra az Erste Lakás-takarékpénztár által az adatkezelési cél megvalósulásáig szükséges időtartamra.

3.) A Hpt. 164. q) pontja alapján a közvetítő által közvetített pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítéséhez személyes adatai az Erste Lakás-takarékpénztárral szerződéses kapcsolatban álló közvetítő (fogalma: Hpt. 10. §) részére kerültek átadásra az Erste Lakás-takarékpénztár által az adatkezelési cél megvalósulásáig szükséges időtartamra. Az Erste Lakás-takarékpénztárral szerződéses kapcsolatban álló közvetítők listája a Magyar Nemzeti Bank http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese/kozvetitok-keresese weboldalán érhető el. A közvetítők az Erste Lakás-takarékpénztárral kötött szerződésük értelmében jogosultak az Erste Lakás-takarékpénztár részére közvetítési tevékenységük során jogszerűen megszerzett és szerzett személyes adatot az Erste Lakás-takarékpénztár részére átadni.

4.) Az Erste Lakás-takarékpénztár a Hpt. 164. § d) pontja alapján, valamint adatfeldolgozási szerződés alapján az Erste Lakás-takarékpénztár által felhatalmazott könyvvizsgálónak, az Erste Lakás-takarékpénztárral szerződésben álló jogi szakértőnek (egyéni ügyvéd és ügyvédi iroda) vagy egyéb szakértőnek teljesíthet Érintetti személyes adat átadást, könyvvizsgálati/jogi, vagy egyéb szakértői tevékenység ellátása céljából e cél megvalósulásának időtartamáig.

Amennyiben az adatkezelés címzett általi, adatfeldolgozóként történő kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása, az Érintett hozzájárulásának visszavonásáról az Erste Lakás-takarékpénztár az adatfeldolgozót tájékoztatja, és az adatfeldolgozó e tájékoztatás időpontjától az adott Érintett hozzájáruláson alapuló személyes adatát a továbbiakban nem jogosult kezelni. Amennyiben az adatfeldolgozó által kezelt Érintetti személyes adatok törlése/anonimizálása, helyesbítés, zárolása, vagy az egyéb személyes adatkezelési kérés esetén más kötelezettség teljesítése szükséges az adatfeldolgozó részéről, az Erste Lakás-takarékpénztár az adatfeldolgozót értesíti erről.

5.) Az Erste Lakás-takarékpénztár az Érintettel szemben fennálló követelését engedményezheti, melynek alapján az engedményezési szerződés alapján az engedményes részére az Érintett fennálló követelésével kapcsolatos valamennyi adatot és dokumentumot átadja (amennyiben az engedményező és az engedményes az engedményezési szerződésben másként nem állapodtak meg). Az engedményezéssel összefüggő számviteli bizonylatokat az Erste Lakás-takarékpénztár a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) alapján az engedményezésről kiállított számviteli bizonylat kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 évig kezeli.

6.) Az Erste Lakás-takarékpénztár a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok részére továbbíthatja személyes adatait, amennyiben az irányadó jogszabályok az Erste Lakás-takarékpénztárat e személyes adat átadására kötelezik, vagy amennyiben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság megfelelő tartalmú megkeresést küldött az Erste Lakás-takarékpénztár részére, melyben kéri az Ön személyes adatának átadását.

7.) Az Erste Lakás-takarékpénztár hozzáférési jogának gyakorlása keretében (kérésére) tájékoztatja Önt a fentieken felüli címzetti kategóriákról történő tájékoztatáson felül (cégnév és székhely adatok megadásával) azon címzettekről, amelyek részére személyes adatai továbbításra kerülnek/kerültek.

VIII. További fogalomtár

Adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés (GDPR 4. cikk 2. pontja alapján).

Az Érintett az azonosított vagy azonosítható természetes személy (GDPR 4. cikk 1. pontja alapján).

Az Érintett hozzájárulása az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Korábbi Munkavállaló az a természetes személy, aki munkaszerződés alapján az Erste Lakás-takarékpénztárnál munkát végzett, de jelenleg már nem áll az Erste Lakás-takarékpénztár alkalmazásában.

Munkavállaló az a természetes személy, aki munkaszerződés alapján az Erste Lakás-takarékpénztárnál munkát végez (az Mt. 34. §(1) bekezdése alapján).

Munkáltató az a jogképes személy, aki munkaszerződés alapján munkavállalót foglalkoztat (az Mt. 33. § alapján).

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (GDPR 4. cikk 1. pont alapján).