Kiknek és mit kínálnak az Erste Bank által kialakított mentőcsomagok?

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS AZ ERSTE BANK MENTŐCSOMAGJAIRÓL1

I. TÁJÉKOZTATÁS BANKI MENTŐCSOMAGOK ÁLTALÁNOS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEIRŐL

A pénzügyi, gazdasági környezet valamint az Ön (adós, adóstárs) vagyoni, jövedelmi helyzetének változásából adódóan a hitele(i) törlesztése kapcsán átmeneti vagy tartós nehézségekkel szembesülhet. Bankunk ezen fizetési nehézségek áthidalására szolgáló megoldásokat kíván nyújtani Önnek.

Az egyes lehetőségeknél különös körültekintéssel szükséges eljárni, kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy az adott áthidaló megoldás Ön és a Bank legjobb érdekeit szolgálja.

Annak elsődleges megállapítására, hogy Ön részt tud-e venni bármely Bankunk által nyújtott kölcsön/hitel átstrukturálásában, az alábbi általános szabályok vonatkoznak – az egyes mentőcsomag lehetőségeknél szereplő eltérésekkel:

 • Hitelfolyósítás óta eltelt legalább 6 esedékesség, és ezalatt az időszak alatt Ön késedelem nélkül vagy legfeljebb 30 napos késedelemmel teljesítette fizetési kötelezettségeit azon hitelszerződés tekintetében, melyre az átstrukturálási kérelem vonatkozik.
 • Amennyiben adós vagy adóstárs elhalálozott, akkor a hagyatéki eljárás jogerős befejezését követően van lehetőség átstrukturálás igénybevételére.
 • Adós, adóstárs a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR-ben) elérhető adatainak ellenőrzésére, ezen adatok lekérésére a Banknak hozzájárulását adja.
 • Jelzálogjoggal biztosított kölcsönszerződésnél a jelzálogfedezeti ingatlan(ok)ra vonatkozó vagyonbiztosítás megléte, rendszeres fizetésének igazolása, valamint ha a mentőcsomag eredményeként a kölcsön véglejáratának dátuma változik, akkor az engedményezés érvényességének le kell fednie a kölcsön új véglejárati dátumot.
 • Ön igazolni tudja a pénzügyi nehézséget okozó körülmény(eke)t.
 • Ön együttműködő, azaz hajlandó telefonon egyeztetni és megadni a szükséges adatokat a jövedelemvizsgálat lefolytatásához.
 • Önnek elfogadható jövedelemmel kell rendelkeznie, és ezt igazolnia is szükséges. Az elfogadható jövedelmeket és azok megfelelő igazolásait a következő táblázatban gyűjtöttük össze Önnek, melyet alátámasztó dokumentumokat a kérelem elbírálásához csatolni kell:

1 A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.

2 Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Ön(ök) egészségi állapottal kapcsolatos adata(i) az adatvédelmi jogszabályok értelmében különleges adatnak minősülnek, ezért ezek kezelésére Bankunknak nincs joga, és ilyen információt Ön(ök)től soha nem kérünk. Amennyiben Ön a kérelméhez ilyen tartalmú dokumentumot csatol, úgy az abban foglaltakat Bankunk nem rögzíti, és a benyújtott dokumentációt haladéktalanul visszajuttatja az érintettnek.

Igényelhető mentőcsomagok

TÖRLESZTÉS VÉDELEM

Ha Önnek a hiteléhez kapcsolódóan munkanélküliségi illetve keresőképtelenségi szolgáltatás érvényesítésére vonatkozóan törlesztési védelme van és megfelel a biztosítási feltételeknek, vagyis a biztosítási díj lehívható, akkor Önnek a mentőcsomag igénybevétele előtt, elsődlegesen ezzel a lehetőséggel kell élnie.

Amennyiben Ön rendelkezik törlesztésvédelmi biztosítással kérjük, a lenti elérhetőségeken haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a biztosítójával, a biztosítási esemény bekövetkezéséről Önnek bejelentést kell tennie.

A biztosítási esemény bejelentése

UNION Vienna insurance Group  Biztosító Zrt.
Cím: 1300 Budapest, Pf.: 161  
Tel: +36-1-501-2372 

Amennyiben Ön törlesztésvédelmi biztosítással nem rendelkezik, akkor kérjük, olvassa tovább tájékoztatásunkat a Bankunknál igényelhető mentőcsomag lehetőségekről.

Jelzálogkölcsön mentőcsomagok

FIZETÉSI HALASZTÁS

 • Annuitásos időszakban lévő kölcsön esetén a Bank ezt az annuitást megszakítja egy fizetési halasztás beépítésével. Ennek az az eredménye, hogy Önnek a fizetési halasztás időtartama alatt a törlesztésvédelmi biztosítási díj megfizetésén kívül fizetési kötelezettsége nem keletkezik, azok a fizetési halasztás időtartama alatt ugyanis nem válnak esedékessé.
 • A fizetési halasztás leteltekor a fizetési halasztás időtartama alatt esedékessé nem vált törlesztő részletek összege (tőke, ügyleti kamat, kezelési költség, egyéb díjak) az Ön választása szerint:
  • tőkésítésre kerülhet a hátralévő futamidőre, vagy
  • tőkésítésre és a szerződés futamideje meghosszabbításra kerülhet akként, hogy a havi törlesztő részlet összege megegyezzen a fizetési halasztás megelőző törlesztőrészlet összegével. 
 • Fix 4 hónap
 • A szerződésmódosítás díja a mentőcsomag keretében 5.000 Ft/alkalom.
 • A szerződésmódosítást futamidő hosszabbítás és tőkésítés esetén közokirat, egyébként teljes bizonyító erejű magánokiratba kell elkészíteni. A közokiratba foglalás költségét Önnek kell megfizetnie.
 • A kölcsön lejáratának időpontjában az adós/adóstárs legfeljebb 70 éves lehet, kivétel örökös, ahol ez a korhatár 75 év.
 • Önnek a Bank által erre rendszeresített nyomtatványon van lehetősége kérelmét előterjesztenie, melyben részletezi kérését,  jövedelmi helyzetét, egyéb körülményeket, szempontokat.

MÉRSÉKELT ÖSSZEG FIZETÉSE

 • Önnek nem kell a havi törlesztő részletet teljes egészében megfizetni (pl.: kamat, kezelési költség, tőke, törlesztési védelem biztosítási díj, és egyéb díjak) ehelyett a következők szerint meghatározott mérsékelt összeg  fizetése szükséges havonta egy technikai törlesztési számlára.
 • Az Ön által fizetendő (vállalható) minimális mérsékelt összegre vonatkozó javaslatot Bankunk az Ön anyagi lehetőségeinek felmérése alapján tesz, mely főszabály szerint nem lehet kisebb, mint a kérelmének befogadását megelőzően az érintett ügylet utolsó esedékességekor felszámolt kamat összegének fele, amely összeg pedig nem lehet alacsonyabb, mint a kérelem befogadását megelőző esedékes törlesztő részlet 50%-a. Amennyiben a hitel törlesztőrészlete törlesztési védelem biztosítási díjat is tartalmaz, a minimum mérsékelt összeget, annak figyelemen kívül hagyásával kell megállapítani. A törlesztési védelem biztosítási havi díját Önnek a mérsékelt összege felül szükséges havonta teljesítenie. 
 • Ön a saját elhatározásából fizethet havonta többet is, mint a meghatározott mérsékelt összeg. Ezzel csökkenteni tudja a majdan tőkésítendő összeget. 
 • A mérsékelt összeg fizetésének időtartama alatt felszámolt és az Ön által meg nem fizetett összegek különbségét az áthidaló megoldás lejáratakor az Ön választása szerint: 
  • tőkésítésre kerülhet a hátralévő futamidőre, vagy
  • tőkésítésre és a szerződés futamideje meghosszabbításra kerülhet akként, hogy a havi törlesztő részlet összege megegyezzen a fizetési halasztás megelőző törlesztőrészlet összegével.
 • Fix 6 hónap
 • A könnyítési ciklus után Önnek helyreáll a normál fizetési kötelezettsége.
 • A szerződésmódosítás díja a mentőcsomag keretében 5.000 Ft/alkalom.
 • A szerződésmódosítást közokiratba kell foglalni, ennek költségét Önnek kell megfizetnie.
 • A kölcsön lejáratának időpontjában az adós/adóstárs legfeljebb 70 éves lehet, kivétel örökös, ahol ez a korhatár 75 év.
 • Önnek a Bank által erre rendszeresített nyomtatványon van lehetősége kérelmét előterjeszteni, melyben részletezi, igazolja kérését, az azt alátámasztó jövedelmi helyzetét, egyéb körülményeket, szempontokat, a könnyítési időszak lejárata után mitől várja anyagi helyzete javulását.

FUTAMIDŐ HOSSZABBÍTÁS

 • A szerződés szerinti futamidő meghosszabbításra kerül, amelynek eredményeként az Ön havi törlesztőrészlete csökkeni fog. 
 • Végig normál (napi) kamatszámítású életbiztosítással kombinált termékek esetén nincs lehetőség futamidő hosszabbításra.
 • Ahol a hitel életbiztosítással/lakástakarékpénztárral kombinált és a türelmi idő még nem járt le, a havi törlesztő részletek összege a türelmi idő alatt nem változik, csak a tőkefizetés beindulását követően. (Ennek oka az, miszerint a türelmi idő alatt ezeknél a hiteleknél csak kamat esetleg kezelési költségfizetése történik.)
 • A kölcsön futamideje maximum 10 évvel hosszabbítható meg, oly módon, hogy lakáshitelnél a futamidő nem haladhatja meg a hosszabbítással a 40 évet, szabad felhasználású hiteleknél – termékkombinációtól függően – maximum a 30-35 évet.
 • A szerződésmódosítás díja a mentőcsomag keretében 5.000 Ft/alkalom.
 • A szerződésmódosítást közokiratba kell foglalni, ennek költségét Önnek kell megfizetnie.
 • A kölcsön lejáratának időpontjában az adós/adóstárs legfeljebb 70 éves lehet, kivétel örökös, ahol ez a korhatár 75 év.
 • Önnek a Bank által erre rendszeresített nyomtatványon van lehetősége kérelmét előterjesztenie, melyben részletezi, igazolja kérését, valamint az azt alátámasztó jövedelmi helyzetét, egyéb körülményeket, szempontokat.

LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR / ÉLETBIZTOSÍTÁS MEGSZÜNTETÉSE ÉS TÜRELMI IDŐ BEÉPÍTÉSE

 • Élő lakástakarékpénztárral/életbiztosítással rendelkező termékeknél, a megtakarítás lejáratát megelőzően (idő előtt) felmondásra kerül a megtakarítás, majd annak óvadéki/visszavásárlási összegéből előtörlesztés történik az Ön hitelébe, továbbá a szerződésmódosítás aláírását követő első esedékességtől 6 hónap türelmi idő kerül beállításra.
 • Törölt életbiztosítási kötvények esetén lehetősége van mentőcsomagon belül kérnie az annuitásba forgatást. Ebben az esetben az eljárás eltérhet a megtakarítás lehívása és betörlesztése tekintetében.
 • Lehetősége van a gyűjtőszámla hitel alatti kombinált hitel megszüntetésére mentőcsomag keretein belül, ez esetben a szerződésmódosításnak tartalmaznia kell egy kiegészítést, amely visszautal a rögzített árfolyamra vonatkozó módosításra és az alap szerződésre is.
 • A megtakarítás rendelkezésre álló összegéből történő előtörlesztés, valamint a szerződésmódosítás aláírását követő első esedékességtől 6 havi türelmi idő beállítása, az ügylet futamidejének változatlanul hagyása mellett.
 • A szerződésmódosítás díja a mentőcsomag keretében 5.000 Ft/alkalom.
 • Díjak: A megtakarítások óvadéki/visszavásárlási összegéből történő előtörlesztés díjmentes.
 • A szerződésmódosítást közokiratba kell foglalni, ennek költségét Önnek kell megfizetnie.
 • A kölcsön lejáratának időpontjában az adós/adóstárs legfeljebb 70 éves lehet, kivétel örökös, ahol ez a korhatár 75 év.
 • Önnek a Bank által erre rendszeresített nyomtatványon van lehetősége kérelmét előterjesztenie, melyben részletezi, igazolja kérését, valamint az azt alátámasztó jövedelmi helyzetét, egyéb körülményeket, szempontokat.

Fedezetlen mentőcsomagok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN - FIZETÉSI HALASZTÁS

 • Annuitásos időszakban lévő kölcsön esetén a Bank ezt az annuitást megszakítja egy fizetési halasztás beépítésével. Ennek az az eredménye, hogy Önnek a fizetési halasztás időtartama alatt a törlesztésvédelmi biztosítási díj megfizetésén kívül fizetési kötelezettsége nem keletkezik, azok a fizetési halasztás időtartama alatt ugyanis nem válnak esedékessé.
 • A fizetési halasztás leteltekor a fizetési halasztás időtartama alatt esedékessé nem vált törlesztő részletek összege (tőke, ügyleti kamat, kezelési költség, egyéb díjak) az Ön választása szerint:
  • tőkésítésre kerülhet a hátralévő futamidőre, vagy
  • tőkésítésre és a szerződés futamideje meghosszabbításra kerülhet akként, hogy a havi törlesztő részlet összege megközelítse a fizetési halasztás megelőző törlesztőrészlet összegével. 
 • Fix 4 hónap
 • A Bank szerződésmódosítási díjat nem számol fel.

Igen. A szerződésmódosítást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

 • A kölcsön lejáratának időpontjában az adós/adóstárs legfeljebb 70 éves lehet, kivétel örökös, ahol ez a korhatár 75 év.
 • Önnek a Bank által erre rendszeresített nyomtatványon van lehetősége kérelmét előterjesztenie, melyben részletezi kérését,  jövedelmi helyzetét, egyéb körülményeket, szempontokat. 

SZEMÉLYI KÖLCSÖN - MÉRSÉKELT ÖSSZEG

 • Önnek nem kell a havi törlesztő részletet teljes egészében megfizetni (pl.: kamat, kezelési költség, tőke, törlesztési védelem biztosítási díj, és egyéb díjak) ehelyett a következők szerint meghatározott mérsékelt összeg  fizetése szükséges havonta egy technikai törlesztési számlára.
 • Az Ön által fizetendő (vállalható) minimális mérsékelt összegre vonatkozó javaslatot Bankunk az Ön anyagi lehetőségeinek felmérése alapján tesz, mely főszabály szerint nem lehet kisebb, mint a kérelmének befogadását megelőzően az érintett ügylet utolsó esedékességekor felszámolt kamat összegének fele, amely összeg pedig nem lehet alacsonyabb, mint a kérelem befogadását megelőző esedékes törlesztő részlet 50%-a. Amennyiben a hitel törlesztőrészlete törlesztési védelem biztosítási díjat is tartalmaz, a minimum mérsékelt összeget, annak figyelemen kívül hagyásával kell megállapítani. A törlesztési védelem biztosítási havi díját Önnek a mérsékelt összege felül szükséges havonta teljesítenie. 
 • Ön a saját elhatározásából fizethet havonta többet is, mint a meghatározott mérsékelt összeg. Ezzel csökkenteni tudja a majdan tőkésítendő összeget. 
 • A mérsékelt összeg fizetésének időtartama alatt felszámolt és az Ön által meg nem fizetett összegek különbségét az áthidaló megoldás lejáratakor az Ön választása szerint: 
  • tőkésítésre kerülhet a hátralévő futamidőre, vagy
  • tőkésítésre és a szerződés futamideje meghosszabbításra kerülhet akként, hogy a havi törlesztő részlet összege megközelítse a fizetési halasztás megelőző törlesztőrészlet összegével.
 • A folyószámlahitelt kiváltó személyi kölcsön már átstrukturálás miatt folyósított hitel, így arra mentőcsomag már nem vehető igénybe.
 • Fix 6 hónap
 • A Bank szerződésmódosítási díjat nem számol fel. 

Igen. A szerződésmódosítást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

 • A kölcsön lejáratának időpontjában az adós/adóstárs legfeljebb 70 éves lehet, kivétel örökös, ahol ez a korhatár 75 év.
 • Önnek a Bank által erre rendszeresített nyomtatványán van lehetősége kérelmét előterjeszteni, melyben részletezi kérését, az azt alátámasztó jövedelmi helyzetét, egyéb körülményeket, szempontokat, a könnyítési időszak lejárata után mitől várja anyagi helyzete javulását.

SZEMÉLYI KÖLCSÖN - FUTAMIDŐ HOSSZABBÍTÁS

 • A szerződés szerinti futamidő meghosszabbításra kerül, amelynek eredményeként az Ön havi törlesztőrészlete csökkeni fog.
 • Legfeljebb 11 év
 • A Bank szerződésmódosítási díjat nem számol fel. 

Igen. A szerződésmódosítást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

 • A kölcsön lejáratának időpontjában az adós/adóstárs legfeljebb 70 éves lehet, kivétel örökös, ahol ez a korhatár 75 év.
 • Önnek a Bank által erre rendszeresített nyomtatványán van lehetősége kérelmét előterjeszteni, melyben részletezi kérését, az azt alátámasztó jövedelmi helyzetét, egyéb körülményeket, szempontokat, a könnyítési időszak lejárata után mitől várja anyagi helyzete javulását.